Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Efektívnejšia štátna pomoc a agrolesnícke stratégie sú kľúčové pre preklenutie rozdielov v súdržnosti vidieckych oblastí  

Udržateľné a efektívne riadenie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva má zásadný význam pre zachovanie a ochranu krajiny, životaschopné vidiecke hospodárstvo, potláčanie fenoménu vyľudňovania, a teda aj pre preklenutie rozdielov v rozvoji. Miestni a regionálni lídri vyzývajú Európsku úniu, aby zjednodušením pravidiel štátnej pomoci podporovala MSP a mikropodniky vo vidieckych oblastiach.

Snahy Európskej únie stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom a úsilie o oživenie vidieckych oblastí a zachovanie súdržnosti ako základnej hodnoty EÚ musí sprevádzať určitá flexibilita pravidiel štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo a vidiecke podniky. Toto je hlavné posolstvo Európskeho výboru regiónov (VR) prezentované v stanovisku na tému Budúce pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci pre poľnohospodárstvo, vidiecke oblasti a lesné hospodárstvo, ktoré vypracoval poslanec zastupiteľstva obce Olevano Romano Guido Milana (IT/SES), a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí 27. a 28. apríla.

Po kríze spôsobenej pandémiou je teraz v dôsledku vojny na Ukrajine ohrozené oživenie hospodárstva Európy aj zelená transformácia poľnohospodárstva. Nemôžeme si však dovoliť zľaviť v boji proti zmene klímy a každému, kto využíva tento konflikt na oslabenie Zelenej dohody a stratégie Z farmy na stôl, hovoríme jasné „nie“. Súhlasíme s tým, že je dôležité investovať do zelenej transformácie, ale zároveň vyzývame, aby ju sprevádzali primerané podporné opatrenia. V prvom rade by mala byť štátna pomoc pre poľnohospodárstvo, vidiecke oblasti a lesné hospodárstvo flexibilnejšia a jednoduchšia. V tejto súvislosti žiadame, aby sa zmenila definícia pojmu malé a stredné podniky a vytvorila nová definícia mikropodnikov osobitne pre poľnohospodárstvo. Som totiž pevne presvedčený, že tieto podniky treba podporovať, pretože môžu byť hnacou silou zelenej transformácie,“ uviedol spravodajca.

Miestni a regionálni lídri vyzývajú na podporu poľnohospodárskych podnikov pri zelenej transformácii, najmä menších podnikov, ktoré prispievajú k ochrane krajiny, ako aj mikropodnikov, ktoré nebudú môcť zvládnuť túto transformáciu bez pomoci. Členovia a členky VR zároveň zdôrazňujú, že malým a stredným podnikom vo vidieckych oblastiach by sa mala poskytovať dostatočná podpora bez rozlišovania medzi podnikmi, ktoré pôsobia v poľnohospodárstve, a tými, ktoré sú aktívne v iných sektoroch.

Európska komisia má predložiť nové návrhy na poskytovanie štátnej pomoci v poľnohospodárstve, ktoré sa budú uplatňovať od 1. januára 2023. Výbor upozorňuje, že sa musia skutočne zjednodušiť administratívne postupy pre miestne samosprávy, ktoré sú príjemcami štátnej pomoci alebo ktoré sa nachádzajú v núdzovej situácii. Zjednodušené náklady sa v súčasnosti považujú za zlučiteľné s pravidlami štátnej pomoci len v súvislosti s pomocou, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ. Podľa výboru však nie je opodstatnené naďalej stanovovať rôzne metódy výpočtu oprávnených nákladov podľa zdroja financovania režimov pomoci.

V regionálnom rozvoji zohráva zásadnú úlohu okrem poľnohospodárstva aj lesné hospodárstvo, najmä v najodľahlejších oblastiach, horských regiónoch a v najviac znevýhodnených územiach. V prípade tohto odvetvia by podľa miestnych lídrov malo byť tiež možné, aby sa opatrenia na podporu infraštruktúry nepovažovali automaticky za štátnu pomoc, ak sa týkajú neproduktívnych investícií. V samostatnom stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí, ktoré vypracoval regionálny tajomník pre Európsku úniu a vonkajšie vzťahy vlády autonómneho spoločenstva Valencia Joan Calabuig Rull (ES/SES), členovia a členky VR vyzdvihujú pozitívny prínos priemyselne a udržateľne spracovaných a obhospodarovaných lesných produktov pre mnohé regionálne hospodárstva.

V stanovisku na tému Stratégia EÚ pre lesy do roku 2030 výbor upozorňuje Európsku komisiu na potrebu nájsť rovnováhu medzi environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi aspektmi udržateľného obhospodarovania lesov a zdôrazňuje, že je dôležité rešpektovať a zachovávať rozmanitosť lesov a postupov ich udržateľného obhospodarovania.

Miestni lídri zdôrazňujú, že na udržateľné obhospodarovanie lesov je potrebných viac finančných prostriedkov EÚ jednoznačným vyčlenením realistických finančných zdrojov a zjednodušením administratívnych postupov.

Spravodajca Calabuig uviedol, že „stanovenie spoločného rámca a cieľov na európskej úrovni je veľmi pozitívnym krokom, ale vzhľadom na rozmanitosť lesov v Európe a skutočnosť, že 40 % lesov je v správe miestnych a regionálnych samospráv, sa zásada subsidiarity v tejto oblasti nesmie oslabiť. EÚ, ktorá v tejto oblasti disponuje širokou škálou právomocí, musí regióny, mestá a obce podporovať, pretože európsku stratégiu budú v konečnom dôsledku do praxe zavádzať tieto úrovne. Tento prístup je nevyhnutný na dosiahnutie udržateľného obhospodarovania lesov zo sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho hľadiska.“

Lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a produkty súvisiace s využívaním pôdy, ako sú biomasa, výrobky na báze dreva a bioprodukty, významne prispievajú k hospodárskemu rozvoju a tvorbe pracovných miest vo vidieckych oblastiach. Využívanie pôdy, zmeny vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF) majú takisto zásadný význam pre politiku v oblasti klímy. Poslankyňa regionálneho zastupiteľstva Västerbotten a spravodajkyňa prijatého stanoviska na tému Revízia nariadenia o LULUCF a nariadenia o spoločnom úsilíÅsa ÅGREN Wikström (SE/EĽS) vyhlásila, že „musíme plne pochopiť potenciál lesného hospodárstva pri zmierňovaní zmeny klímy a rozvoji miestneho a regionálneho biohospodárstva. Sekvestrácia uhlíka v lese, využívanie výrobkov a bioenergia z lesa môže prispieť k zníženiu vplyvu na klímu, ako aj k vytváraniu nových pracovných miest. Zmena klímy je cezhraničný problém, ktorý sa nedá vyriešiť len na národnej alebo lokálnej úrovni. Na znižovaní emisií uhlíka sa musia podieľať všetky odvetvia hospodárstva a sa musí nájsť rovnováha medzi spravodlivosťou a solidaritou. Táto nevyhnutná transformácia musí vychádzať z faktických údajov a musia byť do nej zapojené aj miestne a regionálne samosprávy.“

Viac informácií

V máji 2021 Európska komisia uverejnila svojpracovný dokument, v ktorom zhrnula výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach. V hodnotení sa dospelo k záveru, že na zosúladenie aktuálnych pravidiel so súčasnými prioritami EÚ, budúcou spoločnou poľnohospodárskou politikou (SPP) a Európskou zelenou dohodou môžu byť potrebné určité cielené úpravy. Revidované pravidlá sa majú prijať koncom roka 2022, aby sa mohli začať uplatňovať od roku 2023.

Európsky parlament a Rada EÚ schválili nariadenia o novej spoločnej poľnohospodárskej politike, najmä nariadenie (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov a v ktorom sa zohľadnilo stanovisko VR na tému novej spoločnej poľnohospodárskej politike.

VR prijal v januári 2022 stanovisko na tému Dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti EÚ, ktoré vypracoval spravodajca Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EĽS), predseda vlády autonómneho spoločenstva Andalúzia.

VR sa už vyjadril k stratégii v oblasti biodiverzity a stratégii Z farmy na stôl v stanoviskách na tému Biologicky rozmanité mestá a regióny po roku 2020 v kontexte 15. konferencie zmluvných strán Dohovoru OSN o biologickej diverzite a budúcej stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a na tému Od výrobcu k spotrebiteľovi (z farmy na stôl): miestny a regionálny rozmer.

Lesy pokrývajú čoraz väčší podiel pôdy (v súčasnosti 43 %), a to najmä vo vyľudnených regiónoch. V lesnom hospodárstve (obhospodarovanie lesov a ťažba, priemyselné spracovanie dreva a výroba papiera) bolo v EÚ v roku 2018 zamestnaných 2,1 milióna osôb a vytvorila sa pridaná hodnota 109 855 miliónov EUR. V roku 2018 pôsobilo v pododvetviach lesného hospodárstva 397 000 podnikov, čo predstavuje 15 % výrobných podnikov. Okrem toho 1,2 milióna osôb pracovalo v nábytkárstve a tlačiarstve, kde sa vytvorila hrubá pridaná hodnota v prvom prípade 25 miliárd EUR a v druhom 31 miliárd EUR. K tomu treba pripočítať bioenergiu, drevostavby a nedrevené lesné produkty, ktoré zabezpečujú ďalšie 4 milióny pracovných miest.

Udržateľné poľnohospodárske postupy a stratégie lesného hospodárstva odolné voči zmene klímy, ktoré rešpektujú biodiverzitu v Európe a prispievajú k nej, sú kľúčovými prvkami Európskej zelenej dohody, stratégie rastu EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050. Zelená dohoda na miestnej úrovni je hlavnou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra úsilia EÚ o transformáciu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Zahŕňa niekoľko výziev na prijatie opatrení, ako sú iniciatíva Stromy pre život, prieskum, ktorého cieľom je zhromaždiť názory miest a regiónov na výzvy a príležitosti spojené s vykonávaním Európskej zelenej dohody na miestnej úrovni a výzva adresovaná všetkým miestnym a regionálnym samosprávam, aby propagovali svoje záväzky v oblasti klímy.

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

David Crous

Tel.: +32 470 881 037

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :