Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Priority miest a regiónov EÚ v oblasti životného prostredia, energetiky a klímy na rok 2019  
Miestne a regionálne samosprávy sú odhodlané vyvíjať tlak na členské štáty, aby zvýšili úroveň ambícií v oblasti klímy, stanovili ciele v rámci znižovania energetickej chudoby a zahrnuli mestá a regióny do národných plánov v oblasti klímy a energetiky, ktoré majú byť vypracované do konca roka.

Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) v Európskom výbore regiónov (VR) prijala svoj pracovný program na rok 2019. Okrem ochrany životného prostredia a biodiverzity bol medzi jeho hlavné priority zaradený aj prechod Európy na čistú energiu, energetická chudoba, zmena klímy a vykonávanie Parížskej dohody. Pracovný program komisie ENVE bude zameraný na ciele trvalo udržateľného rozvoja a medziodvetvový plán do roku 2030, ktorého zámerom je dosiahnuť lepšiu a udržateľnejšiu budúcnosť na celom svete.

Pod vedením predsedu regiónu Apúlia Michele Emiliana (IT/SES) členovia diskutovali o stratégii klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050, ktorú Európska komisia zverejnila v novembri 2018. Predseda Emiliano uviedol, že „ide o najambicióznejší pokus EÚ oživiť politickú agendu v situácii, keď v našej spoločnosti eskaluje napätie. Zvrátiť globálne otepľovanie nemožno len na úrovni miest, regiónov či jednotlivých krajín, pretože toto úsilie si vyžaduje rozsiahlu medzinárodnú spoluprácu. Musíme prepojiť obce, regióny, národné parlamenty a Európsku úniu, aby sme spoločne stanovili, ktoré opatrenia treba postupne ukončiť a ktoré si vyžadujú ďalšie investície. Toto stanovisko musí odrážať skutočnú situáciu v našich regiónoch a  úlohu, ktorú pri realizácii tejto stratégie môžu a musia zohrávať mestá a regióny.“ Stanovisko VR na tému Stratégia klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050 bude predmetom konzultácie so zainteresovanými stranami , ktorá sa uskutoční v utorok 29. januára. Konzultáciu bude viesť Michele Emiliano, ktorý je spravodajcom tohto stanoviska. Návrh stanoviska bude prijatý na schôdzi komisie ENVE 4. apríla a na plenárnom zasadnutí VR 26. – 27. júna 2019.

Členovia ďalej diskutovali o stanovisku na tému Viacúrovňové riadenie a medzisektorová spolupráca zameraná na boj proti energetickej chudobe , ktorého spravodajkyňou je Kata Tüttő (HU/SES) . Zástupkyňa budapeštianskeho 12. obvodu v tejto súvislosti vyhlásila, že „je načase stanoviť spoločné ciele zamerané na odstránenie problému energetickej chudoby v Európe. Musíme bezodkladne zvážiť znepokojujúce sociálne a zdravotné dôsledky energetickej chudoby a nájsť trvalé a udržateľné riešenia.“ Spravodajkyňa zdôraznila význam činnosti v rámci Dohovoru primátorov a starostov, a to najmä preto, že boj proti energetickej chudobe je jednou z jeho priorít. Poukázala na skutočnosť, že približne 57 miliónov Európanov nemá dostatočné vykurovanie a 52 miliónov ľudí nedokáže platiť účty za energiu načas. Konzultácia so zainteresovanými stranami v súvislosti s týmto stanoviskom sa uskutoční 7. februára 2019. Konečné prijatie sa predpokladá na plenárnom zasadnutí VR 26. – 27. júna 2019.

Predmetom diskusie členov boli aj výsledky konferencie COP 24 správa IPCC o vplyve globálneho oteplenia o 1,5 °C .

Ako podotkol starosta mesta Schiedam a predseda komisie ENVE Cor Lamers (NL/EĽS) , „niet pochýb o tom, že sa nám v Katoviciach podarilo zviditeľniť miestne samosprávy. Jasným dôkazom je odporúčanie vládam členských štátov, aby zohľadňovali výsledky dialógov Talanoa a zapojili orgány na nižšej ako celoštátnej úrovni do koncipovania a realizácie stratégií v oblasti klímy. V najbližších mesiacoch musíme byť veľmi aktívni, rozšíriť naše politické posolstvá a posilniť spoluprácu so všetkými relevantnými subjektmi. Opakujeme, že je nevyhnutné, aby si jednotlivé krajiny stanovili ambicióznejšie ciele v oblasti klímy, a sme presvedčení, že k ich úspešnému dosiahnutiu nás môžu doviesť len spoločné kroky prijímané na všetkých úrovniach.“

Andrew Cooper (UK/EA) , poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve a spravodajca stanoviska VR na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 v tejto súvislosti zdôraznil, že „je nevyhnutné obhajovať výsledky konferencie COP 24 a priamu výzvu adresovanú vládam jednotlivých krajín, aby do vypracovávania svojich národných akčných plánov zapojili miestne a regionálne samosprávy.“ Poslankyňa Európskeho parlamentu Jytte Guteland (SE/S&D) vyzdvihla úspešnú spoluprácu s VR počas konferencie COP 24 a zdôraznila, že dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej dohode si bude vyžadovať viac takéhoto spoločného úsilia.

Slávnostné otvorenie Zeleného týždňa 2019 sa tento rok uskutoční na pozvanie člena VR a maršálka Mazovského vojvodstva Adama Struzika (PL/EĽS) 13. mája vo Varšave. Zelený týždeň sa bude konať od 13. do 17. mája a zameria sa na uplatňovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia.

Poslanec zastupiteľstva obce Bettembourg Roby Biwer (LU/SES) informoval o svojej účasti na 14. zasadnutí konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite , ktoré sa uskutočnilo v novembri 2018 v Šarm aš-Šajchu (Egypt). „Naša prítomnosť bola nesmierne užitočná a ocenená. Nielenže bolo mimoriadne pozitívne prijaté stanovisko VR na tému Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity na obdobie po roku 2020 , ktoré bolo rozdané účastníkom, aby o ňom mohli diskutovať, no navyše našiel obrovskú odozvu náš návrh začleniť prínos biodiverzity a ekosystémových služieb pre ľudské zdravie do nových cieľov na obdobie po Aiči od roku 2020 do roku 2030.“ Stanovisko spravodajcu Robyho Biwera na tému Príspevok miest a regiónov EÚ k 14. konferencii zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite a k stratégii EÚ v oblasti biodiverzity po roku 2020 prijal VR na svojom 131. plenárnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 8. až 10. októbra 2018 v Bruseli. Odporúčania predložené v stanovisku predstaví spravodajca 30. januára 2019 medziskupine Európskeho parlamentu pre zmenu klímy, biodiverzitu a udržateľný rozvoj.

Komisia ENVE vymenovala spravodajcov týchto troch nových stanovísk :

Sirpa Hertell (FI/EĽS) , členka zastupiteľstva mesta Espoo, bude spravodajkyňou nelegislatívneho stanoviska na tému Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN vrátane Parížskej dohody o zmene klímy .

Witold Stępień (PL/EĽS) , v rokoch 2010 až 2018 maršálek Lodžského vojvodstva a v súčasnosti poslanec zastupiteľstva Lodžského vojvodstva, bude spravodajcom stanoviska VR z vlastnej iniciatívy na tému Vykonávanie Parížskej dohody prostredníctvom inovačnej a udržateľnej energetickej transformácie na regionálnej a miestnej úrovni .

Podpredseda zastupiteľstva Tolnianskej župy József Ribányi (HU/EĽS) bol vymenovaný za spravodajcu stanoviska VR z vlastnej iniciatívy na tému Vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie: integrované národné plány v oblasti energetiky a klímy ako nástroj prístupu miestneho a územného riadenia k otázke klímy a aktívnej a pasívnej energie .

Nasledujúca schôdza komisie ENVE sa uskutoční 4. apríla v Bruseli.

Na nasledujúcom plenárnom zasadnutí, ktoré sa bude konať 6. a 7. februára 2019 , budú členovia VR diskutovať a hlasovať o stanovisku spravodajcu Cora Lamersa (NL/EĽS) na tému Príprava 8. environmentálneho akčného programu (EAP) .

Podkladové informácie

Fotografie z 22. schôdze komisie ENVE sú k dispozícii tu . Kliknutím na príslušný odkaz sa Vám otvorí internetová stránka program rokovania .

Čistá planéta pre všetkých – dlhodobá európska strategická vízia pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky neutrálne hospodárstvo. Úplné znenie stratégie (len v angličtine ), ktoré Európska komisia zverejnila 28. novembra 2018. Tlačová správa EK .

Správa Ceny a náklady na energiu v Európe | 9. januára 2019, Európska komisia.

Prečítajte si najdôležitejšie informácie o účasti VR na COP 24 súhrnnú tlačovú správu o konferencii COP 24 .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať: