Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Konferencia o budúcnosti Európy: volení politici na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni by mali spojiť svoje sily v záujme upevnenia demokratického modelu EÚ  

Manfred Weber, Iratxe García Pérez a Guy Verhofstadt – traja zástupcovia Európskeho parlamentu vo výkonnej rade Konferencie o budúcnosti Európy – diskutovali s členmi VR o tom, akú úlohu môžu na konferencii zohrávať regionálni a miestni lídri a ako k nej môžu prispieť.

Regionálni a miestni volení politici, ktorých v EÚ zastupuje Európsky výbor regiónov (VR), a poslanci Európskeho parlamentu, jedinej inštitúcie EÚ, ktorej členov volia priamo občania, by mali v rámci Konferencie o budúcnosti Európy spojiť svoje sily. Ich spoločným cieľom by malo byť presadiť požiadavku občanov, že Únia k nim má mať bližšie, má rešpektovať zásadu subsidiarity a predvídavo reagovať na nové celosvetové aj miestne výzvy. To je posolstvo, o ktorom členovia výboru debatovali na 145. plenárnom zasadnutí VR s pozvanými hosťami, ktorými boli traja zástupcovia Európskeho parlamentu vo výkonnej rade konferencie Guy Verhofstadt, Manfred Weber a Iratxe García Pérez. Europoslanci zdôraznili, že členovia VR sú ich silnými spojencami v úsilí rozprúdiť širokú, skutočne inkluzívnu, transparentnú a geograficky aj politicky vyváženú diskusiu o budúcnosti Európy.

Predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas , ktorý vedie delegáciu VR vyslanú na plenárne zasadnutie konferencie a zúčastňuje sa na schôdzach výkonnej rady, pri tejto príležitosti vyhlásil: „Politici zvolení na miestnej úrovni a poslanci Európskeho parlamentu majú spoločný cieľ: upevniť dom európskej demokracie vo všetkých aspektoch a priblížiť Európu k občanom, ktorým slúži. Ak chceme, aby bola Konferencia o budúcnosti Európy úspešnou, mali by sme prostredníctvom našich politických rodín spojiť svoje sily. Vieme, čo potrebujú naši ľudia, a tým dodávame konferencii demokratickú legitimitu. Naša budúcnosť spočíva v silnejšej a jednotnejšej Európe.“

Poslanec Európskeho parlamentu, spolupredseda výkonnej rady a koordinátor delegácie EP na konferencii Guy Verhofstadt sa v tejto súvislosti vyjadril: „Konferencia o budúcnosti Európy ( #CoFoE ) je ako štafeta. Začnú občania, ktorí v panelových diskusiách vymedzia svoje želania a odporúčania. Potom nám štafetu odovzdajú a my budeme počas niekoľkých plenárnych zasadnutí na základe ich odporúčaní formulovať konkrétne návrhy reforiem. Poslednou etapou bude schválenie a zavedenie týchto reforiem prostredníctvom našich demokratických inštitúcií. VR bude užitočným aktérom vďaka jeho členom, ktorí pôsobia v mestách a regiónoch v celej Európskej únii.“

Predseda poslaneckého klubu EĽS v Európskom parlamente a člen výkonnej rady konferencie Manfred Weber na margo budúceho vývoja poznamenal: „Čaká nás desaťročie veľkých zmien. Pokiaľ ide o zmenu klímy, zamestnanosť a rast, digitalizáciu, sociálne veci, demografiu a migráciu, nemôžeme čakať na ďalšiu krízu, aby sme sa pripravili na budúcnosť. Musíme sa sami seba opýtať, či je Európska únia v súčasnosti štrukturálne pripravená účinne reagovať na výzvy, ktorým čelíme. Je isté, že potrebujeme vybudovať Európu, ktorá bude skutočne schopná konať, ale aj demokratickejšiu Európu, ktorá má bližšie k svojim občanom a svojim obciam a regiónom. Prostredníctvom svojich volených členov bude mať VR v tejto súvislosti kľúčovú úlohu.“

Predsedníčka poslaneckého klubu S&D v Európskom parlamente a členka výkonnej rady konferencie Iratxe García Pérez dodala: „Konferencia o budúcnosti Európy je príležitosťou, ktorú nesmieme premárniť, ak chceme znovu nadviazať dialóg s občanmi a zistiť, akú Úniu si želajú. EÚ nie je vybudovaná len prostredníctvom inštitúcií, ale buduje sa každý deň v každom meste a obci a všetky administratívne úrovne zohrávajú svoju úlohu a všetky sú dôležité. Rozmanitosť našich dedín, miest a regiónov predstavuje bohatstvo Európy. Preto sa táto konferencia musí dostať na miesta, ktoré sú ďaleko od bruselskej bubliny, a musíme si vypočuť všetky názory. Chceme totiž participatívnejšiu Európu s väčšou rovnosťou a solidaritou a tiež feministickejšiu Európu.“

Delegácia VR na plenárnom zasadnutí Konferencie o budúcnosti Európy má za úlohu:

- zúčastňovať sa na zasadnutiach pléna a schôdzach pracovných skupín konferencie,

- poskytovať písomné príspevky, okrem iného s podporou skupiny na vysokej úrovni pre európsku demokraciu , ktorá je nezávislým poradným orgánom pozostávajúcim zo siedmich odborníkov a odborníčok a predsedá jej bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy. Jej úlohou je podporovať politickú a inštitucionálnu úlohu VR vypracúvaním strategických politických analýz so zameraním na miestne a regionálne aspekty, Pri vypracúvaní príspevkov sa bude vychádzať aj z výsledkov prieskumu VR medzi občanmi o Konferencii o budúcnosti Európy ,

- zúčastňovať sa na dialógoch a diskusiách, organizovať ich vo svojich mestách a regiónoch a informovať o nich, a to v spolupráci s Európskym hnutím alebo Európskym fórom mládeže, ale aj s inými inštitúciami EÚ, napríklad prostredníctvom siete Európskej komisie Europe Direct a projektu Európskeho parlamentu BELE. Okrem toho sa budú na jeseň v spolupráci s Nadáciou Bertelsmann organizovať nadnárodné dialógy s občanmi,

- vytvárať na konferencii aliancie rovnako zmýšľajúcich delegátov s cieľom spoločne presadzovať odporúčania, ktoré sú relevantné pre regióny, mestá a obce v celej EÚ,

- mobilizovať svoje siete, ako sú združenia miestnych a regionálnych samospráv v celej EÚ, sieť bývalých členov VR novovytvorená sieť predstaviteľov územných samospráv pre otázky EÚ , sieť regionálnych centier (RegHub) sieť Združenia pre súdržnosť , s cieľom povzbudiť miestnych a regionálnych politikov, aby organizovali diskusie s občanmi. O výsledkoch týchto konzultácií sa bude informovať na plenárnom zasadnutí konferencie.

VR predloží svoj výsledný príspevok ku konferencii na 9. Európskom summite regiónov a miest , ktorý sa uskutoční počas francúzskeho predsedníctva Rady EÚ 3. – 4. marca 2022.

Súvislosti:

Konferencia o budúcnosti Európy sa začala 9. mája 2021 v Štrasburgu. Je to jedinečný spôsob dialógu s občanmi z celej Európskej únie s cieľom zapojiť ich do úvah a umožniť im prispieť svojimi odporúčaniami k tomu, ako v blízkej budúcnosti pretvoriť Európsku úniu. Pozornosť sa zameriava najmä na deväť tém : zmena klímy a životné prostredie; zdravie; hospodárstvo, sociálna spravodlivosť a zamestnanosť; EÚ vo svete; hodnoty a práva, právny štát, bezpečnosť; digitálna transformácia; európska demokracia; migrácia; vzdelávanie, kultúra, mládež a šport.

Viacjazyčná digitálna platforma umožňuje na tento účel ľuďom z rôznych členských štátov navzájom komunikovať a diskutovať o svojich návrhoch, či už počas vyhradených podujatí, alebo priamo na platforme. Nápady a odporúčania, ktoré vzídu z dialógu s občanmi, sa musia uviesť na tejto platforme, aby mohli byť zohľadnené v ďalších diskusiách. O príspevkoch a nápadoch sa bude diskutovať počas zhromaždení občanov, ktoré sa zídu 14-krát. Zástupcovia týchto zhromaždení predložia svoje príspevky plenárnemu zhromaždeniu Konferencie o budúcnosti Európy, ktoré sa do konca konzultačného procesu zíde šesťkrát.

Plenárne zhromaždenie Konferencie o budúcnosti Európy má 432 členov: 108 zástupcov Európskeho parlamentu, 54 zástupcov Rady, 3 zástupcovia Európskej komisie, 108 zástupcov národných parlamentov, 80 zástupcov európskych panelových diskusií občanov (tretina z nich je mladšia ako 25 rokov), predsedníčka Európskeho fóra mládeže, 27 zástupcov národných panelových diskusií občanov, po 18 zástupcov za VR a EHSV, po 8 zástupcov za sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť.

Výkonná rada Konferencie o budúcnosti Európy sa skladá z troch zástupcov a najviac štyroch pozorovateľov z každej inštitúcie EÚ. Európsku komisiu zastupujú podpredseda Maroš Šefčovič a podpredsedníčky Dubravka Šuica a Věra Jourová. Radu zastupuje rotujúce predsedníctvo (v 2. polroku 2021 Slovinsko, potom Francúzsko). Európsky parlament zastupujú Guy Verhofstadt, Manfred Weber a Iratxe García Pérez. VR je pozývaný na schôdze výkonnej rady. Výkonná rada dohliada na prácu konferencie a pripravuje jej plenárne zasadnutia vrátane príspevkov občanov a nadväzných opatrení. Pravidelne podáva správy spoločnému predsedníctvu konferencie (predsedníčka Komisie, predseda Európskeho parlamentu a predseda Európskej rady). Po diskusii sa výkonnej rade predkladajú závery z plenárneho zasadnutia, ku ktorým sa dospelo na základe konsenzu. Výkonná rada úplne transparentne a v spolupráci s plenárnym zhromaždením konferencie vypracúva správy, ktoré vychádzajú zo záverov pléna. Správy sa budú zverejňovať na mnohojazyčnej digitálnej platforme a predkladať spoločnému predsedníctvu.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

Tel.: +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Zdieľať: