Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nestrácajme čas: naliehavo musíme uvoľniť rozpočet EÚ a zaviesť balík opatrení na podporu obnovy po pandémii COVID-19  

Mestá a regióny EÚ pripomínajú, že milióny Európanov čakajú na to, aby bola obnova po pandémii COVID-19 účinná v praxi, keďže nemecké predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament dnes dosiahli politickú dohodu o rozpočte EÚ a balíku opatrení na obnovu.

Ako bolo dnes oznámené, nemecké predsedníctvo Rady a vyjednávači Európskeho parlamentu dosiahli politickú dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ a o balíku na podporu obnovy po pandémii COVID-19. Mestá a regióny vítajú dohodu, ale zdôrazňujú, že je potrebné urýchlene realizovať dohodu s cieľom riešiť bezprecedentnú krízu spôsobenú pandémiou. Dohoda bola oznámená v priebehu online schôdze komisie Európskeho výboru regiónov pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) v utorok 10. novembra 2020.

Juan Espadas (ES/SES) , primátor mesta Sevilla, predseda komisie ENVE a pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni , v reakcii na dnešné dosiahnutie politickej dohody o dlhodobom rozpočte EÚ a balíku obnovy medzi nemeckým predsedníctvom Rady EÚ a vyjednávačmi Európskeho parlamentu uviedol: „Dnešný deň je pre Európu a európsku solidaritu výnimočný. Mestá a regióny sú v prvej línii boja proti pandémii a sú pripravené pracovať s cieľom zabezpečiť obnovu, ktorá sa zameria na ochranu zdravia ľudí, dosiahnutie udržateľnosti a inkluzívnosti našich miest a regiónov a realizáciu našich ambícií v oblasti klímy. Budeme naďalej ostražití a zaručíme uplatňovanie viacúrovňového prístupu a realizáciu cieľov Európskej zelenej dohody.“

Schôdza komisie ENVE sa začala diskusiou o zelenej dohode na tému „Dosiahnutie cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a podpora ekologickej transformácie na miestnej a regionálnej úrovni“ . Do diskusie sa zapojili zástupkyňa generálneho riaditeľa pre európsku politiku na nemeckom spolkovom ministerstve životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Eva Kracht , ktorá zastupuje predsedníctvo Rady EÚ, a generálny riaditeľ pre oblasť klímy v Európskej komisii Mauro Petriccione .

Dvaja zástupcovia hlavných miest Vyšehradskej skupiny obhajovali väčšiu úlohu miestnych samospráv v rámci zelenej dohody aj v stratégii obnovy po pandémii COVID-19. Primátor mesta Varšava Rafal Trzaskowski (PL/EĽS) a zástupkyňa starostu Budapešti Kata Tüttő (HU/SES) pripomenuli potrebu poskytnúť mestám a regiónom priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ a vyzvali na priame partnerstvá s EÚ s cieľom lepšie plánovať a realizovať projekty obnovy v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré urýchľujú smerovanie EÚ ku klimatickej neutralite. Primátor mesta Varšava Rafal Trzaskowski (PL/EĽS) bol vymenovaný za zástupcu VR v  politickej rade Dohovoru primátorov a starostov EÚ .

Na schôdzi komisie ENVE sa diskutovalo o týchto návrhoch stanovísk:

V súvislosti so zelenou dohodou členovia diskutovali o návrhu stanoviska na tému Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody . Spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec Flámskeho parlamentu, uviedol: „Aby sa dosiahol prechod ku klimatickej neutralite, musí zelená dohoda podporovať prístup zdola nahor. Žiadame, aby sa povinné konzultácie s miestnymi a regionálnymi samosprávami rozšírili na všetky oblasti zelenej dohody a aby bola nižšia úroveň verejnej správy plne zapojená do vypracúvania a vykonávania národných plánov podpory obnovy a odolnosti. Pevne veríme, že regiónom a mestám by sa mal umožniť jednoduchší a priamy prístup k financovaniu, a navrhujeme, aby európsky regionálny prehľad výsledkov monitoroval pokrok pri vykonávaní opatrení súvisiacich s klímou na miestnej úrovni.“

V súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy spravodajca Markku Markkula (FI/EĽS) predstavil hlavné body návrhu stanoviska na tému Príležitosti a synergie vyplývajúce z preventívnej adaptácie na zmenu klímy v záujme podpory udržateľnosti a kvality života v regiónoch a obciach a rámcové podmienky na to potrebné . Bývalý predseda VR a predseda rady mesta Espoo vyhlásil: „Zmena klímy je naliehavou výzvou pre celý svet. Adaptácia na zmenu klímy by sa mala riešiť spolu so zmierňovaním zmeny klímy. Miestne a regionálne samosprávy sa zaviazali vytvoriť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnu Európu. Vyzývame Európsku komisiu, aby vypracovala novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy s jasnými cieľmi a ukazovateľmi v súlade so zásadami aktívnej subsidiarity a proporcionality, udržateľnosťou, najnovšími poznatkami, výskumom a inováciami. Udržateľnosť by mala byť „novou normou“ pre všetky úrovne verejnej správy, komunity, podniky a jednotlivcov.“

Členovia diskutovali o stanovisku na tému Pohon pre klimaticky neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ . Spravodajca Gunārs Ansiņš (LV/RE) uviedol: „Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti je hlavnou prioritou pre budúcnosť Európy efektívne využívajúcej zdroje. Náš energetický systém by sa mal spoliehať na čoraz väčší podiel energie z obnoviteľných zdrojov, flexibilne integrovať rôzne energetické nosiče a ďalej sa rozširovať v celej Európe. Malo by sa umožniť, aby rôzne energetické nosiče – elektrina, plyn a teplo – plynule prúdili medzi domácnosťami, dopravou a priemyslom, čo by umožnilo rozsiahlejšiu dekarbonizáciu a následné zníženie nákladov na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.“

Členovia komisie ENVE vymenovali týchto spravodajcov:

Dimitrios Karnavos (GR/EĽS) , starosta mesta Kallithea, bol vymenovaný za spravodajcu pre 8. environmentálny akčný program .

Vincent Chauvet (FR/RE) , starosta mesta Autun, bol vymenovaný za spravodajcu pre Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP 26 .

Adam Struzik (PL/EĽS) , maršálek Mazovského vojvodstva, bol vymenovaný za spravodajcu pre Chemikálie – stratégia udržateľnosti .

Súvislosti:

Tu si prečítajte bulletin ENVOY (6. novembra 2020).

Tlačová správa (22. októbra 2020) Priame finančné prostriedky pre mestá a regióny sú naďalej kľúčom k tomu, aby zelená dohoda fungovala na miestnej úrovni

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu .

Počas diskusie na plenárnom zasadnutí 13. októbra 2020, na ktorom sa zúčastnil výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans, sa Európska komisia a Európsky výbor regiónov zaviazali k novej fáze spolupráce s cieľom urýchliť plnenie zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Prečítajte si našu tlačovú správu .

Mestá a regióny už uskutočňujú transformáciu priamo na mieste. Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :