Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP 26: Miestni lídri vyzývajú podpredsedu Komisie a hlavného vyjednávača EÚ Fransa Timmermansa, aby sa do konečných záverov z Glasgowa začlenil regionálny a miestny rozmer s cieľom chrániť ľudí a planétu  

Samosprávy vykonávajú 70 % všetkých opatrení na zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a 90 % politík v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Ich prínos sa musí konečne uznať, aby sa zabránilo núdzovým situáciám v oblasti klímy.

Európsky výbor regiónov prijal uznesenie o konferencii COP 26 , v ktorom stanovil svoje klimatické požiadavky dva týždne pred rokovaniami OSN o klíme v Glasgowe. Svet čelí bezprecedentným vlnám horúčav, záplavám, hurikánom a zvyšovaniu hladiny morí, a preto miestni lídri EÚ vyzvali OSN a národné vlády, aby formálne uznali, monitorovali a podporovali úsilie miest, miestnych samospráv a regiónov o znižovanie emisií skleníkových plynov na celom svete. Vyššie ambície v oblasti klímy, transparentnosť a zodpovednosť pri znižovaní emisií skleníkových plynov a financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy pre najzraniteľnejšie skupiny sú tri kľúčové aspekty diskusie v Glasgowe.

Výbor ako zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov pripomína, že v Parížskej dohode sa uznáva dôležitá úloha viacúrovňového riadenia v politikách v oblasti klímy, ako aj potreba zapojenia regiónov a miest. Výbor preto žiada, aby sa táto zásada zaviedla do praxe a aby sa záväzky nižších orgánov verejnej správy zohľadnili zavedením systému regionálne a miestne stanovených príspevkov, ktorý by uznal, monitoroval a podporoval úsilie miest, miestnych samospráv a regiónov o znižovanie emisií skleníkových plynov na celom svete.

Predseda Európskeho výboru regiónov a gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas v tejto súvislosti vyjadril svoje presvedčenie, že „ svet sa pri zabraňovaní stavu klimatickej núdze jednoducho uberá nesprávnym smerom. Je potrebné zohľadniť záväzky orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni a získať formálne miesto v rokovaniach o klíme. Vyzývam výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa ako vyjednávača EÚ, aby zabezpečil začlenenie regionálneho a miestneho rozmeru do záverov konferencie COP 26. Už si nemôžeme dovoliť ignorovať, že regióny, mestá a obce zohrávajú zásadnú úlohu, že potrebujú zdroje na realizáciu opatrení v oblasti klímy, lebo inak budeme naďalej zlyhávať v očiach našej mládeže a zradíme našu planétu.“

Uznesenie o COP 26 bolo prijaté na plenárnom zasadnutí počas diskusie s komisárom EÚ pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijusom Sinkevičiusom , ktorý uviedol: „ Na zníženie emisií o 55 % do roku 2030 potrebujeme, aby európske regióny a obce prispeli svojím výrazným úsilím. Náročné oblasti dekarbonizácie, ako napríklad budovy, si vyžadujú miestne riešenia. Nedávny prudký nárast svetových cien energie zvyšuje potrebu väčšieho podielu energie z obnoviteľných zdrojov a efektívnejšieho využívania energie. Nový Sociálno-klimaticky fond má poskytovať špecifické finančné prostriedky na pomoc občanom pri financovaní investícií do energetickej efektívnosti. Miestne a regionálne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri plnení globálnych cieľov v oblasti klímy.“

Ako uviedla starostka mesta Turku a podpredsedníčka združenia Miestne samosprávy za udržateľnosť (ICLEI) Minna Arve : „ Mestá a ich vedúci predstavitelia sa musia stať skutočnými partnermi v systéme viacúrovňového riadenia. Musia mať možnosť prispievať k formovaniu právnych, fiškálnych a finančných rámcov, ktorými sa riadi vykonávanie ich ambicióznych miestnych stratégií. Len ak sa vydáme touto cestou, budeme môcť rýchlo prejsť od plánov a stratégií ku konkrétnym činom. Spoločne môžeme dosiahnuť pokrok v plnení cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja a Parížskej dohody o zmene klímy.“

Vincent Chauvet (FR/Renew Europe), primátor mesta Autun a spravodajca stanoviska VR na tému Ambicióznejšie klimatické ciele pre Európu na rok 2030 v súvislosti s COP26 v tejto súvislosti dodal: „ Naše posolstvo je jasné: viacúrovňové riadenie v oblasti klímy je riešením na dosiahnutie skutočne účinných opatrení na zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. Takisto je nevyhnutné presadzovať vyššie ambície v oblasti klímy a naliehať na národné vlády, aby zvýšili svoje záväzky v oblasti klímy. Našou povinnosťou je pokračovať v práci na formálnom uznaní schopnosti miest a regiónov prispievať k vykonávaniu Parížskej dohody o zmene klímy, pričom treba poukázať na to, čo potrebujeme ako miestne a regionálne samosprávy na realizáciu opatrení v oblasti klímy.“

Výbor uviedol príklad Edinburského vyhlásenia o biodiverzite, ktoré dnes po jeho prijatí predsedníctvom podpísal predseda Tzitzikostas. V  Edinburskom vyhlásení o globálnom rámci pre biodiverzitu po roku 2020 sa stanovujú ambície a záväzky orgánov na nižšej ako celoštátnej úrovni v oblasti ochrany a zlepšovania biodiverzity v nadchádzajúcom desaťročí. Počas diskusie predseda výboru tiež vyzval členov, aby začali konať, a spustil kampaň VR Zelená dohoda na miestnej úrovni , v ktorej sa stanovuje 10 opatrení, ktoré majú miestni vedúci predstavitelia vykonať. Jednou z týchto činností je výsadba stromov, čo prispeje k záväzku Európskej komisie 3 miliardy stromov do roku 2030.

V uznesení sa zdôrazňuje, že mnohé európske regióny a mestá už vyhlásili stav klimatickej núdze a prijali ambicióznejšie záväzky v oblasti klímy než ich krajiny. Výbor takisto vyzýva zmluvné strany UNFCCC, aby zaviedli povinnosť národných vlád konzultovať s miestnymi a regionálnymi samosprávami a zapojiť ich vo fáze prípravy svojich príspevkov týkajúcich sa klímy.

Doplňujúce informácie:

Informácie o aktivitách VR počas konferencie COP 26 nájdete na našom osobitnom portáli .

VR prispieva k urýchleniu opatrení v oblasti klímy v mestách a regiónoch a k zavádzaniu Európskej zelenej dohody na každom území prostredníctvom svojej hlavnej iniciatívy Zelená dohoda na miestnej úrovni . Na európskej úrovni VR opakuje svoju požiadavku, aby mali miestne a regionálne samosprávy priamy prístup k finančným prostriedkom EÚ na realizáciu projektov zelenej dohody na miestnej a regionálnej úrovni.

Delegácia VR na COP 26 sa skladá z týchto členov:

David Crous

Tel. +32 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/VALEA-JIULUI-DEVELOPMENT-SOCIETY-PROJECT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
Valea Jiului Development Society Project crowned “Transformative Action of the Year 2022”
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COP26-LOCAL-LEADERS-CALL-EUS-VICE-PRESIDENT-TIMMERMANS-INCLUDE-REG-LOCAL-DIMENSION.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022