Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny žiadajú nový právny predpis EÚ týkajúci sa oceánov, aby sa chránilo morské prostredie, znížilo znečistenie a zvrátila strata biodiverzity  

VR zdôrazňuje, že veľká časť právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia vrátane rámcovej smernice o morskej stratégii a smerníc o ochrane prírody sa nevykonáva dostatočne

Európsky výbor regiónov (VR) predložil súbor návrhov zameraných na ochranu morského prostredia a obnovu morských ekosystémov. VR žiada, aby sa v tomto právnom predpise EÚ týkajúcom sa oceánov vymedzilo dlhodobé smerovanie s merateľnými cieľmi a termínmi na zaručenie ochrany a obnovy morských ekosystémov. Miestni a regionálni lídri navrhujú fond pre oceány s cieľom dekarbonizovať námornú dopravu a žiadajú, aby sa v smernici o zdaňovaní energie zrušila výnimka pre palivá používané pri rybolove. VR tiež vyzýva Komisiu, aby ako súčasť úsilia znížiť únik živín do morí EÚ, zabrániť šíreniu rias a mŕtveho dna navrhla nové prelomové pravidlá týkajúce sa povinných kvót na recyklovaný dusík a fosfor na trhu v EÚ.

Moria a oceány čelia nezvratnému znečisteniu. Medzinárodná námorná preprava, nadmerná premávka lodí, mestská výstavba, priemyselná výroba, poľnohospodárstvo či výroba energie, to všetko má priamy vplyv na kvalitu vôd, morí a na morskú biodiverzitu. Svetové oceány sú už zaplavené plastmi, chemickými látkami a odtokom poľnohospodárskych hnojív a zvyšujúci sa tlak mestského rozvoja a cestovného ruchu na pobrežiach má tiež závažný vplyv na morské ekosystémy a biodiverzitu.

V tejto súvislosti prijal EHSV stanovisko , ktoré vypracovala spravodajkyňa Emma Nohrén (SE/Zelení). Zástupkyňa starostu švédskej obce Lysekil k tomu uviedla: „ Svetové moria a podnebie sú dve strany jednej mince. Klímu nemožno regulovať bez zdravých oceánov. Preto treba právny predpis v oblasti klímy doplniť právnym predpisom týkajúcim sa oceánov, ktorý by stanovil ciele a termíny na zlepšenie morského prostredia. Znečistenie morí a oceánov je celosvetovým problémom, hlavnú záťaž však nesú miestne a regionálne komunity. Musíme rozbehnúť opatrenia na uvoľnenie nevyužitého potenciálu miestnych a regionálnych samospráv v oblasti ochrany morského prostredia EÚ, ktoré zároveň umožnia vytvárať pracovné miesta a podporovať hospodárstvo. Nemôžeme už ďalej čakať. EÚ sa musí postaviť do čela ekologickej transformácie, ako sa to uvádza v Európskej zelenej dohode.“

VR poukazuje na správu Dvora audítorov , podľa ktorej sa veľká časť právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia vrátane rámcovej smernice o morskej stratégii smerníc o ochrane prírody sa nevykonávala dostatočne. Po prvom cykle vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii VR zdôrazňuje, že bez stanovených prahových hodnôt alebo jasných, ambicióznych a merateľných cieľov sa nikdy nedosiahne pokrok, a naliehavo žiada, aby sa tieto ciele vymedzili bez ďalšieho odkladu.

VR žiada Európsku komisiu, aby stanovila pre členské štáty pravidlá zamerané na začlenenie miestnych a regionálnych samospráv do konzultačného procesu a do procesu určovania, navrhovania a plánovania opatrení, objasňovania zodpovednosti a podporu väčšej angažovanosti, pokiaľ ide o úspešné vykonávania rámcovej smernice EÚ o morskej stratégii.

VR zároveň požaduje, aby Európska komisia zriadila pracovnú skupinu pre európsku morskú biodiverzitu 2030 . Mali by ju tvoriť projektoví manažéri v oblasti životného prostredia, ktorí by orgánom na nižšej ako celoštátnej úrovni asistovali a radili pri plánovaní projektov zameraných na zastavenie znečistenia morí a obnovu morských ekosystémov, ako aj pri získavaní prístupu k finančným prostriedkom EÚ na tieto projekty.

Podľa vzoru nedávno prijatého právneho predpisu EÚ v oblasti klímy požadujú mestá a regióny nový právny predpis EÚ týkajúci sa oceánov , ktorý by sa malo stanoviť dlhodobé smerovanie s cieľom zabezpečiť ochranu a obnovu morských ekosystémov. VR zároveň podporuje návrh Európskeho parlamentu zriadiť fond pre oceány s cieľom dekarbonizovať námornú dopravu a využiť 20 % príjmov na ochranu, obnovu a lepšie riadenie morských ekosystémov.

EHSV vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci obehového hospodárstva stanovila pravidlá a navrhla povinné kvóty, pokiaľ ide o recyklovanie živín na trhu v EÚ, v snahe zastaviť eutrofizáciu morí EÚ. VR zdôrazňuje, že fosfor a dusík sú nevyhnutné pre výrobu potravín, pričom fosfor je zaradený do zoznamu kritických surovín EÚ.

Zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych zástupcov podporuje zámery a ciele v oblasti biodiverzity uvedené v  Európskej zelenej dohode stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 . VR však vyzýva Európsku komisiu, aby do svojho akčného plánu, ktorý má zverejniť v roku 2021, začlenila jasné a merateľné ciele a príslušné lehoty na zachovanie rybolovných zdrojov a ochranu morských ekosystémov.

VR je znepokojený nízkou úrovňou ochrany ochranou a nedostatočným monitorovaním a kontrolou v súčasných chránených morských oblastiach EÚ . Podľa Európskej environmentálnej agentúry je skutočne v plnej miere chránené menej ako 1 % chránených morských oblastí. VR dôrazne podporuje návrh Európskej komisie vytvoriť sieť chránených morských oblastí, ktorá by pokrývala 30 % morí EÚ a v ktorej by sa uplatňovalo aj obmedzenie rybolovu a ďalších hospodárskych činností. Miestni a regionálni lídri zdôrazňujú, že 10 % morí v EÚ musí mať vysokú úroveň ochrany, ktorá zahŕňa aj zóny bez výlovu.

VR navrhuje vytvoriť akadémiu EÚ pre oceány pozostávajúcu z mladých univerzitných vedcov zo všetkých členských štátov, ktorí by inšpirovali ostatných a šírili osvedčené postupy a poznatky o význame zdravých oceánov.

Pokiaľ ide o riešenie problematiky znečistenia plastmi, členovia VR vyzývajú členské štáty, aby zaviedli systém zálohovania plastových nápojových obalov, a žiadajú Európsku komisiu, aby zabezpečila ich kompatibilitu. To by predstavovalo kľúčový krok smerom k jednotnému trhu s obalmi. VR tiež vyzýva Európsku komisiu, aby prijala zákaz všetkých nových granulovaných náplní pre športoviská so šesťročným prechodným obdobím, a tiež aby zahrnula nanoplasty, biologicky rozložiteľné a rozpustné polyméry do regulačných opatrení zameraných na zníženie zámerne pridávaných mikroplastov, o ktorých sa v súčasnosti rokuje v rámci EÚ.

VR konštatuje, že environmentálne diferencované prístavné poplatky môžu poskytnúť pobrežným regiónom účinným spôsobom na zlepšenie stavu životného prostredia a zníženie emisií do ovzdušia a vody, ako aj odpadu a hluku a žiada v rámci EÚ aj zákaz vypúšťania vody z práčky plynu.

VR zdôrazňuje, že zásada „znečisťovateľ platí“ by mala byť jadrom právnych predpisov EÚ o morskom prostredí a oceňuje, že webový portál WISE – Marine Európskej komisie je verejne prístupný.

Návrh stanoviska bol predložený na plenárnom zasadnutí VR 5. – 7. mája 2021.

Kontext:

Rozhovor (v anglickom jazyku), v ktorom Emma Nohrén (SE/Zelení) odpovedá na päť otázok o úlohe miestnych a regionálnych samospráv pri ochrane morského prostredia, si môžete prečítať tu .

Cieľom rámcovej smernice o morskej stratégii , ktorá bola prijatá 17. júna 2008, je účinnejšie chrániť morské prostredie v celej Európe. Európska komisia vypracovala súbor podrobných kritérií a metodických noriem, ktoré majú členským štátom pomôcť pri vykonávaní tejto smernice. V roku 2017 boli zrevidované a výsledkom bolo nové rozhodnutie Komisie o dobrom environmentálnom stave . Biodiverzita je jednou z kľúčových oblastí politiky Európskej zelenej dohody , ktorá bola prijatá ma konci roka 2019. V máji 2020 prijala Komisia stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 s cieľom zastaviť pokles biodiverzity a prinavrátiť prírodu do našich životov.

Stanovisko na tému Miestne a regionálne samosprávy a ochrana morského prostredia patrí do pôsobnosti pracovnej skupiny Zelená dohoda na miestnej úrovni . Táto pracovná skupina zložená z 13 miestnych a regionálnych volených zástupcov bola zriadená v  júni 2020 a jej cieľom je zaručiť, že mestá a regióny EÚ budú priamo zapojené do vymedzovania, vykonávania a posudzovania početných iniciatív, ktoré spadajú pod Európsku zelenú dohodu – stratégiu EÚ pre udržateľný rast v snahe dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050.

Každý rok sa do morí a oceánov dostane 4,8 až 12,7 milióna ton plastov. Plasty predstavujú 75 % morského odpadu vo svetových moriach. Znižovanie množstvo morského odpadu.  Brífing Európskeho parlamentu (2019).

Kontakt:

David Crous

Tel.: +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-REGIONS-CALL-NEW-EU-OCEANS-LAW-PROTECT-MARINE-ENVIRONMENT-REDUCE-POLLUTION-AND-REVERSE-BIODIVERSITY-LOSS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023