Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Prepájanie európskych inštitúcií s občanmi ‎ Európske iniciatívy občanov musia mať vplyv na legislatívny proces EÚ  

Miestni a regionálni vedúci zástupcovia sú pripravení podporovať iniciatívy občanov s územným vplyvom

Miestni a regionálni vedúci zástupcovia na 142. plenárnom zasadnutí VR po prvýkrát pozvali zástupcov z dvoch európskych iniciatív občanov za prítomnosti podpredsedu Európskeho parlamentu zodpovedného za európsku demokraciu a európske iniciatívy občanov Pedra Silvu Pereiru a novozvolenej predsedníčky Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Christy Schwengovej. VR touto iniciatívou otvára diskusiu o demokracii so zreteľom na Konferenciu o budúcnosti Európy a preukazuje svoj záväzok podporovať európske iniciatívy občanov, ktoré patria do jeho politickej pôsobnosti a sú politicky relevantné pre miestne a regionálne samosprávy. Európske iniciatívy občanov uľahčujú a podporujú politickú prioritu VR priblížiť Európu jej občanom a VR ako zástupca úrovne verejnej správy, ktorá je najbližšie k občanom, je kľúčovým partnerom na ich propagáciu. Ak Európska komisia neprijme náležité legislatívne opatrenia, nielenže tým znechutí milióny občanov, ale tiež riskuje, že vyvolá nespokojnosť s európskymi inštitúciami.

Európska iniciatíva občanov vznikla v roku 2011. Je nástrojom participatívnej demokracie v EÚ, ktorý umožňuje občanom vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu s cieľom vykonávať zmluvy EÚ. Podľa správy OECD z roku 2020 o záujme o poradnú demokraciu v celej EÚ sa za posledných 40 rokov na miestnej (52 %) a regionálnej (30 %) úrovni častejšie používali reprezentatívne poradné procesy. Miestne a regionálne samosprávy sú preto prirodzenými partnermi pri podpore európskych iniciatív občanov s územným vplyvom. Ide o trojakú podporu: po prvé, členovia VR môžu kolektívne podporiť cieľ konkrétnej európskej iniciatívy občanov buď prostredníctvom stanovísk z vlastnej iniciatívy, alebo uzneseniami; po druhé, člen VR môže nastoliť príslušnú tému na plenárnom zasadnutí počas stálej diskusie o miestnych a regionálnych otázkach v EÚ; po tretie, európske iniciatívy občanov by sa mohli začleniť do siete CitizEN – siete na zapájanie občanov v rámci EÚ – ktorá je priekopníckym nástrojom VR so zreteľom na Konferenciu o budúcnosti Európy.

Prvý podpredseda VR Vasco Cordeiro uviedol, že „európske iniciatívy občanov by mohli predstavovať pozoruhodný nástroj na zlepšenie demokracie v EÚ. Musíme vždy stáť na strane demokracie, podporovať tvorbu lepších právnych predpisy a presadzovať uplatňovanie zásady aktívnej subsidiarity. Ak sa náležite nepodporia, hrozí, že iniciatíva občanov zlyhá, čo povedie k ďalšej frustrácii občanov a oslabeniu ich dôvery v EÚ. Nemala by to byť len fascinujúca akademická diskusia, ale by sa z nej mala vyplynúť politická diskusia na Konferencii o budúcnosti Európy s cieľom hľadať nové spôsoby posilnenia demokratických základov EÚ.“

Podpredseda Európskeho parlamentu zodpovedný za európsku demokraciu a európsku iniciatívu občanov Pedro Silva Pereira dodal, že „európska iniciatíva občanov je dôležitým nástrojom na podporu európskej účasti na legislatívnom procese Únie. Proces zavedený Lisabonskou zmluvou bol predmetom niekoľkých zmien s cieľom uľahčiť prístup a zabezpečiť tiež väčšiu transparentnosť pri rozhodovaní EÚ. V čase, keď chceme začať dôslednú diskusiu o budúcnosti Európy, môže byť európska iniciatíva občanov príkladom toho, ako ďalej rozširovať interakciu občanov s inštitúciami EÚ, najmä s Európskym parlamentom, a ako posilniť mechanizmy participatívnej demokracie. Iniciatíva Výboru regiónov prichádza v najvhodnejšom čase a vďaka nej bude možné zabezpečiť, aby boli regionálni aktéri v plnej miere zapájaní do pokračujúceho procesu zlepšovania európskej demokracie.“

Predsedníčka Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru Christa Schweng vyhlásila, že „ľudia sa musia stať stredobodom politík EÚ, či už prostredníctvom organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zastúpené v EHSV, alebo prostredníctvom nástrojov, ako je európska iniciatíva občanov. EHSV na úrovni EÚ a jeho členovia vo svojich príslušných krajinách budú naďalej propagovať európsku iniciatívu občanov a zvyšovať povedomie o nej, aby ju občania viac poznali, a teda ju aj viac využívali. Chceme občanov zapájať a stimulovať ich užitočnú angažovanosť, keďže EÚ by mala byť čo najbližšie k svojim občanom a mala by si zaslúžiť ich dôveru. Naše výbory zohrávajú dôležitú úlohu ako sprostredkovatelia na úrovni EÚ, ale aj na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.“

Európsku iniciatívu občanov Menšinový balíček – milión podpisov za rozmanitosť v Európe predstavil jeden z jej organizátorov, bývalý predseda a člen VR Karl-Heinz Lambertz . Iniciatíva vyzýva EÚ, aby zlepšila ochranu osôb patriacich k národnostným a jazykovým menšinám a posilnila kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v Únii. Ide o jednu zo siedmich európskych iniciatív občanov, ktoré získali dostatok podpisov, prešli všetkými fázami postupu a boli úspešne predložené Komisii.

Voliči bez hraníc – Plné politické práva pre občanov EÚ je jednou zo 14 európskych iniciatív občanov, ktoré sa v súčasnosti realizujú (t. j. otvorené iniciatívy v procese zbierania podpisov). Predstavil ju Beniamino Brunati a jej cieľom je posilniť súčasné práva občanov EÚ voliť a kandidovať v európskych a komunálnych voľbách v krajine ich pobytu a rozšíriť ich na regionálne a národné voľby a referendá.

CitizEN – sieť na zapájanie občanov v rámci EÚ – je nástroj, ktorý VR navrhol vo svojom stanovisku na tému Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi (spravodajca: Declan McDonnell, IE/EA), a jeho cieľom je zapájať občanov do tvorby politík. Sieť CitizEN by sa mohla spustiť počas Konferencie o budúcnosti Európy, pričom cieľom je, aby sa do budúcnosti stala trvalým mechanizmom. Sieť by mala tri ciele:

– posilňovať interakciu s európskymi inštitúciami a občanmi prostredníctvom priamych metód na zapájanie na miestnej a regionálnej úrovni,

– poskytovať príklady metód účasti, ktoré možno použiť formálne aj neformálne,

– slúžiť ako priestor na zhromažďovanie informácií a výmenu najlepších postupov, pokiaľ ide o iniciatívy na podporu účasti realizované na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni z celej Európskej únie.

Organizátori európskych iniciatív občanov by mali využiť príležitosť, ktorú poskytujú diskusie usporiadané Konferenciou o budúcnosti Európy. Sieť CitizEN by sa mohla stať stabilnou a trvalou infraštruktúrou schopnou pokračovať v práci v nadväznosti na túto konferenciu, a s cieľom zabezpečiť, aby boli občania dobre informovaní a mohli sa zapájať do fáz monitorovania, hodnotenia a posudzovania.

Podkladové informácie:

Od 1. januára 2020 sa uplatňujú nové pravidlá, aby bola európska iniciatíva občanov prístupnejšia, menej byrokratická a aby ju organizátori a podporovatelia mohli lepšie využívať. Hlavnou technickou inováciou je centrálny online systém zberu, ktorý spravuje Európska komisia. Táto služba sa poskytuje bezplatne a umožňuje občanom podpisovať sa pomocou elektronickej identifikácie. Organizátori sa tiež môžu rozhodnúť, že do konca roka 2022 zriadia svoj vlastný online systém zberu. Od roku 2012 bolo zaregistrovaných 75 iniciatív.

VR na túto tému schválil už tri stanoviská:

–  Európska iniciatíva občanov (CDR 167/2010), prijaté v roku 2010, spravodajkyňa Sonia Masini,

–  Európska iniciatíva občanov (CIVEX-VI/005), prijaté v októbri 2015, spravodajca: Luc van den Brande,

–  Nariadenie o európskej iniciatíve občanov (CIVEX-VI/028), prijaté v marci 2018, spravodajca: Luc van den Brande.

V stanovisku na tému Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu , prijatom v októbri 2018, sa európska iniciatíva občanov začleňuje do širšieho kontextu demokracie a zapojenia občanov: „ mali [by sa] posilniť participatívne nástroje ako je európska iniciatíva občanov. Ako doplnkový nástroj k existujúcim štruktúram zastupiteľskej demokracie na úrovni EÚ a k inovatívnym dodatočným prvkom vytvárania participatívneho rozhodovacieho procesu a trvalého dialógu môže európska iniciatíva občanov pomôcť mobilizovať občanov za spoločnú vec, zdôrazniť európsky rozmer kľúčových politických otázok a podnecovať celoeurópske diskusie a vytváranie zodpovedajúcej verejnej mienky.

V uznesení VR na tému Návrhy Európskeho výboru regiónov na nové legislatívne obdobie Európskej únie , ktoré výbor prijal v júni 2019, sa európska iniciatíva občanov taktiež radí medzi existujúce nástroje participatívnej demokracie, ktoré posilňujú legitímnosť a demokratické základy EÚ a ktoré by mali byť doplnené novými nástrojmi – ako napríklad stály systém dialógu s občanmi.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Tel +32 (0) 473 52 41 15

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-JOINS-HIGH-LEVEL-POLITICAL-CONFERENCE-EMBEDDING-HUMAN-RIGHTS-GRASSROOTS-LEVEL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BRIDGING-EUROPEAN-INSTITUTIONS-CITIZENS.ASPX

CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
CoR joins the High-level political conference on embedding human rights at grassroots level
22.05.2023