Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
#CohesionAlliance chce spolupracovať s poslancami EP v záujme silnejšej politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027  
Poprední členovia komisie COTER a výboru REGI diskutovali o rizikách a príležitostiach v súvislosti s rokovaniami medzi Európskym parlamentom a Radou s územnými a odvetvovými združeniami

Plánované rozpočtové škrty a centralizácia môžu ešte stále ohroziť schopnosť európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na roky 2021 – 2027 znižovať rozdiely a podnecovať udržateľný a inkluzívny rast v celej EÚ. Partneri celoeurópskeho združenia na podporu silnej politiky súdržnosti po roku 2020 #CohesionAlliance diskutovali 10. júla v Európskom výbore regiónov (VR) s novovymenovanými poslancami Európskeho parlamentu o možnostiach, ako tieto riziká prekonať.

„Európsky parlament získal vo voľbách jasný mandát, aby priblížil Európu k potrebám občanov. Politika súdržnosti ponúka jedinečný a silný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa, a to vďaka zapojeniu všetkých relevantných subjektov vo všetkých európskych regiónoch. Túto politiku musíme spoločne chrániť a zdokonaľovať, pričom musíme zabrániť tomu, aby sa využívala ako hotovostná rezerva na zákulisné machinácie s budúcim rozpočtom EÚ na poslednú chvíľu,“ vyhlásil predseda VR Karl-Heinz Lambertz, keď vítal nového priaznivca #CohesionAlliance – novovymenovaného predsedu Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj (REGI) Younousa Omarjeeho.

Pán Omarjee vyjadril plnú podporu prioritám združenia, medzi ktoré patrí kľúčová úloha územnej súdržnosti, odstránenie makroekonomickej podmienenosti, zjednodušenie pravidiel a zásad partnerstva pri inkluzívnom riadení investičných plánov. „Musíme spoločne bojovať proti všetkým škrtom v politike súdržnosti EÚ v budúcom dlhodobom rozpočte,“ uviedol pán Omarjee a dodal, že „ vzhľadom na to, že sa počas finančnej krízy zaviedli úsporné opatrenia, regionálnym a miestnym samosprávam sa často zverovali nové právomoci a úlohy, pričom museli čeliť novým výzvam od zmeny klímy až po chudobu. Musíme zabezpečiť, aby EÚ poskytla regiónom náležitú podporu.“

Podpredsedníčka regionálneho zastupiteľstva Nouvelle-Aquitaine a predsedníčka komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Isabelle Boudineau (FR/SES) zdôraznila, že „pokiaľ ide o zmeny, ktoré musí Európa uskutočniť pri riešení závažných výziev, ako je zmena klímy alebo sociálne a územné nerovnosti, mestá a regióny nezohrávajú len úlohu divákov, ale sú priamymi aktérmi týchto zmien. Ľudia v Európe, najmä na vidieku, majú pocit, že sa na nich zabúda. Ak chceme splniť očakávania našich občanov, musíme posilniť európsku politiku súdržnosti. Z nášho hľadiska miestnych a regionálnych samospráv je táto politika kľúčovým investičným a solidárnym nástrojom na podporu spravodlivého prechodu pre našich občanov. Vďaka tomuto združeniu sa nám podarilo dosiahnuť dôležité úspechy, ako napríklad zachovať politiku súdržnosti pre všetky európske regióny. V tejto práci pokračujeme aj naďalej, aby sme zabezpečili, že mestá a regióny sa budú v plnej miere podieľať na formovaní novej politickej agendy vychádzajúcej z cieľov udržateľného rozvoja a silnej politiky súdržnosti potrebnej na ich splnenie.“

Za uplynulé dva roky sa toto združenie etablovalo ako prvá komunikačná platforma združujúca všetky zainteresované strany zapojené do politiky súdržnosti, a to zo súkromného aj verejného sektora. Jeho cieľom je presadzovať ich názory v rozhodovacom procese EÚ a zároveň informovať verejnosť o záväzku Európy znižovať rozdiely.

Dosah tejto činnosti vyzdvihol splnomocnenec Saska-Anhaltska v spolkových orgánoch a predseda skupiny EĽS vo VR Michael Schneider (EĽS/DE), ktorý bol jedným z jej iniciátorov: „Som presvedčený, že združenie #CohesionAlliance, ktoré nadobúda čoraz väčší význam, bude mať výrazný dosah na konečnú podobu budúcej politiky súdržnosti. To už možno badať na postoji Európskeho parlamentu, v ktorom sa odrážajú hlavné požiadavky našich miest a regiónov.“

Zástupcovia verejných orgánov, občianskej spoločnosti a podnikateľských združení poukázali počas podujatia na dosah politiky súdržnosti v rôznych oblastiach jej uplatňovania, ktoré siahajú od politík zameraných na mládež cez podporu malých a stredných podnikov až po opatrenia v oblasti zmeny klímy a sociálneho začlenenia.

Očakáva sa, že trialógy medzi Európskym parlamentom, Komisiou a Radou o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa budúcej politiky súdržnosti budú pokračovať v októbri, aby sa všetky príslušné právne predpisy mohli prijať do konca roka 2019.

Poznámka pre redaktorov

Združenie #CohesionAlliance je koalíciou tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Vzhľadom na brexit a potrebu EÚ financovať nové priority, ako je napríklad obrana, bezpečnosť a kontrola vonkajších hraníc, hrozí, že finančné prostriedky vyčlenené na politiku súdržnosti sa v nasledujúcom dlhodobom rozpočte EÚ, t. j. vo viacročnom finančnom rámci stanovujúcom výdavkové stropy EÚ na obdobie po roku 2020, znížia. V snahe zvýšiť informovanosť o zásadnej úlohe politiky súdržnosti významné združenia regiónov a miest – Združenie európskych pohraničných regiónov (AEBR), Združenie európskych regiónov (AER), Konferencia európskych regionálnych legislatívnych zhromaždení (CALRE), Rada európskych obcí a regiónov (CEMR), Konferencia okrajových prímorských regiónov (CPMR) a Eurocities – spolu s Európskym výborom regiónov založili v októbri 2017 združenie #CohesionAlliance. Združenie žiada, aby mala politika súdržnosti v rozpočte EÚ na obdobie po roku 2020 silnejšie postavenie a aby bola efektívnejšia, viditeľnejšia a prístupnejšia pre všetky regióny Európskej únie. Od jeho založenia podpísalo vyhlásenie združenia vyše 12 000 jednotlivých signatárov, 121 regiónov, 135 miest a okresov, 50 združení miestnych a regionálnych samospráv, 40 poslancov Európskeho parlamentu a 35 odvetvových združení z EÚ. K združeniu #CohesionAlliance sa môžu pridať všetci, ktorí sú presvedčení o potrebe politiky súdržnosti EÚ, či už sú to národné vlády, regionálne a miestne samosprávy, MSP, MVO, školy, univerzity alebo kultúrne organizácie; stačí podpísať toto vyhlásenie.

Kontakt:

Pierluigi Boda

tel.: +32 2 282 24 61

mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Zdieľať :