Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá e regióny EÚ požadujú plnohodnotnú európsku elektronickú zdravotnú knižku  
Európsky výbor regiónov jednomyseľne podporil stanovisko predsedu španielskeho regiónu Murcia Fernanda Lópeza Mirasa o digitalizácii zdravotníctva v Európe

Digitalizácia systémov zdravotnej starostlivosti môže priniesť efektívnosť a racionálne využívanie zdrojov a zároveň zlepšiť kvalitu a personalizovanú asistenciu pre pacientov. Hoci sa stredná dĺžka života v EÚ v posledných desaťročiach rýchlo a stabilne zvyšovala, od roku 2011 sa jej nárast výrazne spomalil. Lepšia prevencia chorôb a účinnejšie zásahy v oblasti zdravotnej starostlivosti by mohli zabrániť 1,2 miliónom predčasných úmrtí v EÚ ročne ( EK ). Členské štáty EÚ vynakladajú v priemere 8,3 % svojho HDP na zdravotnú starostlivosť ( Eurostat ).

Členovia Európskeho výboru regiónov jednomyseľne prijali stanovisko na tému Digitalizácia zdravotníctva . Toto stanovisko je reakciou a doplnením oznámenia Európskej komisie o uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti z apríla 2018.

Spravodajca Fernando López Miras (ES/EĽS) , predseda vlády španielskej autonómnej oblasti Murcia, vyhlásil: „Digitálna transformácia systémov zdravotnej starostlivosti v Európe má zásadný význam pre rozvoj účinnejších modelov zdravotnej starostlivosti, ktoré zlepšujú prevenciu chorôb aj personalizované asistenčné služby. Ochrana údajov je však nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia pokroku v digitalizácii systémov zdravotnej starostlivosti. Preto vítame nové odporúčanie Európskej komisie na vytvorenie formátu na výmenu európskych elektronických zdravotných záznamov. Náš návrh je však ešte ambicióznejší a požadujeme plnohodnotnú európsku elektronickú zdravotnú knižku.“

Nárast chronických ochorení a multimorbidity v Európe si vyžaduje čoraz viac zdrojov a má za následok zvýšené náklady v členských štátoch.

Členské štáty EÚ vynakladajú v priemere 8,3 % svojho HDP na zdravotnú starostlivosť. Najvyšší podiel výdavkov na zdravotnú starostlivosť v pomere k HDP je v Nemecku (11,2 %), vo Švédsku (11 %) a vo Francúzsku (11 %). Naproti tomu výdavky na zdravotnú starostlivosť predstavovali menej ako 6,5 % HDP v Poľsku, Luxembursku a Lotyšsku, pričom Rumunsko zaznamenalo najnižší podiel v EÚ s 5 % ( Eurostat ).

Digitálne riešenia v oblasti zdravotníctva prispievajú k skráteniu času potrebného na lekársku starostlivosť a uľahčujú multidisciplinárnu koordináciu liečby pacientov.

Digitalizácia odvetvia zdravotníctva by bola mimoriadne dôležitá z hľadiska riešenia izolovanosti a zlepšenia personalizovanej asistencie v prípade občanov žijúcich vo vidieckych oblastiach, v odľahlých regiónoch, na ostrovoch a na územiach s nízkou hustotou obyvateľstva.

Členovia VR pripomenuli, že v jednotlivých krajinách EÚ sa naďalej používajú vzájomne nekompatibilné formáty a normy v systémoch elektronických zdravotných knižiek.

VR preto žiada Európsku komisiu, aby podporovala nové modely úhrady nákladov v prípade zavádzania digitálnych inovácií, zamerané napríklad na úhradu sumy zodpovedajúcej hodnote získanej z hľadiska výsledkov v oblasti zdravia, aby sa uľahčil obchodný model podnikov elektronického a mobilného zdravotníctva, ktoré sa usilujú poskytovať cenné služby založené na digitálnych technológiách.

Mestá a regióny EÚ vyzývajú členské štáty, aby sa neusilovali o lokalizáciu služieb, keďže to nie vždy automaticky znamená, že sú bezpečnejšie, a aby podporovali používanie medzinárodných a otvorených noriem v snahe vyhnúť sa riešeniam, ktoré vytvárajú závislosť od jedného konkrétneho poskytovateľa.

Miestni vedúci činitelia považujú za nevyhnutné prepojiť ponuku a dopyt a podporovať postupy spoluvytvárania digitálnych riešení.

Členovia naliehajú na Komisiu, aby posúdila možnosť, aby genetické štúdie, ktoré sa realizujú na európskych občanoch z klinických dôvodov a s ich súhlasom, mali jednotnú identifikáciu. To by uľahčilo využitie príslušných informácií pri prevencii, diagnostike alebo liečbe.

VR vyzýva na vytvorenie systému EÚ pre akreditáciu, certifikáciu a validáciu nových aplikácií a zariadení pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov s cieľom určiť tie, ktoré sú skutočne považované za užitočné alebo ktoré môže dokonca predpísať zdravotnícky pracovník. Tým by sa zmiernili administratívne prekážky, ktoré bránia tomu, aby sa riešenia otestované v jednom členskom štáte mohli ľahko uviesť na trh v druhom členskom štáte.

8. európsky summit regiónov a miest

8. európsky summit regiónov a miest sa uskutoční 14. a 15. marca v Bukurešti a zúčastní sa ňom viac ako 500 európskych, národných, regionálnych a miestnych vedúcich predstaviteľov zo všetkých členských štátov EÚ, aby diskutovali o príspevku miestnych a regionálnych samospráv k budúcnosti Európy. Pod názvom „(Re)New EUrope“ sa bude konať dva týždne pred očakávaným vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ 29. marca a dva mesiace pred európskymi voľbami a bude tohtoročným najväčším politickým stretnutím starostov, primátorov, predsedov regionálnych samospráv a ďalších volených miestnych a regionálnych zástupcov z celej Únie.

Na podujatí sa tiež zíde 100 mladých miestnych a regionálnych politikov, aby sa aktívne zapojili do diskusie o budúcnosti Európy. Zároveň bude oficiálne spustená iniciatíva výboru týkajúca sa novej siete regionálnych centier ( #RegHub ) za účasti 20 regiónov, ktoré sú do nej zapojené.

Ak máte záujem o účasť na tomto podujatí, zaregistrujte sa na stránke rumunského predsedníctva Rady EÚ určenej pre akreditáciu médií (termín: 1. marca). Upozorňujeme, že akreditáciu médií na toto podujatie budú môcť získať len registrovaní novinári.

Podkladové informácie

Apríl 2018 – Európska komisia – Oznámenie o  uľahčovaní digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti na digitálnom jednotnom trhu, posilňovaní postavenia občanov a budovaní zdravšej spoločnosti .

November 2018 – Tlačová správa „Stav zdravia v EÚ: rozšírená ochrana a prevencia pre dlhší a zdravší život“.

Eurostat – Healthcare expenditure statistics in the EU (Štatistika výdavkov na zdravotnú starostlivosť v EÚ) (údaje z marca 2018).

6. februára 2019 – Tlačová správa „Komisia občanom zjednodušila bezpečný cezhraničný prístup k ich zdravotným údajom“.

Kontakt: David Crous david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CARE-DORNER.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FULLY-FLEDGED-EUROPEAN-ELECTRONIC-HEALTH-RECORD.ASPX

Care sector needs European strategy, CoR members argue
Care sector needs European strategy, CoR members argue
15.02.2023