Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Brexit: hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier sa stretol s miestnymi vedúcimi predstaviteľmi s cieľom prediskutovať účinok brexitu na regióny a mestá  
Taktiež v programe plenárneho zasadnutia VR 22. a 23. marca: diskusia o budúcnosti Európy s poslancami Európskeho parlamentu pánom Verhofstadtom, pánom Brokom a pánom Leinenom; diskusia o potravinovej politike EÚ a znižovaní rizika katastrof s komisármi Andriukaitisom a Stylianidesom.

Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier bude 22. marca – krátko pred očakávaným začatím rokovaní Spojeného kráľovstva o vystúpení z EÚ – diskutovať s členmi Európskeho výboru regiónov (VR) o dôsledkoch rozhodnutia Spojeného kráľovstva na mestá a regióny. Zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv zaujmú nasledujúci deň svoje stanovisko a budú hlasovať o uznesení o brexite.

Diskusia o budúcnosti Európy

V prvý deň zasadnutia bude zhromaždenie EÚ združujúce miestnych a regionálnych politikov diskutovať o bielej knihe o budúcnosti Európy s troma poprednými poslancami Európskeho parlamentu. Diskusia o budúcnosti Európy je súčasťou širšej prebiehajúcej politickej úvahy VR o smerovaní EÚ – t. j. procesu, v rámci ktorého VR poskytuje priestor početným občianskym dialógom prebiehajúcim tento rok v celej EÚ. Diskusiu obohatia príspevky dvoch poslancov EP, ktorí sú autormi správ o reforme EÚ – Guya Verhofstadta (BE/ALDE) a Elmara Broka (DE/EĽS) – a poslanca Joa Leinena (DE/S&D), predsedu Európskeho medzinárodného hnutia, najväčšej paneurópskej siete proeurópskych organizácií. Pán Verhofstadt je aj zástupcom Európskeho parlamentu pri rokovaniach so Spojeným kráľovstvom.

Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR | Program plenárneho zasadnutia pre médiá.

Ďalšie body programu plenárneho zasadnutia:

Sendaiský rámec: riadenie dosahu prírodných katastrof na miestnej úrovni

VR a Úrad Organizácie Spojených národov pre znižovanie rizika katastrof (UNISDR) podpísali 13. októbra päťročný akčný plán, aby podporili mestá a regióny EÚ v koordinovanejšom postupe s cieľom zmierniť dosah prírodných katastrof. Akčný plán, ktorý bol podpísaný v Medzinárodný deň na znižovanie rizika katastrof, sa usiluje o to, aby sa Sendaiský rámec pre znižovanie rizika katastrof na roky 2015 – 2030 premietol do návrhov pre miestne a regionálne samosprávy. Spravodajcom stanoviska o tomto akčnom pláne, v ktorom sa zdôrazňuje potreba podporiť rozvoj miestnych platforiem na znižovanie rizika katastrof, je podpredseda zastupiteľstva Kujavsko-pomoranského vojvodstva Adam Banaszak (PL/EKR). Pred hlasovaním si členovia vymenia názory s komisárom pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christosom Stylianidesom.

Spolupráca v oblasti systémov zdravotnej starostlivosti

Stanovisko na tému Integrácia, spolupráca a výkonnosť systémov zdravotnej starostlivosti, ktorú vypracovala poslankyňa regionálneho snemu v Dalarne Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS), sa zameriava na to, akým spôsobom by EÚ mala podporovať členské štáty a ich miestne a regionálne orgány pri rozvoji zdravotnej starostlivosti a ako môže cezhraničná spolupráca prispieť k rozvoju európskych systémov zdravotnej starostlivosti. Primerané a udržateľné financovanie má rozhodujúci význam pre zaistenie celoplošnej, dostupnej a vysokokvalitnej zdravotnej starostlivosti. Spravodajkyňa osobitne upozorňuje na problémy v oblasti psychických ochorení a na chronické choroby, ktoré predstavujú najväčší podiel nákladov v zdravotníctve a iných systémoch sociálnej ochrany.

Udržateľná potravinová politika

Spravodajcom stanoviska, ktoré sa zameriava na podporu udržateľnejšej výroby potravín a spotrebu, ale aj na vytváranie prepojenia medzi potravinovou politikou a ostatnými politikami, je predseda vlády autonómnej provincie Bolzano a člen regionálneho zastupiteľstva Arno Kompatcher (IT/EĽS). Udržateľná potravinová politika EÚ musí mať demokratický rámec, musí byť vypracovaná na základe spoločnej dlhodobej vízie a musí sa zakladať na najnovších vedeckých poznatkoch v súlade s viacúrovňovým prístupom k riadeniu. V tomto stanovisku sa navrhujú iniciatívy a opatrenia na podporu potravinovej politiky EÚ z miestneho a regionálneho hľadiska. Názory na túto témy si s členmi vymení komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis.

Inteligentná špecializácia

Mikel Irujo (ES/EA) , vedúci delegácie regiónu Navarra v Bruseli, vo svojom stanovisku uvádza, že miestne a regionálne orgány musia spolupracovať pri vytváraní hodnotových reťazcov s cieľom rozvíjať stratégie inteligentnej špecializácie, prostredníctvom ktorých budú môcť účinne využívať prednosti svojho regiónu a zdroje. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa musí prepracovať súčasný regulačný rámec, pričom treba mať na zreteli rozvoj súčinnosti medzi nástrojmi financovania a regionálnymi politikami, a takisto sa usilovať o zosúladenie koncepcie, návrhu, realizácie, monitorovania a následného dosledovania stratégií. Do diskusie sa zapojí Ramón Luís Valcárcel Siso (ES/EĽS), spravodajca Európskeho parlamentu a taktiež podpredseda EP zodpovedný za komunikáciu.

VR bude v rovnaký deň hostiteľom konferencie o metropolitných oblastiach v rámci budúcej politiky súdržnosti.

Cieľom tejto konferencie je zdôrazniť úlohu veľkých miest a metropolitných oblastí v politike EÚ v oblasti súdržnosti a pri riadení štrukturálnych fondov. V rámci diskusie sa posúdi príspevok metropolitných miest k vykonávaniu súčasných politík EÚ a financovaniu a vymedzí sa spôsob, ako by sa mohla zmeniť ich úloha v politike súdržnosti po roku 2020. Viac informácií získate tu.

Prijaté majú byť tiež tieto stanoviská/uznesenia:

Legislatívne návrhy týkajúce sa nového rozhodnutia o spoločnom úsilí a využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF)

Uznesenie o prioritách Európskeho výboru regiónov k pracovnému programu Európskej komisie na rok 2017

Uznesenie o právnom štáte v EÚ z miestneho a regionálneho hľadiska

Praktické informácie:

Miesto konania : Európsky parlament, hlavná rokovacia sála – budova Paul Henri Spaak, rue Wiertz 60, Brusel

Dátum: 22. marca, 14.45 – 20.45 hod.; 23. marca, 9.00 – 13.00 hod.

Pozri program plenárneho zasadnutia a príslušné dokumenty

• Plenárne zasadnutie sa bude vysielať naživo na internetovej stránke VR.

• Program plenárneho zasadnutia pre médiá

Sledujte nás: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontaktné osoby:

Pierluigi Boda (IT, EN)

Tel: +32 2 282 2461

Mobil: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

David Crous Duran (ES, FR, EN, PT)

Tel: +32 2 282 2409

Mobil: +32 476 87 99 29

david.crous@cor.europa.eu

Lauri Ouvinen (FI, SV, EN, ES, FR)

Tel: +32 2 282 2063

Mobil: +32 473 53 68 87

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Carmen Schmidle (DE, EN)

Tel: +32 2 282 2366

Mobil: +32 476 73 57 87

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Nathalie Vandelle (FR,EN)

Tel: +32 2 282 2289

Mobil: +32 473 86 05 30

Nathalie.Vandelle@cor.europa.eu

Wioletta Wojewodzka (PL, FR)

Tel: +32 2 282 2289

Mobil: +32 475 84 39 86

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Fotografické služby

Tel: +32 2 282 2045

Photocor@cor.europa.eu

Audiovizuálne služby

Tel: +32 2 282 2532, Mobil: +32 473 52 29 88

stephanie.paillet@cor.europa.eu

Zdieľať :