Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP25: Mestá a regióny jednomyseľne podporujú opatrenia v oblasti klímy  
Európsky výbor regiónov v Madride posilňuje svoje spojenectvá s globálnymi sieťami miestnych a regionálnych samospráv, zatiaľ čo sa mestá a regióny na celom svete zaväzujú, že pred konferenciou COP26 v Glasgowe budú pokračovať v realizácii klimatických opatrení

Na konferencii COP25 sa nedosiahla dohoda o pravidlách úplného vykonávania Parížskej dohody. Do konečného rozhodnutia sa nezahrnuli ani regionálne ukazovatele súboru parížskych pravidiel, ani výzva na viacúrovňovú spoluprácu. V Madride sa však ukázalo, že mestá a regióny na celom svete sú pevne odhodlané byť pri klimatických cieľoch a opatreniach ambicióznejšie. Delegácia Európskeho výboru regiónov (VR) dôrazne obhajovala vedúcu úlohu miest a regiónov pri riešení problému globálneho otepľovania a potrebu formalizovať túto úlohu v globálnom riadení klímy. V Glasgowe sa má v decembri 2020 uskutočniť konferencia COP26. Očakávajú sa väčšie záväzky v oblasti klímy a opatrenia na viacerých úrovniach. Pozrite si album fotografií VR z konferencie COP25.

Na 25. konferencii zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o nedoriešených aspektoch súboru parížskych pravidiel, čo je súbor postupov, pravidiel a mechanizmov vykazovania slúžiaci na uplatňovanie Parížskej dohody v praxi od roku 2020. Globálne trhy s uhlíkom a mechanizmy obchodovania s emisiami, finančná podpora adaptácie na zmenu klímy v rozvojových krajinách a väčšie klimatické záväzky stáli v ceste k dosiahnutiu dohody v Madride medzi vyjednávačmi COP25.

Európsky výbor regiónov na konferencii COP25 zastupovala delegácia, ktorú viedol prvý podpredseda Markku Markkula . Jej ďalšími členmi boli 2. podpredseda komisie ENVE a člen rady departementu Nord Jean-Noël Verfaillie (RE/FR) , poslankyňa zastupiteľstva mesta Castelnuovo Rangone Benedetta Brighenti (SES/IT) , poslanec Flámskeho parlamentu a prvý podpredseda Belgického senátu Andries Gryffroy (EA/BE) a člen výkonnej rady provincie Drenthe Tjisse Stelpstra (EKR/NL) .

Okrem toho sa viacerí členovia VR zúčastnili na konferencii COP25 v mene územných celkov, ktoré zastupujú. Medzi nich patrili: Ximo Puig (SES/ES) , predseda autonómneho spoločenstva Valencia a predseda španielskej delegácie vo VR, Raffaele Cattaneo (EĽS/IT) , minister životného prostredia a zmeny klímy regiónu Lombardsko, Francisco Igea Aristrat (RE/ES) , podpredseda vlády autonómneho spoločenstva Kastília-León, Manuel Cardenete Flores (RE/ES) , námestník ministra cestovného ruchu, obnovy, spravodlivosti a miestnej správy autonómneho spoločenstva Andalúzia, Virginia Marco Cárcel (ES/SES) , generálna riaditeľka pre európske záležitosti vlády autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha, Mikel Irujo Amezaga (EA/ES) , generálny riaditeľ pre vonkajšiu činnosť vlády autonómneho spoločenstva Navarra, Sirpa Hertell (EĽS/FI) , poslankyňa zastupiteľstva mesta Espoo a  Witold Stępień (EĽS/PL) , poslanec zastupiteľstva Lodžského vojvodstva.

Na konferencii boli prítomní aj dvaja účastníci iniciatívy VR s názvom Young Elected Politicians United 4 Climate Henrick Wickström (RE/FI) , člen a predseda rady mesta Inkoo, a  Maximilian Reinhardt (RE/DE) , poslanec zastupiteľstva mesta Sindelfingen zodpovedný za európske záležitosti.

Členovia VR predniesli hlavné prejavy na vyše 20 podujatiach a zúčastnili sa na viac ako 15 dvojstranných stretnutiach. Zúčastnili sa na brífingoch na vysokej úrovni o stave rokovaní s Európskou komisiou, fínskym predsedníctvom EÚ a poslancami EP. Pozrite si súhrn hlavných politických posolstiev VR prednesených na konferencii COP25.

Prehľad činnosti členov VR na konferencii COP25

streda 7. decembra

Činnosť delegácie VR na konferencii sa začala v sobotu 7. decembra na zasadnutí valného zhromaždenia spoločenstva Under2 Coalition príspevkom ministra životného prostredia a zmeny klímy regiónu Lombardsko Raffaeleho Cattanea (IT/EĽS) a člena výkonnej rady provincie Drenthe Tjisseho Stelpstru (NL/EKR) .

Under2 Coalition je globálnym spoločenstvom národných a regionálnych vlád, ktoré sa zaviazali prijať ambiciózne opatrenia v oblasti klímy v súlade s Parížskou dohodou. Združuje viac ako 220 vlád, ktoré reprezentujú viac ako 1,3 miliardy ľudí a 43 % svetového hospodárstva. Podľa nedávnej správy regionálne opatrenia v oblasti klímy presahujú opatrenia národných vlád. VR sa zaviazal, že posilní spoluprácu s touto rozhodujúcou globálnou sieťou regionálnych vlád a jej sekretariátom, The Climate Group .

Regionálny minister životného prostredia a záležitostí vidieka Itziar Gómez a člen VR Mikel Irujo (ES/EA) vystúpili ako zástupcovia autonómneho spoločenstva Navarra, ktoré je aktívnym členom spoločenstva Under2 Coalition.

Prvý podpredseda Markku Markkula sa v pavilóne EÚ zúčastnil na podujatí s názvom „Urýchlenie transformácie: ako mestá a regióny menia veci“ v spolupráci so združením ICLEI a na podujatí „Od údajov k politike: využitie váhy ukazovateľov udržateľného rozvoja a opatrenia v oblasti klímy“, ktoré spoluorganizovalo Spoločné výskumné centrum (JRC).

nedeľa 8. decembra

Prvý podpredseda Markku Markkula Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) sa zúčastnili na zasadnutí s názvom „Regionálne vedenie počas stavu klimatickej núdze. Prírodné adaptačné riešenia a problematika vody“. Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) vystúpil aj na zasadnutí valného zhromaždenia siete Regions4 .

Členovia VR sa zúčastnili na uvítacej recepcii v pavilóne Cecilio Rodriguard v parku Retiro, ktorú usporiadal primátor Madridu José Luis Martínez-Almeida.

pondelok 9. decembra

Za prítomnosti delegácie VR vyslanej na konferenciu COP25 Európska únia usporiadala podujatie „Deň Globálneho dohovoru primátorov a starostov: vnútroštátne stanovené príspevky v súvislosti so stavom klimatickej núdze: je čas na deň viacúrovňových opatrení“.

Za prítomnosti nového komisára EÚ pre energetiku Kadriho Simsona predniesla Benedetta Brighenti (SES/IT) záverečné pripomienky. Rok 2020 bude pre dohovor prelomovým rokom, pretože mestá a regióny je potrebné motivovať k dosiahnutiu cieľov EÚ stanovených do roku 2030. Jeho signatári musia byť schopní reagovať na nadchádzajúce výzvy a tento dohovor má kľúčový význam pre dosiahnutie cieľov európskeho ekologického dohovoru, “ uviedla Benedetta Brighenti, spravodajkyňa stanoviska VR na tému Dohovor primátorov a starostov po roku 2020 .

Prvý podpredseda Belgického senátu a člen VR Andries Gryffroy (EA/BE) vystúpil na zasadnutí nazvanom „Globálne trendy v klimatickej legislatíve a riešení súdnych sporov: zväčšenie odolnosti a zlepšenie adaptácie“.

Člen VR Tjisse Stelpstra (EKR/NL) sa v nemeckom pavilóne zapojil do panelovej diskusie na tému „Inteligentná transformácia miest: inovatívne a účinné riešenia v oblasti mobility“. Regionálny minister a zástupca guvernéra provincie Drenthe uviedol, že „musíme transformovať jednotlivé druhy dopravy, keďže z nej pochádza 23 % celkových emisií EÚ a spôsobuje vysoké externé náklady, napríklad znečistenie, nehody, hluk a dopravné preťaženie. Musíme rozvíjať také prístupy k mobilite, vďaka ktorým bude službou zodpovedajúcou potrebám používateľa, a modernizovať elektrické siete, akumuláciu elektrickej energie a správu verejnej infraštruktúry, aby bolo možné zaviesť inovačné technológie palivových článkov a batérií. S dekarbonizáciou dopravy neuspejeme bez účinnej spolupráce všetkých úrovní verejnej správy.“

utorok 10. decembra

V pavilóne EÚ sa široká škála zástupcov miestnych a regionálnych samospráv, priemyselných združení, mimovládnych organizácií, súkromných spoločností a úradníkov z EÚ a UNFCCC stretla na podujatí „Deň energie EÚ @ COP25“. Medzi hlavné témy patrila transformácia energetickej sústavy na 100 % energie z obnoviteľných zdrojov, urýchlenie inovácií v záujme plnenia európskeho ekologického dohovoru, zabezpečenie spravodlivej transformácie všetkých regiónov a pre všetkých občanov, vytvorenie miestnych podmienok na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a úloha programu EÚ Copernicus pri dekarbonizácii Európy.

Prvý podpredseda Markku Markkula predniesol hlavný prejav, v ktorom zdôraznil, že „zásadný význam má budovanie kapacít pre verejných aj súkromných rozhodujúcich činiteľov. Územné plánovanie, renovácia starých budov a inteligentné energetické siete musia byť prioritou spolupráce založenej na vedomostiach.

V čilskom pavilóne sa uskutočnilo podujatie na tému „Príprava na COP26: z Čile do Spojeného kráľovstva“, na ktorom sa podpredseda Markkula otvorene zamyslel nad tým, čo môžeme urobiť na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy. Podľa podpredsedu „sa stále učíme. Je to učenie, posudzovanie a konanie na základe porovnávania.“ Celé podujatie bolo zamerané na „konsolidáciu príspevku miest a ostatných vnútroštátnych subjektov k ambicióznejším cieľom v oblasti klímy“.

Delegácia deviatich členov VR sa zúčastnila na brífingu výkonného podpredsedu Fransa Timmermansa (EVP) o stave rokovaní na konferencii COP25 spolu s delegáciou Európskeho parlamentu pod vedením poslanca EP Basa Eickhouta (NL/Greens&EFA) , členov viacerých národných parlamentov a Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Výkonný podpredseda Timmermans uviedol, že „žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda“ , pričom poukázal na výsledky rokovaní o globálnych trhoch s uhlíkom a mechanizmoch obchodovania s emisiami, ktoré by mohli ohroziť úsilie o dekarbonizáciu.

Tjisse Stelpstra (NL/EKR) sa bilaterálne stretol s poslancom EP Basom Eickhoutom (NL/Greens&EFA) v súvislosti s viacúrovňovým riadením a projektom využívania vodíka v provincii Drenthe.

Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) bol jedným z účastníkov sprievodnej panelovej diskusie na tému „My konáme – mladí ľudia ukazujú cestu“, ktorá prebehla v talianskom pavilóne.

Andries Gryffroy sa zúčastnili na parlamentnom zasadnutí, ktoré organizovala Medziparlamentná únia ( IPU ) a španielska poslanecká snemovňa na podporu výmeny názorov na parlamentné činnosti v oblasti zmeny klímy.

Benedetta Brighenti (SES/IT) sa zúčastnila na otvorenom dialógu Strany európskych socialistov o opatreniach v oblasti klímy a bilaterálne sa stretla so zástupcom talianskeho ministerstva, aby si vymenila názory na Dohovor primátorov a starostov.

streda 11. decembra

Celá delegácia VR vyslaná na COP 25 vrátane predsedu autonómneho spoločenstva Valencia a predsedu španielskej delegácie vo VR Xima Puiga (ES/SES) sa stretla so zástupcom vedúceho delegácie EÚ na tejto konferencii Dimitrisom Zevgolisom, ktorý delegácii VR poskytol čerstvé informácie o stave rokovaní.

Rokovalo sa aj o oznámení o európskom ekologickom dohovore. Členovia ubezpečili zástupcu vedúceho delegácie EÚ o svojej vôli zapojiť Európsky výbor regiónov do nadchádzajúcej rozsiahlej legislatívnej práce, pripomenuli, že mestá a regióny sú už teraz ambicióznejšie ako národné vlády, a opätovne potvrdili svoj záväzok vynaložiť všetko úsilie o dosiahnutie klimatickej neutrality na miestnej úrovni. Prečítajte si tlačovú správu.

Po schôdzi sa v pavilóne EÚ uskutočnil tlačový brífing s podpredsedom Markkulom a predsedom Puigom.

Markku Markkula vyhlásil, že „Európska únia musí naďalej viesť boj proti globálnemu otepľovaniu. Oznámenie o ekologickom dohovore prichádza veľmi včas, keďže vstupujeme do záverečnej fázy rokovaní o úplnom vykonávaní Parížskej dohody. VR opätovne zdôrazňuje svoj záväzok naplno prispieť k cieľom ekologického dohovoru, čím sa zabezpečí, že mestá a regióny budú plnohodnotnými aktérmi a že sa na nikoho nezabudne.“

Ako prejav odhodlania členov VR podporovať lokálne klimatické opatrenia predseda Ximo Puig uviedol, že „energia spotrebovaná regionálnou správou, vrátane energie využívanej v kancelárskych budovách, verejných školách a nemocniciach bude na konci môjho funkčného obdobia na 100 % pochádzať z ekologických a obnoviteľných zdrojov.

Raffaele Cattaneo (IT/EĽS) vystúpil s prejavom na podujatí na vysokej úrovni, ktoré sa konalo v talianskom pavilóne v súvislosti so správou o Taliansku v rámci projektu „CDP ( Carbon Disclosure Project ): skúmanie vedúcej úlohy talianskych podnikov a miestnych samospráv, pokiaľ ide o klímu a klimatické trendy“.

Andries Gryffroy (BE/EA) bol hosťujúcim rečníkom na holandskom medziparlamentnom podujatí nazvanom „Ako vzbudiť záujem o európsky ekologický dohovor“, ktoré sa konalo v pavilóne Beneluxu za účasti poslancov z parlamentov krajín Beneluxu.

štvrtok 12. decembra

Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) vystúpil vo francúzskom pavilóne v diskusii o „uplatňovaní adaptačných stratégií územných aktérov“. Druhý podpredseda komisie ENVE vo VR a člen rady francúzskeho departementu Nord, uviedol, že „musíme vyvinúť nové finančné mechanizmy, ako sú ekologické dlhopisy na realizáciu projektov na prispôsobenie našich miest zmene klímy. Na dosiahnutie cieľov Parížskej dohody a európskeho ekologického dohovoru musíme posilniť administratívne kapacity miestnych samospráv, aby mohli pripravovať návrhy projektov a zabezpečovať bankovú financovateľnosť potenciálnych investícií. Podporujem výzvu Európskeho výboru regiónov, aby sa vytvoril jednotný súbor usmernení na koordináciu všetkých opatrení na budovanie kapacít financovaných z prostriedkov EÚ a revíziu úrovní spolufinancovania EÚ, keďže miestne a regionálne samosprávy nemajú finančné kapacity na získanie dostatočných vlastných zdrojov.“

Andries Gryffroy (BE/EA) sa v rámci platformy UNFCCC pre odolnosť zúčastnil na diskusii o právnych predpisoch a tvorbe politiky v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy. „ Globálne otepľovanie už zasahuje naše územia, takže nemáme na výber a musíme pripraviť účinné politiky na prispôsobenie zmene klímy. Národné vlády musia posilniť postavenie miestnych a regionálnych samospráv, pokiaľ ide o ekologizáciu miest a hľadanie prírodných riešení na minimalizáciu klimatických rizík a súvisiacich strát a škôd, “ uviedol Gryffroy. Podpredseda Belgického senátu sa vo francúzskom pavilóne zúčastnil aj na podujatí na tému „Bezpečnosť dodávok elektrickej energie pri podpore úsilia o zmierňovanie a adaptáciu“.

Sirpa Hertell (FI/EĽS) predniesla v pavilóne Spojeného kráľovstva hlavný prejav na podujatí, ktoré usporiadal The Grantham Institut , čo je iniciatíva nadácie Grantham Foundation for the Protection of the Environment .

piatok 13. decembra

Posledný deň konferencie COP25 sa začal s vyhliadkou, že rozhovory budú prebiehať aj cez víkend. Európsky výbor regiónov v súlade s výzvou Skupiny samosprávnych orgánov obcí a miest (LGMA) v rámci Organizácie Spojených národov, ktorá je neštátnym subjektom združujúcim miestne a regionálne samosprávy na celom svete, požiadal Európsku komisiu a fínske predsedníctvo Rady EÚ, aby podporili začlenenie „viacúrovňovej spolupráce“ do konečného rozhodnutia COP25.

Keďže rokovania sa zasekli na trhoch s uhlíkom a konečnej pomoci rozvojovým ekonomikám na ich prispôsobenie zmene klímy, obsah textov sa obmedzil na najmenšieho spoločného menovateľa. Vypadol tak odkaz na viacúrovňovú spoluprácu, ako aj na regionálne ukazovatele v rámci súboru parížskych pravidiel, ktoré sa majú začleniť do konečných rozhodnutí.

V Madride sa napriek tomu ukázalo, že mestá a regióny na celom svete sú pevne odhodlané byť pri miestnych klimatických opatreniach ambicióznejšie a ďalej ich realizovať v praxi.

Skupina samosprávnych orgánov obcí a miest (LGMA) vyzýva, aby národné vlády boli pri príprave na konferenciu COP26 v Glasgowe ambicióznejšie a pridali ďalšie opatrenia v oblasti klímy vrátane úplného zapojenia miestnych a regionálnych samospráv do prípravy aktualizovaných vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC).

Súvislosti

Pod čilským predsedníctvom sa v Madride od 2. do 15. decembra 2019 konala 25. konferencia zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) .

Prístup k portálu VR venovanému COP25.

Pozrite si , ako členovia VR realizujú klimatické opatrenia v praxi.

Reakcia VR na oznámenie o ekologickom dohovore z konferencie COP25. Viac informácií získate na tomto odkaze.

Prečítajte si tlačovú správu o  uznesení o ekologickom dohovore, ktoré Európsky výbor regiónov prijal na plenárnom zasadnutí 5. decembra 2019. Jedným z hlavných návrhov VR je zriadenie fóra miest a regiónov, Európskej komisie a členských štátov, ktorého úlohou by bolo monitorovať vykonávanie ekologického dohovoru.

Úvodník predsedu VR Karla-Heinza Lambertza : „Musíme konať teraz a spoločne“ – Miestni a regionálni predstavitelia si vytýčili víziu uplatňovania ‎ európskeho ekologického dohovoru.

Kontakt: david.crous@cor.europa.eu / +32 (0) 470 881037

Share: