Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Politika súdržnosti musí urobiť viac pre podporu rodovej rovnosti v Európe  

Politika súdržnosti sa musí zaoberať otázkami rodovej rovnosti a účasti žien na trhu práce, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie väčšej hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európe. Tak znie výzva obsiahnutá v stanovisku, ktoré vypracovala Donatella Porzi, poslankyňa zastupiteľstva regiónu Umbria (Taliansko), a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov (VR) 2. decembra. Miestni a regionálni lídri považujú za mimoriadne dôležité, aby sa rodové hľadisko začlenilo aj do národných plánov podpory obnovy a odolnosti.

Počas diskusie na plenárnom zasadnutí o stanovisku na tému Rodový rozmer štrukturálnych fondov a fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 s osobitným zameraním na prípravu operačných programov členovia VR zdôraznili význam rodovej rovnosti pri presadzovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Európe. Rodovú rovnosť preto treba chápať ako horizontálne kritérium na prípravu programov politiky súdržnosti, ako cieľ, ktorý majú programy sledovať, a silný faktor, ktorý je potrebný na dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti v oblasti udržateľného a vyváženého rozvoja.

Ako uviedla spravodajkyňa Donatella Porzi , poslankyňa zastupiteľstva regiónu Umbria, „ politika súdržnosti má pomôcť znížiť regionálne hospodárske a sociálne rozdiely, ale čo robí na zníženie rodovej nerovnosti? V kontexte obnovy EÚ po pandémii je nevyhnutné nájsť konkrétne nástroje na podporu rodovej rovnosti s cieľom pomôcť našej spoločnosti ako celku. Fondy politiky súdržnosti môžu mať konkrétny vplyv, pokiaľ ide o zlepšenie politík v oblasti starostlivosti o deti, podporu podnikania žien alebo podporu účasti žien na trhu práce vo vidieckych oblastiach. Spravodlivá transformácia sa musí začať práve tu.“

Do diskusie počas plenárneho zasadnutia sa zapojila aj poslankyňa Európskeho parlamentu a spravodajkyňa pre rodovú dimenziu politiky súdržnosti Monika Vana (AT/GREEN).

Členovia VR zdôrazňujú, že politika súdržnosti a spôsoby vytvárania operačných programov môžu osobitne prispieť k skutočnému zvýšeniu rovnosti medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o objem financovania, jeho povahu a zameranie. Preto žiadajú, aby sa prostriedky na rodovú rovnosť nečerpali len z Európskeho sociálneho fondu , ale aby na ňu prispievali všetky fondy, medzi inými Európsky fond regionálneho rozvoja ( EFRR ) a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka ( EPFRV ), pretože práve v oblastiach, na ktoré sú tieto fondy zamerané, je problém rodovej rovnosti a účasti žien na trhu práce často ešte výraznejší.

Miestni a regionálni lídri odporúčajú, aby orgány riadiace európske programy na roky 2021 – 2027 vypracovali projekty a opatrenia zamerané na podporu rodovej rovnosti, napríklad prostredníctvom podpory rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a podpory opätovného začlenenia žien, ktoré prišli o zamestnanie v dôsledku pandémie COVID-19. Táto kríza zasiahla obzvlášť ťažko práve tie odvetvia, ktoré zamestnávajú vysoký počet žien, ako je zdravotná starostlivosť a starostlivosť o deti, čím sa rodové nerovnosti ešte viac prehĺbili.

Členovia VR sa takisto domnievajú, že je mimoriadne dôležité, aby sa rodové hľadisko začlenilo aj do národných plánov obnovy vypracovaných v rámci nástroja Next Generation EU , pričom na hlavné projekty treba uplatňovať zásady a prostriedky na posudzovanie rodovej rovnosti.

Ako prvý krok plánuje Európska komisia na budúci rok predložiť novú metodiku hodnotenia vplyvu viacerých programov –financovaných zo strany EÚ a riadených priamo Komisiou – na rodovú rovnosť. Táto iniciatíva v súčasnosti nezahŕňa programy politiky súdržnosti, ale v neskoršej fáze by sa mohla rozšíriť na všetky programy zdieľaného riadenia.

Súvislosti:

Dňa 24. novembra prijala komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) návrh stanoviska s názvom Rodová rovnosť a zmena klímy: na ceste k uplatňovaniu rodového hľadiska v Európskej zelenej dohode (spravodajkyňa: Kata Tüttő, HU/SES). Bude sa o ňom hlasovať na plenárnom zasadnutí v januári 2022.

 

V stanovisku s názvom Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025 (spravodajkyňa: Concepción Andreu Rodríguez, ES/SES) VR žiada, „aby európske inštitúcie a medzi nimi aj Výbor regiónov prijali kódexy správania, ktoré v zložení a na vedúcich pozíciách uprednostňujú účasť mužov a žien za rovnakých podmienok, pričom konečným cieľom je dosiahnutie rodovej rovnosti medzi členmi VR“ .

VR ako orgán EÚ prijal v roku 2018 rodovú stratégiu, ktorá sa pravidelne aktualizuje. V marci 2018 zaviedlo predsedníctvo VR politiku, že na podujatiach a konferenciách výboru ani na podujatiach, ktoré sa vo výbore konajú alebo ktoré výbor spoluorganizuje, nesmie byť čisto mužské zloženie diskusného panelu.

Všetky informácie o činnosti VR zameranej na podporu rodovej vyváženosti na miestnej a regionálnej úrovni nájdete tu .

Kontakt:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-MUST-DO-MORE-PROMOTE-GENDER-EQUALITY-EUROPE.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023