Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Záver spoločného prieskumu VR a OECD: ‎ pandémia ohrozuje miestne a regionálne financie v EÚ  

Až 86 % miest a regiónov predpokladá nárast výdavkov,
pričom 90 % z nich očakáva pokles príjmov, čo by ohrozilo verejné investície

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 má výrazný dosah na regióny a mestá v celej Európe. Ako vyplýva zo spoločného prieskumu VR a OECD, ktorý bol dnes predstavený na schôdzi komisie ECON, väčšina miestnych a regionálnych samospráv očakáva, že sociálno-hospodárska kríza bude mať veľmi nepriaznivý dosah na ich financie. V krátkodobom a strednodobom horizonte sa obávajú tzv. nožnicového efektu v podobe rastúcich výdavkov a klesajúcich príjmov, ktorý by mohol oslabiť ich schopnosť realizovať verejné investície. Regióny a mestá sú pri prekonávaní pandémie a jej sociálno-hospodárskych dôsledkov v prvej línii nasadenia.

Pandémia COVID-19 je nielen zdravotnou a ľudskou tragédiou, ale má závažný dosah aj na miestne a regionálne samosprávy. Na jeho lepšie pochopenie uskutočnil Európsky výbor regiónov (VR) spolu s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v júni a júli 2020 online prieskum na tému Vplyv COVID-19 na regionálne a miestne samosprávy . Jeho výsledky boli dnes predstavené na schôdzi komisie VR pre hospodársku politiku (ECON), na ktorej sa za OECD zúčastnila Dorothée Allain-Dupré, vedúca oddelenia Decentralizácia, financovanie na nižšej ako celoštátnej úrovni a verejné investície.

Závery prieskumu potvrdzujú, že kríza v dôsledku pandémie COVID-19 má na regióny a mestá v Európskej únii veľmi nepriaznivý dosah . Podľa 63 % respondentov je jej celkový vplyv „silný“ alebo „veľmi silný“. Takmer polovica opýtaných miestnych a regionálnych samospráv (46 %) uviedla, že hlavnou výzvou pri riešení krízy je nedostatok technických prostriedkov a vybavenia, zatiaľ čo podľa 39 % je to nedostatok finančných prostriedkov. Len približne polovica respondentov v čase konania prieskumu uviedla, že koordinácia medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami alebo s národnými vládami je efektívna.

Niektoré hlavné zistenia tohto prieskumu boli zahrnuté do prvého celoeurópskeho Výročného regionálneho a miestneho barometra , ktorý 12. októbra počas 18. ročníka Európskeho týždňa regiónov a miest predstavil predseda VR Apostolos Tzitzikostas.

„Veľmi ma teší, že sa dnes zverejnil spoločný prieskum VR a OECD,“ vyhlásil predseda komisie ECON a poslanec zastupiteľstva grófstva Tipperary Michael Murphy (IE/EĽS). „Vďaka jeho včasným výsledkom sa budú môcť prijímať informované politické rozhodnutia na podporu miestnych a regionálnych samospráv pri riešení dosahu pandémie na ich financie. V boji proti dosahom tejto bezprecedentnej krízy fungujeme v prvej línii nasadenia, v dôsledku čoho sa mnohé miestne a regionálne samosprávy ocitli v obrovskej finančnej tiesni. Všetky úrovne verejnej správy musia v týchto časoch spolupracovať, aby bola naša obnova udržateľná, plynulá a aby sa pri nej na nikoho nezabudlo.“

Riaditeľka Centra OECD pre podnikanie, MSP, regióny a mestá Lamia Kamal-Chaoui v tejto súvislosti zdôraznila, že „miestne a regionálne samosprávy stoja v prvej línii boja proti tejto kríze a v súčasnosti akútne pociťujú finančné dôsledky svojho obrovského úsilia. Nemôžu tento problém riešiť samostatne. Takmer všetci respondenti (90 %) sa zhodli na tom, že pre úspešnosť stratégie na prekonanie krízy má mimoriadny význam koordinácia postupu medzi všetkými úrovňami verejnej správy. Vlády musia vyvinúť spoločné úsilie v záujme efektívnej koordinácie a uplatňovania zmysluplných politík, ktoré týmto obciam a regiónom pomôžu, aby z tejto krízy vyšli odolnejšie a udržateľnejšie.“

Kríza má negatívny vplyv na príjmy orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni, pretože dochádza k nebezpečnému „nožnicovému efektu“, keď sa výdavky zvyšujú a príjmy klesajú. Až 86 % regiónov a miest očakáva veľmi alebo mierne negatívny vplyv na svoje výdavky, najmä v oblasti sociálnych služieb (64 %) a sociálnych dávok (59 %), pričom 90 % z nich predpokladá pokles príjmov. Najviac sa to zrejme dotkne daňových príjmov: 83 % respondentov predpokladá ich výrazný alebo mierny pokles.

V čase prieskumu približne 24 % nižších orgánov verejnej správy plánovalo požiadať o nové pôžičky na zvládnutie krízy. O dodatočné finančné prostriedky EÚ už vtedy požiadalo 13 % respondentov a 49 % o tom uvažovalo.

Z prieskumu takisto vyplýva, že kríza spôsobená pandémiou COVID-19 môže zmeniť priority politiky regionálneho rozvoja. Miestne a regionálne samosprávy požadujú, aby sa venovala väčšia pozornosť cenovo dostupným a prístupných kvalitným základným službám vrátane zdravotnej starostlivosti pre všetky územné celky (76 %), regionálnej odolnosti (69 %) a znižovania rozdielov medzi regiónmi v digitálnej oblasti (68 %).

Na dnešnej schôdzi členovia komisie ECON po prvýkrát diskutovali aj o návrhu stanoviska na tému Akčný plán pre kritické suroviny , ktorý vypracovala prvá podpredsedníčka krajinského snemu Sárska Isolde Ries (DE/SES) , a prijali návrh stanoviska na tému Preskúmanie obchodnej politiky , ktorý vypracoval Willy Borsus (BE/Renew Europe) , podpredseda vlády Valónska a minister hospodárstva a zahraničného obchodu.

„XXX,“ uviedol spravodajca Willy Borsus. Stanovisko má byť prijaté na plenárnom zasadnutí VR 3. – 4. februára 2021.

Súvislosti:

Spoločný online prieskum VR a OECD sa uskutočnil v júni a júli 2020. Zapojilo sa doň 300 zástupcov miestnych a regionálnych samospráv a územných medzičlánkov z 24 členských štátov Európskej únie (spolu s ďalšími zainteresovanými stranami, ako sú podniky, akademická obec, MVO atď., bolo respondentov celkovo 480). Väčšina z nich zastupovala obce (59 %) alebo regióny (26 %). Približne 18 % pochádzalo zo Španielska, 15 % z Talianska, 6 % zo Slovenska a 6 % z Poľska. Do prieskumu sa nezapojili žiadne samosprávy z Dánska, Írska a Luxemburska.

Krátku správu s prehľadom hlavných záverov nájdete na tomto odkaze vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Kompletné výsledky sú k dispozícii na tomto odkaze v podrobnejšej politickej správe OECD.

Prvý regionálny a miestny barometer EÚ je k dispozícii na tomto odkaze .
Hlavné závery sú zhrnuté v  krátkom videu . Údaje o dosahu na regionálne ekonomiky sú k dispozícii na tomto odkaze .

Kontakty:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Otázky médií týkajúce sa spoločného prieskumu OECD a VR adresujte

Alexandre Taylor

Tel.: +33145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023