Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Konferencia o budúcnosti Európy: volení politici na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni by mali spojiť svoje sily v záujme upevnenia demokratického modelu EÚ  

Manfred Weber, Iratxe García Pérez a Guy Verhofstadt – traja zástupcovia Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy – diskutovali s členmi VR o tom, akú úlohu môžu na konferencii zohrávať regionálni a miestni lídri a ako k nej môžu prispieť.

Regionálni a miestni volení politici, ktorých v EÚ zastupuje Európsky výbor regiónov (VR), a poslanci Európskeho parlamentu, jedinej inštitúcie EÚ, ktorej členov volia priamo občania, by mali v rámci Konferencie o budúcnosti Európy spojiť svoje sily. Ich spoločným cieľom by malo byť presadiť požiadavku občanov, že Únia k nim má mať bližšie, má rešpektovať zásadu subsidiarity a predvídavo reagovať na nové celosvetové aj miestne výzvy. To je posolstvo, o ktorom členovia výboru debatovali na 145. plenárnom zasadnutí VR s pozvanými hosťami, ktorými boli traja zástupcovia Európskeho parlamentu vo výkonnej rade konferencie Guy Verhofstadt, Manfred Weber a Iratxe García Pérez. Europoslanci zdôraznili, že členovia VR sú ich silnými spojencami v úsilí rozprúdiť širokú, skutočne inkluzívnu, transparentnú a geograficky aj politicky vyváženú diskusiu o budúcnosti Európy.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas , ktorý vedie delegáciu VR vyslanú na plenárne zasadnutie konferencie a zúčastňuje sa na schôdzach výkonnej rady, pri tejto príležitosti vyhlásil: „Politici zvolení na miestnej úrovni a poslanci Európskeho parlamentu majú spoločný cieľ: upevniť dom európskej demokracie vo všetkých aspektoch a priblížiť Európu k občanom, ktorým slúži. Ak chceme, aby bola Konferencia o budúcnosti Európy úspešnou, mali by sme prostredníctvom našich politických rodín spojiť svoje sily. Vieme, čo potrebujú naši ľudia, a tým dodávame konferencii demokratickú legitimitu. Naša budúcnosť spočíva v silnejšej a jednotnejšej Európe.“

Poslanec Európskeho parlamentu, spolupredseda výkonnej rady a koordinátor delegácie EP na konferencii Guy Verhofstadt sa v tejto súvislosti vyjadril: „Konferencia o budúcnosti Európy ( #CoFoE ) je ako štafeta. Začnú občania, ktorí v panelových diskusiách vymedzia svoje želania a odporúčania. Potom nám štafetu odovzdajú a my budeme počas niekoľkých plenárnych zasadnutí na základe ich odporúčaní formulovať konkrétne návrhy reforiem. Poslednou etapou bude schválenie a zavedenie týchto reforiem prostredníctvom našich demokratických inštitúcií. VR bude užitočným aktérom vďaka jeho členom, ktorí pôsobia v mestách a regiónoch v celej Európskej únii.“

Predseda poslaneckého klubu EĽS v Európskom parlamente a člen výkonnej rady konferencie Manfred Weber na margo budúceho vývoja poznamenal: „Čaká nás desaťročie veľkých zmien. Pokiaľ ide o zmenu klímy, zamestnanosť a rast, digitalizáciu, sociálne veci, demografiu a migráciu, nemôžeme čakať na ďalšiu krízu, aby sme sa pripravili na budúcnosť. Musíme sa sami seba opýtať, či je Európska únia v súčasnosti štrukturálne pripravená účinne reagovať na výzvy, ktorým čelíme. Je isté, že potrebujeme vybudovať Európu, ktorá bude skutočne schopná konať, ale aj demokratickejšiu Európu, ktorá má bližšie k svojim občanom a svojim obciam a regiónom. Prostredníctvom svojich volených členov bude mať VR v tejto súvislosti kľúčovú úlohu.“

Predsedníčka poslaneckého klubu S&D v Európskom parlamente a členka výkonnej rady konferencie Iratxe García Pérez dodala: „Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou, ktorú nesmieme premárniť, ak chceme znovu nadviazať dialóg s občanmi a zistiť, akú Úniu si želajú. EÚ nie je vybudovaná len prostredníctvom inštitúcií, ale buduje sa každý deň v každom meste a obci a všetky administratívne úrovne zohrávajú svoju úlohu a všetky sú dôležité. Rozmanitosť našich dedín, miest a regiónov predstavuje bohatstvo Európy. Preto sa táto konferencia musí dostať na miesta, ktoré sú ďaleko od bruselskej bubliny, a musíme si vypočuť všetky názory. Chceme totiž participatívnejšiu Európu s väčšou rovnosťou a solidaritou a tiež feministickejšiu Európu.“

Delegácia VR na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy má za úlohu:

- zúčastňovať sa na zasadnutiach pléna a schôdzach pracovných skupín konferencie,

- poskytovať písomné príspevky, okrem iného s podporou skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu , ktorá je nezávislým poradným orgánom pozostávajúcim zo siedmich odborníkov a odborníčok a predsedá jej bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Jej úlohou je podporovať politickú a inštitucionálnu úlohu VR vypracúvaním strategických politických analýz so zameraním na miestne a regionálne aspekty, Pri vypracúvaní príspevkov sa bude vychádzať aj z výsledkov prieskumu VR medzi občanmi o Konferencii o budúcnosti Európy ,

- zúčastňovať sa na dialógoch a diskusiách, organizovať ich vo svojich mestách a regiónoch a informovať o nich, a to v spolupráci s Európskym hnutím alebo Európskym fórom mládeže, ale aj s inými inštitúciami EÚ, napríklad prostredníctvom siete Európskej komisie Europe Direct a projektu Európskeho parlamentu BELE. Okrem toho sa budú na jeseň v spolupráci s Nadáciou Bertelsmann organizovať nadnárodné dialógy s občanmi,

- vytvárať na konferencii aliancie rovnako zmýšľajúcich delegátov s cieľom spoločne presadzovať odporúčania, ktoré sú relevantné pre regióny, mestá a obce v celej EÚ,

- mobilizovať svoje siete, ako sú združenia miestnych a regionálnych samospráv v celej EÚ, sieť bývalých členov VR novovytvorená sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ , sieť regionálnych centier (RegHub) sieť Združenia pre súdržnosť , s cieľom povzbudiť miestnych a regionálnych politikov, aby organizovali diskusie s občanmi. O výsledkoch týchto konzultácií sa bude informovať na plenárnom zasadnutí konferencie.

VR predloží svoj výsledný príspevok ku konferencii na 9. Európskom summite regiónov a miest , ktorý sa uskutoční počas francúzskeho predsedníctva Rady EÚ 3. – 4. marca 2022.

Súvislosti:

Konferencia o budúcnosti Európy sa začala 9. mája 2021 v Štrasburgu. Je to jedinečný spôsob dialógu s občanmi z celej Európskej únie s cieľom zapojiť ich do úvah a umožniť im prispieť svojimi odporúčaniami k tomu, ako v blízkej budúcnosti pretvoriť Európsku úniu. Pozornosť sa zameriava najmä na deväť tém : zmena klímy a životné prostredie; zdravie; hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

Viacjazyčná digitálna platforma umožňuje na tento účel ľuďom z rôznych členských štátov navzájom komunikovať a diskutovať o svojich návrhoch, či už počas vyhradených podujatí, alebo priamo na platforme. Nápady a odporúčania, ktoré vzídu z dialógu s občanmi, sa musia uviesť na tejto platforme, aby mohli byť zohľadnené v ďalších diskusiách. O príspevkoch a nápadoch sa bude diskutovať počas zhromaždení občanov, ktoré sa zídu 14-krát. Zástupcovia týchto zhromaždení predložia svoje príspevky plenárnemu zhromaždeniu Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré sa do konca konzultačného procesu zíde šesťkrát.

Plenárne zhromaždenie Konferencie o budúcnosti Európy má 432 členov: 108 zástupcov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady, 3 zástupcovia Európskej komisie, 108 zástupcov národných parlamentov, 80 zástupcov európskych panelových diskusií občanov (tretina z nich je mladšia ako 25 rokov), predsedníčka Európskeho fóra mládeže, 27 zástupcov národných panelových diskusií občanov, po 18 zástupcov za VR a EHSV, po 8 zástupcov za sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť.

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy sa skladá z troch zástupcov a najviac štyroch pozorovateľov z každej inštitúcie EÚ. Európsku komisiu zastupujú podpredseda Maroš Šefčovič a podpredsedníčky Dubravka Šuica a Věra Jourová. Radu zastupuje rotujúce predsedníctvo (v 2. polroku 2021 Slovinsko, potom Francúzsko). Európsky parlament zastupujú Guy Verhofstadt, Manfred Weber a Iratxe García Pérez. VR je pozývaný na schôdze výkonnej rady. Výkonná rada dohliada na prácu konferencie a pripravuje jej plenárne zasadnutia vrátane príspevkov občanov a nadväzných opatrení. Pravidelne podáva správy spoločnému predsedníctvu konferencie (predsedníčka Komisie, predseda Európskeho parlamentu a predseda Európskej rady). Po diskusii sa výkonnej rade predkladajú závery z plenárneho zasadnutia, ku ktorým sa dospelo na základe konsenzu. Výkonná rada úplne transparentne a v spolupráci s plenárnym zhromaždením konferencie vypracúva správy, ktoré vychádzajú zo záverov pléna. Správy sa budú zverejňovať na mnohojazyčnej digitálnej platforme a predkladať spoločnému predsedníctvu.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023