Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Komisár Dombrovskis sa pripája k výzve miestnych samospráv adresovanej vládam členských štátov, aby do prípravy národných plánov obnovy lepšie zapojili regióny a mestá  

Z konzultácií VR vyplýva, že veľká väčšina regiónov a miest je vylúčená z prípravy plánov obnovy po skončení pandémie COVID-19, a to aj napriek tomu, že zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti núdzovej situácii. Európska komisia sa zaväzuje zohľadniť tento kľúčový faktor pri posudzovaní národných plánov.

Výsledky nedávnej konzultácie VR a CEMR poukazujú na to, že mnohé vlády EÚ vylučujú regióny a mestá z prípravy plánov obnovy po skončení pandémie COVID-19. Regionálni a miestni vedúci predstavitelia upozornili na svoje obavy výkonného podpredsedu Európskej komisie pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdisa Dombrovskisa na marcovom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR).

Po diskusii o úlohe regiónov a miest pri navrhovaní, vykonávaní a riadení národných plánov obnovy, ako aj nového akčného plánu pre Európsky pilier sociálnych práv, nasledovala prezentácia stanoviska na tému Preskúmanie európskej obchodnej politiky , ktoré vypracoval podpredseda a minister hospodárstva a zahraničného obchodu Valónska Willy Borsus (BE/Renew Europe). Stanovisko bude oficiálne prijaté na konci plenárneho zasadnutia.

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas , ktorý otvoril diskusiu na plenárnom zasadnutí, zdôraznil, že „príjmy zhora nadol a centralizácia by vážne narušili vplyv financovania obnovy EÚ . Musíme zabezpečiť, aby sa kľúčová úloha, ktorú zohrávajú regióny, mestá a obce v oblasti pandémie, náležite odzrkadlila v riadení plánov obnovy, ako aj v činnosti európskeho semestra. Vítame záväzok Európskej komisie zohľadniť tento rozhodujúci faktor pri posudzovaní a prijímaní národných plánov.“

Výkonný podpredseda Valdis Dombrovskis uviedol: „Členské štáty intenzívne pracujú na príprave plánov obnovy a odolnosti. Pre ich úspech v praxi bude dôležitá silná regionálna a miestna zodpovednosť spolu s podporou zo strany sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. V národných plánoch bude potrebné vysvetliť, ako prebiehajú konzultácie so zainteresovanými stranami, ako sa odrážajú v navrhovaných investíciách a reformách a ako prispievajú k zlepšeniu súdržnosti s prihliadnutím na miestne, regionálne a národné rozdiely. Zapojenie regionálnych a miestnych samospráv a zainteresovaných strán vo fáze vykonávania bude rovnako dôležité.“

Členovia VR tiež diskutovali o tom, do akej miery by mohla reformovaná obchodná politika EÚ prispieť k oživeniu hospodárstva. Pri bilancovaní vonkajších výziev, ako je zvýšené geopolitické napätie, a vnútorných výziev, ako je Európska zelená dohoda a digitálna transformácia, požadovali prepracovanie obchodnej politiky EÚ s cieľom zosúladiť ju s hlavnými sociálnymi a hospodárskymi smerovaniami EÚ. V záujme zvýšenia legitímnosti obchodnej politiky EÚ VR vyzval na výraznejšie a skoršie zapojenie miestnych a regionálnych samospráv, ako aj organizácií občianskej spoločnosti do budúcich legislatívnych návrhov súvisiacich s obchodom.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), podpredseda a minister hospodárstva a zahraničného obchodu Valónska, vyhlásil: „ EÚ musí dôkladne prehodnotiť svoju obchodnú politiku, aby posilnila svoje postavenie svetového lídra otvoreného, spravodlivého a udržateľného medzinárodného obchodného poriadku založeného na pravidlách.

Diskusia okrem toho ponúkla príležitosť na prvú politickú výmenu názorov medzi miestnymi, regionálnymi a európskymi zástupcami o  novom akčnom pláne na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv , ktorý Európska komisia predstavila pred dvoma týždňami. „ V našej každodennej práci v prvej línii pandémie sme svedkami toho, že núdzová situácia v oblasti zdravia čoraz viac prechádza do stavu spoločenskej núdze. Vítame preto akčný plán na vykonávanie sociálneho piliera ako nástroja riadenia investícií do sociálnej súdržnosti založeného na jasných cieľoch, ktoré sa majú dosiahnuť integráciou európskych, národných a regionálnych zdrojov a politík “, uviedla Anne Karjalainen (FI/SES), predsedníčka komisie VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť a kultúru (SEDEC).

Kontext:

Európsky výbor regiónov a Rada európskych obcí a regiónov ( CEMR ) uskutočnili spoločnú konzultáciu o zapojení miestnych a regionálnych samospráv do prípravy národných plánov podpory obnovy a odolnosti. Výsledky boli prezentované 22. januára na schôdzi komisie VR pre hospodársku politiku. Vyplýva z nich, že len niekoľko krajín zohľadnilo príspevok miestnych a regionálnych samospráv, čo ohrozuje úspešné vykonávanie Plánu obnovy pre Európu.

Viac informácií získate na tomto odkaze .

Európska komisia začala 16. júna 2020 konzultáciu o obchodnej a investičnej politike EÚ . Prvým cieľom konzultácie bolo posúdiť, ako môže obchodná politika prispieť k rýchlemu a udržateľnému sociálno-ekonomickému oživeniu, posilniť konkurencieschopnosť EÚ a pomôcť presadzovať jej hodnoty a normy. Druhým cieľom bolo preskúmať obchodnú politiku podľa modelu „ otvorenej strategickej autonómie “. Model otvorenej strategickej autonómie umožní európskym podnikom, pracovníkom a spotrebiteľom využiť výhody otvorenosti a zároveň ich chrániť pred nekalými praktikami a budovať odolnosť EÚ voči neznámym budúcim výzvam. VR prispel k tejto práci predložením návrhu stanoviska o preskúmaní obchodnej politiky Komisie.

Akčný plán na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv predložila Európska komisia 4. marca. Stanovujú sa v ňom tri ambiciózne hlavné ciele, ktorými by sa mali riadiť politické rozhodnutia členských štátov a ich regiónov v záujme zavedenia zásad piliera, pričom treba plne využiť rôzne fondy EÚ na uvoľnenie sociálnych investícií.

Nové hlavné ciele stanovujú, že do roku 2030 by aspoň 78 % obyvateľov EÚ vo veku 20 až 64 rokov malo byť zamestnaných, najmenej 60 % všetkých dospelých osôb by sa malo každoročne zúčastňovať na odbornej príprave a počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Tlačovú správu o reakcii na prezentáciu akčného plánu nájdete tu .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian v. Klenze

Tel. +32 2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023