Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny sú neoddeliteľnou súčasťou uhlíkovo neutrálnej a digitálnej transformácie Európy  
Podľa zhromaždenia EÚ združujúceho mestá a regióny je inkluzívnosť v Digitálnej agende pre Európu a viacúrovňový dialóg jediným spôsobom, ako môže Európa dosiahnuť svoje energetické a klimatické ciele

V rámci rumunského predsedníctva Rady Európskej únie sa tento týždeň v Bukurešti konali dve podujatia na vysokej úrovni, na ktorých bol Európsky výbor regiónov výrazne zastúpený. Išlo o zhromaždenie pre digitálnu agendu 2019 a konferenciu o pláne SET. Mestá a regióny EÚ posunuli inkluzívnosť do centra európskej digitálnej stratégie, pričom varovali, že účinné viacúrovňové dialógy sú jediným spôsobom, ako splniť energetické a klimatické ciele EÚ, ako aj ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Zhromaždenie pre digitálnu agendu 2019 – najvyššie fórum EÚ, na ktorom sa hodnotia výsledky dosiahnuté v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu – podporilo vyhlásenie VR, že inkluzívnosť musí byť neoddeliteľnou súčasťou budúceho digitálneho jednotného trhu. VR predstavil v Bukurešti dokument „Digitálna Európa pre všetkých“ , ktorý je sériou návrhov predsedu VR Karl-Heinza Lambertza a prvého podpredsedu Markku Markkulu a ktorý je príspevkom k novému mandátu Európskej komisie v oblasti digitálneho jednotného trhu na nasledujúcich päť rokov.

Hlavným rečníkom v záverečnej časti zhromaždenia pre digitálnu agendu bol prvý podpredseda Markku Markkula (FI/EĽS) , ktorý uviedol: „Digitálna revolúcia sa začína na miestnej úrovni. Musíme dohliadnuť na to, aby bola digitalizácia Európy v plnej miere inkluzívna a nezabúdalo sa v nej na žiadnu komunitu. Je mimoriadne dôležité, aby boli digitálne a udržateľné riešenia cenovo dostupné a prístupné pre všetkých. Musíme tiež prepojiť internet vecí s oblasťou dopravy, energetickej účinnosti a obehového hospodárstva s cieľom spojiť digitalizáciu Európy so splnením energetických a klimatických cieľov EÚ a cieľov udržateľného rozvoja.“

Jedným z návrhov VR v súvislosti s dokumentom Digitálna Európa pre všetkých je zostavenie indexu miestnej digitálnej ekonomiky a spoločnosti v snahe lepšie zohľadniť rôzne „digitálne podmienky“ európskych miest a regiónov. Návrhy VR na digitalizáciu jednotného trhu sa teraz predložia nastupujúcemu fínskemu predsedníctvu Rady EÚ a budú súčasťou diskusií o  programe Digitálna Európa , ktorý bol prvýkrát navrhnutý v júni 2018.

Predsedovi rady grófstva Tipperary a členovi VR Michelovi Murphymu (IE/EĽS) bola v Bukurešti odovzdaná prvá poukážka Wifi4EU v hodnote 15 000 EUR na inštaláciu bezplatného Wi-Fi pripojenia v rámci jeho komunity. WiFi4EU je novým systémom EÚ na poskytovanie bezplatného Wi-Fi pripojenia miestnym komunitám.

Od 12. do 14. júna sa v Bukurešti uskutočnila aj 24. schôdza komisie VR pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) . VR sa v spolupráci s Európskou komisiou, Združením rumunských miest a obcí a rumunským predsedníctvom Rady EÚ podieľal na organizácii konferencie o pláne SET . Podpredseda Markkula zdôraznil, že Európa nebude schopná dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, ani splniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja bez úzkeho a štruktúrovaného partnerstva medzi Európskou úniou, akademickou obcou, podnikmi a národnými, regionálnymi a miestnymi úrovňami verejnej správy.

„Zásadný význam má lepšie zapojenie miestnych a regionálnych úrovní do vypracúvania národných energetických a klimatických plánov a skutočnosť, že práve teraz preberá predsedníctvo Rady EÚ Fínsko, je v tejto súvislosti rozhodujúca. Treba pokračovať v práci našich rumunských kolegov v súvislosti s vykonávaním balíka opatrení v oblasti čistej energie, najmä pokiaľ ide o začlenenie energetickej únie do vnútroštátnych politík členských štátov a konkrétnejšie do národných energetických a klimatických plánov. Musíme dohliadnuť na to, aby energetické a klimatické ciele stanovené v každom z týchto plánov boli dostatočne ambiciózne. Len prostredníctvom viacúrovňových štruktúrovaných dialógov, do ktorých budú zapojené miestne a regionálne samosprávy, ale aj podniky a občianska spoločnosť, sa členským štátom skutočne podarí prejsť na čistú energiu,“ vyhlásil v záverečnej časti konferencie o pláne SET prvý podpredseda Markku Markkula.

„Počas fínskeho predsedníctva Rady EÚ chcú naše mestá a regióny ukázať, ako vypracúvajú a vykonávajú miestne energetické a klimatické plány. VR môže a bude využívať rôzne nástroje v snahe podporovať subjekty zo všetkých častí EÚ v tom, aby prevzali vedúcu úlohu pri plnení cieľov udržateľného rozvoja OSN,“ uviedol na záver.

Ďalšie informácie:

Pod názvom „Dosiahnuť energetickú transformáciu“ sa na konferencii o pláne SET preskúmali stratégie potrebné na miestnej a regionálnej úrovni na urýchlenie prechodu na udržateľnú energiu a analyzovali sa v súčasnosti dostupné investičné možnosti s cieľom využiť potenciál podnikov na vytváranie nízkouhlíkových inovačných ekonomík na miestnej a regionálnej úrovni. Delegáti posúdili miestne výzvy a riešenia vedúce k integrácii jednotlivých energetických systémov a konkrétne spôsoby, akými plán SET prispieva k dekarbonizácii miestnych ekonomík.

Cieľom Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET) je urýchliť vývoj a zavádzanie nízkouhlíkových technológií. Plán má pomôcť zlepšovať nové technológie a znižovať náklady prostredníctvom koordinácie výskumu a pomoci pri financovaní projektov.

V pláne pre Digitálnu Európu pre všetkých , ktorú podpísal predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula, VR predkladá svoje návrhy budúcej Európskej komisii. Okrem iného ide o tieto návrhy:

Vytvoriť európsku sieť centier digitálnych inovácií v spojení s regionálnymi stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Využívať rôzne nástroje financovania EÚ vrátane štrukturálnych fondov na posilnenie zriaďovania centier digitálnych inovácií a zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých regiónoch EÚ.

Vytvárať regionálne aliancie pre digitálne zručnosti so sektorom vzdelávania a odbornej prípravy, aby tak zručnosti zodpovedali digitálnym požiadavkám miestnych podnikov.

Využiť revíziu smernice o verejnom obstarávaní na to, aby sa podporilo ľahšie zavádzanie inteligentných služieb v úzkom spojení s centrami digitálnych inovácií, optimálne využiť dohody o spoločnom nakupovaní a spolupracovať s Európskou investičnou bankou, aby sa uľahčilo spoločné nakupovanie.

Zverejniť výzvu na výber inteligentných modelových obcí a regiónov v každom členskom štáte v spojení so špecializovanou odbornou prípravou a zosúlaďovaním opatrení.

Využívať nové digitálne riešenia na miestnej úrovni na trvalý dialóg s občanmi o rôznych záležitostiach počnúc kybernetickou bezpečnosťou až po digitálne verejné služby.

Vytvoriť európsky systém poukážok na audit elektronickej verejnej správy pre 700 malých a stredných miest, v rámci ktorého by experti na miestnu správu poskytovali 15-dňovú poradenskú službu mestskej rade.

Zaviesť súbor zmysluplných ukazovateľov, ktoré by mohli merať pokrok dosiahnutý na miestnej a regionálnej úrovni, a uverejňovať pravidelné správy o aktuálnom stave miestneho/regionálneho rozmeru jednotného digitálneho trhu.

Zhromaždenie pre digitálnu agendu 2019 je fórom, na ktorom zainteresované strany vyhodnocujú výsledky dosiahnuté v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu, vyvodzujú ponaučenia a vymieňajú si názory o hlavných črtách budúcej digitálnej politiky. Podujatie je tiež vynikajúcou príležitosťou ukázať, ako digitálny svet mení naše spoločnosti a hospodárstva a ako môže prispieť k pozitívnej zmene nášho života. Spoluorganizujú ho Európska komisia a rumunské predsedníctvo Rady Európskej únie.

Kontakty:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Share: