Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska komisia chce nadviazať užšiu spoluprácu s mestami a regiónmi s cieľom podporiť využívanie dohôd o voľnom obchode.  

Komisár pre obchod Phil Hogan sa 2. marca zúčastnil na schôdzi komisie pre hospodársku politiku (ECON) Európskeho výboru regiónov (VR) a zapojil sa do diskusie o príležitostiach a prekážkach vykonávania dohôd EÚ o voľnom obchode na miestnej a regionálnej úrovni. Členovia komisie ECON zároveň schválili svoje odporúčania týkajúce sa vykonávania dohôd o voľnom obchode, rozpočtového nástroja pre konvergenciu a konkurencieschopnosť a balíka predpisov o službách.

Obchodné dohody EÚ s tretími krajinami sa týkajú viac ako 70 trhov a približne 41 % obchodu s tovarom EÚ vo svete. V súčasnosti takmer 36 miliónov pracovných miest v EÚ závisí od vývozu do celého sveta. Napriek tomu, že obchod má aj naďalej významný potenciál z hľadiska rastu, zamestnanosti, vytvárania pracovných miest a investícií v EÚ, treba urobiť viac na zvýšenie využívania dohôd o voľnom obchode v praxi.

Hlas našich regiónov bude mať zásadný význam, ak máme formovať politiky EÚ, ktoré budú účinné a zároveň akceptované. Práve v tejto oblasti má Výbor regiónov takú veľkú pridanú hodnotu. Vaši členovia v celej Európe sledujú dianie na miestnej úrovni a týmto spôsobom dodávate politikám EÚ demokratickú legitimitu ,“ zdôraznil vo svojom úvodnom príhovore komisár pre obchod Phil Hogan .

Z nedávneho prieskumu , ktorý zrealizoval VR v spolupráci s Eurochambres, vyplýva, že na účinné uplatňovanie obchodných dohôd treba odstrániť nedostatok znalostí o dohodách o voľnom obchode EÚ poskytovaním praktických informácií o tom, ako môžu MSP využívať tieto dohody v praxi.

Vítame správy o vykonávaní dohôd o voľnom obchode, ktoré považujeme za kľúčový krok smerom k väčšej transparentnosti a účinný nástroj na informovanie o možnostiach rastu, ktoré prinášajú obchodné dohody . Vzhľadom na obmedzené využívanie obchodných dohôd sa nazdávame, že dohody o voľnom obchode by mali byť prispôsobené pre MSP, rovnako ako by sa aj MSP mali prispôsobiť týmto dohodám . Miestne a regionálne samosprávy môžu v tejto súvislosti zohrávať dôležitú úlohu a zároveň majú dobrú pozíciu na šírenie informácií o týchto dohodách pretože MSP poznajú a majú k nim blízko . Zároveň musíme byť opatrní, aby sme sa neobracali chrbtom územiam, ktoré nie sú pripravené čeliť medzinárodnej konkurencii, pretože našou úlohou je zabezpečiť, aby sa nezabudlo na žiadny región. Posudzovanie územného vplyvu môže byť v tejto súvislosti silným nástrojom tým, že pomôže včas identifikovať a kvantifikovať možný dosah, čo mestám a regiónom umožní zaviesť správne opatrenia, “ uviedol Michael Murphy (IE/EĽS), predseda komisie ECON a spravodajca stanoviska na tému Vykonávanie dohôd o voľnom obchode: regionálne a miestne hľadisko , ktoré bolo prijaté na schôdzi.

Vítam prvý návrh stanoviska výboru o vykonávaní dohôd o voľnom obchode. Regióny zohrávajú pri vykonávaní kľúčovú úlohu. Ako sa uvádza v návrhu stanoviska, regióny a ich miestne podniky a občania sú hlavnými adresátmi dohôd o voľnom obchode. Dúfam, že tento návrh stanoviska bude začiatkom systematickejšej spolupráce medzi Komisiou a Výborom regiónov v súvislosti s vykonávaním našich obchodných dohôd ,“ dodal komisár Hogan .

Spravodajca navrhol, aby sa v rámci užšej spolupráce zachovala expertná skupina pre obchodné dohody, v ktorej chce VR zohrávať aktívnejšiu úlohu. Zároveň privítal vymenovanie hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu, ktorý bude monitorovať vykonávanie opatrení na ochranu klímy, životného prostredia a práce zakotvených v obchodných dohodách EÚ, a opätovne potvrdil ponuku regiónov a miest na užšiu spoluprácu.

Po diskusii s komisárom Hoganom členovia komisie ECON prijali stanovisko na tému Rozpočtový nástroj pre konvergenciu a konkurencieschopnosť , ktoré vypracoval spravodajca Christophe Rouillon (FR/SES), a stanovisko na tému Balík predpisov o službách: aktualizovaný postoj európskych miestnych a regionálnych samospráv , ktoré vypracoval spravodajca Jean-Luc Vanraes (BE/RE), a prediskutovali akčný plán spolupráce s Európskou investičnou bankou na rok 2020 .

Ďalšie informácie :

Prehľad Európskej komisie : Výročná správa o vykonávaní obchodných dohôd EÚ v roku 2019

Prieskum o dohodách o voľnom obchode : správa

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať: