Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri sú kľúčoví pre legitímnosť prístupu „zdola nahor“ v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy  

Zástupcovia Európskeho parlamentu a akademickej obce potvrdzujú, že VR by mal zohrávať dôležitú úlohu pri stálom zhromažďovaní podnetov od občanov, pretože miestne a regionálne samosprávy sú pre nich najbližšou a najdôveryhodnejšou úrovňou verejnej správy

Možnosti posilnenia úlohy VR v systéme riadenia EÚ, najmä v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy, boli predmetom diskusie členov a členiek komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) za účasti poslanca Európskeho parlamentu Domèneca Ruiza Devesu (ES/S&D) a Sarah Meyer, ktorá je výskumnou pracovníčkou na Dunajskej univerzite v Kremse. Jednou z hlavných otázok, ktorou sa bude konferencia zaoberať, sú demokratické základy Európskej únie. Ich strážcami v každodennom živote sú miestne a regionálne samosprávy, ktoré v praxi uplatňujú participatívnu demokraciu najčastejšie. Z diskusie vyplynulo, že konferencia je príležitosťou ukázať a presadzovať úlohu VR ako inštitucionálneho zástupcu miest a regiónov v rozhodovacom procese EÚ v rámci existujúcich zmlúv. V širšom kontexte by sa v záujme posilnenia demokratického rozmeru EÚ mohli zvážiť zmeny zmluvy smerom k väčším legislatívnym právomociam VR.

Na Konferencii o budúcnosti Európy sa stretnú občania, občianska spoločnosť, národné orgány, regionálne a miestne samosprávy a európske inštitúcie prostredníctvom otvorených, inkluzívnych a transparentných debát s cieľom dať európskemu projektu nový impulz a posilniť európsku demokraciu. Očakáva sa, že konferencia sa začne 9. mája na Deň Európy 2021 s ročným oneskorením spôsobeným pandémiou COVID-19.

V debate zazneli otázky o tom, či súčasný právny rámec EÚ umožňuje VR v plnej miere plniť úlohu hlasu miest a regiónov v EÚ, a akú osobitnú úlohu by na Konferencii o budúcnosti Európy mohli zohrávať VR a miestne a regionálne samosprávy v rámci procesu pod vedením troch inštitúcií EÚ – Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

„My, regionálni a miestni politici, musíme predložiť konkrétne nápady o budúcnosti Európskej únie. Potrebujeme jasnú víziu budúcnosti Európy regiónov. Čím bude táto vízia jasnejšia, tým účinnejšie môžeme podniknúť potrebné kroky na jej realizáciu a využiť Konferenciu o budúcnosti Európy ako príležitosť v tomto procese. Neustále vyzývame na väčšie zohľadňovanie miestnych a regionálnych samospráv v európskom rozhodovacom procese a legislatíve. Teraz je nevyhnutné vypracovať jasné návrhy, aby bola táto požiadavka výslovne zakotvená inštitucionálne aj procedurálne,“ vyhlásil štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci a zároveň predseda komisie CIVEX Mark Speich (DE/EĽS).

Poslanec Európskeho parlamentu Domènec Ruiz Devesa (ES/S&D), ktorý je koordinátorom frakcie S&D vo výbore AFCO, predstavil pilotný projekt Parlamentu s názvom Building Europe with local entities (Budovanie Európy s miestnymi územnými celkami) a vysvetlil, ako by sa na ňom mohli členovia a členky VR podieľať: „S cieľom priblížiť Európu jej občanom a v rámci Konferencie o budúcnosti Európy by sme mali posilniť európsky rozmer v spolupráci s miestnymi a regionálnymi tvorcami politiky vytvorením štruktúrovanejšieho a trvalejšieho participatívneho spôsobu popri organizáciách občianskej spoločnosti, sociálnych partneroch a občanoch. S týmto zámerom sa bude realizovať pilotný projekt „BELE – Building Europe with Local Entities “ (Budovanie Európy s miestnymi územnými celkami), aby sa posilnila priama komunikácia s občanmi o politických iniciatívach uskutočňovaných Úniou prostredníctvom pravidelných vyhlásení pre médiá a diskusií, ktoré budú viesť miestne samosprávy. Sme zodpovední za to, aby sa týmito iniciatívami zabezpečilo, že konferencia dokáže uplatňovať prístup zdola nahor v snahe dosiahnuť zmysluplný dialóg.“

Sarah Meyer , ktorá pôsobí ako výskumná pracovníčka na Dunajskej univerzite v Kremse, predstavila projekt REGIOPARL . Jeho cieľom je preskúmať, ako môže byť regionálna a miestna úroveň kľúčovým aktérom demokratickej participácie. Vyjadrila sa, že „keďže Rada v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy jasne presadzuje prístup opierajúci sa o zásadu prvoradosti politiky, VR by sa mohol usilovať o následné a systematické začleňovanie regionálneho a miestneho hľadiska do všetkých činností a výsledkov konferencie pri každej jednotlivej téme. Pokiaľ ide o priame zapojenie občanov, riadenie očakávaní bude mať zásadný význam, pretože participácia bez možnosti rozhodovania alebo prípravy programu pravdepodobne nepodporí demokratickú legitimitu tvorby politík EÚ.“

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil: +32 473 52 41 15

Share: