Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP24: Ste pripravení?  
Tri týždne pred konferenciou OSN o zmene klímy v Katoviciach Európsky výbor regiónov opätovne zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa miestne a regionálne orgány formálnym spôsobom zúčastňovali na novej globálnej správe v oblasti klímy. Zároveň sa zasadzuje za to, aby zmluvné strany Parížskej dohody do plánov znižovania emisií skleníkových plynov zapájali aj mestá a regióny.

Hlavnými témami dnešnej schôdze komisie ENVE je COP24, 8. environmentálny akčný program, opätovné využívanie vody, európsky vesmírny program a iniciatíva týkajúca sa uhoľných regiónov prechádzajúcich transformáciou. Ocenenie za transformačné kroky za rok 2018 bolo udelené mestu Gent za jeho projekt udržateľného potravinového reťazca.

24. zasadnutie konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) sa bude konať v Katoviciach 3. až 14. decembra. Keďže čas na zavedenie súboru pravidiel Parížskej dohody do praxe sa kráti, členovia komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) sa dohodli, že budú odhodlane obhajovať silnejšiu a formálnu úlohu miestnych a regionálnych orgánov pri vykonávaní Parížskej dohody.

Andrew Cooper (UK/EA) , spravodajca stanoviska na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 , počas diskusie o COP24 uviedol: „Ak chceme globálne otepľovanie zvrátiť, musia byť naše ciele ambicióznejšie. Preto vítam, že Európsky parlament prijal nový cieľ, ktorým je zníženie emisií do roku 2030 o 55 %.“ Poslanec zastupiteľstva mesta Kirklees dodal: „Opätovne apelujeme na to, aby sa do vnútroštátne stanovených príspevkov zahrnuli aj celkové regionálne a miestne stanovené príspevky tak, aby sa formálne uznali a počítali záväzky a výsledky nižších úrovní verejnej správy v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.“ Zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych predstaviteľov navrhuje, aby národné inventarizačné správy podľa rámca transparentnosti Parížskej dohody obsahovali aj časť o zmierňujúcich opatreniach, ktoré sa uskutočňujú na nižšej ako celoštátnej úrovni, ako spôsob sledovania pokroku pri plnení vnútroštátne stanoveného príspevku a regionálne a miestne stanoveného príspevku.

Európsky výbor regiónov sa zúčastní na konferencii COP24 s delegáciou členov zastupujúcou všetky politické skupiny. Delegáciu budú viesť podpredseda výboru Markku Markkula (FI/EĽS) predseda komisie ENVE Cor Lamers (NL/EĽS) .

Schôdza komisie ENVE bola príležitosťou na odovzdanie ocenenia za transformačné kroky za rok 2018 mestu Gent . Flámske mesto získalo toto ocenenie za rozvíjanie projektu udržateľného potravinového reťazca , ktorým sa znižuje objem potravinového odpadu, skracujú potravinové dodávateľské reťazce a zabezpečuje udržateľnejšie verejné obstarávanie potravín. „Chceme, aby naše potravinové systémy boli miestne, odolné a spravodlivé. Výzva je obrovská a vyžaduje si záväzok mnohých zainteresovaných strán a zmenu na rôznych úrovniach. Veríme v úspech nášho prístupu a budeme tvrdo pracovať na tom, aby sa tento projekt rozšíril ďalej v Gente,
uviedla Tine Heyse, zástupkyňa primátora Gentu .

Členovia prijali návrh stanoviska spravodajcu Cora Lamersa na tému Príprava 8. environmentálneho akčného programu . „8. environmentálny akčný program sa musí prijať včas, aby sa predišlo politickému vákuu. Musíme sa sústrediť na vykonávanie a podporovanie strategických a integrovaných prístupov vychádzajúcich z miestnych daností, aby sme zabezpečili zdravý život pre všetkých“, uviedol predseda komisie ENVE a primátor Schiedamu.

Komisia ENVE prijala návrh stanoviska na tému Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody . Spravodajca Oldřich Vlasák (CZ/EKR) uviedol: „Účinné hospodárenie s vodou je mimoriadne dôležité, pretože problémy s vodou má jedna tretina územia EÚ. Apelujem preto na Európsku komisiu, aby rozsah pôsobnosti nariadenia rozšírila tak, aby okrem zavlažovania v poľnohospodárstve zahŕňal aj mestské zelené plochy ako parky, športové ihriská a čistenie ulíc“.

Členovia podporili Andresa Jaadlu (EE/ALDE) a jeho návrh stanoviska na tému Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program . Vesmírny program EÚ musí byť úzko prepojený s kľúčovými prioritnými politikami, ako sú energetika, zmena klímy a životné prostredie, a musí rozvíjať vesmírne centrá a medziregionálne klastre s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť kozmického priemyslu a podporiť regionálny rozvoj.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37