Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Súdržnosť, konkurencieschopnosť, konvergencia: portugalský premiér požaduje väčšie zdroje a regionálne investície v Európe  

Portugalský premiér Antonio Costa spojil stovky miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov v diskusii o budúcnosti Európy. Počas rozpravy s Európskym výborom regiónov (VR) premiér uviedol, že Európa musí urýchlene zmeniť smerovanie, aby dokázala reagovať na globálnu konkurenciu, a to riešením regionálnych rozdielov, zvýšením príspevkov členských štátov do rozpočtu EÚ, posilnením regionálnych investícií a zapojením všetkých úrovní riadenia.

Ďalej uviedol, že EÚ musí ako prioritu presadzovať sociálnu súdržnosť a konvergenciu medzi regiónmi a mestami. Premiér Antonio Costa, bývalý člen VR, vyzval na zvýšenie rozpočtu EÚ s tým, že 1 % HND nestačí. „V globalizovanom svete Európa potrebuje viac súdržnosti a konkurencieschopnejšie hospodárstvo. Ak chceme zvládnuť nové výzvy, nesmieme oslabovať základy našej Únie, napr. spoločnú poľnohospodársku politiku alebo politiku súdržnosti. Máme určité ambície a máme politiky. Ak chceme mať silnejšiu Úniu, ktorá bude odolnejšia voči krízam a lepšie pripravená na nové výzvy, musí mať Únia viac zdrojov.“

Počas diskusie v rámci plenárneho zasadnutia VR jeho predseda Karl-Heinz Lambertz vyjadril súhlas a uviedol: „Všetci nesieme zodpovednosť za to, aby sa Európa vrátila späť na cestu vyváženého hospodárskeho rastu. Sociálna, hospodárska a územná súdržnosť je podstatou našej Únie, ale potrebujeme viac investícií do rozvoja regiónov a vidieka. Budúci rozpočet EÚ určí, kam bude Európa ďalej smerovať, a preto členské štáty musia posilniť, a nie znížiť, finančné prostriedky regiónov a miest na tvorbu pracovných miest a prehĺbenie európskej integrácie.“

Premiér Costa prezentoval Európsky výbor regiónov spolu s územnými združeniami, ktoré presadzujú regionálne investície v ďalšom rozpočte EÚ prostredníctvom celoeurópskej #CohesionAlliance, ako príklad silnej politiky súdržnosti. „Vďaka politike súdržnosti zasiahol projekt spoločná Európa každú dedinku, každé mesto, každú obec a každú európsku ulicu,“ uviedol. „To je dôvodom, prečo súdržnosť nemôže a nemala by byť upravovaná v rámci ďalšieho viacročného finančného rámca“.

Počas rozpravy členovia Európskeho výboru regiónov – zhromaždenia EÚ združujúceho miestnych a regionálnych predstaviteľov – vyjadrili podporu premiérovej vízii. Povedali, že uznávajú potrebu obnovy európskeho hospodárstva posilnením územnej súdržnosti, infraštruktúry a environmentálnej udržateľnosti. Zhodli sa, že je potrebné, aby EÚ venovala väčšiu pozornosť úlohe a dosahu regionálnych a miestnych orgánov, ktoré nenesú zodpovednosť len za riadenie regionálnych ekonomík, ale aj za vyjadrenie obáv voličov a spájanie komunít v prospech politiky EÚ.

Ako dodal portugalský premiér, naliehavo treba dokončiť európsku menovú úniu: „Štrukturálna slabosť eurozóny ostáva nedoriešená. Pokiaľ sa nedokončí hospodárska menová únia, riziko krízy pretrváva. Preto sa zasadzujem za tvorbu rozpočtu eurozóny na základe vlastných zdrojov.“

***

Poznámka pre redaktorov:

Rozprava prispieva k iniciatíve výboru Úvahy o Európe, v rámci ktorej členovia organizujú stovky diskusií občanov v celej Európe, pričom ich obsah sa zozbiera v správe, ktorá bude predložená Európskej rade neskôr v tomto roku.

Výbor spustil spolu s najvýznamnejšími územnými združeniami EÚ iniciatívu #CohesionAlliance pre silnú politiku súdržnosti EÚ pre všetky regióny a mestá po roku 2020: ide o miestne hnutie otvorené pre tých, ktorí sa domnievajú, že politika súdržnosti EÚ musí naďalej zostať pilierom budúcnosti EÚ. Od jej začiatku v októbri minulého roka aliancia každý deň priťahuje nových signatárov vrátane regionálnych a miestnych orgánov, poslancov EP, podnikateľských združení, akademickej obce, odborových zväzov a expertných skupín.

Diskusiu možno sledovať prostredníctvom EbS. Fotografie možno stiahnuť bezplatne.

Kontakt:

Andrew Gardner

Tel. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu