Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Súdržnosť a partnerstvo musia byť hnacou silou európskej obnovy  

Združenie #Cohesion Alliance – celoeurópska aliancia s 12 000 signatármi, ktorá sa zasadzuje za silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020, víta revidovaný rozpočet EÚ na roky 2021 – 2027 a revidované návrhy plánu obnovy, ktoré predložila Európska komisia, vrátane rozšírenia súčasných programov súdržnosti so zvýšenou flexibilitou a dodatočným financovaním. Združenie však naliehavo vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby zabezpečili zapojenie miest, obcí a regiónov a naďalej sa intenzívne sústredili na súdržnosť vo všetkých opatreniach na oživenie zameraných na obnovu hospodárstva, podporu udržateľnosti a posilnenie územnej a sociálnej štruktúry našej Únie, a to aj v rámci procesu európskeho semestra.

Viacročný finančný rámec (VFR) a plán obnovy EÚ sa musia zameriavať na súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie s cieľom realizovať najdôležitejšie úlohy, ako je napríklad európska zelená dohoda, ciele udržateľného rozvoja, Európsky pilier sociálnych práv, či digitálna transformácia. V súčasnej kríze potrebujú mestá, obce a regióny viac než kedykoľvek predtým priamu podporu silnej politiky súdržnosti, aby sa zabránilo prehlbovaniu územných rozdielov a asymetrickej obnove, keďže členské štáty majú rôzne finančné prostriedky na riešenie súčasných hospodárskych a sociálnych výziev.

Združenie #CohesionAlliance víta návrh Európskej komisie zabezpečiť úlohu politiky súdržnosti ako silnej dlhodobej investičnej politiky EÚ, ako aj investície vo výške 55 miliárd EUR (v cenách z roku 2018) prostredníctvom iniciatívy REACT-EU, aby sa zabezpečila účinná reakcia na pandémiu COVID-19 a jej sociálne a hospodárske dôsledky. Predĺženie súčasných operačných programov umožní rýchlu realizáciu kľúčových investícií. Okrem toho zvýšená flexibilita pri presune zdrojov medzi fondmi a rozšírenie rozsahu pôsobnosti na účely podpory zdravotníckych služieb, cestovného ruchu a kultúry, ako aj na účely poskytovania prevádzkového kapitálu malým a stredným podnikom pomôžu miestnym a regionálnym samosprávam investovať peniaze tam, kde je to najviac potrebné, za predpokladu, že sa budú plne rešpektovať základné zásady súdržnosti.

Združenie je však znepokojené tým, že bez ohľadu na rozmanité potreby regiónov, miest a obcí, ako aj silné zapojenie miestnych aktérov hrozí, že mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je najsilnejším investičným nástrojom plánov obnovy EÚ, nebude úspešný. V súčasnosti je väčšina opatrení zameraná len na členské štáty bez toho, aby sa objasnilo, akú váhu by mohli mať miestne a regionálne samosprávy pri revízii programov a pri vynakladaní finančných prostriedkov. Silné prepojenie nástroja s európskym semestrom a odporúčaniami pre jednotlivé krajiny môže viesť k ďalšej centralizácii plánov obnovy. Združenie vyzýva všetky inštitúcie EÚ a inštitúcie členských štátov – a najmä komisárku pre súdržnosť a reformy EÚ Elisu Ferreirovú – aby prijali potrebné kroky s cieľom zabezpečiť súlad národných plánov obnovy a odolnosti so zásadou partnerstva, reagovať na skutočné potreby občanov a podnikov a umožniť silnejšie a štruktúrovanejšie zapojenie miestnych a regionálnych samospráv.

Partnerské organizácie združenia #CohesionAlliance predložili svoje priority v  novom návrhu vyhlásenia a potvrdili súdržnosť ako základnú hodnotu Európskej únie a kľúčový cieľ pre všetky jej politiky a investície. Partneri Združenia pre súdržnosť 2.0 predstavia nové vyhlásenie na ďalšej schôdzi združenia začiatkom júna.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023