Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Nestrácajme čas: naliehavo musíme uvoľniť rozpočet EÚ a zaviesť balík opatrení na podporu obnovy po pandémii COVID-19  

Mestá a regióny EÚ pripomínajú, že milióny Európanov čakajú na to, aby bola obnova po pandémii COVID-19 účinná v praxi, keďže nemecké predsedníctvo Rady EÚ a Európsky parlament dnes dosiahli politickú dohodu o rozpočte EÚ a balíku opatrení na obnovu.

Ako bolo dnes oznámené, nemecké predsedníctvo Rady a vyjednávači Európskeho parlamentu dosiahli politickú dohodu o dlhodobom rozpočte EÚ a o balíku na podporu obnovy po pandémii COVID-19. Mestá a regióny vítajú dohodu, ale zdôrazňujú, že je potrebné urýchlene realizovať dohodu s cieľom riešiť bezprecedentnú krízu spôsobenú pandémiou. Dohoda bola oznámená v priebehu online schôdze komisie Európskeho výboru regiónov pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) v utorok 10. novembra 2020.

Juan Espadas (ES/SES) , primátor mesta Sevilla, predseda komisie ENVE a pracovnej skupiny pre zelenú dohodu na miestnej úrovni , v reakcii na dnešné dosiahnutie politickej dohody o dlhodobom rozpočte EÚ a balíku obnovy medzi nemeckým predsedníctvom Rady EÚ a vyjednávačmi Európskeho parlamentu uviedol: „Dnešný deň je pre Európu a európsku solidaritu výnimočný. Mestá a regióny sú v prvej línii boja proti pandémii a sú pripravené pracovať s cieľom zabezpečiť obnovu, ktorá sa zameria na ochranu zdravia ľudí, dosiahnutie udržateľnosti a inkluzívnosti našich miest a regiónov a realizáciu našich ambícií v oblasti klímy. Budeme naďalej ostražití a zaručíme uplatňovanie viacúrovňového prístupu a realizáciu cieľov Európskej zelenej dohody.“

Schôdza komisie ENVE sa začala diskusiou o zelenej dohode na tému „Dosiahnutie cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a podpora ekologickej transformácie na miestnej a regionálnej úrovni“ . Do diskusie sa zapojili zástupkyňa generálneho riaditeľa pre európsku politiku na nemeckom spolkovom ministerstve životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Eva Kracht , ktorá zastupuje predsedníctvo Rady EÚ, a generálny riaditeľ pre oblasť klímy v Európskej komisii Mauro Petriccione .

Dvaja zástupcovia hlavných miest Vyšehradskej skupiny obhajovali väčšiu úlohu miestnych samospráv v rámci zelenej dohody aj v stratégii obnovy po pandémii COVID-19. Primátor mesta Varšava Rafal Trzaskowski (PL/EĽS) a zástupkyňa starostu Budapešti Kata Tüttő (HU/SES) pripomenuli potrebu poskytnúť mestám a regiónom priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ a vyzvali na priame partnerstvá s EÚ s cieľom lepšie plánovať a realizovať projekty obnovy v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré urýchľujú smerovanie EÚ ku klimatickej neutralite. Primátor mesta Varšava Rafal Trzaskowski (PL/EĽS) bol vymenovaný za zástupcu VR v  politickej rade Dohovoru primátorov a starostov EÚ .

Na schôdzi komisie ENVE sa diskutovalo o týchto návrhoch stanovísk:

V súvislosti so zelenou dohodou členovia diskutovali o návrhu stanoviska na tému Vplyv zmeny klímy na regióny: hodnotenie Európskej zelenej dohody . Spravodajca Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec Flámskeho parlamentu, uviedol: „Aby sa dosiahol prechod ku klimatickej neutralite, musí zelená dohoda podporovať prístup zdola nahor. Žiadame, aby sa povinné konzultácie s miestnymi a regionálnymi samosprávami rozšírili na všetky oblasti zelenej dohody a aby bola nižšia úroveň verejnej správy plne zapojená do vypracúvania a vykonávania národných plánov podpory obnovy a odolnosti. Pevne veríme, že regiónom a mestám by sa mal umožniť jednoduchší a priamy prístup k financovaniu, a navrhujeme, aby európsky regionálny prehľad výsledkov monitoroval pokrok pri vykonávaní opatrení súvisiacich s klímou na miestnej úrovni.“

V súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy spravodajca Markku Markkula (FI/EĽS) predstavil hlavné body návrhu stanoviska na tému Príležitosti a synergie vyplývajúce z preventívnej adaptácie na zmenu klímy v záujme podpory udržateľnosti a kvality života v regiónoch a obciach a rámcové podmienky na to potrebné . Bývalý predseda VR a predseda rady mesta Espoo vyhlásil: „Zmena klímy je naliehavou výzvou pre celý svet. Adaptácia na zmenu klímy by sa mala riešiť spolu so zmierňovaním zmeny klímy. Miestne a regionálne samosprávy sa zaviazali vytvoriť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnu Európu. Vyzývame Európsku komisiu, aby vypracovala novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy s jasnými cieľmi a ukazovateľmi v súlade so zásadami aktívnej subsidiarity a proporcionality, udržateľnosťou, najnovšími poznatkami, výskumom a inováciami. Udržateľnosť by mala byť „novou normou“ pre všetky úrovne verejnej správy, komunity, podniky a jednotlivcov.“

Členovia diskutovali o stanovisku na tému Pohon pre klimaticky neutrálne hospodárstvo: stratégia integrácie energetického systému EÚ . Spravodajca Gunārs Ansiņš (LV/RE) uviedol: „Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti je hlavnou prioritou pre budúcnosť Európy efektívne využívajúcej zdroje. Náš energetický systém by sa mal spoliehať na čoraz väčší podiel energie z obnoviteľných zdrojov, flexibilne integrovať rôzne energetické nosiče a ďalej sa rozširovať v celej Európe. Malo by sa umožniť, aby rôzne energetické nosiče – elektrina, plyn a teplo – plynule prúdili medzi domácnosťami, dopravou a priemyslom, čo by umožnilo rozsiahlejšiu dekarbonizáciu a následné zníženie nákladov na dosiahnutie cieľa klimatickej neutrality EÚ do roku 2050.“

Členovia komisie ENVE vymenovali týchto spravodajcov:

Dimitrios Karnavos (GR/EĽS) , starosta mesta Kallithea, bol vymenovaný za spravodajcu pre 8. environmentálny akčný program .

Vincent Chauvet (FR/RE) , starosta mesta Autun, bol vymenovaný za spravodajcu pre Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP 26 .

Adam Struzik (PL/EĽS) , maršálek Mazovského vojvodstva, bol vymenovaný za spravodajcu pre Chemikálie – stratégia udržateľnosti .

Súvislosti:

Tu si prečítajte bulletin ENVOY (6. novembra 2020).

Tlačová správa (22. októbra 2020) Priame finančné prostriedky pre mestá a regióny sú naďalej kľúčom k tomu, aby zelená dohoda fungovala na miestnej úrovni

Zelená dohoda na miestnej úrovni ( Green Deal Going Local ) je novou iniciatívou Európskeho výboru regiónov, ktorej cieľom je postaviť mestá a regióny do centra Európskej zelenej dohody a zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast, ako aj plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania miest a regiónov a hmatateľných projektov pre každé územie. Iniciatíva Zelená dohoda na miestnej úrovni bola spustená 15. júna 2020 vytvorením osobitnej pracovnej skupiny zloženej z 13 členov . Prečítajte si tlačovú správu .

Počas diskusie na plenárnom zasadnutí 13. októbra 2020, na ktorom sa zúčastnil výkonný podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans, sa Európska komisia a Európsky výbor regiónov zaviazali k novej fáze spolupráce s cieľom urýchliť plnenie zelenej dohody v európskych regiónoch a mestách. Prečítajte si našu tlačovú správu .

Mestá a regióny už uskutočňujú transformáciu priamo na mieste. Na našej online mape nájdete 200 najlepších postupov v rámci zelenej dohody.

Kontakt:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023