Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ: škrty v politike súdržnosti ohrozia sľuby EÚ o sociálnom pokroku  

Rok po vyhlásení Európskeho piliera sociálnych práv zostáva nezodpovedaná kľúčová otázka: Ako splniť sľuby hláv štátov a predsedov vlád, ku ktorým sa zaviazali na sociálnom samite v Göteborgu v novembri 2017? Na medziinštitucionálnej konferencii, ktorú v pondelok usporiadal Európsky výbor regiónov (VR), dali zástupcovia regiónov a miest komisárke EÚ Marianne Thyssen jasne najavo, že politika súdržnosti EÚ musí aj naďalej podporovať vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv s aktívnym zapojením miestnych a regionálnych orgánov.

„EÚ sa musí vždy snažiť posilniť postavenie svojich občanov vytváraním dôstojných pracovných miest a ochranou zdravia a zároveň zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo. Európsky pilier sociálnych práv urobil zo sociálneho zabezpečenia a začlenenia znovu ústrednú tému programu EÚ, ale na ich dosiahnutie je potrebný spoločný záväzok na všetkých úrovniach riadenia. Teraz viac než kedykoľvek predtým potrebujeme ambiciózny rozpočet EÚ a silnú politiku súdržnosti po roku 2020. Regióny a mestá sú pripravené obnoviť Európu, ale zníženie alebo centralizácia fondov EÚ, najmä Európskeho sociálneho fondu, naše ambície zabrzdí,“ uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz .

Podľa európskej komisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen : „môžeme naše politiky vykonávať na miestnej úrovni, avšak výzvy, ktorým čelíme, sú európske, či dokonca celosvetové. Výboru regiónov sa darí prekonávať tento problém: pomáhate nám rozmýšľať kontinentálne, a konať lokálne. Európsky pilier sociálnych práv robí to isté. Rieši kontinentálne výzvy prostredníctvom opatrení, ktoré sú nielen európske, ale aj národné, regionálne a miestne.“

Keďže VR sa domnieva, že sociálne práva by mali byť rovnocenné s hospodárskymi právami, vyzval, aby sa do zmlúv EÚ začlenila kapitola o sociálnom pokroku a aby sa zaviedli záväzné sociálne ciele pre členské štáty. Je tiež presvedčený, že hodnotiaca tabuľka, ktorá podporuje Európsky pilier sociálnych práv, by mala obsahovať územné údaje s cieľom riešiť regionálne rozdiely. Regióny a mestá tiež požadujú väčšiu mobilizáciu v prospech zručností a vzdelávania s cieľom podporiť investície do ľudského kapitálu a zlepšiť súlad medzi zručnosťami a potrebami trhu práce.

„Sociálne a hospodárske rozdiely medzi európskymi regiónmi a v rámci nich sú príčinou závažných demografických zmien, úniku mozgov, prisťahovalectva a populizmu. S primeraným financovaním a so silnou politickou vôľou sa sociálny pilier môže stať zbraňou proti nerovnosti a izolácii a môže poskytnúť osobám, ktoré nemali toľko šťastia ako my, potrebné vzdelanie a zručnosti, ktoré im umožnia pohybovať sa na konkurenčnom trhu práce a stať sa aktívnymi a produktívnymi členmi svojich komunít,“ pripomenul predseda komisie VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC) a predseda vlády autonómnej oblasti La Rioja José Ignacio Ceniceros (ES/EĽS).

Ako konštatoval primátor mesta Altenkirchen a  spravodajca VR pre Európsky pilier sociálnych práv Heinz-Joachim Höfer (DE/SES),„na to, aby sa zásady piliera stali skutočnosťou pre všetkých Európanov, očakávame oveľa väčšie ambície a rýchle kroky zo strany Európskej komisie. Stále čakáme na európsku stratégiu pre cenovo dostupné bývanie, európsky plán proti chudobe na zníženie počtu obyvateľov ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením a primerané opatrenia na ochranu pracovníkov platforiem. Je dokonca oveľa znepokojujúcejšie, že plánované škrty rozpočtu na obdobie 2021 – 2027, ako napríklad v prípade Európskeho sociálneho fondu, budú brániť úspešnému vykonávaniu piliera obzvlášť v zaostávajúcich regiónoch.“

Spravodajkyňa Európskeho parlamentu Maria João Rodrigues (PT/S&D) tiež zdôraznila, že „budúci rozpočet EÚ by mal prispieť k dosiahnutiu záväzkov z Göteborgu: vybudovať spravodlivejšiu Európu a posilniť sociálny rozmer EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu 2019. Miestne a sociálne orgány by mali byť riadne zapojené do prípravy a vykonávania budúcich rozpočtových programov. Vďaka svojim osobitným znalostiam o miestnych a regionálnych potrebách sú špecifickými partnermi pre efektívne vykonávanie sociálneho piliera.“

Rakúske predsedníctvo Rady EÚ zastupoval hlavný poradca Andrä Rupprechter , ktorý podčiarkol, že vďaka úsiliu o hospodársku a sociálnu konvergenciu sa európske hospodárstvo môže stať stabilnejším a produktívnejším.

Ako na záver konštatoval predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) Luca Jahier , „EHSV a VR musia spojiť svoje sily, ak chceme, aby tento pilier prispel k blahu všetkých občanov. Obidve inštitúcie majú najlepšie postavenie na to, aby posúdili vykonávanie z územného hľadiska a hľadiska občianskej spoločnosti. Stojíme pred naliehavou potrebou riešiť kontroverznú nerovnosť a priniesť zmeny, ktoré občania netrpezlivo očakávajú.“

Fotogaléria

Ďalšie informácie:

Európska komisia navrhuje na budúce rozpočtové obdobie 2021 – 2027 flexibilnejšiu a jednoduchšiu verziu súčasného Európskeho sociálneho fondu zlúčením množstva existujúcich fondov a programov. Nový Európsky sociálny fond plus bude podporovať zásady Európskeho piliera sociálnych práv a vykonávanie odporúčaní v rámci európskeho semestra. Celková úroveň financovania sa však zníži približne o 6 %. Návrh stanoviska VR , ktoré sa má prijať na decembrovom plenárnom zasadnutí (spravodajkyňa Susana Díaz Pacheco, ES/SES, predsedníčka vlády autonómnej oblasti Andalúzia), obsahuje tiež varovanie pred centralizáciou riadenia fondu na úkor miestnych a regionálnych orgánov.

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :