Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Politika súdržnosti: mestá a regióny varujú pred oneskoreniami a trendmi centralizácie v dôsledku pandémie  

Miestne a regionálne samosprávy z viacerých krajín sa cítia nedostatočne zastúpené v prípravných procesoch

V stanovisku, ktoré dnes prijali členovia komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov, sa medzi hlavnými požiadavkami uvádza úplné dodržiavanie zásady partnerstva a jej uplatňovanie pri využívaní nových nástrojov financovaných z nástroja Next Generation EU , ako je Fond na spravodlivú transformáciu a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Členovia dostali aj aktuálne informácie o Európskom roku železníc a vymenili si názory na stanovisko o rodovom rozmere štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky 2021 – 2027.

Dohody o partnerstve a operačné programy sú základnými kameňmi politiky súdržnosti. Určujú stratégie členských štátov, pokiaľ ide o využívanie finančných prostriedkov politiky súdržnosti na posilnenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti zmenšovaním rozdielov medzi regiónmi. Na to, aby politika súdržnosti úspešne uspokojovala potreby občanov, je mimoriadne dôležité úplné zapojenie miestnych a regionálnych samospráv, sociálno-ekonomických partnerov a občianskej spoločnosti do všetkých fáz prípravy a vykonávania týchto rozhodujúcich dokumentov.

Z nedávnej štúdie, ktorej vypracovanie zadal VR , však vyplýva, že sú ešte stále viaceré možnosti zlepšenia, pokiaľ ide o zapájanie partnerov. Štúdiou sa zistilo, že v mnohých krajinách sa ešte stále nedostatočne využíva potenciál partnerstiev, pričom niektoré miestne a regionálne samosprávy stále nie sú priamo zapájané do všetkých fáz programových období.

Výsledky štúdie sa využili pri príprave návrhu stanoviska , ktorý bol prijatý na schôdzi komisie COTER. Hlasovanie sa uskutočnilo v predvečer konečného prijatia legislatívneho balíka politiky súdržnosti v Európskom parlamente, ktorý zahŕňal niekoľko odporúčaní VR . Spravodajca Juraj Droba (SK/EKR), ktorý je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, uviedol, že „príprava nového programového obdobia sa nachádza v kľúčovej fáze a v jednotlivých krajinách sa momentálne kreujú partnerské dohody a operačné programy. Ak je ich ambíciou naozaj prispieť k riešeniu kľúčových výziev územia, efektívne zapojenie miestnej a regionálnej samosprávy do ich prípravy je nevyhnutnou podmienkou. Cieľom stanoviska je zdôrazniť význam princípov partnerstva a viacúrovňového riadenia v procese programovania a vyslať jasný politický signál, že hlas regiónov a miest, ako plnohodnotných partnerov, v ňom musí rezonovať.“

Členovia komisie COTER vyjadrili poľutovanie nad tým, že vypuknutím pandémie sa oneskorilo vypracovanie partnerských dohôd a operačných programov, a žiadali okamžité urýchlenie prípravných prác. Okrem toho varovali pred trendmi centralizácie pri programovaní a využívaní štrukturálnych fondov v dôsledku pandémie a súbežným vykonávaním dvoch programových období, teda obdobia rokov 2014 – 2020 a nového obdobia 2021 – 2027.

Konečné znenie stanoviska bude prijaté na októbrovom plenárnom zasadnutí VR.

Zástupca generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre mobilitu a dopravu (GR MOVE) Matthew Baldwin členom komisie COTER poskytol informácie o  Európskom roku železníc aj o nedávnych záveroch Rady s názvom „Posunutie železničnej dopravy do čela inteligentnej a udržateľnej mobility“. Komisia COTER sa od začiatku aktívne zapája do Európskeho roka železníc, spolupracuje s Komisiou pri podpore aktívneho zapojenia regionálnej úrovne a v spolupráci s členmi VR organizuje niekoľko miestnych podujatí.

GR MOVE poskytlo aj aktuálne informácie o vlaku Connecting Europe Express , ktorý má vyraziť na niekoľkomesačnú cestu po 23 členských štátoch. V liste predsedovi VR Apostolosovi Tzitzikostasovi komisárka EÚ pre dopravu Adina Văleanová vyzvala všetkých členov VR, aby sa zúčastnili na projekte a vlak na jeho trase navštívili.

Členovia si okrem toho vymenili názory na návrh stanoviska na tému „ Rodový rozmer štrukturálnych fondov a fondov politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 so zameraním na prípravu operačných programov “, ktorý vypracovala spravodajkyňa Donatella Porziová (IT/SES). Jeho schválenie je naplánované na 28. októbra na nasledujúcej schôdzi komisie COTER.

Kontext

Rok 2021 je Európskym rokom železníc Európsky rok železníc prispieva k všeobecnému cieľu EÚ stanovenému v rámci zelenej dohody, ktorým je podpora väčšieho využívania železníc v celej EÚ. VR, komisia COTER a jej členovia organizujú v rámci tejto iniciatívy niekoľko podujatí vrátane miestneho podujatia v L’Aquile v talianskom regióne Abruzzo , ktoré sa uskutoční 23. júna. Počas podujatia budú k dispozícii anglické a talianske preklady.

V deň Európy (9. mája) Európska komisia oznámila trasu a destinácie vlaku Connecting Europe Express . Vlak vyjde 2. septembra z Lisabonu a 7. októbra dorazí do Paríža, pričom jeho cesta povedie cez 23 členských štátov EÚ a 3 krajiny susediace s EÚ. Predseda Apostolos Tzitzikostas a všetci členovia VR boli pozvaní, aby sa zapojili do projektu a očakáva sa, že veľa z nich vlak na jeho trase aj navštívi.

Pozrite si interaktívnu mapu znázorňujúcu najlepšie postupy členov, ktoré prispievajú k zelenej dohode EÚ, vrátane viacerých príbehov súvisiacich s dopravou.

Kontakt:

Tobias Kolonko

tel.: +32 2 2822003

tobias.kolonko@ext.cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-POLICY-EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023