Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
VR a Európska komisia spájajú svoje sily, ‎ aby podporili výskum a inováciu na miestnej a regionálnej úrovni  

Akčný plán, ktorý podpísali útvary komisárky Marije Gabriel (GR EAC, GR RTD a JRC), sa zameria aj na problém úniku mozgov a na nerovnosti vo vzdelávaní

V snahe posilniť v Európe vedomostnú základňu na miestnej a regionálnej úrovni a podporiť obnovu hospodárstva po kríze COVID-19 bude Európsky výbor regiónov (VR) intenzívnejšie spolupracovať s útvarmi Európskej komisie v oblasti výskumu a inovácie, vzdelávania a kultúry. Cieľom nového akčného plánu, ktorý podpísali obe inštitúcie, je zabezpečiť regiónom a mestám najnovšie údaje a poznatky a pomôcť im preklenúť rozdiely v oblasti inovácie, vyriešiť problém úniku mozgov, odstrániť nerovnosti vo vzdelávaní a plniť politické priority EÚ, ako je zelená dohoda.

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabriel na schôdzi komisie SEDEC 25. novembra vyhlásila: „Regióny a mestá majú pri ekologickej a digitálnej transformácii rozhodujúcu úlohu. Spoločný akčný plán a nový pracovný plán platformy na výmenu poznatkov , ktoré dnes VR a Komisia prijmú, sú základnými kameňmi našej európskej znalostnej stratégie a zameriavajú sa na konkrétne riešenia, ktoré majú občanom zlepšiť život.“

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas uviedol: „Naše hlavné priority sú: priblížiť Európu k ľuďom, vybudovať udržateľné, odolné a inovatívne regionálne a miestne spoločenstvá a prostredníctvom vzdelávania a kultúry šíriť naše hodnoty. Tento akčný plán medzi výborom a Komisiou nám pomôže pri dosahovaní týchto cieľov.“

Predsedníčka komisie SEDEC vo VR Anne Karjalainen (FI/SES) v tejto súvislosti vyhlásila: „Kľúčom k európskej súdržnosti, udržateľnej obnove a hladkému prechodu na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo je pevné ukotvenie opatrení v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácie a kultúry na miestnej a regionálnej úrovni. V spoločnom akčnom pláne sa plne odráža politická vôľa napredovať v spoločných opatreniach v praxi a podporovať silnú súčinnosť medzi politikami a nástrojmi, aby sa na nikoho ani na žiadne miesto nezabudlo.“

Pandémia COVID-19 vyniesla do popredia výskumné úsilie a inovatívne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti, ako aj v iných sférach spoločnosti. V snahe viac posilniť rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov je kľúčovou súčasťou akčného plánu prehĺbenie úspešnej platformy na výmenu poznatkov (KEP), ktorú spravuje VR a Európska komisia. Platforma bude povýšená na strategickú úroveň a plne zosúladená s prioritami európskeho výskumného priestoru (EVP), ako oznámila Komisia vo svojom nedávnom oznámení o novom EVP.

Cieľom KEP 2.0 je pomôcť mestám a regiónom stať sa aktívnou hybnou silou zmien a lídrami v oblasti inovácie, zúročiť nové poznatky získané prostredníctvom programu Horizont Európa , znásobiť dosah EVP a priblížiť jeho hlavné koncepcie a posolstvá občanom. VR sa bude podieľať na mapovaní znalostných ekosystémov v celej EÚ s cieľom vytvoriť centrá EVP (ERA Hubs) , t. j. štruktúry združujúce regionálne zainteresované subjekty.

„Centrá EVP môžu byť príležitosťou, ako zaistiť regionálnym ekosystémom a inovačným centrám riadne inštitucionálne uznanie a plne oceniť miestne orientovaný prístup k vede a inovácii. Nesmú však slúžiť len ako nástroj na znižovanie rozdielov v oblasti inovácie. Môžu sa stať vynikajúcim rámcom pre vznik kolektívnych výskumných a inovačných projektov spájajúcich niekoľko regionálnych ekosystémov a inovačných centier v rámci prístupu zdola nahor,“ zdôraznil spravodajca Christophe Clergeau (FR/SES), poslanec regionálneho zastupiteľstva Pays-de-la-Loire. O jeho návrhu stanoviska v súvislosti s oznámením o novom EVP sa diskutovalo na schôdzi komisie SEDEC.

V akčnom pláne sa stanovuje aj dôležitá úloha VR pri podpore piatich misií programu Horizont Európa , napríklad vytváraním partnerstiev a sietí medzi regiónmi a mestami. Okrem toho sa v ňom zdôrazňuje, že regióny a mestá môžu pôsobiť ako katalyzátory a podporovať súčinnosť medzi programami Horizont Európa a finančnými zdrojmi politiky súdržnosti.

Navyše sa rozšíri pilotný projekt Veda a regióny s cieľom podporiť tvorbu politiky na regionálnej a miestnej úrovni založenú na vede, ako aj spoluprácu a výmenu osvedčených postupov medzi regiónmi. Spoločné výskumné centrum (JRC) Európskej komisie bude pomáhať regiónom a mestám tým, že im bude poskytovať viac údajov z nižšej ako celoštátnej úrovne.

V oblasti vzdelávania a kultúry sa obe inštitúcie zaväzujú zmapovať nerovnosti vo vzdelávaní, najmä pokiaľ ide o prístup k elektronickému vzdelávaniu. V pláne sa počíta s výrazným zapojením miest a regiónov do Koalície pre vzdelávanie v záujme klímy, ktorej cieľom je podporovať vzdelávanie zamerané na environmentálnu udržateľnosť, ako aj do zavádzania aktualizovaného akčného plánu digitálneho vzdelávania . Zvažuje sa aj spoločná propagácia európskych hodnôt, identít a občianstva prostredníctvom vzdelávania a kultúry na regionálnej a miestnej úrovni.

Viac informácií:

Komisia SEDEC je komisia VR pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru. Schôdza 25. novembra sa vzhľadom na zdravotnú situáciu v Európe konala výlučne na diaľku. Okrem stanoviska o EVP , ktoré vypracoval Christophe Clergeau, boli na schválenie predložené aj tieto tri návrhy stanovísk:

Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Spravodajca Csaba Borboly (RO/EĽS), predseda rady župy Harghita, vyzdvihol, že „miestne a regionálne samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore miestnych iniciatív zameraných na vzdelávanie, integráciu pracovnej sily a zručnosti. Treba však uznať, že z dôvodu digitálnych a hospodárskych rozdielov medzi regiónmi univerzálny prístup nie je udržateľný. Musíme preto úzko spolupracovať s inštitúciami EÚ, MSP a všetkými zainteresovanými stranami a potrebujeme, aby miestne a regionálne samosprávy a miestne subjekty urýchlene dostali finančné prostriedky na úspešné prispôsobenie miestnych stratégií a akčných plánov.“

Podpora zamestnanosti mladých ľudí: most k pracovným miestam pre ďalšiu generáciu – Posilnenie záruky pre mladých ľudí

Spravodajkyňa Romy Karier (LU/EĽS), poslankyňa obecného zastupiteľstva Clervaux, poukázala na to, že „v kontexte krízy COVID-19, ktorá má nadmieru vážne dôsledky pre mladých ľudí, je návrh posilniť záruku mladých ľudí mimoriadny významný. Miestne a regionálne samosprávy by mohli byť spojovacím článkom medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú vzdelávacie inštitúcie, mládežnícke organizácie a verejné služby zamestnanosti, s cieľom podporiť účinné uplatňovanie záruky pre mladých ľudí, čo by malo viesť k stabilným a udržateľným pracovným miestam.“

Oživenie kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Spravodajca Giuseppe Varacalli (IT/Renew Europe), poslanec obecného zastupiteľstva Gerace, uviedol, že „kultúrny a kreatívny priemysel predstavuje sám osebe 4,2 % HDP, pričom spolu s pridruženými aktivitami je to vyše 5 %. Napriek využívaniu nových technológií je veľká väčšina aktivít v tomto sektore založená na fyzickej prítomnosti ich aktérov, takže mnohé z nich nemohli počas krízy COVID-19 pokračovať. V stanovisku sa požaduje, aby EÚ podnecovala členské štáty na využitie všetkých dostupných finančných prostriedkov a opatrení na podporu kultúry, aby sa na nikoho nezabudlo.“

Všetky štyri stanoviská budú prerokované a prijaté na plenárnom zasadnutí VR vo februári 2021.

Regióny a mestá posilňujú aj spoluprácu s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (GR EMPL), aby pripravili podmienky pre spravodlivú a inkluzívnu obnovu po skončení krízy COVID-19. Po diskusii s generálnym riaditeľom GR EMPL Joostom Kortem prijali členovia komisie SEDEC plán , v ktorom určili konkrétne oblasti posilnenej spolupráce v súvislosti so sociálnym samitom v Porte (v máji 2021), akčným plánom na vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv a  európskym programom v oblasti zručností . VR môže uľahčiť výmenu informácií a osvedčených postupov, pokiaľ ide o financovanie z  REACT-EU Európskeho sociálneho fondu plus poskytované na opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a podporovať dialóg medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami pri vytváraní stratégií na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi.

Schôdza komisie SEDEC sa konala v deň, ktorý je Medzinárodným dňom za odstránenie násilia páchaného na ženách. Prečítajte si príspevok predsedníčky komisie SEDEC Anne Karjalainen a spravodajkyne VR Conche Andreu (k dispozícii tu ).

Kontakt:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/NAT-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
Tourism: regions and cities need transparency rules and access to data in order to regulate short-term rentals
31.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/35-YEARS-OF-ERASMUS-REGIONS-CAN-MAKE-THE-EU-SUCCESS-STORY-MORE-INCLUSIVE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
35 years of Erasmus: Regions can help to make the 'EU success story' more inclusive
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-12-DECEMBER-EUROPEAN-CARE-STRATEGY-ADEQUATE-MINIMUM-INCOME-AND-SOCIAL-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
SEDEC adopts opinions on European care strategy, adequate minimum income and social economy
13.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-CAPITALS-INCLUSION-DIVERSITY-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
European Capitals of Inclusion and Diversity Award: Submissions are now open
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-EC-BOOST-RESEARCH-AND-INNOVATION-.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022