Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny žiadajú nový právny predpis EÚ týkajúci sa oceánov, aby sa chránilo morské prostredie, znížilo znečistenie a zvrátila strata biodiverzity  

VR zdôrazňuje, že veľká časť právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia vrátane rámcovej smernice o morskej stratégii a smerníc o ochrane prírody sa nevykonáva dostatočne

Európsky výbor regiónov (VR) predložil súbor návrhov zameraných na ochranu morského prostredia a obnovu morských ekosystémov. VR žiada, aby sa v tomto právnom predpise EÚ týkajúcom sa oceánov vymedzilo dlhodobé smerovanie s merateľnými cieľmi a termínmi na zaručenie ochrany a obnovy morských ekosystémov. Miestni a regionálni lídri navrhujú fond pre oceány s cieľom dekarbonizovať námornú dopravu a žiadajú, aby sa v smernici o zdaňovaní energie zrušila výnimka pre palivá používané pri rybolove. VR tiež vyzýva Komisiu, aby ako súčasť úsilia znížiť únik živín do morí EÚ, zabrániť šíreniu rias a mŕtveho dna navrhla nové prelomové pravidlá týkajúce sa povinných kvót na recyklovaný dusík a fosfor na trhu v EÚ.

Moria a oceány čelia nezvratnému znečisteniu. Medzinárodná námorná preprava, nadmerná premávka lodí, mestská výstavba, priemyselná výroba, poľnohospodárstvo či výroba energie, to všetko má priamy vplyv na kvalitu vôd, morí a na morskú biodiverzitu. Svetové oceány sú už zaplavené plastmi, chemickými látkami a odtokom poľnohospodárskych hnojív a zvyšujúci sa tlak mestského rozvoja a cestovného ruchu na pobrežiach má tiež závažný vplyv na morské ekosystémy a biodiverzitu.

V tejto súvislosti prijal EHSV stanovisko , ktoré vypracovala spravodajkyňa Emma Nohrén (SE/Zelení). Zástupkyňa starostu švédskej obce Lysekil k tomu uviedla: „ Svetové moria a podnebie sú dve strany jednej mince. Klímu nemožno regulovať bez zdravých oceánov. Preto treba právny predpis v oblasti klímy doplniť právnym predpisom týkajúcim sa oceánov, ktorý by stanovil ciele a termíny na zlepšenie morského prostredia. Znečistenie morí a oceánov je celosvetovým problémom, hlavnú záťaž však nesú miestne a regionálne komunity. Musíme rozbehnúť opatrenia na uvoľnenie nevyužitého potenciálu miestnych a regionálnych samospráv v oblasti ochrany morského prostredia EÚ, ktoré zároveň umožnia vytvárať pracovné miesta a podporovať hospodárstvo. Nemôžeme už ďalej čakať. EÚ sa musí postaviť do čela ekologickej transformácie, ako sa to uvádza v Európskej zelenej dohode.“

VR poukazuje na správu Dvora audítorov , podľa ktorej sa veľká časť právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia vrátane rámcovej smernice o morskej stratégii smerníc o ochrane prírody sa nevykonávala dostatočne. Po prvom cykle vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii VR zdôrazňuje, že bez stanovených prahových hodnôt alebo jasných, ambicióznych a merateľných cieľov sa nikdy nedosiahne pokrok, a naliehavo žiada, aby sa tieto ciele vymedzili bez ďalšieho odkladu.

VR žiada Európsku komisiu, aby stanovila pre členské štáty pravidlá zamerané na začlenenie miestnych a regionálnych samospráv do konzultačného procesu a do procesu určovania, navrhovania a plánovania opatrení, objasňovania zodpovednosti a podporu väčšej angažovanosti, pokiaľ ide o úspešné vykonávania rámcovej smernice EÚ o morskej stratégii.

VR zároveň požaduje, aby Európska komisia zriadila pracovnú skupinu pre európsku morskú biodiverzitu 2030 . Mali by ju tvoriť projektoví manažéri v oblasti životného prostredia, ktorí by orgánom na nižšej ako celoštátnej úrovni asistovali a radili pri plánovaní projektov zameraných na zastavenie znečistenia morí a obnovu morských ekosystémov, ako aj pri získavaní prístupu k finančným prostriedkom EÚ na tieto projekty.

Podľa vzoru nedávno prijatého právneho predpisu EÚ v oblasti klímy požadujú mestá a regióny nový právny predpis EÚ týkajúci sa oceánov , ktorý by sa malo stanoviť dlhodobé smerovanie s cieľom zabezpečiť ochranu a obnovu morských ekosystémov. VR zároveň podporuje návrh Európskeho parlamentu zriadiť fond pre oceány s cieľom dekarbonizovať námornú dopravu a využiť 20 % príjmov na ochranu, obnovu a lepšie riadenie morských ekosystémov.

EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci obehového hospodárstva stanovila pravidlá a navrhla povinné kvóty, pokiaľ ide o recyklovanie živín na trhu v EÚ, v snahe zastaviť eutrofizáciu morí EÚ. VR zdôrazňuje, že fosfor a dusík sú nevyhnutné pre výrobu potravín, pričom fosfor je zaradený do zoznamu kritických surovín EÚ.

Zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych zástupcov podporuje zámery a ciele v oblasti biodiverzity uvedené v  Európskej zelenej dohode stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 . VR však vyzýva Európsku komisiu, aby do svojho akčného plánu, ktorý má zverejniť v roku 2021, začlenila jasné a merateľné ciele a príslušné lehoty na zachovanie rybolovných zdrojov a ochranu morských ekosystémov.

VR je znepokojený nízkou úrovňou ochrany ochranou a nedostatočným monitorovaním a kontrolou v súčasných chránených morských oblastiach EÚ . Podľa Európskej environmentálnej agentúry je skutočne v plnej miere chránené menej ako 1 % chránených morských oblastí. VR dôrazne podporuje návrh Európskej komisie vytvoriť sieť chránených morských oblastí, ktorá by pokrývala 30 % morí EÚ a v ktorej by sa uplatňovalo aj obmedzenie rybolovu a ďalších hospodárskych činností. Miestni a regionálni lídri zdôrazňujú, že 10 % morí v EÚ musí mať vysokú úroveň ochrany, ktorá zahŕňa aj zóny bez výlovu.

VR navrhuje vytvoriť akadémiu EÚ pre oceány pozostávajúcu z mladých univerzitných vedcov zo všetkých členských štátov, ktorí by inšpirovali ostatných a šírili osvedčené postupy a poznatky o význame zdravých oceánov.

Pokiaľ ide o riešenie problematiky znečistenia plastmi, členovia VR vyzývajú členské štáty, aby zaviedli systém zálohovania plastových nápojových obalov, a žiadajú Európsku komisiu, aby zabezpečila ich kompatibilitu. To by predstavovalo kľúčový krok smerom k jednotnému trhu s obalmi. VR tiež vyzýva Európsku komisiu, aby prijala zákaz všetkých nových granulovaných náplní pre športoviská so šesťročným prechodným obdobím, a tiež aby zahrnula nanoplasty, biologicky rozložiteľné a rozpustné polyméry do regulačných opatrení zameraných na zníženie zámerne pridávaných mikroplastov, o ktorých sa v súčasnosti rokuje v rámci EÚ.

VR konštatuje, že environmentálne diferencované prístavné poplatky môžu poskytnúť pobrežným regiónom účinným spôsobom na zlepšenie stavu životného prostredia a zníženie emisií do ovzdušia a vody, ako aj odpadu a hluku a žiada v rámci EÚ aj zákaz vypúšťania vody z práčky plynu.

VR zdôrazňuje, že zásada „znečisťovateľ platí“ by mala byť jadrom právnych predpisov EÚ o morskom prostredí a oceňuje, že webový portál WISE – Marine Európskej komisie je verejne prístupný.

Návrh stanoviska bol predložený na plenárnom zasadnutí VR 5. – 7. mája 2021.

Kontext:

Rozhovor (v anglickom jazyku), v ktorom Emma Nohrén (SE/Zelení) odpovedá na päť otázok o úlohe miestnych a regionálnych samospráv pri ochrane morského prostredia, si môžete prečítať tu .

Cieľom rámcovej smernice o morskej stratégii , ktorá bola prijatá 17. júna 2008, je účinnejšie chrániť morské prostredie v celej Európe. Európska komisia vypracovala súbor podrobných kritérií a metodických noriem, ktoré majú členským štátom pomôcť pri vykonávaní tejto smernice. V roku 2017 boli zrevidované a výsledkom bolo nové rozhodnutie Komisie o dobrom environmentálnom stave . Biodiverzita je jednou z kľúčových oblastí politiky Európskej zelenej dohody , ktorá bola prijatá ma konci roka 2019. V máji 2020 prijala Komisia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 s cieľom zastaviť pokles biodiverzity a prinavrátiť prírodu do našich životov.

Stanovisko na tému Miestne a regionálne samosprávy a ochrana morského prostredia patrí do pôsobnosti pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni . Táto pracovná skupina zložená z 13 miestnych a regionálnych volených zástupcov bola zriadená v  júni 2020 a jej cieľom je zaručiť, že mestá a regióny EÚ budú priamo zapojené do vymedzovania, vykonávania a posudzovania početných iniciatív, ktoré spadajú pod Európsku zelenú dohodu – stratégiu EÚ pre udržateľný rast v snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Každý rok sa do morí a oceánov dostane 4,8 až 12,7 milióna ton plastov. Plasty predstavujú 75 % morského odpadu vo svetových moriach. Znižovanie množstvo morského odpadu.  Brífing Európskeho parlamentu (2019).

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023