Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny žiadajú podporu pre uhoľné regióny v procese transformácie  

Potreby európskych uhoľných regiónov v kontexte energetickej transformácie EÚ boli hlavným bodom programu schôdze komisie pre hospodársku politiku (ECON) Európskeho výboru regiónov (VR), ktorá sa uskutočnila 9. júla v Bruseli. V  stanovisku , ktoré vypracoval štátny tajomník spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti Mark Speich, vyzvali členovia výboru ECON na úpravu pravidiel štátnej pomoci a dodatočných finančných prostriedkov pre postihnuté regióny v rámci politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027.

V roku 2018 predložila Európska komisia strategickú dlhodobú víziu prosperujúceho, moderného, konkurencieschopného a klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050. Na dosiahnutie tohto cieľa musí EÚ do veľkej miery upustiť od využívania fosílnych zdrojov energie a najmä spaľovania uhlia na výrobu elektrickej energie. V súčasnosti sa uhlie ešte stále ťaží v 41 regiónoch na úrovni NUTS-2 v 12 členských štátoch, kde zohráva zásadnú úlohu v miestnych hospodárstvach.

Ako uviedol štátny tajomník spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko pre spolkové, európske a medzinárodné záležitosti a spravodajca stanoviska VR na tému Sociálno-ekonomická štrukturálna transformácia uhoľných regiónov v Európe Mark Speich , v  sektore ťažby uhlia je v Európe momentálne ešte stále zamestnaných 185 000 ľudí, pričom ďalších 52 000 osôb pracuje vo výrobe energie spaľovaním uhlia . Uhoľný priemysel je tiež nepriamo spojený s rôznymi priemyselnými odvetviami, ako je poskytovanie medzivstupov, vybavenia, služieb a spotrebného tovaru, od čoho je závislých ďalších 215 000 pracovných miest. Transformácia hospodárstva a budovanie nových priemyselných odvetví si vyžiadajú určitý čas. Musíme preto zabezpečiť, aby dotknutí pracovníci a spoločenstvá mali podporu, odbornú prípravu a finančnú pomoc, ktorú potrebujú na obnovu svojich miestnych hospodárstiev. Musíme im poskytnúť novú perspektívu, aby vedeli, že sa na nich nezabudne .“

Členovia komisie ECON vítajú v tejto súvislosti výzvu Európskeho parlamentu, aby sa v budúcom viacročnom finančnom rámci zriadil nový fond pre spravodlivú energetickú transformáciu. Zdôraznili však, že vhodnejšie než zriadiť centralizovaný fond by bolo vyčleniť dodatočné finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti na roky 2021 až 2027, aby sa tak pomohlo uhoľným regiónom a riešila ich potreba cielenej pomoci. Má to osobitný význam vzhľadom na skutočnosť, že tieto regióny sa výrazne líšia, napríklad pokiaľ ide o ich zemepisnú polohu, úroveň hospodárskeho rozvoja či demografickú perspektívu.

„Som rád, že VR je ďalším orgánom EÚ, ktorý podporuje zriadenie fondu pre spravodlivú energetickú transformáciu pre uhoľné regióny, ktorý som navrhol vo Výbore Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE EP) a ktorý podporila väčšina poslancov Európskeho parlamentu. Hoci budú mať význam synergie s Kohéznym fondom, EP očakáva dodatočné finančné prostriedky a osobitný rozpočtový riadok pre tento fond v novom VFR. Bude to mať kľúčový význam nielen ako silný signál pre občanov uhoľných regiónov, na ktorých sa nesmie zabudnúť, ale aj ako dôležitý odkaz, že to v EÚ myslíme vážne s Parížskou dohodou, našou energetickou transformáciou a ambicióznymi cieľmi v oblasti klímy,“ uviedol predseda ITRE EP Jerzy Buzek (PL/EĽS).

Členovia komisie ECON tiež zdôraznili pridanú európsku hodnotu, pokiaľ ide o podporu uhoľných regiónov v tejto prechodnej fáze, a odporučili dať uhoľným regiónom dostatočnú pružnosť pri uplatňovaní pravidiel EÚ týkajúcich sa štátnej pomoci, aby mohli postupne upustiť od ťažby a využívania uhlia spôsobom, ktorý je uskutočniteľný zo sociálneho a hospodárskeho hľadiska.

Členovia VR počas schôdze diskutovali aj o stanoviskách na tému:

Správa o vykonávaní smerníc v oblasti verejného obstarávania , spravodajca: Thomas Habermann (DE/EĽS)

Príspevok regiónov a miest k novému politickému rámcu EÚ pre MSP , spravodajca: Tadeuz Truskolaski (PL/EA)

Poznámka pre redaktorov:

* NUTS (nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely) je hierarchický systém pre rozdelenie hospodárskeho územia EÚ na účely zberu, tvorby a harmonizácie európskych regionálnych štatistík, sociálno-ekonomických analýz regiónov a rámca regionálnych politík EÚ. Pre každý členský štát EÚ stanovil Eurostat po dohode s jednotlivými štátmi hierarchiu troch úrovní NUTS. Členenie na niektorých úrovniach nemusí nevyhnutne zodpovedať administratívnemu rozdeleniu v rámci krajiny.

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023