Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Podpora miest a regiónov pri súčasnej transformácii si podľa miestnych lídrov vyžaduje odstránenie digitálnej priepasti  

Zabezpečenie inkluzívnej digitálnej transformácie v mestských a vidieckych oblastiach si bude vyžadovať zvýšené investície do sieťovej infraštruktúry, aktualizované stratégie v oblasti digitálnej odolnosti a lepšiu spoluprácu s národnými vládami a medzi členskými štátmi. To sú závery z diskusie s výkonnou podpredsedníčkou Európskej komisie pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerovou, ktorá sa uskutočnila na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) 8. februára.

Regionálni a miestni lídri v diskusii s Margrethe Vestagerovou zdôraznili, že pripravenosť miestnych a regionálnych samospráv na digitálny vek je kľúčovým faktorom udržateľnosti verejných služieb v čase rastúcej závislosti od digitálnych technológií, cloud computingu, údajov a interoperabilných informačných systémov. Nevyhnutnou súčasťou rozvoja digitálnej spoločnosti budúcnosti je zabezpečiť prístup občanov k informáciám a nástrojom, ktoré potrebujú.

Predseda Európskeho výboru regiónov Vasco Alves Cordeiro (PT/SES) uviedol, že „digitálna transformácia je veľkou výzvou našej doby, no jej zameranie na ľudí je naďalej kľúčové, aby sa predišlo vytváraniu nových územných rozdielov a sociálnych nerovností. Výbor regiónov sa domnieva, že digitálna agenda EÚ sa musí budovať v spolupráci s mestami a regiónmi, aby sa mohli zlepšiť verejné služby, vytvorili nové pracovné miesta a podporilo vzdelávanie, pričom musí ísť ruka v ruke s realizáciou Zelenej dohody.“

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestager zdôraznila, že miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o sprístupňovanie digitálnych technológií všetkým občanom, a že je potrebné zlepšiť digitálne verejné služby, aby sa zaistili bezpečné a prístupné nástroje. Členovia VR pripomenuli, že vedúci predstavitelia verejného a súkromného sektora musia spolupracovať v snahe podporiť digitalizáciu a inovácie, a prispieť k prebiehajúcemu úsiliu v oblasti energetickej bezpečnosti a ekologických technológií s cieľom posilniť strategickú autonómiu EÚ. Inkluzívna digitálna a zelená transformácia v mestských a vidieckych oblastiach sa dosiahne len vtedy, ak bude mať každý prístup k potrebnej digitálnej infraštruktúre a každý región bude mať účinné a inovatívne digitálne nástroje.

Bez nevyhnutného prístupu k internetu a digitálnym službám v kľúčových oblastiach, ako je zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, verejné služby a sociálne začlenenie, sa bude digitálna priepasť medzi mestskými a vidieckymi oblasťami naďalej zväčšovať. Preto bude potrebná užšia a účinnejšia spolupráca medzi orgánmi verejnej správy členských štátov a v rámci nich.

Digitálna transformácia – zlepšenie prístupu k digitálnym technológiám a ich používanie a využitie významných príležitostí, ktoré môžu priniesť – bude mať mimoriadne veľký vplyv na súdržnosť v EÚ a má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia do roku 2030. VR sa tejto súvislosti snaží, aby sa vymedzenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá sa uznáva v zmluvách EÚ, doplnilo o digitálny rozmer, s cieľom zefektívniť investície do „inkluzívnej“ digitalizácie. V čase neustále sa zlepšujúcej pripojiteľnosti mnohé mestské a vidiecke oblasti stále nemajú vyspelé siete, ktoré potrebujú, zatiaľ čo občania často nemajú dostatočné digitálne zručnosti. Preklenutie tejto digitálnej priepasti si vyžaduje rôznorodý prístup, pričom stratégie digitálnej transformácie sa musia prispôsobiť potrebám každého regiónu, aby sa zabezpečilo, že sa na nikoho nezabudne.

Kontext

V pripravovanej štúdii VR sa posúdi súčasný stav digitálnej odolnosti v miestnych a regionálnych samosprávach v EÚ a preskúmajú sa riešenia a finančné prostriedky, ktoré sa využívajú na nižšej úrovni verejnej správy na posilnenie tejto odolnosti. Viac informácií nájdete tu.

Kontakt

Monica Tiberi – hovorkyňa predseduTel.: +32 479 51 74 43monica.tiberi@cor.europa.eu

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023