Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027: miestni predstavitelia a zástupcovia bulharského predsedníctva Rady EÚ bránia politiku súdržnosti  

Miestni a regionálni predstavitelia z EÚ sa 7. júna zišli v Sofii a žiadali odvrátiť 10 % krátenie rozpočtu politiky súdržnosti, ktoré Európska komisia plánuje vo svojom návrhu rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027. Spolu so zástupcami bulharského predsedníctva Rady EÚ požadujú zaistenie dostatočných zdrojov a zlepšenie pravidiel, aby sa zabezpečilo, že kľúčovým cieľom a úlohou budúcich európskych štrukturálnych a investičných fondov bude aj naďalej odstraňovanie rozdielov prostredníctvom zapájania miestnych aktérov.

Komisia pre politiku územnej súdržnosti (COTER) v Európskom výbore regiónov usporiadala 6. a 7. júna v spolupráci s  Národným združením obcí Bulharskej republiky konferenciu zameranú na dôsledky predbežných návrhov Európskej komisie týkajúcich sa nasledujúceho viacročného finančného rámca.(VFR), v ktorých stanovuje stropy ročných výdavkov pre všetky oblasti politiky EÚ na obdobie rokov 2021 – 2027, ako aj nových nariadení o fondoch.

„Oceňujeme angažovanosť bulharského predsedníctva Rady EÚ za silnú politiku súdržnosti. Spolupráca EÚ, bulharskej vlády a miestnych samospráv je príkladom toho, ako možno prostredníctvom politiky súdržnosti zlepšiť život občanov, zabezpečiť lepšiu infraštruktúru, zlepšiť vzdelávanie, zmierňovať chudobu, podporovať reformu verejnej služby a bojovať proti zmene klímy. Vieme, že má zmysel a je investíciou do občanov a budúcnosti Európy, a preto musíme s maximálnym nasadením hľadať spôsoby ako minimalizovať škrty a zaviesť opatrenia na ďalšie zefektívnenie politiky súdržnosti“ , uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz .

Podpredseda vlády Bulharskej republiky Tomislav Dončev v súvislosti s nadchádzajúcimi rokovaniami o rozpočte uviedol: „Bulharské predsedníctvo nebude váhať s nastolením dôležitých otázok a bude sa usilovať o úprimnú a otvorenú diskusiu o našej spoločnej budúcnosti. To isté platí aj o diskusii o budúcnosti politiky súdržnosti, ktorá má poskytnúť riešenia pre naše problémy a viesť nás k prosperite a spoločným hodnotám.“

Predseda Národného združenia obcí Bulharskej republiky a primátor mesta Veliko Tarnovo Daniel Panov uviedol: „Veríme, že spoločné úsilie členov Výboru regiónov a podpora zo strany národných združení miestnych orgánov v celej Európe je základnou podmienkou na to, aby sa mohli uspokojiť potreby miliónov občanov EÚ v záujme našej spoločnej budúcnosti. Našim cieľom a politickým záväzkom sú vyhliadky na správne nasmerované zdroje pre miestne spoločenstvá, ktoré čelia ťažkostiam.“

Spravodajca VR ku VFR a župan Dubrovnícko-neretvianskej župy Nikola Dobroslavić v diskusii zdôraznil: „Miestni predstavitelia považujú VFR za kladné východisko a podporujú zvýšenie investícií do vzdelávania, výskumu, mládeže a migrácie. Hrozí však, že plánované krátenie rozpočtu politiky súdržností obmedzí schopnosť regiónov a miest odstraňovať rozdiely a povzbudzovať inovácie na celom kontinente, zatiaľ čo je potrebné starostlivo posúdiť navrhované kritéria rozdeľovania prostriedkov a zvýšenú rozpočtovú flexibilitu.“

Jednou z hlavných obáv miestnych predstaviteľov sa ukázala byť centralizácia investícií a rastúca separácia štrukturálnych fondov EÚ, keďže Európsky sociálny fond a fond pre rozvoj vidieka sú čoraz viac oddelené od Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu.

PRÁCA VR NA BUDÚCEJ POLITIKE SÚDRŽNOSTI

Komisia COTER VR vykonáva hĺbkové posúdenie nových právnych predpisov. Výbor do februára vypracuje a prijme návrhy na zlepšenia. Popri stanovisku pána Dobroslavića o VFR medzi plánované stanoviská patria:

- nariadenie o spoločných ustanoveniach, spravodajcovia: Catiuscia Marini (IT/SES), predsedníčka regiónu Umbria, Michael Schneider (DE/EĽS), štátny tajomník spolkovej krajiny Sasko-Anhaltsko;

- Európsky fond regionálneho rozvoja, Michiel Rijsberman (NL/EĽS), poslanec provincie Flevoland;

- Európska územná spolupráca, Marie-Antoinette Maupertuis , (FR/AE), členka výkonnej rady územnej samosprávy Korziky;

- Cezhraničná spolupráca, Bouke Arends (NL/SES), poslanec zastupiteľstva mesta Emmen;

- Európsky sociálny fond plus, Susana Díaz (ES/EĽS), predsedníčka provincie Andalúzia;

- Nástroj na prepájanie Európy, Isabelle Boudineau (FR/SES), podpredsedníčka regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine.

Iniciatíva COHESION ALLIANCE

VR spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ strategickú iniciatívu #CohesionAlliance pre silnejšiu politiku súdržnosti EÚ po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Viac o iniciatívach, vyhláseniach a pozičných dokumentoch v súvislosti s #CohesionAlliance nájdete na stránke http://cohesionalliance.eu .

Kontaktná osoba:

Pierluigi Boda

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať: