Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba víta vlak Connecting Europe Express v Bratislave  

V rámci Európskeho roka železníc 2021 sa v priebehu jedného mesiaca zastaví špeciálny európsky vlak vo viac ako 100 mestách v 26 krajinách naprieč celým kontinentom.

Vlak Connecting Europe Express je jednou z hlavných iniciatív Európskeho roka železníc 2021 a jeho zámerom je upriamiť pozornosť na mnohé výhody železničnej osobnej a nákladnej dopravy. Napomáha aj všeobecnému cieľu, ktorý si EÚ stanovila ako súčasť Európskej zelenej dohody: podporovať prechod na železničnú dopravu v celej EÚ a dekarbonizovať tak dopravné toky a zvýšiť udržateľnú mobilitu. Na význam územného rozmeru tejto iniciatívy poukázala európska komisárka pre dopravu Adina Valean v liste predsedovi Európskeho výboru regiónov (VR) Apostolosovi Tzitzikostasovi, ktorý vyzval všetkých členov a členky VR, aby sa zapojili do projektu a prišli si pozrieť vlak na niektorej z jeho zastávok.

Člen VR Juraj Droba (SK/ECR), predseda Bratislavského samosprávneho kraja, privítal vlak Connecting Europe Express v Bratislave týmito slovami: „Koľajová doprava je nie len jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy ale je aj najudržateľnejším. Bratislavský kraj spoločne s jeho partnermi, ministerstvom dopravy, mestami a obcami, prináša do kraja konkrétne riešenia na podporu železničnej dopravy, ktorých realizácia však do veľkej miery závisí od dostatku finančných prostriedkov. Európske fondy, sú nenahraditeľným zdrojom, pokiaľ chceme zo vstupného dopravného uzla na Slovensku, ktorý v súčasnosti čelí nesmiernemu náporu, spraviť kraj, ktorý je v skutočnosti najlepším miestom pre život s kvalitnou, udržateľnou a zelenou dopravou. Európske fondy sú nevyhnutné najmä pri skapacitňovaní najvyťaženejších a nosných železničných úsekov a taktiež pri budovaní prestupných terminálov integrovanej dopravy. Som rád, že môžem symbolicky privítať Európsky Express, iniciatívu, ktorá je súčasťou Európskeho roka železníc a upriamiť pozornosť na dôležitosť vlakovej prepravy pre našu zelenú a udržateľnú budúcnosť."

Železničná doprava je jednou z najudržateľnejších foriem prepravy a jej rozšírené používanie v celej Európe má zásadný význam pre dosiahnutie cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode. Rok 2021 bol oficiálne vyhlásený za Európsky rok železníc a v deň Európy (9. mája) Európska komisia predstavila trasu a jednotlivé zastávky vlaku Connecting Europe Express. Vlak má šesť vozňov a 2. septembra sa vydá na cestu do viac ako 100 miest naprieč 23 členskými štátmi a tromi susednými európskymi krajinami. Konečnú zastávku má v Paríži, kde dorazí 7. októbra. Túto jedinečnú 36-dňovú púť vlakom sa podarilo zrealizovať vďaka spoločnému úsiliu železničných spoločností z rôznych členských štátov EÚ.

Výbor regiónov a jeho komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) sa aktívne zapájajú do Európskeho roka železníc 2021. So svojimi členmi a členkami z celej EÚ usporiadali niekoľko lokálnych podujatí, aby ozrejmili výhody železničnej dopravy z hľadiska dekarbonizácie dopravy v rámci zelenej dohody, ako aj z hľadiska regionálneho rozvoja.

Doplňujúce informácie

V októbri 2020 prijal VR stanovisko na tému Európsky rok železníc (2021), v ktorom apeloval na to, aby sa v národných a regionálnych plánoch dopravy prisúdila železničnej doprave rozhodujúca úloha. Zároveň v ňom pripomenul nízke externé náklady tohto druhu dopravy a podčiarkol potrebu dlhodobého mechanizmu financovania udržateľnej dopravy na úrovni EÚ. Tu si môžete prečítať rozhovor so spravodajcom Jarosławom Piotrom Stawiarskim (PL/EKR), maršálkom Lubelského vojvodstva v Poľsku.

VR na svojom poslednom plenárnom zasadnutí pred letnou prestávkou prijal stanovisko, v ktorom sa podrobne venoval stratégii Európskej únie pre inteligentnú a udržateľnú mobilitu. V dokumente, ktorý vypracoval spravodajca Robert van Asten (NL/RE) a člen haagskej mestskej rady, sa zdôrazňuje, že mestá a regióny musia klásť väčší dôraz na podporu mobility s nulovými emisiami, podporu aktívnych a spoločných spôsobov dopravy, pretvorenie mestskej mobility a lepšie prepojenie vidieckych oblastí.

Podcastová séria Next Stop, ktorú pripravili stážisti VR v období jarnej stáže 2021, sa venuje Európskemu roku železníc 2021 a jeho cieľom z pohľadu mladých ľudí – kliknutím tu si ju môžete vypočuť.

O iniciatíve VR Zelená dohoda na miestnej úrovni sa môžete dočítať viac kliknutím tu

Contact:

Matteo Miglietta

matteo.miglietta@cor.europa.eu
+32 470 895 382

Zdieľať :