Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny kľúčom k dosiahnutiu ekologických priorít EÚ v najbližších piatich rokoch  
Európsky výbor regiónov požaduje regulačnú istotu a finančné stimuly na urýchlenie prechodu Európy na čistú energiu. Súčasťou jeho požiadavky je vyčleniť na tento prechod v rámci politiky súdržnosti 4,8 miliardy EUR v záujme ekologizácie uhoľných regiónov.

Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku Európskeho výboru regiónov sa zišla na svojej 24. schôdzi v Bukurešti. Tromi hlavnými témami programu rokovania boli opatrenia na pokročenie v plnení Parížskej dohody o zmene klímy, úloha miest a regiónov pri uplatňovaní balíka opatrení EÚ v oblasti čistej energie a ciele udržateľného rozvoja. VR sa v spolupráci s Európskou komisiou, rumunským predsedníctvom Rady EÚ a Združením miest a obcí Rumunska zúčastňuje na 12. konferencii strategického plánu pre energetické technológie s názvom Dosiahnuť energetickú transformáciu na miestnej úrovni , ktorá sa koná od 12. do 14. júna 2019.

Členovia schválili návrh stanoviska na tému Vykonávanie balíka opatrení v oblasti čistej energie: INECP ako nástroj prístupu miestneho a územného riadenia k otázke klímy a aktívnej a pasívnej energie . Jeho spravodajca József Ribányi (HU/EĽS) , podpredseda zastupiteľstva Tolnianskej župy , v tejto súvislosti vyhlásil: „Členské štáty musia kriticky posúdiť svoje súčasné viacúrovňové dialógy o klíme a energetike, aby v nich zabezpečili úzke zapojenie miestnych a regionálnych samospráv, ako sa uvádza v nariadení o riadení energetickej únie. Práve prostredníctvom týchto dialógov sa môžu mestá a regióny, ale aj občianska spoločnosť, podniky a príslušné zainteresované strany zapojiť do formulovania a uplatňovania stratégií a akčných plánov v oblasti energetiky a klímy. Nesmieme zabúdať na to, že mestá a regióny spravujú obrovský fond budov a siete verejnej dopravy, majú priame právomoci v oblasti územného plánovania a obhospodarovania pôdy a fungujú ako regulačné orgány pri decentralizovanej výrobe energie. Ako zhromaždenie zastupujúce mestá a regióny v EÚ sa budeme snažiť prispievať k plneniu národných plánov v oblasti energetiky a klímy, a najmä zapájať sa do viacúrovňových dialógov o klíme a energetike.“

Členovia takisto schválili návrh stanoviska na tému Udržateľná Európa do roku 2030 – opatrenia v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN, ekologickú transformáciu a Parížsku dohodu o zmene klímy . Spravodajkyňa Sirpa Hertell (FI/EĽS) , poslankyňa zastupiteľstva mesta Espoo, v dokumente požaduje zastrešujúcu stratégiu EÚ v oblasti cieľov udržateľného rozvoja, ktorá by usmerňovala všetky politiky a činnosti EÚ. Ako zdôraznila pani Hertell , „je potrebný systémový prístup, aby sme sa vyhli rozdrobeným a protichodným politikám. Musíme posilniť postavenie miest a regiónov, keďže sa na plnení cieľov udržateľného rozvoja v Európe podieľajú 65 percentami. Z hľadiska realizácie Agendy 2030 je zásadné, aby sa opatrenia zamerané na udržateľný rozvoj v rámci politík v oblasti klímy, energetiky a životného prostredia lokalizovali na miestnej úrovni. VR požaduje, aby sa stanovili integrované a inkluzívne miestne ciele a úlohy, vykonávacie opatrenia a ukazovatele na meranie a monitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov udržateľného rozvoja v súlade so zásadou viacúrovňového riadenia.“

Ďalej členovia schválili aj návrh stanoviska na tému Vykonávanie Parížskej dohody prostredníctvom inovatívnej a udržateľnej transformácie energetiky na regionálnej a miestnej úrovni . Spravodajca Witold STĘPIEŃ (PL/EĽS) , poslanec snemu Lodžského vojvodstva, uviedol, že „dosiahnutie Parížskej dohody si vyžaduje vyššie ambície a rýchly prechod na udržateľný a inovačný energetický systém. Zásadný význam má zapojenie európskych miest a regiónov, ako aj občanov, a to vzhľadom na ich právomoci v oblasti výroby, distribúcie a spotreby energie. Vlády jednotlivých krajín by mali považovať miestne a regionálne samosprávy za dôležitých partnerov. Samosprávy by mali mať lepší prístup k finančným prostriedkom, novým technológiám a programom budovania kapacít, aby sa mohla zabezpečiť spravodlivá energetická transformácia v uhoľných regiónoch, ako aj v regiónoch s vysokými emisiami CO 2 a na ostrovoch v celej Európe.“

Európsky výbor regiónov požaduje vyčleniť v rámci politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 prostriedky vo výške 4,8 miliardy EUR na podporu udržateľnej transformácie uhoľných regiónov. Podporuje tiež zvýšenie úrovne povolenej štátnej pomoci pre projekty súvisiace s transformáciou energetiky v uhoľných regiónoch, ako aj zvýšenie miery financovania ziskových organizácií v rámci špecializovaných programov EÚ zo 60 % na 70 %. Zhromaždenie miest a regiónov EÚ opätovne vyzýva, aby sa aspoň 30 % budúceho rozpočtu EÚ vyčlenilo na zohľadňovanie politiky v oblasti klímy.

Miestni predstavitelia vyzývajú Európsku komisiu a členské štáty, aby do roku 2030 zvýšili cieľ týkajúci sa zníženia emisií skleníkových plynov zo 40 % na 50 % a cieľ v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov na 40 % (v súčasnosti sú tieto ciele stanovené na úrovni 32,5 % a 32 %). Tento krok by mal výrazne prispieť k dosiahnutiu klimaticky neutrálnej Európy do roku 2050.

Členovia diskutovali o  Dohovore primátorov a starostov po roku 2020 , ktorý vypracovala spravodajkyňa Benedetta Brighenti (IT/SES) , poslankyňa mestského zastupiteľstva Castelnuovo Rangone v Modene. V priebehu diskusie sa zdôraznilo, že miestni predstavitelia požadujú väčšiu podporu pre takmer 10 tisíc miest a regiónov, ktoré dobrovoľne uplatňujú akčné plány v oblasti udržateľnej energetiky a klímy (SECAP) v rámci Dohovoru primátorov a starostov, a takisto urýchlené zabezpečenie komplementárnosti medzi vnútroštátne stanovenými príspevkami a miestne/regionálne stanovenými príspevkami v rámci Parížskej dohody o zmene klímy.

Poznámka pre redaktorov:

Ak máte záujem stiahnuť si snímky zo schôdze komisie ENVE, kliknite na tento odkaz .

Ak máte záujem stiahnuť si snímky z konferencie strategického plánu pre energetické technológie, kliknite na tento odkaz .

Všetky dokumenty zo schôdze komisie ENVE si môžete stiahnuť tu .

Národné plány v oblasti energetiky a klímy majú zahŕňať stratégie a opatrenia v oblasti energetiky a klímy na roky 2021 – 2030, ktorými členské štáty prispejú k dosiahnutiu cieľov EÚ do roku 2030. Členské štáty mali svoje návrhy týchto plánov predložiť do konca roku 2018. Teraz musia vypracovať a do 31. decembra 2019 predložiť ich konečné verzie. V legislatívnom uznesení o riadení energetickej únie prijatom v novembri 2018 sa členské štáty vyzývajú, aby zaviedli viacúrovňové dialógy o klíme a energetike, do ktorých by boli zapojené miestne a regionálne samosprávy.

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu o riadení energetickej únie si môžete prečítať na tomto odkaze .

VR sa rozhodol prispieť k diskusnému dokumentu Európskej komisie Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 , ktorý bol zverejnený v januári 2019, už druhým stanoviskom, a to na tému Ciele udržateľného rozvoja: základ dlhodobej stratégie EÚ pre udržateľnú Európu do roku 2030 . Jeho spravodajcom je Arnoldas Abramavičius (LT/EĽS) , poslanec okresného zastupiteľstva Zarasai a vedúci litovskej delegácie vo VR. Stanovisko bude prijaté na nasledujúcom plenárnom zasadnutí VR 26. – 27. júna 2019.

Podľa Spoločného výskumného centra EÚ sa čierne a hnedé uhlie ťaží v 41 regiónoch v 12 členských štátoch. V uhoľnom priemysle je priamo zamestnaných približne 240 tisíc osôb. Najvyššia miera zamestnanosti v sektore ťažby uhlia je v Poľsku (vyše 99 tisíc), nasleduje Nemecko (25 tisíc), Česká republika (18 tisíc), Rumunsko (15 tisíc) a Bulharsko (12 tisíc).

Jedným z hlavných návrhov stanoviska komisie pre hospodársku politiku (ECON) na tému Sociálno-ekonomická štrukturálna transformácia uhoľných regiónov v Európe , ktoré vypracoval spravodajca Mark Speich (DE/EĽS) , štátny tajomník spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti, je požiadavka vyčleniť v rámci politiky súdržnosti prostriedky vo výške 4,8 miliardy EUR na podporu transformácie uhoľných regiónov v záujme ich ekologizácie.

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-KEY-TO-DELIVER-GREEN-PRIORITIES-OVER-NEXT-FIVE-YEARS.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023