Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Endokrinné disruptory: Európske regióny žiadajú spoľahlivé informácie a stratégiu na ochranu občanov a životného prostredia  

Dva mesiace po tom, ako Európsky parlament prijal uznesenie o negatívnom vplyve viacerých chemických látok používaných pri výrobe potravín a kozmetiky v EÚ, vyzvali miestni a regionálni zástupcovia Európsku komisiu, aby zabezpečila vyššiu úroveň ochrany pred nebezpečnými chemikáliami. Podľa štúdií majú endokrinné disruptory škodlivý vplyv na činnosť hormónov v ľudskom tele, čo vedie k neplodnosti, obezite a rakovine. U detí sa čoraz častejšie spájajú s autizmom a inými ťažkosťami.

Vzhľadom na to, že miestne a regionálne samosprávy sú vo väčšine členských štátov zodpovedné za zdravotnícke služby, sú tiež povinné prispieť k zaisteniu dobrých životných podmienok svojich občanov a zaujať postoj k problematike endokrinných disruptorov. Podľa Európskeho výboru regiónov (VR) reakcia Európskej komisie na endokrinné disruptory nerieši primeraným spôsobom zdravotné riziká a neposkytuje dostatočne stabilný rámec na zaobchádzanie s týmito chemickými látkami vo všetkých právnych predpisoch EÚ. Okrem toho neexistuje ani žiaden konkrétny plán či časový harmonogram týkajúci sa ďalšieho postupu. Ako zdôraznil spravodajca stanoviska na tému Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov Uno Silberg (EE/EA) , sú potrebné preventívne opatrenia .

„Endokrinné disruptory majú ničivé dlhodobé účinky nielen na ľudské zdravie, ale aj na faunu a flóru. Hoci sú veľmi rozšírené, povedomie verejnosti o nebezpečenstvách, ktoré predstavujú, je veľmi nízke. Potrebujeme urobiť kroky na zvýšenie povedomia verejnosti a prijať koordinované opatrenia na všetkých úrovniach, aby bolo zdravie občanov prioritou a aby sa zároveň zohľadnili záujmy spotrebiteľov a priemyslu,“ zdôraznil predseda mestskej rady Kose.

V súčasnosti existuje približne 800 chemických látok, ktoré ovplyvňujú činnosť hormónov alebo existuje podozrenie, že to tak je. Z  dostupných výsledkov výskumu vyplýva, že ročné náklady na zdravotnú starostlivosť súvisiacu s liečbou následkov používania endokrinných disruptorov predstavujú 163 miliárd EUR (1,28 % HDP EÚ). Endokrinné disruptory sa bežne nachádzajú v plechovkách, vreckách na uskladňovanie potravín, plastových fóliách či obaloch. Možno ich nájsť aj v hračkách, kozmetických výrobkoch, nádobách na potraviny, v pesticídoch a dokonca aj v nábytku.

V stanovisku sa zdôrazňuje, že európski občania by mali mať v primeranej forme a v prístupnom jazyku k dispozícii spoľahlivé informácie o rizikách a vplyve endokrinných disruptorov. Zároveň sa navrhuje zaviesť nové aktualizované vymedzenie endokrinných disruptorov.

Miestni a regionálni volení zástupcovia žiadajú zvýšenie zdrojov na nezávislý, verejne financovaný výskum endokrinných disruptorov a ich neškodlivých náhrad, ako aj iné inovačné riešenia. Zároveň upozorňujú na možný konflikt medzi ochranou občanov a fungovaním ziskových spoločností.

VR upozorňuje, že endokrinné disruptory by sa mali považovať za látky, pre ktoré nie je stanovená „bezpečná prahová hodnota“, čo znamená, že akékoľvek vystavenie takýmto látkam môže predstavovať hrozbu, najmä v kritických fázach vývoja (fetálna, postnatálna a pubertálna). Veľmi málo sa tiež vie o ich kombinovanom účinku.

Súvislosti

Endokrinné disruptory sú chemikálie, ktoré menia funkciu endokrinného systému a majú negatívny vplyv na zdravie ľudí a zvierat. Tieto látky môžu byť syntetické alebo prírodné. K vystaveniu týmto látkam môže dochádzať z rozličných zdrojov, ako sú rezíduá pesticídov alebo spotrebné výrobky používané alebo prítomné v každodennom živote. Vystavenie účinkom týchto látok môže spôsobiť rakovinu, obezitu, cukrovku, zníženie inteligencie, obmedzenie motorických schopností, oslabenie študijných schopností a neplodnosť.

Endokrinné disruptory sa nachádzajú okrem iného v obaloch potravín, výrobkoch starostlivosti o pleť, kozmetike, stavebných materiáloch, elektronických zariadeniach, nábytku, podlahových krytinách a hračkách. S cieľom chrániť úrodu ovocia a zeleniny sa tieto látky pridávajú do pesticídov a herbicídov používaných na postrekovanie.

Dôvodom rastúceho záujmu o endokrinné disruptory je alarmujúci nárast výskytu chorôb, ktoré môžu mať príčinu v poruchách endokrinného systému, ako aj skutočnosť, že možno badať endokrinné poruchy v prípade zvierat, ktoré sa využívajú na testovanie pri vystavovaní účinkom látok v životnom prostredí.

Na úrovni EÚ sa diskusie o endokrinných disruptoroch začali už v roku 1996. V nadväznosti na uznesenie o endokrinných disruptoroch, ktoré Európsky parlament prijal v roku 1998, prijala Komisia v decembri Stratégiu Spoločenstva pre endokrinné disruptory implementovanú prostredníctvom opatrení v oblasti výskumu, regulácie a medzinárodnej spolupráce. V júli 2018 zverejnila exekutíva EÚ novú stratégiu na boj proti vplyvu endokrinných disruptorov. Rovnako sa začala vypracúvať štúdia o súčasných právnych predpisoch v tejto oblasti. Európsky parlament – odvolávajúc sa na túto stratégiu – prijal uznesenie (2019/2683 (RSP)), v ktorých sa vyzýva na vytvorenie „komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov“.

EÚ podporuje výskum endokrinných disruptorov. Financovala vyše 50 projektov, pričom viac ako 150 miliónov EUR pochádzalo z rôznych výskumných a inovačných rámcových programov. Ďalších 52 miliónov EUR bolo alokovaných v rámci programu Horizont 2020 na výskumné a skríningové projekty.

EÚ prijala tiež regulačné opatrenia na ochranu ľudí a životného prostredia pred vplyvom endokrinných disruptorov. Konkrétne ide o právne predpisy v oblasti pesticídov biocídov , chemických látok vo všeobecnosti (nariadenie REACH) , lekárskych zariadení vody , ktoré obsahujú osobitné ustanovenia týkajúce sa zaobchádzania s endokrinnými disruptormi. Okrem toho, pokiaľ ide o  materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami , kozmetické prípravky , hračky ochranu pracovníkov na pracovisku , sa predmetom individuálnych regulačných nariadení stali látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém. V dôsledku toho sa zakázalo používanie mnohých látok s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém alebo sa ich vystavenie znížilo na minimum, pokiaľ je to technicky a prakticky uskutočniteľné.

Doplňujúce informácie

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. apríla 2019 o tvorbe komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov

Štúdie o endokrinných disruptoroch, ktorých vypracovanie zadal Európsky parlament , Endocrine Disruptors, From scientific evidence to human health protection policy , apríl 2019

Endocrine disruptors: An overview of latest developments at European level in the context of plant protection products (štúdia, apríl 2019)

EU policy and legislation on chemicals: Overview, with a focus on REACH (analýza, december 2016)

European Chemicals Agency: Role and governance (oznam, august 2017)

Kontakt:

Wioletta Wojewódzka

Tel. +32 2 282 22 89

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu