Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Dohodu o rozpočte EÚ a fonde na obnovu hospodárstva treba dosiahnuť do júna, oneskorenie predstavuje hrozbu pre bezpečnosť a súdržnosť občanov v Európe  

V nadväznosti na videokonferenciu členov Európskej rady, ktorá sa konala 23. apríla, požaduje združenie Cohesion Alliance — celoeurópska aliancia zasadzujúca sa za silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020 –, aby politika súdržnosti zostala prioritou v rámci diskusií o stratégii obnovy v kontexte pandémie Covid-19 a aby sa zároveň zohľadnili potreby a skúsenosti regiónov a miest.

Boj proti pandémii Covid-19 a opätovné naštartovanie európskeho hospodárstva sú pretekmi s časom. Akékoľvek ďalšie oneskorenie pri zabezpečení vhodného plánu obnovy EÚ založeného na veľkorysom rozpočte EÚ oslabí našu schopnosť chrániť zdravie a sociálne práva občanov, zachovať výrobnú kapacitu Európy, pomôcť podnikom prežiť krízu a investovať do udržateľnej budúcnosti.

Členské štáty musia urobiť významný krok vpred pre Európu tým, že:

- zabezpečia kontinuitu núdzových opatrení podporených politikou súdržnosti v krajinách a na územiach, ktoré sú najviac zasiahnuté, s primeraným financovaním a osobitnými pravidlami,

- posilnia plánované investície na politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027 s cieľom urýchliť oživenie a zabezpečiť odolnú, spravodlivejšiu a udržateľnejšiu Európu v dlhodobejšom horizonte,

- zaistia, aby mimoriadne finančné iniciatívy prispeli k sociálnej, územnej a hospodárskej súdržnosti, a to tak, že sa budú zaoberať otázkou miestnych daňových strát a príjmov a podporia miestne a regionálne samosprávy a s nimi prepojené podniky vo verejnom vlastníctve pri poskytovaní miestnych služieb pre občanov počas pandémie a po nej,

- úspešne ukončia rokovania o budúcej politike súdržnosti s cieľom umožniť včasné spustenie obdobia financovania v roku 2021 a zabezpečia, aby sa politika súdržnosti mohla realizovať v nasledujúcich rokoch,

- prepoja všetky úrovne verejnej správy s cieľom investovať do zlepšenia zdravotníckych služieb v celej Únii, a to zvýšením financovania zdravotníctva v rámci politiky súdržnosti a zriadením osobitného mechanizmu pre oblasť zdravia,

- uznajú osvedčené príklady cezhraničnej a nadnárodnej spolupráce počas súčasnej krízy a aktívne zapoja EZÚS, euroregióny a všetky pohraničné regióny EÚ do boja proti vírusu, ako aj do budúceho procesu oživenia hospodárstva.

Požadujeme, aby sa „základný“ rozpočet EÚ, ako aj mimoriadne finančné investičné iniciatívy opierali o skúsenosti a znalosti miestnych aktérov, ktorí sa zaoberajú pandémiou a jej dôsledkami. Investície EÚ musia využívať flexibilitu a zjednodušenia, ale akákoľvek nadmerná centralizácia by vážne oslabila ich účinnosť. Politika súdržnosti je najlepším nástrojom EÚ na štrukturálne posilnenie sociálneho a hospodárskeho rozvoja regiónov a miest (vrátane opatrení v oblasti zdravia a klímy). Treba ju posilniť a plne mobilizovať s cieľom zvýšiť odolnosť všetkých miestnych a regionálnych samospráv z dlhodobého hľadiska, aby sa zabezpečilo, že budú dostatočne pripravené na hospodárske dôsledky súčasnej krízy, ako aj na akékoľvek budúce krízy. Táto politika by tak doplnila existujúce a budúce nástroje reakcie na núdzové situácie.

Pokiaľ ide o možné posilnenie Programu na podporu reforiem, skutočné zapojenie regiónov a miest do posudzovania potrieb a do prípravy intervencií v úzkej koordinácii s plánmi politiky súdržnosti bude rozhodujúce pre zabezpečenie toho, aby sa nezabudlo na žiadne miesto a aby sa účinne riadil územný asymetrický vplyv reforiem. Okrem toho by regióny a mestá mali byť zapojené do diskusie o možnostiach posilnenia odolnosti európskych spoločností pri riešení krízy spôsobenej pandémiou a jej hospodárskych a sociálnych vplyvov z územného hľadiska.

Teraz je nevyhnutné, aby inštitúcie EÚ napredovali v duchu solidarity a zodpovednosti. Konečný výsledok rokovaní nemôže mať podobu súboru nadmerne centralizovaných fondov a neistých finančných nástrojov, ktoré sa spoliehajú len na reakčnú schopnosť súkromných trhov. Európe musíme poskytnúť účinnú kombináciu nástrojov, v rámci ktorých budú granty a pôžičky v náležitej rovnováhe a v plnej miere sa bude uplatňovať zásada partnerstva so zámerom lepšie reagovať na potreby občanov EÚ.

Európu môžeme vyviesť z tejto núdzovej situácie len vtedy, ak nájdeme odvahu konať spoločne a budeme si navzájom dôverovať.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať: