Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Adaptácia na zmenu klímy: na prispôsobenie sa globálnemu otepľovaniu potrebujeme miestne riešenia  

Európsky výbor regiónov (VR) víta novú stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy , ktorú Európska komisia prijala 24. februára 2021. VR však vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci stratégia umožňuje prechod od plánovania k opatreniam, stále v nej chýbajú konkrétne ciele v oblasti adaptácie na zmenu klímy. V novej stratégii sa stanovuje, ako sa Európska únia (EÚ) môže prispôsobiť vplyvom súvisiacim so zmenou klímy. V rokoch 1980 až 2016 dosiahli celkové hospodárske straty v Európe spôsobené extrémnym počasím viac ako 436 miliárd EUR. V dôsledku pandémie COVID-19 je ešte naliehavejšie potrebné vytvárať zdravšie a bezpečnejšie prostredie pre všetkých. VR vo svojom stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí v decembri 2020 vyzval na vypracovanie novej stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy

Primátor Sevilly, predseda komisie ENVE vo VR a pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni Juan Espadas (ES/SES), v tejto súvislosti uviedol: „ Horiace lesy, ničivé povodne, zabíjajúce sucho: účinky čoraz častejších a intenzívnejších klimatických katastrof doliehajú na veľký počet ľudí. Klimatická kríza má extrémne dôsledky a konať musíme teraz, pretože toto je už náš nový normálny stav. Ide o celosvetovú núdzovú situáciu, v ktorej potrebujeme miestne riešenia. Nová stratégia pre adaptáciu na zmenu klímy môže miestnym a regionálnym samosprávam pomôcť pripraviť sa na tieto extrémne podmienky, prispôsobiť sa im a posilniť našu odolnosť voči zmene klímy. Vítame návrh výkonného podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa a sme mu vďační za to, že uznáva význam miestnych opatrení v oblasti klímy.“

Predseda zastupiteľstva mesta Espoo a predseda regiónu Helsinki Markku Markkula (FI/EĽS), uviedol: „S potešením konštatujeme, že Európska komisia prijala ambicióznejšiu stratégiu EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy v súlade s našou výzvou podporovať aktívnu subsidiaritu a proporcionalitu, pričom uznáva kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú mestá a regióny pri adaptácii na zmenu klímy. Teraz musíme pokročiť v prijímaní opatrení a podstatne zintenzívniť finančné nástroje pre miestne projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy, v celej Európe viac rozvinúť šírenie najlepších postupov a využiť príležitosti na inovácie, ktoré poskytuje tvorba politiky založenej na údajoch.“ Markku Markkula je bývalým predsedom VR a spravodajcom stanoviska o adaptácii na zmenu klímy prijatého v decembri 2020.

VR podporuje cieľ Európskej komisie propagovať udržateľný a odolný rozvoj miest a vidieka a nasmerovať finančné zdroje na miestnu úroveň, a to vrátane podpory poľnohospodárstva, ktoré zmena klímy ohrozuje najviac.

Zhromaždenie EÚ združujúce mestá a regióny sa teší na spoluprácu s Európskou komisiou na novom nástroji politickej podpory, ktorý miestnym a regionálnym samosprávam poskytne priamu technickú pomoc pri vypracúvaní a vykonávaní adaptačných stratégií a akčných plánov v úzkej spolupráci s  Dohovorom primátorov a starostov .

Zapojenie miestnych a regionálnych samospráv do vypracovania adaptačného programu sa posilní aj prostredníctvom kľúčových programov EÚ, ako je Urbánna agenda , iniciatíva EÚ spustená v máji 2016 na základe viacúrovňovej pracovnej metódy medzi členskými štátmi, mestami a Európskou komisiou s cieľom stimulovať rast, obývateľnosť a inovácie v európskych mestách.

Výbor podporuje návrh revízie usmernení o lepšej právnej regulácii a uznanie adaptácie na zmenu klímy na miestnej úrovni za prierezovú prioritu. VR tiež víta, že v novej stratégii sa kladie dôraz na uplatňovanie politiky adaptácie na zmenu klímy a zdôrazňuje, že realizácia miestnych opatrení v oblasti klímy – jedna z troch priorít novej stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy – má zásadný význam pre uľahčenie prechodu od plánovania k prijímaniu opatrení.

VR podporuje návrh zriadiť stredisko pre monitorovanie klímy a zdravia a navrhuje začať otvorený dialóg s cieľom zabezpečiť, aby sa vytvorila základňa pre zahrnutie zdravotného aspektu do Európskej zelenej dohody , stratégie rastu EÚ s cieľom dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

VR podporuje ďalšie monitorovanie a zber údajov ako kľúčový nástroj na zameranie sa na miestne a regionálne opatrenia v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Európska platforma pre poznatky o adaptácii Climate-ADAPT by sa mala rozšíriť. Treba tiež v rozsiahlejšej miere čerpať údaje zo služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus .

Očakáva sa, že Rada v júni 2021 schváli závery o novej stratégii EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy.

Viac informácií:

V nadväznosti na oznámenie Európskej komisie a VR na plenárnom zasadnutí v októbri 2020 sa vytvorením územnej komory Dohovoru primátorov a starostov zloženej z 27 členov Európskeho výboru regiónov, ktorých mená budú čoskoro zverejnené, posilnila priama spolupráca medzi EÚ a miestnymi a regionálnymi samosprávami. Zhromaždenie miest a regiónov EÚ v súčasnosti zastupuje v  politickej rade Dohovoru primátorov a starostov primátor Varšavy a bývalý poslanec EP Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/EĽS).

VR nedávno zriadil pracovnú skupinu Zelená dohoda na miestnej úrovni s cieľom zabezpečiť, aby sa stratégia EÚ pre udržateľný rast a plány obnovy po pandémii COVID-19 premietli do priameho financovania pre mestá a regióny a aby bolo možné Európsku zelenú dohodu vykonávať na miestnej úrovni.

VR v rámci svojej kampane Budovanie odolných spoločenstiev zverejnil online súhrn 200 najlepších postupov od členov VR, ktoré ukazujú, ako mestá a regióny už vykonávajú Európsku zelenú dohodu prostredníctvom konkrétnych projektov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania.

Nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy bola avizovaná v oznámení o  Európskej zelenej dohode v nadväznosti na hodnotenie stratégie z roku 2013 realizované v roku 2018 a  otvorenú verejnú konzultáciu prebiehajúcu od mája do augusta 2020.

Zmena klímy má ďalekosiahle dôsledky na ekosystémy, hospodárske odvetvia, ľudské zdravie a dobré životné podmienky v Európe.  Podľa Európskej komisie od roku 1980 do roku 2016 predstavovali celkové oznámené hospodárske straty v Európe spôsobené počasím a inými extrémnymi vplyvmi súvisiacimi s klímou viac ako 436 miliárd EUR.

Zmena klímy najviac ohrozuje poľnohospodárstvo. Len v roku 2018 dosiahli škody v poľnohospodárstve vo Francúzsku približne 2 miliardy EUR, v Holandsku 1,4 miliardy EUR a v Nemecku 770 miliónov EUR. Ak by v dôsledku globálneho otepľovania teplota stúpla o 3 °C, suchá budú nastávať dvakrát častejšie a absolútne ročné straty z dôvodu sucha v Európe sa zvýšia na 40 miliárd EUR za rok, pričom najzávažnejšie dôsledky sa prejavia v regióne Stredozemného mora a Atlantického oceánu (EU SCIENCE HUB) .

Kontakt

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023