Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Akt o čipoch: miestni lídri požadujú primerané financovanie na rozšírenie výroby polovodičových súčiastok, zlepšenie postavenia miestnych dodávateľov a zaistenie kvalifikovanej pracovnej sily  

Miestni a regionálni lídri z EÚ v súbore odporúčaní Európskeho výboru regiónov (VR) z 12. októbra vyzvali na zvýšenie investícií do výroby väčšieho množstva polovodičových súčiastok v Európe a zmenšenie závislosti od dodávateľov surovín, polotovarov alebo čipov z krajín mimo EÚ. Jedným z ďalších hlavných posolstiev stanoviska k aktu o čipoch je varovanie, že celosvetový nedostatok polovodičových súčiastok zhoršuje štrukturálne nedostatky, ktoré pandémia COVID-19 a energetická kríza odhaľujú na komunálnej a regionálnej úrovni, a že sú potrebné investície do priemyselných kapacít a inovácií, ako aj do odbornej prípravy, aby sa miestne hospodárstva mohli spoliehať na kvalifikovanú pracovnú silu a primerané dodávky.

Globálny nedostatok polovodičových súčiastok poukázal na lokálnu a regionálnu závislosť od dodávok zabezpečovaných obmedzeným počtom podnikov a ich ohrozenosť vývoznými obmedzeniami v krajinách mimo EÚ a inými narušeniami súvisiacimi s geopolitickou situáciou. V hodnotovom vyjadrení má EÚ na globálnom trhu s polovodičovými súčiastkami v súčasnosti podiel 10 %, čo je výrazne pod jej ekonomickou váhou. Napriek svojej silnej globálnej pozícii vo výrobe materiálov a zariadení je EÚ pri navrhovaní, výrobe, balení, skúšaní a montáži čipov vo veľkej miere závislá od dodávateľov z tretích krajín.

Na podporu rozšírenia a diverzifikácie odvetvia výroby čipov v EÚ miestne a regionálne samosprávy v stanovisku na tému Európsky akt o čipoch vyzývajú EÚ, aby viac investovala a sprístupnila nové finančné prostriedky na vykonávanie tohto aktu, pričom by sa v prvom rade malo vychádzať z existujúcich klastrov a ekosystémov. Cieľom je zmenšiť strategickú závislosť od krajín mimo EÚ, pokiaľ ide o výrobu polovodičových súčiastok, dodávateľské reťazce a dodávky surovín a polotovarov. Mestá a regióny zohrávajú pri posilňovaní európskeho polovodičového priemyslu dôležitú úlohu. Spájajú všetky zainteresované subjekty, aby sa prispelo k rozvoju miestnych výrobných prevádzok a výskumných inštitúcií. V stanovisku sa uvádza, že ak má mať európsky priemysel zabezpečené dodávky polovodičových súčiastok, je potrebné cielene podporovať výskum a vývoj nových technológií. Okrem toho je potrebných viac možností kvalifikácie a odbornej prípravy, najmä na regionálnej úrovni, napríklad zriadením „polovodičovej akadémie “ a „znalostného a inovačného spoločenstva“ s cieľom riešiť nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a podporovať medziregionálnu spoluprácu v odvetví. Potreba obehovejšej polovodičovej výroby v Európe je ďalšou z hlavných požiadaviek stanoviska. Pokiaľ ide o výrobu čipov, v stanovisku sa konštatuje, že obehovosť by podstatne zlepšila strategickú autonómiu EÚ.

Spravodajca Thomas Schmidt (DE/EĽS), ktorý je ministrom regionálneho rozvoja spolkovej krajiny Sasko, vyhlásil: „Európsky akt o čipoch je veľmi dôležitou iniciatívou, ktorú Výbor regiónov jednoznačne podporuje. Musíme stavať na silných stránkach polovodičového odvetvia v Európe a využívať jeho potenciál. Predovšetkým je potrebná podpora výskumu a vývoja nových technológií. Celkovo musí EÚ a jej členské štáty investovať viac peňazí, aby sa európskemu odvetviu polovodičov dodal nový rozhodujúci impulz. Financovanie aktu o čipoch by preto malo byť súčasťou viacročného finančného rámca na obdobie od roku 2028. Hlavným prínosom európskeho aktu o čipoch je zabezpečenie dodávok polovodičových súčiastok pre európsky priemysel. Z toho budú mať prospech všetky európske regióny.

Členovia VR poukázali aj význam Európskej zelenej dohody pre toto odvetvie a jeho potenciál pre obehové hospodárstvo, opätovné používanie, recykláciu a energetickú efektívnosť. Vzhľadom na ťažkosti pri získavaní spoľahlivých informácií od podnikov o udržateľnosti a rozmanitosti ich výrobkov členovia vyzvali na väčšiu podporu monitorovania dodávateľských reťazcov v odvetví.

Kontext

Nedostatok polovodičových súčiastok spôsobený najmä vypuknutím pandémie COVID-19 v roku 2020, mal vážny vplyv na automobilový a dodávateľský priemysel v Európe. Okrem toho v automobilovom priemysle prebiehajú štrukturálne zmeny: v konvenčných autách je už teraz zabudovaný veľký počet čipov a výrazne sa zvýši dopyt po elektromobiloch.

Na zabezpečenie spravodlivej transformácie automobilového priemyslu vytvoril Alianciu regiónov s automobilovým priemyslom, ktorá je sieťou regiónov zaangažovaných do úspešnej transformácie európskeho automobilového a dodávateľského odvetvia. Zástupcovia členských regiónov sa po prvý raz stretnú 17. novembra v Lipsku, pričom sa zamerajú na stanovenie krátkodobých a strednodobých strategických cieľov aliancie na nasledujúce roky a diskusiu o potrebách spravodlivej transformácie pre regióny s výrazným zastúpením automobilového priemyslu.

Kontakt:

Theresa Sostmann

tel.: +32 475 999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

Digital divide must be addressed to support regions and cities in ongoing transitions, local leaders say
Digital divide must be addressed to support regions and cities in ongoing transitions, local leaders say
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-FEBRUARY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
Energy and digital transitions in focus at meeting of EU local and regional leaders
03.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-RESILIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

CoR survey on Digital resilience
CoR survey on Digital resilience
23.01.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CRITICAL-SIGNAL-NEW-INNOVATION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CHIPS-ACT-FUNDING.ASPX

Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
Regions and cities want the New EU Innovation Agenda to tackle persisting innovation divides
01.12.2022