Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Celoeurópska koalícia nalieha na národné vlády, aby do prípravy plánov obnovy na obdobie po skončení pandémie COVID-19 zapojili regióny a mestá a aby zabránili rozdielom vo vakcinácii v Európe  

V predvečer zasadnutia Európskej rady Združenie pre súdržnosť (#CohesionAlliance) , celoeurópska aliancia 12 000 signatárov , ktorí sa zasadzujú za silnejšiu politiku súdržnosti po roku 2020, vyzýva členské štáty, aby pri navrhovaní, vykonávaní a riadení národných plánov obnovy a odolnosti spolupracovali s miestnymi a regionálnymi samosprávami. Združenie pre súdržnosť takisto naliehavo vyzýva národné parlamenty, aby čo najskôr ratifikovali rozhodnutie o vlastných zdrojoch, čo Európskej komisii umožní požičať si na kapitálových trhoch až 750 miliárd EUR na zmiernenie negatívnych dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Okrem toho varuje vedúcich predstaviteľov EÚ pred rizikom, ktoré so sebou prináša súťaženie o vakcíny, pretože by to zvýšilo nerovnosti medzi európskymi regiónmi, mestami a obcami.

Miestne a regionálne samosprávy sú v reakcii na zdravotnú krízu od začiatku v prvej línii a budú zohrávať kľúčovú úlohu aj pri zabezpečovaní spravodlivej, udržateľnej a odolnej obnovy v celej Európe. Členské štáty však medzičasom začali pripravovať svoje národné plány obnovy, pričom sa ukázalo, že naše regióny, mestá a obce ani naši sociálno-ekonomickí partneri v mnohých krajinách nie sú do tohto plánovania zmysluplne zapojení .

Obnova Európy bude len taká odolná, aká odolná bude obnova vo všetkých jej regiónoch, obciach a mestách. Ich potreby sú rôznorodé a účinné oživenie je možné len vtedy, ak uznáme a zvládneme početné výzvy a odstránime rozdiely, ktorým čelia všetky európske územia, od vidieckych a najizolovanejších oblastí po tie najurbanizovanejšie, od ostrovov po horské, riedko osídlené a pohraničné regióny. Investície musia uspokojovať potreby jednotlivých území. Ak miestne a regionálne samosprávy nebudú plnohodnotnými partnermi pri navrhovaní, vykonávaní a riadení národných plánov obnovy a odolnosti, existuje vážne riziko, že sa mnohé regióny ocitnú na vedľajšej koľaji. Miestne a regionálne samosprávy sú v EÚ zodpovedné za tretinu verejných výdavkov a polovicu verejných investícií. Bez ich aktívneho zapojenia jednoducho nedôjde k žiadnej obnove.

Európska solidarita znamená dokázať pomocou konkrétnych opatrení, že súdržnosť je pre EÚ základnou hodnotou. Vyzývame preto všetky členské štáty, aby pri navrhovaní, vykonávaní a riadení národných plánov obnovy , ktoré sa majú predložiť Európskej komisii do konca apríla, spolupracovali s miestnymi a regionálnymi samosprávami, sociálno-ekonomickými partnermi a občianskou spoločnosťou. Zdôrazňujeme, že je pri tom potrebné plne rešpektovať zásady partnerstva a viacúrovňového riadenia, ako aj miestne orientovaný prístup.

Združenie pre súdržnosť privítalo vytvorenie nástroja na obnovu NextGenerationEU s rozpočtom vo výške 750 mld. EUR, známeho aj pod názvom Plán obnovy pre Európu , ako historický míľnik pre Európsku úniu. Teraz nastal čas, aby sa tento najväčší investičný plán, aký kedy EÚ zaviedla, premietol do praxe. Doteraz však príliš mnoho krajín musí ešte ratifikovať rozhodnutie o vlastných zdrojoch , čo je právny predpis, ktorý by Európskej komisii umožnil požičať si na kapitálovom trhu až 750 miliárd EUR na zmiernenie dôsledkov krízy spôsobenej pandémiou COVID-19. Jeho rýchla ratifikácia všetkými krajinami EÚ je kľúčom k podpore obnovy v Európe pomocou nových finančných zdrojov. Národné parlamenty preto musia rozhodnutie ratifikovať čo najskôr.

Napokon, európska solidarita znamená spoluprácu na realizácii skutočne európskej očkovacej kampane. Nejednotná kampaň neprospieva nikomu a mohla by ohroziť obnovu prehĺbením nerovností medzi európskymi regiónmi. #CohesionAlliance preto pred európskym samitom varuje vedúcich predstaviteľov EÚ pred rizikom, ktoré so sebou prináša súťaženie o vakcíny. Vyzývame na úzku koordináciu medzi EÚ, regionálnymi samosprávami a národnými vládami s cieľom zabezpečiť, aby sa uspokojili potreby a naplnili očakávania všetkých našich občanov.

Musíme vynaložiť všetko úsilie na to, aby sme zabránili rozdielom vo vakcinácii, ktoré by zvýšili nerovnosti medzi našimi regiónmi, mestami a obcami.

Kontakt na sekretariát:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Zdieľať :