Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Predseda Tzitzikostas a komisárka Ferreira vyzývajú na posilnenie spolupráce medzi EÚ, členskými štátmi, regiónmi, mestami a dedinami v záujme spravodlivej obnovy  

Vedúci predstavitelia regiónov a miest diskutovali 4. februára s komisárkou pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreira o tom, ako urýchliť spustenie nových programov politiky súdržnosti, zaistiť ich včasné vykonávanie a začleniť ich do národných plánov obnovy.

V snahe reagovať na pandémiu COVID-19 Európska únia zabezpečila bezprecedentný objem investícií, ktorý má umožniť spravodlivú, ekologickú a digitálnu obnovu. Iniciatíva REACT-EU, Fond na spravodlivú transformáciu, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti tvoria jedinečný súbor nástrojov, ktorý môže zaistiť inkluzívnu obnovu, ako aj spravodlivú ekologickú a digitálnu transformáciu.

Čerpanie a implementácia všetkých dostupných finančných prostriedkov EÚ sú pre národné vlády a regionálne a miestne samosprávy náročnou výzvou. Ako sa zdôraznilo v diskusii na plenárnom zasadnutí, centralizácia a riešenia zhora môžu oslabiť vplyv investícií vo viacerých členských štátoch. Členovia VR a komisárka Ferreira preto vyzvali na plné zapojenie regionálnych a miestnych samospráv do navrhovania komplexných plánov obnovy v súlade so zásadou partnerstva, aby sa čo najlepšie využili synergie medzi všetkými dostupnými nástrojmi. „ Stojíme pred nebývalými výzvami z hľadiska implementácie, ktoré môžeme zvládnuť len vtedy, ak budeme spolupracovať. V dôsledku núdzovej situácie často dochádza k centralizácii riadenia politiky súdržnosti a programy nie sú dobre skoordinované s národnými plánmi obnovy. Preto budeme s komisárkou Ferreira spolupracovať v snahe urýchliť spustenie nových programov, podporiť ich vykonávanie a informovať o prínose a výhodách politiky súdržnosti pre každodenný život ľudí, “ uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas .

V najbližších rokoch budú mať mnohé regióny k dispozícii dvakrát alebo dokonca trikrát viac finančných prostriedkov z európskych zdrojov. Máme viac nástrojov, viac príležitostí a viac investícií než kedykoľvek predtým. Je nevyhnutné využiť ich na realizáciu komplexných a perspektívnych národných stratégií, ktoré budú podporovať spoločné priority EÚ. V záujme zabezpečenia komplementárnosti, súdržnosti a územného vplyvu je nevyhnutné zapojiť do prípravy týchto stratégií a plánov regionálne a miestne samosprávy, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť, " zdôraznila komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira .

EÚ má jedinečnú príležitosť prispieť k dosiahnutiu cieľov zelenej dohody. Jednou z priorít nového programového obdobia je zahrnúť do politiky súdržnosti ekologický rozmer, “ vyhlásil prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a poslanec regionálneho zastupiteľstva Azorských ostrovov Vasco Cordeiro . Dodal, že „ nestačí len zabezpečiť primerané finančné prostriedky. Potrebné je aj zjednodušenie a väčší priestor na investovanie.

„Po tom, ako boli v novembri prijaté nariadenia o politike súdržnosti, všetky európske regióny pripravujú programy, ktoré treba urýchlene zaviesť do praxe. Už meškáme, ale zástupcovia miest a regiónov sú odhodlaní toto nové programové obdobie úspešne zvládnuť. Členské štáty musia preto zabezpečiť, aby Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti prispel k nášmu úsiliu. Ak budeme ignorovať mestá a regióny, súdržnosť a efektivitu nedosiahneme, “ upozornila predsedníčka komisie VR pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) Isabelle Boudineau .

Kontakt:

Carmen Schmidle

Tel. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Zdieľať :