Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
#CohesionAlliance chce spolupracovať s poslancami EP v záujme silnejšej politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027  
Poprední členovia komisie COTER a výboru REGI diskutovali o rizikách a príležitostiach v súvislosti s rokovaniami medzi Európskym parlamentom a Radou s územnými a odvetvovými združeniami

Plánované rozpočtové škrty a centralizácia môžu ešte stále ohroziť schopnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na roky 2021 – 2027 znižovať rozdiely a podnecovať udržateľný a inkluzívny rast v celej EÚ. Partneri celoeurópskeho združenia na podporu silnej politiky súdržnosti po roku 2020 #CohesionAlliance diskutovali 10. júla v Európskom výbore regiónov (VR) s novovymenovanými poslancami Európskeho parlamentu o možnostiach, ako tieto riziká prekonať.

„Európsky parlament získal vo voľbách jasný mandát, aby priblížil Európu k potrebám občanov. Politika súdržnosti ponúka jedinečný a silný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa, a to vďaka zapojeniu všetkých relevantných subjektov vo všetkých európskych regiónoch. Túto politiku musíme spoločne chrániť a zdokonaľovať, pričom musíme zabrániť tomu, aby sa využívala ako hotovostná rezerva na zákulisné machinácie s budúcim rozpočtom EÚ na poslednú chvíľu,“ vyhlásil predseda VR Karl-Heinz Lambertz, keď vítal nového priaznivca #CohesionAlliance – novovymenovaného predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI) Younousa Omarjeeho.

Pán Omarjee vyjadril plnú podporu prioritám združenia, medzi ktoré patrí kľúčová úloha územnej súdržnosti, odstránenie makroekonomickej podmienenosti, zjednodušenie pravidiel a zásad partnerstva pri inkluzívnom riadení investičných plánov. „Musíme spoločne bojovať proti všetkým škrtom v politike súdržnosti EÚ v budúcom dlhodobom rozpočte,“ uviedol pán Omarjee a dodal, že „ vzhľadom na to, že sa počas finančnej krízy zaviedli úsporné opatrenia, regionálnym a miestnym samosprávam sa často zverovali nové právomoci a úlohy, pričom museli čeliť novým výzvam od zmeny klímy až po chudobu. Musíme zabezpečiť, aby EÚ poskytla regiónom náležitú podporu.“

Podpredsedníčka regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine a predsedníčka komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Isabelle Boudineau (FR/SES) zdôraznila, že „pokiaľ ide o zmeny, ktoré musí Európa uskutočniť pri riešení závažných výziev, ako je zmena klímy alebo sociálne a územné nerovnosti, mestá a regióny nezohrávajú len úlohu divákov, ale sú priamymi aktérmi týchto zmien. Ľudia v Európe, najmä na vidieku, majú pocit, že sa na nich zabúda. Ak chceme splniť očakávania našich občanov, musíme posilniť európsku politiku súdržnosti. Z nášho hľadiska miestnych a regionálnych samospráv je táto politika kľúčovým investičným a solidárnym nástrojom na podporu spravodlivého prechodu pre našich občanov. Vďaka tomuto združeniu sa nám podarilo dosiahnuť dôležité úspechy, ako napríklad zachovať politiku súdržnosti pre všetky európske regióny. V tejto práci pokračujeme aj naďalej, aby sme zabezpečili, že mestá a regióny sa budú v plnej miere podieľať na formovaní novej politickej agendy vychádzajúcej z cieľov udržateľného rozvoja a silnej politiky súdržnosti potrebnej na ich splnenie.“

Za uplynulé dva roky sa toto združenie etablovalo ako prvá komunikačná platforma združujúca všetky zainteresované strany zapojené do politiky súdržnosti, a to zo súkromného aj verejného sektora. Jeho cieľom je presadzovať ich názory v rozhodovacom procese EÚ a zároveň informovať verejnosť o záväzku Európy znižovať rozdiely.

Dosah tejto činnosti vyzdvihol splnomocnenec Saska-Anhaltska v spolkových orgánoch a predseda skupiny EĽS vo VR Michael Schneider (EĽS/DE), ktorý bol jedným z jej iniciátorov: „Som presvedčený, že združenie #CohesionAlliance, ktoré nadobúda čoraz väčší význam, bude mať výrazný dosah na konečnú podobu budúcej politiky súdržnosti. To už možno badať na postoji Európskeho parlamentu, v ktorom sa odrážajú hlavné požiadavky našich miest a regiónov.“

Zástupcovia verejných orgánov, občianskej spoločnosti a podnikateľských združení poukázali počas podujatia na dosah politiky súdržnosti v rôznych oblastiach jej uplatňovania, ktoré siahajú od politík zameraných na mládež cez podporu malých a stredných podnikov až po opatrenia v oblasti zmeny klímy a sociálneho začlenenia.

Očakáva sa, že trialógy medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa budúcej politiky súdržnosti budú pokračovať v októbri, aby sa všetky príslušné právne predpisy mohli prijať do konca roka 2019.

Poznámka pre redaktorov

Združenie #CohesionAlliance je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Vzhľadom na brexit a potrebu EÚ financovať nové priority, ako je napríklad obrana, bezpečnosť a kontrola vonkajších hraníc, hrozí, že finančné prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti sa v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, t. j. vo viacročnom finančnom rámci stanovujúcom výdavkové stropy EÚ na obdobie po roku 2020, znížia. V snahe zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti významné združenia regiónov a miest – Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov (CPMR) a Eurocities – spolu s Európskym výborom regiónov založili v októbri 2017 združenie #CohesionAlliance. Združenie žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 12 000 jednotlivých signatárov, 121 regiónov, 135 miest a okresov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ. K združeniu #CohesionAlliance sa môžu pridať všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe politiky súdržnosti EÚ, či už sú to národné vlády, regionálne a miestne samosprávy, MSP, MVO, školy, univerzity alebo kultúrne organizácie; stačí podpísať toto vyhlásenie.

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 24 61

mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023