Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá e regióny EÚ požadujú plnohodnotnú európsku elektronickú zdravotnú knižku  
Európsky výbor regiónov jednomyseľne podporil stanovisko predsedu španielskeho regiónu Murcia Fernanda Lópeza Mirasa o digitalizácii zdravotníctva v Európe

Digitalizácia systémov zdravotnej starostlivosti môže priniesť efektívnosť a racionálne využívanie zdrojov a zároveň zlepšiť kvalitu a personalizovanú asistenciu pre pacientov. Hoci sa stredná dĺžka života v EÚ v posledných desaťročiach rýchlo a stabilne zvyšovala, od roku 2011 sa jej nárast výrazne spomalil. Lepšia prevencia chorôb a účinnejšie zásahy v oblasti zdravotnej starostlivosti by mohli zabrániť 1,2 miliónom predčasných úmrtí v EÚ ročne ( EK ). Členské štáty EÚ vynakladajú v priemere 8,3 % svojho HDP na zdravotnú starostlivosť ( Eurostat ).

Členovia Európskeho výboru regiónov jednomyseľne prijali stanovisko na tému Digitalizácia zdravotníctva . Toto stanovisko je reakciou a doplnením oznámenia Európskej komisie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti z apríla 2018.

Spravodajca Fernando López Miras (ES/EĽS) , predseda vlády španielskej autonómnej oblasti Murcia, vyhlásil: „Digitálna transformácia systémov zdravotnej starostlivosti v Európe má zásadný význam pre rozvoj účinnejších modelov zdravotnej starostlivosti, ktoré zlepšujú prevenciu chorôb aj personalizované asistenčné služby. Ochrana údajov je však nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia pokroku v digitalizácii systémov zdravotnej starostlivosti. Preto vítame nové odporúčanie Európskej komisie na vytvorenie formátu na výmenu európskych elektronických zdravotných záznamov. Náš návrh je však ešte ambicióznejší a požadujeme plnohodnotnú európsku elektronickú zdravotnú knižku.“

Nárast chronických ochorení a multimorbidity v Európe si vyžaduje čoraz viac zdrojov a má za následok zvýšené náklady v členských štátoch.

Členské štáty EÚ vynakladajú v priemere 8,3 % svojho HDP na zdravotnú starostlivosť. Najvyšší podiel výdavkov na zdravotnú starostlivosť v pomere k HDP je v Nemecku (11,2 %), vo Švédsku (11 %) a vo Francúzsku (11 %). Naproti tomu výdavky na zdravotnú starostlivosť predstavovali menej ako 6,5 % HDP v Poľsku, Luxembursku a Lotyšsku, pričom Rumunsko zaznamenalo najnižší podiel v EÚ s 5 % ( Eurostat ).

Digitálne riešenia v oblasti zdravotníctva prispievajú k skráteniu času potrebného na lekársku starostlivosť a uľahčujú multidisciplinárnu koordináciu liečby pacientov.

Digitalizácia odvetvia zdravotníctva by bola mimoriadne dôležitá z hľadiska riešenia izolovanosti a zlepšenia personalizovanej asistencie v prípade občanov žijúcich vo vidieckych oblastiach, v odľahlých regiónoch, na ostrovoch a na územiach s nízkou hustotou obyvateľstva.

Členovia VR pripomenuli, že v jednotlivých krajinách EÚ sa naďalej používajú vzájomne nekompatibilné formáty a normy v systémoch elektronických zdravotných knižiek.

VR preto žiada Európsku komisiu, aby podporovala nové modely úhrady nákladov v prípade zavádzania digitálnych inovácií, zamerané napríklad na úhradu sumy zodpovedajúcej hodnote získanej z hľadiska výsledkov v oblasti zdravia, aby sa uľahčil obchodný model podnikov elektronického a mobilného zdravotníctva, ktoré sa usilujú poskytovať cenné služby založené na digitálnych technológiách.

Mestá a regióny EÚ vyzývajú členské štáty, aby sa neusilovali o lokalizáciu služieb, keďže to nie vždy automaticky znamená, že sú bezpečnejšie, a aby podporovali používanie medzinárodných a otvorených noriem v snahe vyhnúť sa riešeniam, ktoré vytvárajú závislosť od jedného konkrétneho poskytovateľa.

Miestni vedúci činitelia považujú za nevyhnutné prepojiť ponuku a dopyt a podporovať postupy spoluvytvárania digitálnych riešení.

Členovia naliehajú na Komisiu, aby posúdila možnosť, aby genetické štúdie, ktoré sa realizujú na európskych občanoch z klinických dôvodov a s ich súhlasom, mali jednotnú identifikáciu. To by uľahčilo využitie príslušných informácií pri prevencii, diagnostike alebo liečbe.

VR vyzýva na vytvorenie systému EÚ pre akreditáciu, certifikáciu a validáciu nových aplikácií a zariadení pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov s cieľom určiť tie, ktoré sú skutočne považované za užitočné alebo ktoré môže dokonca predpísať zdravotnícky pracovník. Tým by sa zmiernili administratívne prekážky, ktoré bránia tomu, aby sa riešenia otestované v jednom členskom štáte mohli ľahko uviesť na trh v druhom členskom štáte.

8. európsky summit regiónov a miest

8. európsky summit regiónov a miest sa uskutoční 14. a 15. marca v Bukurešti a zúčastní sa ňom viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ, aby diskutovali o príspevku miestnych a regionálnych samospráv k budúcnosti Európy. Pod názvom „(Re)New EUrope“ sa bude konať dva týždne pred očakávaným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ 29. marca a dva mesiace pred európskymi voľbami a bude tohtoročným najväčším politickým stretnutím starostov, primátorov, predsedov regionálnych samospráv a ďalších volených miestnych a regionálnych zástupcov z celej Únie.

Na podujatí sa tiež zíde 100 mladých miestnych a regionálnych politikov, aby sa aktívne zapojili do diskusie o budúcnosti Európy. Zároveň bude oficiálne spustená iniciatíva výboru týkajúca sa novej siete regionálnych centier ( #RegHub ) za účasti 20 regiónov, ktoré sú do nej zapojené.

Ak máte záujem o účasť na tomto podujatí, zaregistrujte sa na stránke rumunského predsedníctva Rady EÚ určenej pre akreditáciu médií (termín: 1. marca). Upozorňujeme, že akreditáciu médií na toto podujatie budú môcť získať len registrovaní novinári.

Podkladové informácie

Apríl 2018 – Európska komisia – Oznámenie o  uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti .

November 2018 – Tlačová správa „Stav zdravia v EÚ: rozšírená ochrana a prevencia pre dlhší a zdravší život“.

Eurostat – Healthcare expenditure statistics in the EU (Štatistika výdavkov na zdravotnú starostlivosť v EÚ) (údaje z marca 2018).

6. februára 2019 – Tlačová správa „Komisia občanom zjednodušila bezpečný cezhraničný prístup k ich zdravotným údajom“.

Kontakt: David Crous david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Share: