Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP 26: Miestni lídri vyzývajú podpredsedu Komisie a hlavného vyjednávača EÚ Fransa Timmermansa, aby sa do konečných záverov z Glasgowa začlenil regionálny a miestny rozmer s cieľom chrániť ľudí a planétu  

Samosprávy vykonávajú 70 % všetkých opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a 90 % politík v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Ich prínos sa musí konečne uznať, aby sa zabránilo núdzovým situáciám v oblasti klímy.

Európsky výbor regiónov prijal uznesenie o konferencii COP 26 , v ktorom stanovil svoje klimatické požiadavky dva týždne pred rokovaniami OSN o klíme v Glasgowe. Svet čelí bezprecedentným vlnám horúčav, záplavám, hurikánom a zvyšovaniu hladiny morí, a preto miestni lídri EÚ vyzvali OSN a národné vlády, aby formálne uznali, monitorovali a podporovali úsilie miest, miestnych samospráv a regiónov o znižovanie emisií skleníkových plynov na celom svete. Vyššie ambície v oblasti klímy, transparentnosť a zodpovednosť pri znižovaní emisií skleníkových plynov a financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy pre najzraniteľnejšie skupiny sú tri kľúčové aspekty diskusie v Glasgowe.

Výbor ako zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov pripomína, že v Parížskej dohode sa uznáva dôležitá úloha viacúrovňového riadenia v politikách v oblasti klímy, ako aj potreba zapojenia regiónov a miest. Výbor preto žiada, aby sa táto zásada zaviedla do praxe a aby sa záväzky nižších orgánov verejnej správy zohľadnili zavedením systému regionálne a miestne stanovených príspevkov, ktorý by uznal, monitoroval a podporoval úsilie miest, miestnych samospráv a regiónov o znižovanie emisií skleníkových plynov na celom svete.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti vyjadril svoje presvedčenie, že „ svet sa pri zabraňovaní stavu klimatickej núdze jednoducho uberá nesprávnym smerom. Je potrebné zohľadniť záväzky orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni a získať formálne miesto v rokovaniach o klíme. Vyzývam výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa ako vyjednávača EÚ, aby zabezpečil začlenenie regionálneho a miestneho rozmeru do záverov konferencie COP 26. Už si nemôžeme dovoliť ignorovať, že regióny, mestá a obce zohrávajú zásadnú úlohu, že potrebujú zdroje na realizáciu opatrení v oblasti klímy, lebo inak budeme naďalej zlyhávať v očiach našej mládeže a zradíme našu planétu.“

Uznesenie o COP 26 bolo prijaté na plenárnom zasadnutí počas diskusie s komisárom EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijusom Sinkevičiusom , ktorý uviedol: „ Na zníženie emisií o 55 % do roku 2030 potrebujeme, aby európske regióny a obce prispeli svojím výrazným úsilím. Náročné oblasti dekarbonizácie, ako napríklad budovy, si vyžadujú miestne riešenia. Nedávny prudký nárast svetových cien energie zvyšuje potrebu väčšieho podielu energie z obnoviteľných zdrojov a efektívnejšieho využívania energie. Nový Sociálno-klimaticky fond má poskytovať špecifické finančné prostriedky na pomoc občanom pri financovaní investícií do energetickej efektívnosti. Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri plnení globálnych cieľov v oblasti klímy.“

Ako uviedla starostka mesta Turku a podpredsedníčka združenia Miestne samosprávy za udržateľnosť (ICLEI) Minna Arve : „ Mestá a ich vedúci predstavitelia sa musia stať skutočnými partnermi v systéme viacúrovňového riadenia. Musia mať možnosť prispievať k formovaniu právnych, fiškálnych a finančných rámcov, ktorými sa riadi vykonávanie ich ambicióznych miestnych stratégií. Len ak sa vydáme touto cestou, budeme môcť rýchlo prejsť od plánov a stratégií ku konkrétnym činom. Spoločne môžeme dosiahnuť pokrok v plnení cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy.“

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), primátor mesta Autun a spravodajca stanoviska VR na tému Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP26 v tejto súvislosti dodal: „ Naše posolstvo je jasné: viacúrovňové riadenie v oblasti klímy je riešením na dosiahnutie skutočne účinných opatrení na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Takisto je nevyhnutné presadzovať vyššie ambície v oblasti klímy a naliehať na národné vlády, aby zvýšili svoje záväzky v oblasti klímy. Našou povinnosťou je pokračovať v práci na formálnom uznaní schopnosti miest a regiónov prispievať k vykonávaniu Parížskej dohody o zmene klímy, pričom treba poukázať na to, čo potrebujeme ako miestne a regionálne samosprávy na realizáciu opatrení v oblasti klímy.“

Výbor uviedol príklad Edinburského vyhlásenia o biodiverzite, ktoré dnes po jeho prijatí predsedníctvom podpísal predseda Tzitzikostas. V  Edinburskom vyhlásení o globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020 sa stanovujú ambície a záväzky orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni v oblasti ochrany a zlepšovania biodiverzity v nadchádzajúcom desaťročí. Počas diskusie predseda výboru tiež vyzval členov, aby začali konať, a spustil kampaň VR Zelená dohoda na miestnej úrovni , v ktorej sa stanovuje 10 opatrení, ktoré majú miestni vedúci predstavitelia vykonať. Jednou z týchto činností je výsadba stromov, čo prispeje k záväzku Európskej komisie 3 miliardy stromov do roku 2030.

V uznesení sa zdôrazňuje, že mnohé európske regióny a mestá už vyhlásili stav klimatickej núdze a prijali ambicióznejšie záväzky v oblasti klímy než ich krajiny. Výbor takisto vyzýva zmluvné strany UNFCCC, aby zaviedli povinnosť národných vlád konzultovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami a zapojiť ich vo fáze prípravy svojich príspevkov týkajúcich sa klímy.

Doplňujúce informácie:

Informácie o aktivitách VR počas konferencie COP 26 nájdete na našom osobitnom portáli .

VR prispieva k urýchleniu opatrení v oblasti klímy v mestách a regiónoch a k zavádzaniu Európskej zelenej dohody na každom území prostredníctvom svojej hlavnej iniciatívy Zelená dohoda na miestnej úrovni . Na európskej úrovni VR opakuje svoju požiadavku, aby mali miestne a regionálne samosprávy priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ na realizáciu projektov zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni.

Delegácia VR na COP 26 sa skladá z týchto členov:

David Crous

Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :