Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ: znížením regionálnych investícií EÚ sa oslabia miestne opatrenia v oblasti klímy  

Ako ďalej uviedol líder miestnych a regionálnych politikov EÚ, Európska únia musí aj naďalej uplatňovať dôraznú regionálnu politiku, aby splnila svoje medzinárodné záväzky týkajúce sa obmedzenia emisií oxidov uhlíka.

Predseda Európskeho výboru regiónov (VR) Karl-Heinz Lambertz vo svojom príhovore 22. februára počas osláv 10. výročia založenia Európskeho dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike vyhlásil, že dohovor „predstihol všetky očakávania“ a predstavuje „skutočný európsky úspech“. Dohovor primátorov a starostov vznikol v Európe v roku 2008 s cieľom podporiť všetky mestá či regióny, ktoré chcú dobrovoľne prekročiť cieľ EÚ v oblasti znižovania emisií. Po zlúčení s iniciatívou Compact of Mayors sa v roku 2016 stal celosvetovou iniciatívou.

Predseda VR Lambertz v príhovore prednesenom na pôde Európskeho parlamentu v prítomnosti jeho predsedu Antonia Tajaniho uviedol: „Pred desiatimi rokmi by nik nepredpokladal, že vyše 9 000 miest a obcí sa pridá k tomuto hnutiu iniciovanému zdola na boj proti zmene klímy alebo že sa táto iniciatíva rozšíri po celom svete. No miestni vedúci činitelia chápu, že ekologizáciou našich hospodárstiev, čistením nášho ovzdušia a zabezpečením udržateľného zásobovania potravinami sa zlepšuje kvalita života našich občanov. Mestá a regióny reagujú na výzvy v oblasti klímy a energetiky a  stali sa v tomto smere priekopníkmi. Vlády jednotlivých krajín musia túto skutočnosť oficiálne uznať a vyhradiť mestám a regiónom právoplatné miesto pri stole počas celosvetových rokovaní o zmene klímy.“

Na podujatí, ktoré sa konalo deň pred rokovaním vedúcich činiteľov EÚbudúcom rozpočte Únie, predseda Lambertz podotkol, že „ak chce byť EÚ aj naďalej svetovým lídrom v oblasti klímy, ak sme za ekologizáciu Európy, je nevyhnutné zabezpečiť miestnym a regionálnym predstaviteľom náležité financovanie. To znamená, že politika súdržnosti EÚ – v rámci ktorej je v súčasnosti vyčlenených na opatrenia v oblasti klímy vyše 25 % rozpočtu – musí byť aj naďalej dôrazná a efektívna. V rámci politiky súdržnosti sa financujú miestne akčné plány v oblasti klímy a energetiky, investuje sa do energetickej efektívnosti, získavania energie z obnoviteľných zdrojov a udržateľnej verejnej dopravy v našich regiónoch a mestách. Oslabenie politiky súdržnosti by malo závažný dosah na našu schopnosť vytvárať ekologické pracovné miesta, znižovať naše emisie oxidov uhlíka a postupne prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo.“

Vyzval zástancov opatrení v oblasti klímy, aby presadzovali takú politiku súdržnosti EÚ, ktorá by bola dôrazná, efektívnejšia, viditeľnejšia a dostupnejšia pre všetky mestá a regióny v EÚ po roku 2020. Výbor, ktorý je zhromaždením EÚ združujúcim 350 miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov, predložil rozsiahle odporúčania, ako túto politiku zlepšiť. Spolu s hlavnými európskymi združeniami regiónov a miest takisto založil #CohesionAlliance, t. j. koalíciu tých, ktorí si myslia, že európska politika súdržnosti musí zostať jedným z pilierov budúcnosti EÚ. To bolo takisto hlavným posolstvom predsedu Lambertza v liste zaslanom Donaldovi Tuskovi, predsedovi Európskej rady, 21. februára, v ktorom požadoval „zvýšenie [rozpočtu EÚ] na 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ 27.“

Poznámky pre redaktorov:

• Medzi rečníkmi na oslave desiateho výročia vzniku európskeho Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energetike boli starostovia a primátori z celej Európy a traja európski komisári – podpredseda EK Maroš Šefčovič, komisár Miguel Arias Cañete a komisár Carlos Moedas. Európsky Dohovor primátorov a starostov o klíme a energetike financuje Európska komisia.

Okrem predsedu Lambertza vystúpili na podujatí s príhovorom aj traja členovia VR: predseda vlády autonómnej oblasti Murcia Fernando López Miras (ES/EĽS), primátor Sevilly Juan Espadas Cejas (ES/SES) a primátorka Prešova Andrea Turčanová (SK/EĽS). VR, ktorý je politickým patrónom Dohovoru primátorov a starostov, prispel do diskusie o globalizácii tohto hnutia v roku 2015 prostredníctvom svojich odporúčaní. Spravodajkyňou bola Kata Tüttő (HU/SES).

Signatári Dohovoru primátorov a starostov znížili v Európe svoje emisie približne o 23 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. To je porovnateľné s celkovým cieľom EÚ znížiť emisie do roku 2020 o 20 %.

Jedným z cieľov EÚ je vynaložiť aspoň 20 % rozpočtu na opatrenia v oblasti klímy. Podľa údajov Európskej komisie z roku 2017 sa od roku 2014 investovalo do projektov v oblasti klímy viac ako 25 % finančných prostriedkov z politiky súdržnosti. Zo 73 miliárd EUR, ktoré boli doteraz vynaložené od roku 2014, sa 22 miliárd EUR investovalo do ochrany životného prostredia, 16,5 miliardy EUR do projektov na prispôsobenie sa zmene klímy a predchádzanie rizikám, 15,5 miliardy EUR do dopravy a energetických sietí a 11 miliárd EUR do opatrení, ako je energetická efektívnosť, na podporu nízkouhlíkového hospodárstva. Príspevok európskych fondov na podporu súdržnosti k dosahovaniu cieľov politiky v oblasti klímy dohodnutých v Paríži v roku 2015 bol predmetom štúdie Európskeho parlamentu v roku 2017.

Snímky sú dostupné prostredníctvom internetovej stránky Flickr.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Share: