Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nová štúdia VR upozorňuje na nedostatočné zapojenie regiónov a miest do národných plánov obnovy.  

Zatiaľ čo hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ sa stretávajú v Bruseli s cieľom preskúmať súčasný stav oživenia hospodárstva, výsledky novej štúdie , ktorú zadal Európsky výbor regiónov (VR), poukazujú na nedostatočné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do prípravy a realizácie národných plánov obnovy a odolnosti. Štúdia bola prezentovaná na schôdzi komisie VR pre hospodársku politiku (ECON) . Členovia a členky komisie ECON taktiež vyjadrili vážne obavy, že vzhľadom na nedostatočnú pozornosť venovanú v plánoch územným rozdielom a nedostatočnú koordináciu s cieľmi politiky súdržnosti by sa mohlo stať, že sa zdroje financovania budú prekrývať.

Podľa štúdie analyzujúcej osem národných programov obnovy a odolnosti, ktoré boli Európskej komisii predložené do konca mája, poskytujú národné plány veľmi málo možností na demokratický príspevok regiónov. S väčšinou regionálnych a miestnych aktérov sa konzultovalo len formálne a jednostranne a ich úlohou bude najmä administratívne zabezpečenie investičných politík. Ich nápady boli len v zriedkavých prípadoch zahrnuté do plánov. Keby sa mestám a regiónom poskytol väčší politický priestor, pokiaľ ide o využívanie investičných prostriedkov, zvýšila by sa tým zodpovednosť miestnych komunít za opatrenia a posilnilo budovanie kapacít na miestnej úrovni. Nedostatočné zapojenie regionálnych a miestnych samospráv, ktoré majú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní investícií a služieb, ako aj pri zavádzaní reforiem, by mohlo ohroziť dosah a efektívnosť národných plánov.

Predseda komisie ECON vo VR a poslanec zastupiteľstva grófstva Tipperary Michael Murphy (IE/EĽS) v tejto súvislosti uviedol: „ Štúdia, ktorú dnes predstavujeme potvrdzuje to, čo sme zistili pri našej doterajšej práci: v rámci EÚ možno pozorovať veľmi odlišné situácie, ale mnohé členské štáty nepovažujú konzultácie s miestnymi a regionálnymi aktérmi za zmysluplnú výmenu názorov, je to pre ne jednostranná záležitosť, len aby si to mohli odškrtnúť ako vybavené. Bohaté poznatky a skúsenosti regiónov a miest sa len málokedy dostanú do plánov obnovy, čo je premárnená príležitosť a jednoducho to nepredstavuje dobrú správu vecí verejných. Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní investícií a verejných služieb, ako aj pri zavádzaní reforiem, a je chybou pokúšať sa zaistiť obnovu EÚ bez nich.

Členovia a členky komisie ECON vyjadrili poľutovanie nad tým, že investície navrhované v národných plánoch nezohľadňujú potenciálne synergie medzi Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a fondmi politiky súdržnosti EÚ. Prekrývanie týchto dvoch finančných nástrojov by mohlo ohroziť účinnosť politiky súdržnosti. S výnimkou Talianska a Belgicka neexistuje územné rozdelenie zdrojov. V štúdii sa takisto dospelo k záveru, že úloha, ktorú národné plány pripisujú miestnym a regionálnym samosprávam pri presadzovaní zelenej a digitálnej transformácie, zostáva nejasná a nedostatočne vymedzená.

Vzhľadom na výsledky štúdie členovia a členky komisie ECON vyzvali Európsku komisiu, aby vykonala dôkladné posúdenie všetkých národných plánov obnovy a odolnosti, aby spolu s Európskym parlamentom trvala na vymedzení úlohy miestnych a regionálnych samospráv v zostávajúcich fázach týchto plánov, aby sa zasadzovala za zachovanie súdržnosti ako základnej hodnoty a zapojila regióny a mestá EÚ do európskeho semestra a do monitorovania a hodnotenia plánov.

Okrem toho, že komisia ECON diskutovala o Fonde obnovy, prijala aj návrh stanoviska na tému Ochrana priemyselných a remeselných zemepisných označení v Európskej únii . Vyzýva v ňom na vytvorenie harmonizovaného regulačného rámca EÚ pre tieto označenia s cieľom nahradiť nesúrodú kombináciu vnútroštátnych právnych nástrojov, a tým chrániť dôležitú súčasť európskeho kultúrneho dedičstva, zlepšiť práva spotrebiteľov, zvýšiť príjmy výrobcov a prispieť k rozvoju príslušných regiónov.

Poslankyňa zastupiteľstva regiónu Nové Akvitánsko a spravodajkyňa stanoviska Martine Pinville (FR/SES) zdôraznila: „ Dlhodobú požiadavku VR, aby sa vytvorilo nariadenie na ochranu priemyselných a remeselných zemepisných označení treba teraz zaviesť do praxe. Pre spotrebiteľov by takéto nariadenie bolo zárukou pôvodu, kvality a autentickosti výrobku. Uznalo by sa tým know-how remeselníkov a podnikov a zaručila by sa im ochrana pred nekalou hospodárskou súťažou a falšovaním. Regiónom by to zabezpečilo ochranu miestneho dedičstva a pomohlo by im to udržať na svojom území pridanú hodnotu a pracovné miesta, ktoré nemožno premiestniť.

Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí VR v októbri 2021.

Schôdza komisie ECON poskytla tiež členom príležitosť vymeniť si názory na pracovný dokument Aktualizácia priemyselnej stratégie na rok 2020: Budovanie silnejšieho jednotného trhu pre obnovu Európy , ktorý predstavila spravodajkyňa Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), a pracovný dokument k stanovisku o lepšej právnej regulácii, ktorý predstavil spravodajca komisie CIVEX Piero Mauro Zanin  (IT/EĽS).

Okrem toho komisia ECON vymenovala Roba Jonkmana (NL/EKR) za spravodajcu stanoviska o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a odporučila, aby bol Mark Weinmeister (DE/EĽS) vymenovaný za hlavného spravodajcu pre stanovisko o európskej digitálnej identite.

Súvislosti:

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je finančný nástroj vo výške 672,5 mld. EUR (granty vo výške 312,5 mld. EUR a úvery vo výške 360 mld. EUR) určený na pomoc členským štátom pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Tento mechanizmus je najväčším nástrojom zahrnutým do nástroja obnovy NextGenerationEU s rozpočtom vo výške 750 mld. EUR. Aby členské štáty mohli využívať prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, mali by predložiť svoje národné plány obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú reformy a investície, ktoré by chceli financovať. Európska komisia doteraz dostala 24 národných plánov z 27, pričom 12 z nich schválila.

Štúdia s názvom Regional and Local Authorities in the National Recovery and Resilience Plans (Regionálne a miestne samosprávy v národných plánoch obnovy a odolnosti) vypracovaná na objednávku VR, sa zameriava na národné plány obnovy a odolnosti, ktoré do konca mája 2021 predložilo osem krajín (Belgicko, Francúzsko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko). Celé znenie štúdie je k dispozícii na tomto odkaze .

Spoločná konzultácia VR – CEMR , ktorá bola predstavená v januári, už poukázala na to, že mnohé vlády EÚ vylúčili regióny a mestá z prípravy plánov obnovy po skončení pandémie COVID-19. Celé znenie štúdie je k dispozícii na tomto odkaze .

Podľa nariadenia o  Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (článok 18 ods. 4 písm. q) a ako bolo nedávno pripomenuté v  uznesení Európskeho parlamentu prijatom veľkou väčšinou, plány obnovy a odolnosti by sa mali vypracovať a, „ak je to možné“, realizovať po konzultačnom procese, „ktorý sa uskutočnil v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán“. Členské štáty budú musieť predložiť zhrnutie konzultačného procesu, v ktorom sa podrobne uvedie, „ako sú vstupy zainteresovaných strán zohľadnené v pláne obnovy a odolnosti“.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-IN-WALLONIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
President Cordeiro visits Walloon projects financed by European funds: "Cities and regions are making Europe a reality"
25.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/APPLY-URBACT-CALL-ACTION-PLANNING-NETWORKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
Apply to the URBACT call for Action Planning Networks!
19.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-AGRICULTURAL-PRODUCTS-SPIRITS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Potraviny, poľnohospodárske výrobky a liehoviny: miestni a regionálni lídri vítajú zjednodušenie postupov registrácie zemepisných označení a ich lepšiu ochranu pred podvodmi
Potraviny, poľnohospodárske výrobky a liehoviny: miestni a regionálni lídri vítajú zjednodušenie postupov registrácie zemepisných označení a ich lepšiu ochranu pred podvodmi
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SOCIAL-COHESION-RISKS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
Sociálna a hospodárska súdržnosť sa nedosiahne, ‎ ak budú politiky EÚ zanedbávať vzdialené územia
01.12.2022