Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni lídri žiadajú ukončiť dovoz ropy, zemného plynu a uhlia z Ruska  

Energetická kríza spôsobená Putinovou inváziou na Ukrajinu zostrila potrebu postupne odstrániť závislosť EÚ od ropy, zemného plynu a uhlia. Vzhľadom na súčasnú geopolitickú situáciu a jej dôsledky pre energetické trhy prijal Európsky výbor regiónov, ktorý je zhromaždením volených miestnych a regionálnych predstaviteľov EÚ, uznesenie o stratégii REPowerEU, aby prispel k energetickej stratégii Európskej komisie, ktorej cieľom je dosiahnuť do roku 2030 nezávislosť od energetických dovozov z Ruska. Miestni lídri zdôrazňujú, že vzhľadom na súčasné ohrozenie energetickej bezpečnosti Európy a energetických dodávok niet alternatívy k transformácii potrebnej na dosiahnutie klimatickej neutrality.

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Alves Cordeiro sa v súvislosti so súčasnou energetickou krízou vyjadril, že „následky vojny na Ukrajine v súčasnosti pociťujeme v celej Európskej únii. Rodiny a podniky nesú bremeno ruskej agresie, v neposlednom rade v dôsledku rastúcich cien energie. Z Európskeho výboru regiónov sme vyslali jasný odkaz. Je dôležité postupne ukončiť dovoz ropy, plynu a uhlia z Ruska. Avšak nie na úkor uspokojovania potrieb ľudí alebo plnenia našich klimatických záväzkov. Vojna a klimatická kríza nás nútia, aby sme čo najrýchlejšie prehodnotili svoje plány do budúcnosti. Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú v energetickej transformácii ústrednú úlohu, a preto žiadame, aby sa novou európskou stratégiou REPowerEU podporilo miestne plánovanie energetickej bezpečnosti a investície do obnoviteľných zdrojov energie.“

Vo svojom uznesení o stratégii REPowerEU výbor víta možnosť zasahovať do stanovovania cien elektrickej energie, a zmierňovať tak ich veľkú volatilitu a vplyv na najohrozenejšie skupiny obyvateľstva, mikropodniky a malé podniky. Výbor navrhuje oddeliť tvorbu cien zemného plynu od tvorby cien elektrickej energie. Týmto opatrením by sa mohlo zabrániť tomu, že vysoké ceny plynu budú ovplyvňovať ceny elektriny. Zároveň vyzýva Komisiu, aby aspoň do konca roka 2023 predĺžila uplatňovanie všeobecnej únikovej doložky Paktu stability a rastu. Miestni lídri varujú, že energetická nezávislosť EÚ sa nedosiahne, kým sa na celom jej území nezlepší a úplne nedokončí synchronizácia plynárenských, vodíkových a elektrických sietí a prepojení. Pravidlá štátnej pomoci by sa mali zrevidovať, aby bolo možné podporiť kľúčové strategické investície do výroby vodíka pomocou obnoviteľných zdrojov energie a do verejnej infraštruktúry na nabíjanie elektromobilov.

Ako doplnok k uzneseniu o stratégii REPowerEU prijal výbor súbor stanovísk, ktorými prispel k prebiehajúcej revízii balíka energetických predpisov EÚ Fit for 55 a vykonávaniu Európskej zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni.

Pokiaľ ide o revíziu systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii, výbor vyzýva členské štáty, aby stanovili minimálny percentuálny podiel aspoň 20 % príjmov pochádzajúcich z obchodovania s kvótami v tomto systéme formou aukcie, ktorý budú spravovať priamo miestne a regionálne samosprávy. Ide o opatrenie navrhnuté v stanovisku Petra Kurza (DE/SES), primátora Mannheimu, ktorý uviedol: „Reakcia na vojnu na Ukrajine nemôže spochybniť účinné nástroje transformácie, najmä stanovovanie cien emisií CO2. Naopak, len sa potvrdzuje naše dlhodobé presvedčenie, že musíme prestať používať fosílne palivá. Musíme zabezpečiť, aby mestá a regióny boli vďaka balíku Fit for 55 zaangažované do zrevidovaného systému obchodovania s emisnými kvótami a prípravy mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach, a postarať sa o ochranu ohrozených osôb a území použitím Sociálno-klimatického fondu.“prijatom stanovisku členovia opätovne vyzývajú, aby sa stanovovanie cien emisných kvót rozšírilo na všetky odvetvia vrátane dopravy a stavebníctva.

Pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, miestni a regionálni lídri predložili niekoľko návrhov v stanovisku, ktoré vypracoval spravodajca Rafal Trzaskowski (PL/EĽS). Primátor Varšavy uviedol: „Vojna Ruska proti Ukrajine a nedávne zastavenie dodávok plynu do niektorých členských štátov EÚ by nás mali ďalej mobilizovať tak, aby sme ambiciózne klimatické ciele splnili ešte skôr. Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti má rozhodujúci význam z hľadiska strategickej nezávislosti EÚ. Preto podporujeme cieľ každoročnej obnovy 3 % budov verejného sektora a zníženie jeho spotreby energie aspoň o 1,7 %. Potrebujeme však finančnú a technickú podporu. Opakujem svoju výzvu, aby sa finančné prostriedky na uskutočnenie projektov Zelenej dohody mestám a regiónom poskytli priamo. Keďže dramaticky vzrástol počet občanov, ktorí čelia energetickej chudobe a chudobe v oblasti mobility, vyzývame Európsku komisiu, aby uľahčila vytváranie verejno-súkromných konzorcií s priemyslom, ktoré budú pôsobiť v oblasti renovácie budov.“

Pokiaľ ide o energiu z obnoviteľných zdrojov, mestá a regióny prijali stanovisko na tému Zmena smernice o obnoviteľných zdrojoch energie v záujme dosiahnutia nových cieľov v oblasti klímy do roku 2030. Spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) k nemu objasnil: „Hoci vítame revíziu novej smernice, stále nám chýbajú ďalšie stimuly na zakladanie komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov. Aj naďalej musíme zjednodušovať povoľovanie, odstraňovať administratívne prekážky a rôzne iné činitele, ktoré bránia pripájaniu na sieť, aby sme stimulovali kolektívnu vlastnú výrobu a vlastnú spotrebu energie získavanej z obnoviteľných zdrojov. Miestna výroba energie z obnoviteľných zdrojov má zásadný význam pre zabezpečenie energetickej nezávislosti a dodržanie našich globálnych klimatických záväzkov. Musíme zvýšiť investície do obnoviteľných zdrojov energie a pripraviť viac cezhraničných projektov v tejto oblasti, aby sa v EÚ diverzifikovali dodávky energie a vybudoval sa integrovaný a dekarbonizovaný energetický systém.“ Poslanec flámskeho parlamentu vyzýva Európsku komisiu, „aby urýchlene predstavila ohlásenú stratégiu EÚ v oblasti solárnej energie a ďalej podporovala rozvoj trhov s takzvaným čistým vodíkom“.

Zabezpečenie spravodlivej transformácie, pri ktorej sa na nikoho nezabudne, je hlavným cieľom návrhov, ktoré predložil Csaba Borboly (RO/EĽS), spravodajca stanoviska na tému Smerom k sociálne spravodlivému vykonávaniu Zelenej dohody. Predseda zastupiteľstva župy Harghita uviedol: Musíme podporiť tie najohrozenejšie skupiny obyvateľstva a poskytnúť výnimky domácnostiam, mikropodnikom a malým podnikom, ktoré čelia energetickej chudobe a chudobe v oblasti mobility. Sociálno-klimatický fond by mal byť súčasťou štrukturálnych fondov a fungovať v rámci spoločného hospodárenia, pričom by sa mali dodržiavať zásady partnerstva a viacúrovňového riadenia. Mestá a regióny musia byť aktívne zapájané do vypracúvania národných sociálno-klimatických plánov a mali by priamo spravovať aspoň 35 % finančného krytia Sociálno-klimatického fondu.“

Viac informácií

Európska komisia 8. marca 2022 v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu navrhla plán na zabezpečenie nezávislosti Európy od ruských fosílnych palív, počnúc plynom, a to v dostatočnom predstihu pred rokom 2030. Pomocou stratégie REPowerEU sa bude snažiť diverzifikovať dodávky plynu, urýchliť zavádzanie plynov z obnoviteľných zdrojov a nahradiť plyn pri vykurovaní a výrobe elektriny, čo by mohlo do konca roka znížiť dopyt po ruskom plyne o dve tretiny. Plán obsahuje súbor opatrení, ktorými sa má reagovať na rastúce ceny energie v Európe a zabezpečiť doplnenie zásob plynu na ďalšiu zimu. Európa už niekoľko mesiacov čelí zvýšeným cenám energie a terajšia neistota, pokiaľ ide o dodávky, tento problém ešte zhoršuje.

Európsky výbor regiónov chce svojou iniciatívou Zelená dohoda na miestnej úrovni podporovať mestá a regióny v transformácii, ktorou sa má dosiahnuť klimatická neutralita EÚ. Zelená dohoda na miestnej úrovni je jeho hlavnou iniciatívou a jej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra úsilia EÚ dosiahnuť klimatickú neutralitu. Zahŕňa niekoľko výziev na prijatie opatrení, napríklad výzvu Stromy pre život, prieskum na zozbieranie názorov zástupcov miest a regiónov, pokiaľ ide o výzvy a príležitosti miestneho vykonávania Zelenej dohody a výzvu adresovanú všetkým miestnym a regionálnym samosprávam, aby informovali o svojich klimatických záväzkoch.

Kontakt:

David Crous

tel.: +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/END-EU-IMPORTS-RUSSIAN-OIL-GAS-COAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023