Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Mestá a regióny sú neoddeliteľnou súčasťou uhlíkovo neutrálnej a digitálnej transformácie Európy  
Podľa zhromaždenia EÚ združujúceho mestá a regióny je inkluzívnosť v Digitálnej agende pre Európu a viacúrovňový dialóg jediným spôsobom, ako môže Európa dosiahnuť svoje energetické a klimatické ciele

V rámci rumunského predsedníctva Rady Európskej únie sa tento týždeň v Bukurešti konali dve podujatia na vysokej úrovni, na ktorých bol Európsky výbor regiónov výrazne zastúpený. Išlo o zhromaždenie pre digitálnu agendu 2019 a konferenciu o pláne SET. Mestá a regióny EÚ posunuli inkluzívnosť do centra európskej digitálnej stratégie, pričom varovali, že účinné viacúrovňové dialógy sú jediným spôsobom, ako splniť energetické a klimatické ciele EÚ, ako aj ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja.

Zhromaždenie pre digitálnu agendu 2019 – najvyššie fórum EÚ, na ktorom sa hodnotia výsledky dosiahnuté v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu – podporilo vyhlásenie VR, že inkluzívnosť musí byť neoddeliteľnou súčasťou budúceho digitálneho jednotného trhu. VR predstavil v Bukurešti dokument „Digitálna Európa pre všetkých“ , ktorý je sériou návrhov predsedu VR Karl-Heinza Lambertza a prvého podpredsedu Markku Markkulu a ktorý je príspevkom k novému mandátu Európskej komisie v oblasti digitálneho jednotného trhu na nasledujúcich päť rokov.

Hlavným rečníkom v záverečnej časti zhromaždenia pre digitálnu agendu bol prvý podpredseda Markku Markkula (FI/EĽS) , ktorý uviedol: „Digitálna revolúcia sa začína na miestnej úrovni. Musíme dohliadnuť na to, aby bola digitalizácia Európy v plnej miere inkluzívna a nezabúdalo sa v nej na žiadnu komunitu. Je mimoriadne dôležité, aby boli digitálne a udržateľné riešenia cenovo dostupné a prístupné pre všetkých. Musíme tiež prepojiť internet vecí s oblasťou dopravy, energetickej účinnosti a obehového hospodárstva s cieľom spojiť digitalizáciu Európy so splnením energetických a klimatických cieľov EÚ a cieľov udržateľného rozvoja.“

Jedným z návrhov VR v súvislosti s dokumentom Digitálna Európa pre všetkých je zostavenie indexu miestnej digitálnej ekonomiky a spoločnosti v snahe lepšie zohľadniť rôzne „digitálne podmienky“ európskych miest a regiónov. Návrhy VR na digitalizáciu jednotného trhu sa teraz predložia nastupujúcemu fínskemu predsedníctvu Rady EÚ a budú súčasťou diskusií o  programe Digitálna Európa , ktorý bol prvýkrát navrhnutý v júni 2018.

Predsedovi rady grófstva Tipperary a členovi VR Michelovi Murphymu (IE/EĽS) bola v Bukurešti odovzdaná prvá poukážka Wifi4EU v hodnote 15 000 EUR na inštaláciu bezplatného Wi-Fi pripojenia v rámci jeho komunity. WiFi4EU je novým systémom EÚ na poskytovanie bezplatného Wi-Fi pripojenia miestnym komunitám.

Od 12. do 14. júna sa v Bukurešti uskutočnila aj 24. schôdza komisie VR pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE) . VR sa v spolupráci s Európskou komisiou, Združením rumunských miest a obcí a rumunským predsedníctvom Rady EÚ podieľal na organizácii konferencie o pláne SET . Podpredseda Markkula zdôraznil, že Európa nebude schopná dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu, ani splniť ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja bez úzkeho a štruktúrovaného partnerstva medzi Európskou úniou, akademickou obcou, podnikmi a národnými, regionálnymi a miestnymi úrovňami verejnej správy.

„Zásadný význam má lepšie zapojenie miestnych a regionálnych úrovní do vypracúvania národných energetických a klimatických plánov a skutočnosť, že práve teraz preberá predsedníctvo Rady EÚ Fínsko, je v tejto súvislosti rozhodujúca. Treba pokračovať v práci našich rumunských kolegov v súvislosti s vykonávaním balíka opatrení v oblasti čistej energie, najmä pokiaľ ide o začlenenie energetickej únie do vnútroštátnych politík členských štátov a konkrétnejšie do národných energetických a klimatických plánov. Musíme dohliadnuť na to, aby energetické a klimatické ciele stanovené v každom z týchto plánov boli dostatočne ambiciózne. Len prostredníctvom viacúrovňových štruktúrovaných dialógov, do ktorých budú zapojené miestne a regionálne samosprávy, ale aj podniky a občianska spoločnosť, sa členským štátom skutočne podarí prejsť na čistú energiu,“ vyhlásil v záverečnej časti konferencie o pláne SET prvý podpredseda Markku Markkula.

„Počas fínskeho predsedníctva Rady EÚ chcú naše mestá a regióny ukázať, ako vypracúvajú a vykonávajú miestne energetické a klimatické plány. VR môže a bude využívať rôzne nástroje v snahe podporovať subjekty zo všetkých častí EÚ v tom, aby prevzali vedúcu úlohu pri plnení cieľov udržateľného rozvoja OSN,“ uviedol na záver.

Ďalšie informácie:

Pod názvom „Dosiahnuť energetickú transformáciu“ sa na konferencii o pláne SET preskúmali stratégie potrebné na miestnej a regionálnej úrovni na urýchlenie prechodu na udržateľnú energiu a analyzovali sa v súčasnosti dostupné investičné možnosti s cieľom využiť potenciál podnikov na vytváranie nízkouhlíkových inovačných ekonomík na miestnej a regionálnej úrovni. Delegáti posúdili miestne výzvy a riešenia vedúce k integrácii jednotlivých energetických systémov a konkrétne spôsoby, akými plán SET prispieva k dekarbonizácii miestnych ekonomík.

Cieľom Európskeho strategického plánu pre energetické technológie (plán SET) je urýchliť vývoj a zavádzanie nízkouhlíkových technológií. Plán má pomôcť zlepšovať nové technológie a znižovať náklady prostredníctvom koordinácie výskumu a pomoci pri financovaní projektov.

V pláne pre Digitálnu Európu pre všetkých , ktorú podpísal predseda VR Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula, VR predkladá svoje návrhy budúcej Európskej komisii. Okrem iného ide o tieto návrhy:

Vytvoriť európsku sieť centier digitálnych inovácií v spojení s regionálnymi stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Využívať rôzne nástroje financovania EÚ vrátane štrukturálnych fondov na posilnenie zriaďovania centier digitálnych inovácií a zavádzania vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia vo všetkých regiónoch EÚ.

Vytvárať regionálne aliancie pre digitálne zručnosti so sektorom vzdelávania a odbornej prípravy, aby tak zručnosti zodpovedali digitálnym požiadavkám miestnych podnikov.

Využiť revíziu smernice o verejnom obstarávaní na to, aby sa podporilo ľahšie zavádzanie inteligentných služieb v úzkom spojení s centrami digitálnych inovácií, optimálne využiť dohody o spoločnom nakupovaní a spolupracovať s Európskou investičnou bankou, aby sa uľahčilo spoločné nakupovanie.

Zverejniť výzvu na výber inteligentných modelových obcí a regiónov v každom členskom štáte v spojení so špecializovanou odbornou prípravou a zosúlaďovaním opatrení.

Využívať nové digitálne riešenia na miestnej úrovni na trvalý dialóg s občanmi o rôznych záležitostiach počnúc kybernetickou bezpečnosťou až po digitálne verejné služby.

Vytvoriť európsky systém poukážok na audit elektronickej verejnej správy pre 700 malých a stredných miest, v rámci ktorého by experti na miestnu správu poskytovali 15-dňovú poradenskú službu mestskej rade.

Zaviesť súbor zmysluplných ukazovateľov, ktoré by mohli merať pokrok dosiahnutý na miestnej a regionálnej úrovni, a uverejňovať pravidelné správy o aktuálnom stave miestneho/regionálneho rozmeru jednotného digitálneho trhu.

Zhromaždenie pre digitálnu agendu 2019 je fórom, na ktorom zainteresované strany vyhodnocujú výsledky dosiahnuté v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu, vyvodzujú ponaučenia a vymieňajú si názory o hlavných črtách budúcej digitálnej politiky. Podujatie je tiež vynikajúcou príležitosťou ukázať, ako digitálny svet mení naše spoločnosti a hospodárstva a ako môže prispieť k pozitívnej zmene nášho života. Spoluorganizujú ho Európska komisia a rumunské predsedníctvo Rady Európskej únie.

Kontakty:

Lauri Ouvinen lauri.ouvinen@cor.europa.eu

David Crous david.crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEARER-RULES-ADEQUATE-FUNDING-NEEDED.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-ARE-AT-THE-HEART-OF-EUROPES-CARBON-NEUTRAL-AND-DIGITAL-TRANSFORMATION.ASPX

Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
Clearer rules and adequate funding are needed to ensure interoperability and digitalise public services
24.05.2023