Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nová štúdia VR upozorňuje na nedostatočné zapojenie regiónov a miest do národných plánov obnovy.  

Zatiaľ čo hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ sa stretávajú v Bruseli s cieľom preskúmať súčasný stav oživenia hospodárstva, výsledky novej štúdie , ktorú zadal Európsky výbor regiónov (VR), poukazujú na nedostatočné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do prípravy a realizácie národných plánov obnovy a odolnosti. Štúdia bola prezentovaná na schôdzi komisie VR pre hospodársku politiku (ECON) . Členovia a členky komisie ECON taktiež vyjadrili vážne obavy, že vzhľadom na nedostatočnú pozornosť venovanú v plánoch územným rozdielom a nedostatočnú koordináciu s cieľmi politiky súdržnosti by sa mohlo stať, že sa zdroje financovania budú prekrývať.

Podľa štúdie analyzujúcej osem národných programov obnovy a odolnosti, ktoré boli Európskej komisii predložené do konca mája, poskytujú národné plány veľmi málo možností na demokratický príspevok regiónov. S väčšinou regionálnych a miestnych aktérov sa konzultovalo len formálne a jednostranne a ich úlohou bude najmä administratívne zabezpečenie investičných politík. Ich nápady boli len v zriedkavých prípadoch zahrnuté do plánov. Keby sa mestám a regiónom poskytol väčší politický priestor, pokiaľ ide o využívanie investičných prostriedkov, zvýšila by sa tým zodpovednosť miestnych komunít za opatrenia a posilnilo budovanie kapacít na miestnej úrovni. Nedostatočné zapojenie regionálnych a miestnych samospráv, ktoré majú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní investícií a služieb, ako aj pri zavádzaní reforiem, by mohlo ohroziť dosah a efektívnosť národných plánov.

Predseda komisie ECON vo VR a poslanec zastupiteľstva grófstva Tipperary Michael Murphy (IE/EĽS) v tejto súvislosti uviedol: „ Štúdia, ktorú dnes predstavujeme potvrdzuje to, čo sme zistili pri našej doterajšej práci: v rámci EÚ možno pozorovať veľmi odlišné situácie, ale mnohé členské štáty nepovažujú konzultácie s miestnymi a regionálnymi aktérmi za zmysluplnú výmenu názorov, je to pre ne jednostranná záležitosť, len aby si to mohli odškrtnúť ako vybavené. Bohaté poznatky a skúsenosti regiónov a miest sa len málokedy dostanú do plánov obnovy, čo je premárnená príležitosť a jednoducho to nepredstavuje dobrú správu vecí verejných. Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní investícií a verejných služieb, ako aj pri zavádzaní reforiem, a je chybou pokúšať sa zaistiť obnovu EÚ bez nich.

Členovia a členky komisie ECON vyjadrili poľutovanie nad tým, že investície navrhované v národných plánoch nezohľadňujú potenciálne synergie medzi Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti a fondmi politiky súdržnosti EÚ. Prekrývanie týchto dvoch finančných nástrojov by mohlo ohroziť účinnosť politiky súdržnosti. S výnimkou Talianska a Belgicka neexistuje územné rozdelenie zdrojov. V štúdii sa takisto dospelo k záveru, že úloha, ktorú národné plány pripisujú miestnym a regionálnym samosprávam pri presadzovaní zelenej a digitálnej transformácie, zostáva nejasná a nedostatočne vymedzená.

Vzhľadom na výsledky štúdie členovia a členky komisie ECON vyzvali Európsku komisiu, aby vykonala dôkladné posúdenie všetkých národných plánov obnovy a odolnosti, aby spolu s Európskym parlamentom trvala na vymedzení úlohy miestnych a regionálnych samospráv v zostávajúcich fázach týchto plánov, aby sa zasadzovala za zachovanie súdržnosti ako základnej hodnoty a zapojila regióny a mestá EÚ do európskeho semestra a do monitorovania a hodnotenia plánov.

Okrem toho, že komisia ECON diskutovala o Fonde obnovy, prijala aj návrh stanoviska na tému Ochrana priemyselných a remeselných zemepisných označení v Európskej únii . Vyzýva v ňom na vytvorenie harmonizovaného regulačného rámca EÚ pre tieto označenia s cieľom nahradiť nesúrodú kombináciu vnútroštátnych právnych nástrojov, a tým chrániť dôležitú súčasť európskeho kultúrneho dedičstva, zlepšiť práva spotrebiteľov, zvýšiť príjmy výrobcov a prispieť k rozvoju príslušných regiónov.

Poslankyňa zastupiteľstva regiónu Nové Akvitánsko a spravodajkyňa stanoviska Martine Pinville (FR/SES) zdôraznila: „ Dlhodobú požiadavku VR, aby sa vytvorilo nariadenie na ochranu priemyselných a remeselných zemepisných označení treba teraz zaviesť do praxe. Pre spotrebiteľov by takéto nariadenie bolo zárukou pôvodu, kvality a autentickosti výrobku. Uznalo by sa tým know-how remeselníkov a podnikov a zaručila by sa im ochrana pred nekalou hospodárskou súťažou a falšovaním. Regiónom by to zabezpečilo ochranu miestneho dedičstva a pomohlo by im to udržať na svojom území pridanú hodnotu a pracovné miesta, ktoré nemožno premiestniť.

Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí VR v októbri 2021.

Schôdza komisie ECON poskytla tiež členom príležitosť vymeniť si názory na pracovný dokument Aktualizácia priemyselnej stratégie na rok 2020: Budovanie silnejšieho jednotného trhu pre obnovu Európy , ktorý predstavila spravodajkyňa Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), a pracovný dokument k stanovisku o lepšej právnej regulácii, ktorý predstavil spravodajca komisie CIVEX Piero Mauro Zanin  (IT/EĽS).

Okrem toho komisia ECON vymenovala Roba Jonkmana (NL/EKR) za spravodajcu stanoviska o vykonávaní Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a odporučila, aby bol Mark Weinmeister (DE/EĽS) vymenovaný za hlavného spravodajcu pre stanovisko o európskej digitálnej identite.

Súvislosti:

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je finančný nástroj vo výške 672,5 mld. EUR (granty vo výške 312,5 mld. EUR a úvery vo výške 360 mld. EUR) určený na pomoc členským štátom pri vykonávaní reforiem a investovaní do spoločných priorít EÚ. Tento mechanizmus je najväčším nástrojom zahrnutým do nástroja obnovy NextGenerationEU s rozpočtom vo výške 750 mld. EUR. Aby členské štáty mohli využívať prostriedky z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, mali by predložiť svoje národné plány obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú reformy a investície, ktoré by chceli financovať. Európska komisia doteraz dostala 24 národných plánov z 27, pričom 12 z nich schválila.

Štúdia s názvom Regional and Local Authorities in the National Recovery and Resilience Plans (Regionálne a miestne samosprávy v národných plánoch obnovy a odolnosti) vypracovaná na objednávku VR, sa zameriava na národné plány obnovy a odolnosti, ktoré do konca mája 2021 predložilo osem krajín (Belgicko, Francúzsko, Chorvátsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko). Celé znenie štúdie je k dispozícii na tomto odkaze .

Spoločná konzultácia VR – CEMR , ktorá bola predstavená v januári, už poukázala na to, že mnohé vlády EÚ vylúčili regióny a mestá z prípravy plánov obnovy po skončení pandémie COVID-19. Celé znenie štúdie je k dispozícii na tomto odkaze .

Podľa nariadenia o  Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (článok 18 ods. 4 písm. q) a ako bolo nedávno pripomenuté v  uznesení Európskeho parlamentu prijatom veľkou väčšinou, plány obnovy a odolnosti by sa mali vypracovať a, „ak je to možné“, realizovať po konzultačnom procese, „ktorý sa uskutočnil v súlade s vnútroštátnym právnym rámcom, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti, mládežníckych organizácií a iných príslušných zainteresovaných strán“. Členské štáty budú musieť predložiť zhrnutie konzultačného procesu, v ktorom sa podrobne uvedie, „ako sú vstupy zainteresovaných strán zohľadnené v pláne obnovy a odolnosti“.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023