Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
COP24: Mestá a regióny chcú mať oficiálne uznanú úlohu v Parížskej dohode  
Európsky výbor regiónov spojil v Katoviciach svoje sily so svetovými sieťami miestnych samospráv, aby spolu vybojovali pre mestá a regióny oficiálne uznanú úlohu v Parížskej dohode.

Mestá produkujú 70 % emisií skleníkových plynov na svete a miestne samosprávy sú zodpovedné za viac než 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a až 90 % opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy. Napriek tomu v rámci Parížskej dohody neexistuje mechanizmus, ktorý by monitoroval záväzky a výsledky regiónov a miest pri znižovaní emisií CO 2 a informoval o nich. Výzva, aby sa príspevky stanovené na nižšej ako celoštátnej úrovni pripojili k národným záväzkom v rámci parížskeho súboru pravidiel, si v Katoviciach získava čoraz väčšiu podporu, keďže sa to čoraz viac pokladá za rozhodujúce na preklenutie súčasného rozdielu medzi záväzkami a cieľmi z hľadiska znižovania emisií . Európsky výbor regiónov (VR) na plenárnom zasadnutí konferencie OSN o zmene klímy COP24 vyslovil žiadosť, aby sa oficiálne uznala úloha miest a regiónov pri uplatňovaní Parížskej dohody, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami. Kliknutím sem sa Vám otvorí fotoalbum delegácie VR na COP24.

Európsky výbor regiónov išiel na COP24 do Katovíc s jasným poslaním: zabezpečiť miestnym a regionálnym samosprávam oficiálne uznanú úlohu v globálnom riadení v oblasti klímy a pri uplatňovaní Parížskej dohody. Tri roky po podpísaní Parížskej dohody o klíme je konferencia v Katoviciach dobrovoľným termínom na prijatie spoľahlivého pracovného programu, ktorým sa dohoda pretaví do praxe.

Nasleduje zhrnutie najdôležitejších aktivít a vyhlásení VR na COP24.

13. decembra 2018

Prvý podpredseda VR Markku Markkula (FI/EĽS) predniesol záverečný prejav v pavilóne EÚ na osobitnej schôdzi o stimuloch na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v európskom priemysle. Predseda mestského zastupiteľstva mesta Espoo vyhlásil: „ Oceňujeme pozitívne zámery a trendy v energeticky náročných odvetviach v záujme zníženia ich uhlíkovej stopy. Môžete počítať s našou pomocou pri vytváraní partnerstiev s cieľom čo najlepšie využiť možnosti, ktoré ponúka strategický plán pre energetické technológie, a podporovať výskum a inováciu a zároveň rozvíjať spoluprácu medzi EÚ, členskými štátmi, regiónmi, priemyslom a výskumnými inštitúciami. Priemyselná transformácia Európy musí byť prioritou programu Horizont Európa a regionálnych a súkromných investícií. Bez dekarbonizácie priemyslu nebudeme môcť dosiahnuť energetické a klimatické ciele stanovené do roku 2030 ani dodržať svoje záväzky v rámci Parížskej dohody, a už vôbec nie ciele stratégie klimatickej neutrality do roku 2050. Teraz sa musíme spoločnou prácou usilovať o vzájomne prospešný prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.“ Podujatie „Towards a Thriving Carbon Neutral Industry in Europe“ (Ako vybudovať v Európe prosperujúci priemysel s nulovými emisiami CO 2 ) spoluorganizovali GR RTD (Európska komisia), Carbon Market Watch a SPIRE PPP.

12. decembra 2018

V rámci COP24 sa konalo záverečné kolo dialógu talanoa miest a regiónov , ktoré otvoril generálny tajomník OSN António Guterres . Tomuto zasadnutiu na vysokej úrovni v netradičnom formáte predsedali dvaja predsedovia COP, predseda COP23 a premiér Fidži Josaia Voreqe Bainimarama a štátny tajomník poľského ministerstva energetiky a splnomocnenec pre predsedníctvo COP24 Michał Kurtyka .

Primátor mesta Schiedam a predseda komisie ENVE vo VR Cor Lamers (NL/EĽS) vystúpil pred plénom v mene miestnych samospráv na celom svete a žiadal o oficiálne zahrnutie miest a regiónov do Parížskej dohody. Cor Lamers predniesol politické posolstvo v mene kolektívu miestnych samospráv a obecných orgánov. Kolektív miestnych samospráv a obecných orgánov ( LGMA ) spolu so združením Miestne samosprávy za udržateľnosť (ICLEI), ktoré je jeho koordinačným centrom, koordinuje pozorovateľov z miestnych samospráv počas medzivládnych rokovaní o klíme UNFCCC.

Cor Lamers uviedol: „V mene kolektívu miestnych samospráv a obecných orgánov vyzývame zmluvné strany Parížskej dohody, aby pokračovali v dialógu talanoa aj po COP24 a aby do vnútroštátne stanovených príspevkov v rámci Parížskej dohody zahrnuli regionálne a miestne stanovené príspevky. Okrem toho odporúčame predsedníctvu COP24, aby záväzky a výsledky miestnych a regionálnych samospráv oficiálne uznalo v záverečnom vyhlásení COP24. Miestne samosprávy na celom svete sú pripravené konať. S nami môžete počítať.“

Miestne a regionálne samosprávy prostredníctvom kolektívu miestnych samospráv a obecných orgánov naliehavo žiadajú všetky zmluvné strany, aby do vyhlásenia COP24 zahrnuli nasledujúcu vetu: „Oceňujeme výsledky a závery vyplývajúce z dialógov talanoa a vyzývame zmluvné strany, aby ich využili vo svojich vnútroštátne stanovených príspevkoch .“ Miestne samosprávy odporúčajú predsedníctvu COP24, aby sa tento odsek posilnil o odkaz na viacúrovňovú činnosť a zahrnul do konečného vyhlásenia COP24.

OSN vo svojej poslednej správe o rozdiele medzi záväzkami a cieľmi z hľadiska znižovania emisií ( Emissions Gap Report ) potvrdila potenciál miest a regiónov v boji proti globálnemu otepľovaniu a uznala, že ich vplyv je „slabo zdokumentovaný“ Regionálne a miestne stanovené príspevky by mali vyplniť tieto informačné medzery, pomôcť znížiť spomínaný rozdiel a zvýšiť klimatické ambície.

Na záver zasadnutia predsedníctva COP23 a COP24 vyhlásili talanoa výzvu k akcii . Dialógy talanoa spustilo minulý rok fidžijské predsedníctvo COP23 ako celosvetový facilitačný rámec pre dialóg s cieľom vyhodnotiť kolektívne úsilie v boji proti zmene klímy, ktoré vyvíjajú miestne a regionálne samosprávy, občianska spoločnosť a podniky v záujme lepšieho rozhodovania o klíme na úrovni OSN. Kolektív miestnych samospráv a obecných orgánov sa počas roku 2018 zúčastnil na viac než 60 dialógoch talanoa v 40 krajinách, pričom 52 z týchto dialógov zorganizovali miestne a regionálne samosprávy, ich siete alebo partneri.

Predseda komisie ENVE vo VR Cor Lamers sa 12. decembra stretol so svojou partnerkou v Európskom parlamente, predsedníčkou Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) Adinou-Ioanou Vălean ( RO/PPE) . Obaja sa zúčastnili na brífingu o rokovaniach COP24, ktorému predsedal eurokomisár pre oblasť klímy Miguel Arias Cañete .

11. decembra 2018

VR sa 11. decembra zúčastnil na európskom Dni energie v pavilóne EÚ na COP24. Na osobitnom zasadnutí o uhoľných regiónoch prvý podpredseda VR Markku Markkula (FI/EĽS) uviedol: „Prípad uhoľných regiónov dokazuje, aké dôležité je pre energetickú transformáciu viacúrovňové riadenie. Národné vlády, mestá a regióny, priemysel, akademická obec, občania a EÚ musia spolupracovať, aby bola táto transformácia úspešná. Na to, aby sme mohli skoncovať s uhlím, sú nevyhnutné nové technológie a budovanie kapacít. Uhoľné regióny si vyžadujú spoľahlivé a primerané finančné opatrenia. Oceňujeme preto návrh, ktorý predložil poslanec EP Jerzy Buzek , predseda výboru ITRE v Európskom parlamente, vyčleniť v nasledujúcom viacročnom rozpočte EÚ 4,8 miliardy EUR na fond pre spravodlivú transformáciu energetiky.“ VR podporuje Platformu pre uhoľné regióny v procese transformácie , ktorú len pred rokom zriadila Európska komisia ako súčasť balíka opatrení v oblasti čistej energie.

Eurokomisár Miguel Arias Cañete vo svojom príspevku vyhlásil: „Uhoľný priemysel zabezpečuje zamestnanie 240 000 pracovníkom v celej EÚ. V 41 regiónoch v 12 členských štátoch sa dnes ešte ťaží uhlie. Chcel by som, aby sa výzvy spojené s transformáciou stali pre uhoľné regióny príležitosťou. Je to možné a dá sa to uskutočniť. Už sme poskytli pomoc pri štrukturálnych reformách v 13 pilotných regiónoch na Slovensku, v Poľsku, Grécku, Rumunsku, Českej republike, Nemecku a Španielsku.“

V záujme posilnenia svojho strategického partnerstva usporiadali VR a ICLEI 11. decembra na COP24 bilaterálnu schôdzu. „Prebiehajúce rokovania o klíme sú výbornou príležitosťou na to, aby sme sa stretli a porozprávali o našej minulej, súčasnej a budúcej spolupráci v oblasti klímy, ale aj v záujme ochrany a zachovania biodiverzity,“ uviedol Markku Markkula (FI/EĽS) . Predseda ICLEI a primátor Bonnu Ashok Sridharan vyzval členov VR, aby ďalej zabezpečovali dosahovanie cieľov v oblasti klímy a biodiverzity v Európe a zasadzovali sa za väčšie ambície a viac mechanizmov financovania.

Delegácia VR sa 11. decembra spolu s poslancami Európskeho parlamentu a delegátmi z členských štátov zúčastnila na brífingu Európskej komisie o pokroku v rokovaniach COP24 . Poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve a spravodajca stanoviska na tému Riadenie v oblasti klímy po roku 2020 Andrew Cooper (UK/EA) sa obrátil na eurokomisára Ariasa Cañeteho s týmito slovami: „Chceme vidieť záverečný politický text COP24 a mať v ňom oficiálne uznanú úlohu miestnych a regionálnych orgánov. Chceme, aby sa uznalo, že my sme tí, ktorí dosahujú výsledky v teréne. Musíme byť zahrnutí a naše úsilie sa musí zohľadniť.“ Eurokomisár Arias Cañete odpovedal: „Uvedomujeme si, že zavádzanie opatrení v oblasti klímy si vyžaduje mestá a regióny. Ešte nepoznáme text, ktorý dnes poobede predložia predsedajúci. Odkaz v tomto znení bol zahrnutý a my sa budeme usilovať túto myšlienku podporovať.“

10. decembra 2018

Andrew Cooper (UK/EA) sa obrátil na účastníkov v pavilóne EÚ, aby pripomenul žiadosť VR, že „národné inventarizačné správy rámca transparentnosti Parížskej dohody musia obsahovať kapitolu o opatreniach na zmiernenie zmeny klímy, ktoré zavádzajú miestne a regionálne samosprávy.“ Spravodajca Cooper tieto odkazy pripomenul aj v nemeckom pavilóne spolu s  predsedom ICLEI a primátorom Bonnu Ashokom Sridharanom na zasadnutí na tému „Sustainable Development Goals (SDGs) indicators for cities: and inspiration to raise ambitions of locally determined contributions“ (Ukazovatele cieľov trvalo udržateľného rozvoja pre mestá: inšpirácia na zvýšenie ambícií miestne stanovených príspevkov).

V pavilóne EÚ pri príležitosti Dňa Globálneho dohovoru primátorov a starostov, 10. decembra, Markku Markkula (FI/EĽS) vyhlásil: „Je čas zvýšiť ambície a úsilie v oblasti klímy. Mestá a regióny sú pripravené zvýšiť svoje klimatické príspevky na doplnenie národných záväzkov. Mottom poľského predsedníctva COP24 je „Changing together“ (Zmeňme veci spoločne). Miestne a regionálne samosprávy sú ambiciózne, inkluzívne a inovatívne. My vieme, ako dosiahnuť výsledky v oblasti klímy. Preto dnes hovoríme zmluvným stranám dohovoru OSN: S nami môžete počítať.“ Podujatie spoluorganizovali GR CLIMA (Európska komisia), ICLEI, kancelária Dohovoru primátorov a starostov a VR. Markku Markkula sa stretol s primátorom Katovíc Marcinom Krupom a zablahoželal mestu, ktoré hostilo COP24, k tomu že sa pripojilo k Dohovoru primátorov a starostov, „keďže na dodržanie sľubov Parížskej dohody je potrebné, aby sa do boja proti zmene klímy zapojili ďalšie a ďalšie mestá“.

Sirpa Hertell (FI/EĽS) , spravodajkyňa stanoviska VR o stratégii EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy a členka mestského zastupiteľstva mesta Espoo, sa 10. decembra zúčastnila na bilaterálnom stretnutí s Climate Alliance. Spravodajkyňa Hertell uviedla: „Súhlasíme s našimi partnerskými sieťami, že je načase zintenzívniť miestne úsilie v oblasti zmeny klímy. Na to, aby sme zvrátili globálne otepľovanie, potrebujeme nový hospodársky a sociálny model. Môže sa to podariť, len ak bude vychádzať z miestnej úrovne.“

Primátor Katovíc Marcin Krupa pozval delegáciu VR 10. decembra na podujatie Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 . Bola to príležitosť predstaviť vyše 60 dialógov talanoa miest a regiónov a viesť panelovú diskusiu o opatreniach v oblasti klímy na miestnej úrovni, v rámci ktorej prvý podpredseda VR Markku Markkula predniesol hlavné politické posolstvá VR na COP24 .

Na konci prvého týždňa COP24 sa Marco Dus (IT/SES) zapojil do panelovej diskusie na celosvetovom samite o zdraví a zmene klímy 2018 Global Health & Climate Change Summit . Spravodajca stanoviska VR o financovaní opatrení v oblasti zmeny klímy vyhlásil, že „tvorcovia politiky na miestnej, národnej a svetovej úrovni musia teraz začať konať, aby sa podstatne znížilo znečistenie a vybudovala odolnosť voči zmene klímy. Prístup k financovaniu je pre mnohé miestne a regionálne orgány kľúčový, aby mohli zavádzať opatrenia v oblastí klímy súvisiace so zdravím.“ Každoročne zomrie vo svete 7 miliónov ľudí v dôsledku vystavenia znečisteniu ovzdušia. Splnenie cieľov Parížskej dohody by mohlo do roku 2050 zachrániť okolo milióna životov ročne na celom svete, a to len znížením znečistenia ovzdušia ( WHO ).

Okrem osobitnej brožúry COP24 o osvedčenej praxi a zviditeľňovania výsledkov miest a regiónov z hľadiska opatrení v oblasti zmeny klímy VR skoordinoval aj prítomnosť víťazov ocenenia Covenant Cities in the Spotlight 2018 na COP24. K delegácii VR sa v tomto druhom týždni konferencie pripojil starosta Monsana Roberto Campelli , primátor Sønderborgu Erik Lauritzen komisár pre ekológiu z mestského zastupiteľstva Barcelony Frederic Ximeno .

Súvislosti

Delegáciu VR na COP24 tvoria: Markku Markkula (FI/EĽS) , prvý podpredseda VR a predseda mestského zastupiteľstva mesta Espoo; Cor Lamers (NL/EĽS) predseda komisie ENVE vo VR a primátor mesta Schiedam; Valter Flego (HR/ALDE) , druhý podpredseda komisie ENVE vo VR a župan Istrijskej župy; Andrew Cooper (UK/EA), koordinátor skupiny EA v komisii ENVE vo VR, spravodajca stanoviska VR o riadení v oblasti klímy po roku 2020 a poslanec zastupiteľstva okresu Kirklees v Spojenom kráľovstve; Marco Dus (IT/SES), spravodajca stanoviska o financovaní opatrení v oblasti klímy a poslanec mestského zastupiteľstva mesta Vittorio Veneto; Sirpa Hertell (FI/EĽS) , spravodajkyňa stanoviska VR o stratégii EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy a členka mestského zastupiteľstva mesta Espoo; Andres Jaadla (EE/ALDE) , koordinátor skupiny ALDE v komisii ENVE vo VR a poslanec mestského zastupiteľstva mesta Rakvere; Daiva Matoniene (LT/EKR) , koordinátorka skupiny EKR v komisii ENVE vo VR a poslankyňa mestského zastupiteľstva mesta Šiauliai; a  André Van De Nad (NL/SES) , koordinátor skupiny SES v komisii ENVE vo VR a primátor mesta Weststellingwerf.

Politické posolstvá COP24 a delegácia na COP24

Brožúra COP24 o osvedčenej praxi

Regionálne a miestne stanovené príspevky

Vyslanci Dohovoru primátorov a starostov

18/11/2018 Zmena klímy: S nami môžete počítať (Úvodné slovo: predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula

15/11/2018 COP24: Ste pripravení?

19/09/2018 Mestské samosprávy posúvajú klimatické ambície na vyššiu úroveň

06/07/2018 Zmena klímy: Na dodržanie Parížskej dohody treba väčšie ambície na nové riadenie

Viac informácií nájdete na internetovej stránke VR venovanej COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :