Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Tvorba právnych predpisov EÚ: ‎ Európska komisia navrhuje posilniť úlohu regiónov a miest  
V správe Komisie sa zohľadňujú odporúčania osobitnej skupiny pre subsidiaritu

Európsky výbor regiónov (VR) uvítal zámer Európskej komisie posilniť zapojenie miestnych a regionálnych orgánov do tvorby politiky EÚ. VR podporuje návrhy ohlásené v  oznámení Komisie, ktoré podľa názoru VR zlepšia kvalitu a účinnosť politiky EÚ tým, že sa prisúdi väčší vplyv mestám a regiónom.

Vo svojom oznámení o zásadách subsidiarity a proporcionality Európska komisia vo veľkej miere odobruje prácu a  odporúčania osobitnej skupiny pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ , v ktorej VR zastupovali jeho predseda a dvaja členovia. Komisia navrhuje revidovať platformu REFIT , ktorej cieľom je zlepšenie kvality právnych predpisov EÚ, a to tým, že jednak rozšíri jej zameranie na riešenie otázok týkajúcich sa subsidiarity a proporcionality, jednak posilní zapojenie miestnych a regionálnych orgánov a väzby na siete VR.

Vo svojom oznámení Komisia ďalej uvítala pilotný projekt VR – sieť regionálnych centier –, ktorý začiatkom tohto mesiaca ohlásil predseda výboru Lambertz vo svojom prejave na tému Stav Európskej únie: hľadisko regiónov a miest . Navrhovaná sieť regionálnych centier bude slúžiť na podporu pri sledovaní vykonávania politík a na účinnejšie uplatňovanie skúseností miestnych a regionálnych orgánov pri tvorbe politiky EÚ.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz v   tejto súvislosti uviedol: „Teší ma, že Európska komisia nielen zapája do spolupráce národné parlamenty a miestne a regionálne orgány a načúva im, ale aj aktívne zohľadňuje ich návrhy na zlepšenie fungovania EÚ. EÚ potrebuje zmeniť svoj spôsob fungovania tak, aby sa rozhodnutia prijímali čo najbližšie k občanom. Keď regióny a mestá získajú väčšie slovo v rozhodovacom procese EÚ, umožní to viac zefektívniť a zviditeľniť jej právne predpisy. Nejde tu o menej Európy, ale o Európu, pre ktorú sú občania prioritou.“

Komisia takisto nabáda Európsku radu, Európsky parlament a národné parlamenty, aby využívali navrhovanú tabuľku na hodnotenie subsidiarity a prizývali predstaviteľov miestnych a regionálnych orgánov na svoje zasadnutia počas legislatívneho postupu a zintenzívnili spoluprácu s regionálnymi parlamentmi. Komisia navrhuje ďalej rozvíjať tieto myšlienky na konferencii s názvom „Subsidiarita ako základný princíp Európskej únie“ , ktorú organizuje rakúske predsedníctvo Rady EÚ 15. a 16. novembra v Bregenzi.

V osobitnej skupine pre subsidiaritu zastupovali VR okrem predsedu Lambertza aj Michael Schneider (DE/EĽS) a  François Decoster (FR/ALDE).

Dr. Schneider, štátny tajomník spolkovej republiky Sasko-Anhaltsko a predseda riadiacej skupiny VR pre subsidiaritu , zdôraznil: „Subsidiarita nám ako politikom pôsobiacim na miestnej a regionálnej úrovni, ktorá je zodpovedná za vykonávanie právnych predpisov EÚ v praxi, pomáha účinne reagovať na potreby našich občanov na najvhodnejšej úrovni: európskej, celoštátnej a regionálnej. v tomto zmysle s otvorenou náručou vítam návrh Európskej komisie na zlepšenie politického a právneho uplatňovania subsidiarity. v nadchádzajúcom období mnohé regióny prostredníctvom našej siete na monitorovanie subsidiarity preskúmajú vplyv právnych predpisov EÚ na regióny a mestá, aby posúdili, ako by sa dalo zredukovať množstvo právnych predpisov EÚ.

S cieľom priblížiť občanov k EÚ vyzývame budúcich poslancov Európskeho parlamentu, aby zabezpečili, že Komisia bude i po roku 2019 klásť subsidiaritu na popredné miesto svojho programu. Európsky výbor regiónov je pripravený spolupracovať s EÚ a vnútroštátnymi orgánmi pri uplatňovaní zásady subsidiarity v praxi.“

Podpredseda regionálneho zastupiteľstva Hauts-de-France François Decoster vyhlásil: „S podporou Európskej komisie budú mať miestne a regionálne orgány výraznejší vplyv a budú vo väčšej miere zapojené do európskych politík. Naša zásada aktívnej subsidiarity stanovená v správe osobitnej skupiny bude vytvárať politiky, ktoré fungujú a zvýšia zodpovednosť za to, čo EÚ robí. v tomto kontexte som však sklamaný, že Európska komisia nevzala do úvahy program Erasmus pre miestnych a regionálnych zástupcov, ktorý som navrhol a ktorý by týmto zástupcom umožnil začať spoločné iniciatívy v prospech občanov.“

Kontext

Zásada subsidiarity a zásada proporcionality sú zakotvené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. Lisabonskou zmluvou sa zaviedol mechanizmus, ktorý umožňuje národným parlamentom preskúmať súlad navrhovaných právnych predpisov EÚ so zásadou subsidiarity. Prostredníctvom „systému včasného varovania“ majú národné parlamenty osem týždňov na to, aby predložili dôvody, pre ktoré sa domnievajú, že návrh právneho predpisu nie je v súlade so zásadou subsidiarity. Ak počet odôvodnených stanovísk predstavuje jednu tretinu hlasov pridelených národným parlamentom, návrh Európskej komisie sa musí opätovne preskúmať. Tento postup „žltej karty“ bol v rokoch 2007 až 2017 použitý len trikrát.

Osobitnú skupinu pre subsidiaritu, proporcionalitu a scenár „Menej, ale efektívnejšie“ zriadil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker v novembri 2017. Požiadal ju, aby preskúmala tri otázky: 1) úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri tvorbe a realizácii politiky Európskej únie; 2) úlohu subsidiarity a proporcionality pri činnosti inštitúcií a orgánov EÚ; 3) či by sa zodpovednosť za niektoré konkrétne oblasti politiky mala opätovne delegovať späť na členské štáty.

Osobitná skupina sa zišla sedemkrát, aby prediskutovala tieto tri ciele. Na základe týchto rokovaní, verejného vypočutia a získaných príspevkov od viacerých zainteresovaných strán sa v  správe osobitnej skupiny uvádza deväť odporúčaní a príslušné vykonávacie opatrenia, ktoré sú určené národným parlamentom, vnútroštátnym, regionálnym a miestnym orgánom, Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu výboru regiónov a Európskej komisii.

Osobitnej skupine predsedá prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans a tvoria ju traja členovia Európskeho výboru regiónov – predseda VR Karl-Heinz Lambertz (Belgicko), Michael Schneider (Nemecko) a François Decoster (Francúzsko) – a traja poslanci národných parlamentov – Toomas Vitsut (Estónsko), Kristian Vigenin (Bulharsko) a Reinhold Lopatka (Rakúsko).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel. +32 2 282 2063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Share: