Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Dohodu o rozpočte EÚ a fonde na obnovu hospodárstva treba dosiahnuť do júna, oneskorenie predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a súdržnosť občanov v Európe  

V nadväznosti na videokonferenciu členov Európskej rady, ktorá sa konala 23. apríla, požaduje združenie Cohesion Alliance — celoeurópska aliancia zasadzujúca sa za silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020 –, aby politika súdržnosti zostala prioritou v rámci diskusií o stratégii obnovy v kontexte pandémie Covid-19 a aby sa zároveň zohľadnili potreby a skúsenosti regiónov a miest.

Boj proti pandémii Covid-19 a opätovné naštartovanie európskeho hospodárstva sú pretekmi s časom. Akékoľvek ďalšie oneskorenie pri zabezpečení vhodného plánu obnovy EÚ založeného na veľkorysom rozpočte EÚ oslabí našu schopnosť chrániť zdravie a sociálne práva občanov, zachovať výrobnú kapacitu Európy, pomôcť podnikom prežiť krízu a investovať do udržateľnej budúcnosti.

Členské štáty musia urobiť významný krok vpred pre Európu tým, že:

- zabezpečia kontinuitu núdzových opatrení podporených politikou súdržnosti v krajinách a na územiach, ktoré sú najviac zasiahnuté, s primeraným financovaním a osobitnými pravidlami,

- posilnia plánované investície na politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027 s cieľom urýchliť oživenie a zabezpečiť odolnú, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu Európu v dlhodobejšom horizonte,

- zaistia, aby mimoriadne finančné iniciatívy prispeli k sociálnej, územnej a hospodárskej súdržnosti, a to tak, že sa budú zaoberať otázkou miestnych daňových strát a príjmov a podporia miestne a regionálne samosprávy a s nimi prepojené podniky vo verejnom vlastníctve pri poskytovaní miestnych služieb pre občanov počas pandémie a po nej,

- úspešne ukončia rokovania o budúcej politike súdržnosti s cieľom umožniť včasné spustenie obdobia financovania v roku 2021 a zabezpečia, aby sa politika súdržnosti mohla realizovať v nasledujúcich rokoch,

- prepoja všetky úrovne verejnej správy s cieľom investovať do zlepšenia zdravotníckych služieb v celej Únii, a to zvýšením financovania zdravotníctva v rámci politiky súdržnosti a zriadením osobitného mechanizmu pre oblasť zdravia,

- uznajú osvedčené príklady cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce počas súčasnej krízy a aktívne zapoja EZÚS, euroregióny a všetky pohraničné regióny EÚ do boja proti vírusu, ako aj do budúceho procesu oživenia hospodárstva.

Požadujeme, aby sa „základný“ rozpočet EÚ, ako aj mimoriadne finančné investičné iniciatívy opierali o skúsenosti a znalosti miestnych aktérov, ktorí sa zaoberajú pandémiou a jej dôsledkami. Investície EÚ musia využívať flexibilitu a zjednodušenia, ale akákoľvek nadmerná centralizácia by vážne oslabila ich účinnosť. Politika súdržnosti je najlepším nástrojom EÚ na štrukturálne posilnenie sociálneho a hospodárskeho rozvoja regiónov a miest (vrátane opatrení v oblasti zdravia a klímy). Treba ju posilniť a plne mobilizovať s cieľom zvýšiť odolnosť všetkých miestnych a regionálnych samospráv z dlhodobého hľadiska, aby sa zabezpečilo, že budú dostatočne pripravené na hospodárske dôsledky súčasnej krízy, ako aj na akékoľvek budúce krízy. Táto politika by tak doplnila existujúce a budúce nástroje reakcie na núdzové situácie.

Pokiaľ ide o možné posilnenie Programu na podporu reforiem, skutočné zapojenie regiónov a miest do posudzovania potrieb a do prípravy intervencií v úzkej koordinácii s plánmi politiky súdržnosti bude rozhodujúce pre zabezpečenie toho, aby sa nezabudlo na žiadne miesto a aby sa účinne riadil územný asymetrický vplyv reforiem. Okrem toho by regióny a mestá mali byť zapojené do diskusie o možnostiach posilnenia odolnosti európskych spoločností pri riešení krízy spôsobenej pandémiou a jej hospodárskych a sociálnych vplyvov z územného hľadiska.

Teraz je nevyhnutné, aby inštitúcie EÚ napredovali v duchu solidarity a zodpovednosti. Konečný výsledok rokovaní nemôže mať podobu súboru nadmerne centralizovaných fondov a neistých finančných nástrojov, ktoré sa spoliehajú len na reakčnú schopnosť súkromných trhov. Európe musíme poskytnúť účinnú kombináciu nástrojov, v rámci ktorých budú granty a pôžičky v náležitej rovnováhe a v plnej miere sa bude uplatňovať zásada partnerstva so zámerom lepšie reagovať na potreby občanov EÚ.

Európu môžeme vyviesť z tejto núdzovej situácie len vtedy, ak nájdeme odvahu konať spoločne a budeme si navzájom dôverovať.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023