Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Hospodárska a menová únia musí podporovať rasť, transparentnosť a demokraciu  
Zahrnutím rozpočtovej dohody do zmlúv EÚ sa musí zaistiť demokratické rozhodovanie a ochrana verejných investícií. Na prekonávanie systematických hrozieb je potrebný podporný fond pre euro.

Prehĺbením európskej menovej únie sa musí odstrániť jej súčasný demokratický deficit a musia sa znovu rozprúdiť verejné investície, ktoré sú stále znepokojivo nízke. Toto je hlavné posolstvo regiónov a miest EÚ, ktoré vyjadrili v stanovisku prijatom 5. júla na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR), zhromaždenia EÚ zastupujúceho miestne a regionálne orgány.

V nadväznosti na finančnú krízu v roku 2012 sa odsúhlasili prísnejšie pravidlá fiškálnej koordinácie. Tieto pravidlá sa v súčasnosti zapracúvajú do zmlúv EÚ, spolu s novými ustanoveniami, ktoré čiastočne transformujú medzivládny Európsky mechanizmus pre stabilitu na európsky fond a zavádzajú novú funkciu európskeho ministra hospodárstva a financií. Výbor skúmal dosah týchto návrhov Európskej komisie na regióny a mestá v stanovisku, ktoré vypracoval Christophe Rouillon , (FR/SES), starosta obce Coulaines. Je znepokojujúce, že migračná debata zatieňuje všetky ostatné záležitosti, ktoré si vyžadujú naliehavú reakciu EÚ. Je skutočne nevyhnutné zabezpečiť odolnosť HMÚ pred nasledujúcou krízou, a to predovšetkým vytvorením podporného fondu pre euro, aby dokázalo odolávať systémovým hrozbám, ktorým čelí svetové hospodárstvo. Túto európsku obrannú líniu treba vybudovať teraz, a nie sa ju pokúšať dať dohromady počas nasledujúcej krízy,“ uviedol Christophe Rouillon pri prezentácii stanoviska plenárnemu zhromaždeniu VR.

Pri zahrnutí Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (známej pod názvom rozpočtová dohoda) do zmlúv EÚ sa malo prihliadať na hodnotenie implementácie rozpočtovej dohody. VR kriticky posudzuje skutočnosť, že takéto hodnotenie sa zjavne nevykonalo, resp. nezverejnilo, a v návrhu Európskej komisie sa úplne ignoruje trvale nízka úroveň verejných investícií, ktorá poklesla z 3,4 % HDP EÚ v roku 2008 na 2,7 % v roku 2016.

Práve verejné investície sú často najviac ovplyvnené fiškálnou konsolidáciou, a preto miestni vedúci predstavitelia požadujú, aby nové pravidlá poskytovali nevyhnutnú flexibilitu a najmä podporu investičnej kapacite miestnych a regionálnych orgánov. Z tohto hľadiska by sa spolufinancovanie projektov podporovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov, programu transeurópskych sietí (TEN) a Nástroja na prepájanie Európy nemalo v rámci Paktu stability a rastu považovať za štrukturálne výdavky. Podobné ustanovenie sa už zaviedlo pre príspevky členských štátov do Európskeho fondu pre strategické investície.

Miestni vedúci predstavitelia podporujú začlenenie Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS), ktorý nie je dostatočne transparentný a môže v ňom ľahko dôjsť k zablokovaniu či vetovaniu opatrení, do primárneho práva EÚ, aby podliehal kontrole zo strany Európskeho parlamentu. Dôrazne podporujú návrh Komisie, aby dôležité rozhodnutia týkajúce sa napríklad poskytnutia finančnej pomoci mohla prijať 85 % vážená väčšina a nemuseli sa schvaľovať jednomyseľne.

Podľa názoru zástupcov európskych regiónov a miest by navrhované vytvorenie funkcie európskeho ministra hospodárstva a financií pomohlo zvýšiť demokratickú zodpovednosť a sprehľadniť správu hospodárskej a menovej únie. Jeho úloha by mala byť riadne vymedzená, aby sa predišlo ďalšej centralizácii fiškálneho rozhodovania.

Demokratický deficit HMÚ sa však môže vyriešiť len vtedy, ak preukáže európskym občanom, že podporuje zásadu sociálneho pokroku a že zamestnanosť, rast miezd a sociálne normy sa nepovažujú za druhoradé v porovnaní s makroekonomickými a rozpočtovými otázkami.

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel: +32 2 282 2461

mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :