Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny načrtávajú svoju predstavu o reforme Európskej únie  
Európsky výbor regiónov zdôrazňuje svoju víziu ako dosiahnuť, aby bola EÚ jednotnejšia, demokratickejšia a lepšie reagovala na potreby občanov

Krátko pred tým, ako lídri EÚ prijmú Strategický program EÚ na nasledujúcich päť rokov, načrtol Európsky výbor regiónov (VR) svoju predstavu o budúcnosti Európy. Vo svojom dokumente o spolupráci s cieľom priblížiť EÚ jej občanom s názvom Working together to bring the EU closer to its citizens VR vyzýva členské štáty, aby radikálne zmenili spôsob fungovania EÚ. Výbor zastáva názor, že ak chceme posilniť demokraciu a znovu získať dôveru občanov, musia všetky rozhodnutia a politiky EÚ vychádzať z miestnej úrovne.

Predseda VR Karl-Heinz Lambertz v tejto súvislosti uviedol: „ Európske voľby ukázali, že prevažná väčšina občanov je presvedčená, že ich budúcnosťou je zjednotená Európska únia, takže teraz je načase zmeniť smerovanie a splniť ich očakávania. Okrem toho v čase, keď rastie populizmus a euroskepticizmus, sa už nemôžeme tváriť, že všetko je v poriadku. EÚ musí byť viditeľnejšia, účinnejšia a lepšie reagovať na potreby občanov, a preto sa musí zmeniť spôsob jej fungovania. To znamená, že treba posilniť postavenie milióna miestnych a regionálnych politikov zvolených v členských štátoch Európskej únie a vo väčšej miere ich zapájať. Mestá a regióny sú neoddeliteľnou súčasťou demokratických základov EÚ, na ktorých musíme Európu prebudovať.

Prvý podpredseda VR Markku Markkula zdôraznil: „ Mestá a regióny ukázali, že vedia spoluvytvárať udržateľnú Európu, ktorá je schopná riešiť spoločenské výzvy a zavádzať inovácie tak, že politiky a riešenia EÚ ukotví na miestnej a regionálnej úrovni. Ciele, ktoré stanovila Európska rada a Európsky parlament, sa nepodarí dosiahnuť bez výraznej pomoci miestnych a regionálnych orgánov, ktoré priamo spolupracujú so spoločenstvami a využívajú osvedčené postupy.

Tri zásady pre priblíženie EÚ jej občanom:

Zmeniť spôsob, akým sa prijímajú rozhodnutia na úrovni EÚ – „aktívna subsidiarita“ , ako to načrtla osobitná skupina pre subsidiaritu a proporcionalitu , podľa ktorej treba nájsť pre EÚ nový spôsob fungovania. Regionálne a miestne orgány musia byť zapojené do všetkých fáz legislatívneho cyklu EÚ,

Zapojenie všetkých úrovní verejnej správy : koordinovaná činnosť v oblasti viacúrovňového riadenia , a to na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni je nevyhnutným predpokladom na to, aby EÚ dosiahla svoje ciele. Treba vo väčšej miere decentralizovať a lepšie rozdeliť právomoci, aby sa podporovala dobrá správa vecí verejných,

Sústavný dialóg s občanmi : VR vyzýva, aby sa zaviedol permanentný systém dialógu s občanmi , ktorý by nebol obmedzený len na obdobie pred európskymi voľbami. Tento nový mechanizmus by dopĺňal rozhodovaciu štruktúru EÚ a umožňoval občanom ovplyvňovať zostavovanie programu a tvorbu politiky EÚ.

Zakotvenie politík EÚ na miestnej úrovni:

Povýšiť ciele udržateľného rozvoja na horizontálnu rozvojovú stratégiu pre EÚ na všetkých úrovniach verejnej správy,

Budovanie súdržnosti s EÚ , čo zahŕňa silnú politiku súdržnosti EÚ po roku 2020 , ktorá by využívala primerané financovanie, posilnený sociálny rozmer EÚ, lepšie prepojenia medzi mestami a vidiekom s cieľom prekonať územné rozdiely, ako aj príslušné opatrenia na riešenie demografických zmien,

Boj za udržateľné životné prostredie : VR podporuje ambiciózny plán, ktorého cieľom je klimaticky neutrálna Európa a ktorý by mal zabezpečiť primerané zapojenie na všetkých úrovniach verejnej správy prostredníctvom viacúrovňových dialógov o klíme a energetike. Výbor tiež žiada, aby sa vytvorila taká spoločná poľnohospodárska politika, ktorá by bola spravodlivá, udržateľná, založená na solidarite a v ktorej by sa zachovala centrálna úloha regiónov EÚ,

Posilnenie výskumu, inovácií a digitálnej transformácie , vrátane špecializovanej politiky pre výskum a vývoj, ktorá by mala silné prepojenie s regiónmi, a miestne orientovanej priemyselnej a obchodnej politiky EÚ,

Zavedenie hodnôt EÚ do praxe na miestnej a regionálnej úrovni : vzhľadom na zodpovednosť miest a regiónov, pokiaľ ide o prijímanie a integráciu migrantov, VR žiada, aby EÚ poskytla primerané finančné prostriedky a podporu iniciatíve Mestá a regióny za integráciu , ktorá bola spustená tento rok. VR chce tiež posilniť kapacity verejných orgánov na miestnej a regionálnej úrovni za hranicami EÚ.

Rozpočet EÚ ktorý zodpovedá jej ambíciám

S cieľom zabezpečiť, aby mali mestá a regióny potrebný manévrovací priestor na posilnenie rastového potenciálu EÚ, VR žiada, aby nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ predstavoval aspoň 1,3 % hrubého národného dôchodku EÚ27 a aby bol prijatý čo najskôr s cieľom umožniť včasné plánovanie a prípravu programov financovania. VR chce okrem toho upozorniť, že treba zabrániť pokusom o opätovnú centralizáciu rozpočtu EÚ, najmä ak by to ohrozilo spoločne riadené programy EÚ.

Poznámky pre redaktorov:

V marci 2018 načrtol VR na záver 8. samitu regiónov a miest , ktorý sa konal v Bukurešti, 10-bodové vyhlásenie o budúcnosti EÚ s cieľom prebudovať EÚ od základov.

VR tieto návrhy podrobnejšie rozpracuje v rámci nového legislatívneho mandátu Európskej únie vo forme uznesenia , ktoré majú jeho politické skupiny prijať na plenárnom zasadnutí 26. a 27. júna 2019.

Kontakt:
Nathalie Vandelle

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0)2 282 24 99

Zdieľať :
 
Súvisiace informácie
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SET-OUT-VISION-TO-REFORM-THE-EUROPEAN-UNION.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023