Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny vítajú pokrok v oblasti pravidiel politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 a dôrazne žiadajú prijatie rozpočtu EÚ  

Európsky výbor regiónov (VR) víta predbežnú dohodu o pravidlách Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Kohézneho fondu, z ktorých sa viac ako 240 miliárd EUR bude investovať do zmenšovania rozdielov a do podpory udržateľného rastu v každom regióne EÚ. Zohľadnili sa kľúčové dlhodobé požiadavky miestnych a regionálnych samospráv vrátane väčšieho zohľadnenia územného rozmeru, dôrazu na udržateľný rozvoj a osobitnej situácie najvzdialenejších regiónov.

Rokovacie tímy Európskeho parlamentu a Rady dosiahli 8. decembra dohodu o nových pravidlách Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF). Tieto fondy spolu predstavujú najvýznamnejšie investičné nástroje rozpočtu EÚ a v nasledujúcich siedmich rokoch z nich bude na regionálne financovanie poskytnutých 242,9 miliardy EUR. Finančné prostriedky budú dostupné od 1. januára 2021, pokiaľ sa dosiahne dohoda o celkovom viacročnom finančnom rámci, o ktorom sa stále rokuje. Ak by členské štáty do konca roka nedospeli k dohode, investičné programy podporované z EFRR, KF a iných nástrojov politiky súdržnosti by sa pozastavili, čím by sa oddialili rozsiahle investície v prospech občanov a podnikov.

„Dohoda o európskom fonde rozvoja a Kohéznom fonde je pre mestá a regióny rozhodujúcim krokom. Pandémia COVID-19 postihla najmä najzraniteľnejších členov našej spoločnosti. Projekty sociálneho bývania, odstraňovania rozdielov alebo udržateľnej infraštruktúry na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 budú od 1. januára 2021 dostávať podporu EÚ. Rovnosť, sociálna spravodlivosť a udržateľnosť by mali byť hlavnými zásadami transformácie EÚ. Tieto fondy sú pre naše regióny potrebnými nástrojmi na dosiahnutie týchto cieľov“ , uviedla predsedníčka komisie pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Európskeho výboru regiónov a podpredsedníčka regiónu Nouvelle-Aquitaine Isabelle Boudineau (FR/SES),

VR víta kompromisy kľúčových požiadaviek presadzovaných mestami a regiónmi, ktoré prispievajú k tomu, aby sa súdržnosť stala základnou hodnotou. Patrí medzi ne väčšie zohľadnenie územného rozmeru, zvýšenie investícií do udržateľného mestského rozvoja, riešenie vplyvu poklesu počtu obyvateľov v riedko osídlených oblastiach a zohľadnenie osobitných výziev, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny. Vďaka novému EFRR a KF sa zvýšia finančné prostriedky vyčlenené na inteligentný rast, zabezpečí sa aspoň 30 % zdrojov na investície do ekologického hospodárstva, čo zodpovedá významu plnenia záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody, a podporí sa sociálnejšia a inkluzívnejšia Európa.

„VR je veľmi spokojný s dosiahnutím vynikajúcej dohody, v ktorej zákonodarcovia zohľadnili takmer všetky jeho odporúčania. Najväčší európsky verejný fond umožňuje všetkým regiónom investovať do nových zručností, pracovných miest a prechodu na hospodárstvo s nulovými emisiami oxidu uhličitého, čím sa stáva najekologickejším európskym fondom a zároveň skutočným vyjadrením solidarity so všetkými typmi regiónov“ , povedal spravodajca stanoviska na tému Európsky fond regionálneho rozvoja a Kohézny fond a regionálny minister provincie Flevoland Michiel Rijsberman (NL/Renew Europe).

Nariadenie si stále vyžaduje určitú technickú prípravu, ktorá sa dokončí v januári pred jeho formálnym schválením Radou a plenárnym zhromaždením Európskeho parlamentu.

Súvislosti

Cieľom Európskeho fondu regionálneho rozvoja je prispievať k hospodárskej a sociálnej súdržnosti v Európskej únii zmenšovaním rozdielov medzi jej regiónmi. Jeho investície sa sústreďujú na štyri prioritné oblasti: inovácie a výskum, digitálna agenda, podpora malých a stredných podnikov a hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitého. Kohézny fond je vyhradený pre krajiny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa je nižší ako 90 % priemeru EÚ. V novom nariadení o EFRR a KF (ktoré boli v minulosti predmetom dvoch samostatných nariadení) sú určené konkrétne ciele oboch fondov a rámce podpory z nich poskytovanej.

Kontakt:

Carmen Schmidle

tel. +32 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-WELCOME-PROGRESS-ON-COHESION-POLICY-2021-2027.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023