Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COVID-19 je príležitosťou urýchliť program v oblasti životného prostredia  

​Dimtrios Karnavos​

Na päť otázok týkajúcich sa 8. environmentálneho akčného programu (EAP) odpovedá starosta mesta Kallithea Dimitrios Karnavos (EL/EĽS) , spravodajca pre návrh stanoviska , v ktorom sa požadujú primerané zdroje pre miestne a regionálne samosprávy na realizáciu environmentálnych politík v praxi. O návrhu stanoviska sa bude hlasovať na nasledujúcom plenárnom zasadnutí 3. – 5. februára po všeobecnej orientačnej diskusii, ktorá sa uskutoční na schôdzi komisie ENVE 1. februára. Hoci politiky EÚ v oblasti životného prostredia v posledných desaťročiach priniesli značné výhody, Európa musí naďalej reagovať na bezprecedentné výzvy v oblasti životného prostredia, klímy a udržateľnosti. Medzi ne patrí strata biodiverzity, zmena klímy, využívanie zdrojov a znečistenie. Ôsmy EAP má kľúčový význam pre riešenie týchto výziev v období po pandémii COVID-19.

Na aké priority by sa mal z miestneho a regionálneho hľadiska zamerať 8. environmentálny akčný program?

V 8. environmentálnom akčnom programe sa načrtáva dlhodobá strategická vízia a usmernenia na dosiahnutie klimaticky neutrálneho a udržateľného hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje do roku 2050 v súlade s Európskou zelenou dohodou, novou stratégiou EÚ na dosiahnutie klimatickej neutrality do polovice storočia. V 8. environmentálnom akčnom programe sa popri šiestich prioritných cieľoch opísaných v návrhu odrážajú aj ciele a očakávania miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov. Pandémia COVID-19 nám ukázala, že prístup zameraný na zdravý životný štýl musí byť základom všetkých politík EÚ v oblasti podpory ľudského zdravia, zdravej planéty, zdravého hospodárstva a zdravej spoločnosti s príležitosťami pre všetkých. V tejto súvislosti je lepšie prepojenie medzi zdravím a životným prostredím zásadné a nevyhnutné. Musíme zabezpečiť, aby 8. EAP prispieval k životnému prostrediu bez toxických látok, prinášal ľuďom lepšiu životnú úroveň a vytváral odolnejšie komunity. Musíme tiež zabezpečiť, aby podporoval udržateľné podnikateľské prostredie a ekologické investície na všetkých úrovniach (EÚ, národnej, regionálnej aj miestnej). Toto všetko je potrebné, ak chceme mať po skončení pandémie COVID-19 silnejšiu a udržateľnú EÚ.

Ako môže nový EAP zabezpečiť lepšiu integráciu priorít v oblasti životného prostredia a klímy do ostatných odvetvových politík EÚ? Ako je 8. EAP prepojený s Európskou zelenou dohodou?

Efektívnejšie začlenenie životného prostredia a klímy do ostatných odvetvových politík EÚ nie je vždy jednoduché, keďže rôzne odvetvia majú rôzne priority. Niekedy sa zdá, že aj samotné politiky v oblasti životného prostredia a klímy pôsobia protichodne. Napríklad politiky v oblasti ochrany klímy a znižovania emisií uhlíka podporujú zavádzanie a využívanie projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Na druhej strane sa zdá, že obzvlášť dôležitá politika na zastavenie straty biodiverzity a zachovanie súdržnosti sústavy Natura 2000 je čiastočne v rozpore s politikou ochrany klímy, napríklad pri zavádzaní a využívaní projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v chránených oblastiach. Keďže všetci musíme reagovať na rovnaké problémy, musíme postupovať jednotne a konať v zhode. Je dôležité čo najviac využívať dostupné nástroje a metódy s cieľom zaviesť rámec pre priebežné monitorovanie a neustále zlepšovanie environmentálneho správania, ktorý by zahŕňal aj investície do životného prostredia a ochrany klímy. Mali by sme sa dohodnúť aj na jasnom pláne, ktorý nás bude viesť ku klimatickej neutralite do roku 2050. Pokiaľ ide o mestá a regióny, nesmieme zabúdať na to, že miestne a regionálne samosprávy zohrávajú osobitnú úlohu v úsilí spojiť podniky, výskumné inštitúcie a akademickú obec, ako aj pri zapájaní jednotlivcov a miestnych zainteresovaných strán do navrhovania a implementovania environmentálnych politík.

Ako môžeme zabezpečiť, aby sa environmentálne politiky v plnej miere realizovali vo všetkých komunitách EÚ?

Určite vítam skutočnosť, že 8. EAP stanovuje za jednu z kľúčových priorít účinnejšiu a efektívnejšiu realizáciu. Miestne a regionálne samosprávy by mali mať k dispozícii vhodné nástroje a primerané zdroje, aby sa zlepšili výsledky implementácie. Sme zodpovední za vykonávanie 70 % právnych predpisov EÚ, 90 % opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy a 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy. Potrebujeme inovatívne prístupy, ktoré umožnia miestnym a regionálnym samosprávam poskytovať prispôsobené riešenia na zlepšenie implementácie environmentálnych politík na mieste, či už v mestských, vidieckych alebo horských oblastiach, na ostrovoch alebo v pobrežných oblastiach. Na riešenie konkrétnych environmentálnych výziev, ktoré musíme riešiť, a na využitie príležitostí v rôznych typoch miestnych a regionálnych komunít treba viac výskumu, údajov a poznatkov, keďže každá geografická oblasť má svoje vlastné problémy, slabé aj silné stránky. Preto, pokiaľ ide o môj názor na 8. EAP, vyzývam na celostný miestne orientovaný prístup alebo prístup zameraný na určitú oblasť ako najlepší spôsob, ako dosiahnuť zdravú životnú úroveň. Nebudeme úspešní, ak nezavedieme fungujúci rámec viacúrovňového riadenia a nebudeme nabádať všetky úrovne verejnej správy, aby podporovali spoluprácu v oblasti životného prostredia medzi rôznymi orgánmi verejnej správy, regiónmi, obcami a cezhranične. Potrebujeme tiež posilniť základňu poznatkov o životnom prostredí s využitím potenciálu digitálnych a dátových technológií a na rozsiahlejšie využívanie riešení blízkych prírode a sociálnych inovácií v snahe zlepšiť plnenie environmentálnych cieľov. Napríklad v Kallithee, ôsmej najväčšej obci v Grécku a štvrtej najväčšej mestskej časti v aglomerácii Atén, sme realizovali projekt založený na využívaní digitálnych technológií ( technológia iBeacons a rozšírená realita ) s cieľom motivovať obyvateľov a návštevníkov, aby využívali udržateľné formy dopravy, ako je chôdza a cyklistika, v snahe znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a poukázať na potrebu zachovania historického a kultúrneho dedičstva mesta.

Ako môže 8. EAP pomôcť zabezpečiť, aby miestne a regionálne komunity v EÚ mali primerané zdroje na realizáciu politík EÚ v oblasti životného prostredia a klímy v rámci ekologickej obnovy po pandémii COVID-19?

Ako som už uviedol, kľúčom k úspešnej realizácii politík v oblasti životného prostredia a klímy v praxi sú primerané zdroje. Medzi zdroje patrí cielené financovanie a jasný právny rámec, ale aj administratívne zdroje, ako sú ľudské odborné znalosti, budovanie kapacít, poznatky a výmena najlepších postupov. 8. EAP musí vytvoriť integrovaný rámec, ktorý miestnym a regionálnym samosprávam poskytne správne nástroje v súlade so stratégiou zelenej obnovy po pandémii COVID-19. Musí zahŕňať stimuly na posun smerom k ambicióznejším politikám v oblasti životného prostredia, najmä pre tých, ktorí zaostávajú, ale aj pre tých, ktorí dosahujú dobré výsledky, aby mali ešte väčšiu motiváciu. Musím vyjadriť poľutovanie nad nesúladom medzi dohodou o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 –2027 a 8. EAP. Určite by sa mali lepšie skoordinovať. Na druhej strane som rád, že budúci rozpočet EÚ kladie do centra pozornosti zmenu klímy a digitálnu transformáciu a že sa 30 % dlhodobého rozpočtu EÚ a balíka NextGenerationEU vyčlenilo na boj proti zmene klímy a osobitná pozornosť sa venuje životnému prostrediu a biodiverzite. Dúfam, že 8. EAP vytvorí vhodný rámec pre ekologické a modré investície a inovácie na všetkých úrovniach verejnej správy. Tie sú nevyhnutné na to, aby sme budovali odolné komunity a zároveň vytvárali rast a pracovné miesta v spravodlivej a inkluzívnej spoločnosti založenej na solidarite. Takisto očakávam, že 8. EAP poskytne nástroje na budovanie kapacít, databázu poznatkov a najlepších postupov a stimuly pre spoluprácu medzi mestami, ako sú partnerské preskúmania a činnosti vzájomného učenia, návštevy na mieste a ekologické partnerstvá, s cieľom pokročiť v ekologickej obnove.

Pokiaľ ide o vplyv pandémie COVID-19 na program v oblasti životného prostredia, je to prekážka alebo príležitosť zrýchliť činnosť?

Je samozrejmé, že pandémia COVID-19 by sa mala považovať za príležitosť zrýchliť environmentálny program. V posledných mesiacoch sme zaznamenali zlepšenie kvality ovzdušia, obnovu biodiverzity a všeobecné zlepšenie ekosystémov. Na tomto by sme mali stavať. Vítam skutočnosť, že EÚ plánuje po pandémii COVID-19 takú obnovu, ktorá ide ruka v ruke s ekologickou a digitálnou transformáciou. Naše miestne komunity sa musia zotaviť z hospodárskeho hľadiska, ale udržateľne a odolne. Myslím si, že v tejto súvislosti je dôležité zlepšiť našu komunikáciu s jednotlivcami, aby sa mohli aj oni pridať, keďže realizáciu možno dosiahnuť len s plným a každodenným zapojením všetkých. Musíme zvýšiť informovanosť o prínosoch politík v oblasti klímy, životného prostredia a biodiverzity a ukázať, ako tieto politiky zlepšujú naše zdravie a životné podmienky a zároveň zvyšujú udržateľnosť a konkurencieschopnosť našich miestnych hospodárstiev.

Doplňujúce informácie:

Politika EÚ v oblasti životného prostredia sa od polovice 70. rokov 20. storočia riadi za sebou nasledujúcimi environmentálnymi akčnými programami (EAP), v ktorých sa stanovujú prioritné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v priebehu jasne vymedzeného obdobia. Keďže 7. EAP sa skončil v roku 2020, Európska komisia schválila návrh 8. EAP na obdobie do roku 2030, ktorého cieľom je doplniť Európsku zelenú dohodu.

VR prijal legislatívne stanoviská o predošlých EAP. V roku 2019 VR prijal stanovisko z vlastnej iniciatívy na tému Príprava 8. environmentálneho akčného programu (EAP) , ktoré vypracoval spravodajca Cor Lamers (NL/EĽS), starosta mesta Schiedam. Stanovisko bolo podporené špecializovanou štúdiou .

Na základe Európskej zelenej dohody má 8. EAP šesť prioritných cieľov . V návrhu 8. EAP sa navrhuje vytvorenie nového monitorovacieho rámca, ktorý má umožniť posúdiť a informovať, či je EÚ na dobrej ceste k splneniu týchto cieľov.

Európsky výbor regiónov a Európska komisia úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť účinné uplatňovanie a rozvoj environmentálnych politík prostredníctvom technickej platformy pre spoluprácu v oblasti životného prostredia .

Kontakt: pressecdr@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COVID-19-OPPORTUNITY-SPEED-UP-ENVIRONMENT-AGENDA.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023