Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Modrá ekonomika v európskych regiónoch: vstupná brána k udržateľnému rastu a zamestnanosti  
Prezidentka Maltskej republiky Marie-Louise Coleiro Preca a eurokomisár Karmenu Vella sa na maltskom ostrove Gozo pridali k Európskemu výboru regiónov

Členovia komisie pre prírodné zdroje (NAT) Európskeho výboru regiónov sa zišli na ostrove Gozo, aby rokovali predovšetkým o modrej ekonomike. Modrá ekonomika EÚ s obratom 566 miliárd EUR vytvára 1,3 % celkového HDP EÚ a zamestnáva 3,5 milióna osôb ( EK 2018 ). Na ostrove Gozo sa ďalej rokovalo o týchto dôležitých bodoch: cezhraničná spolupráca pri znižovaní rizika katastrof a nový európsky program pre rozvoj námorných odvetví. Konferenciu a schôdzu komisie NAT, na ktorých sa zúčastnilo vyše 100 delegátov, zorganizoval Samuel Azzopardi (MT/EĽS), predseda regiónu Gozo a primátor jeho hlavného mesta Victoria.

Predseda komisie NAT Ossi Martikainen (FI/ALDE) na otvorení konferencie na tému Trvalo udržateľný rozvoj modrej ekonomiky vyhlásil: „ Modrá ekonomika je jednou z prioritných oblastí komisie pre prírodné zdroje Európskeho výboru regiónov. Má potenciálne veľký sociálno-ekonomický dosah, a to nielen pre pobrežné a prímorské regióny, ale aj pre celú Európsku úniu. Domnievame sa, že spoločný európsky program je zásadný, pokiaľ ide o rozvoj plného potenciálu modrej ekonomiky a jeho premenu na rast a pracovné miesta, ktoré sú udržateľné z hospodárskeho, sociálneho aj environmentálneho hľadiska, a to počnúc tradičnými odvetviami, ako je námorná doprava, až po inovatívnejšie odvetvia, akými sú modré biotechnológie a energia oceánov.

Podľa usporiadateľa konferencie Samuela Azzopardiho (MT EĽS), predsedu regiónu Gozo a primátoramesta Victoria, je „ modrá ekonomika spôsobom, ako zosúladiť využívanie morských zdrojov s hospodárskym rastom a pracovnými miestami v záujme našich komunít. Podporujeme víziu VR, aby sa modrá ekonomika stala namiesto okrajovej agendy –neoddeliteľnou súčasťou hospodárskej politiky EÚ. Udržateľný rast je základom politických priorít ostrova Gozo. Ostrov sa už stal čistým prispievateľom čistej energie do maltskej rozvodovej siete a sme na dobrej ceste stať sa do roku 2020 ekologickým ostrovom. Ekologická stratégia ostrova Gozo sa začala uplatňovať v roku 2009.

Hnacou silou našich politík musia byť dlhodobé udržateľné investície, aby sa chránila obrovská biodiverzita Stredozemného mora a aby sa našim občanom poskytli nové možnosti príjmu. Modrá ekonomika v priemere rástla viac ako národné hospodárstvo vo všetkých členských štátoch EÚ. V posledných rokoch neustále rastie a som presvedčená, že do roku 2030 môžeme jej objem zdvojnásobiť,“ vyhlásila prezidentka Maltskej republiky Marie-Louise Coleiro Preca .

Malta patrí medzi popredných päť členských štátov EÚ, v ktorých modrá ekonomika najviac prispieva k ich HDP (4,7 %). Maltská modrá ekonomika zamestnáva približne 10 400 osôb a vytvára 406 miliónov EUR hrubej pridanej hodnoty.

Európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella k danej téme poznamenal: „ Stále existuje značný nedostatok investícií, ktorý možno prekonať iba osobitnými finančnými prostriedkami určenými na modrú ekonomiku. Preto sa tiež veľmi usilovne snažíme prilákať investorov. Pripravujeme platformu pre investície do modrej ekonomiky, ktorá už zhromaždila 600 potenciálne výnosných iniciatív pred komerčným využitím. Ďalej využijeme májový Európsky námorný deň v Lisabone na spustenie služby podporujúcej investičnú pripravenosť začínajúcich podnikov a MSP pôsobiacich v odvetviach modrej ekonomiky.

Označenie „modrá ekonomika“ sa vzťahuje na všetky hospodárske činnosti súvisiace s oceánmi, moriami a pobrežnými oblasťami a zahŕňa odvetvia, ako je rybolov, stavba lodí a „pobrežný“ cestovný ruch, ako aj modré biotechnológie a výroba energie z obnoviteľných zdrojov na mori. Rozvoj udržateľnej modrej ekonomiky je kľúčový na dosiahnutie cieľa udržateľného rozvoja OSN č. 14 .

Členovia na 23. schôdzi komisie NAT prijali návrh stanoviska na tému Cezhraničný rozmer znižovania rizika katastrof , ktorý vypracoval spravodajca Roberto Ciambetti (IT/EKR). Predseda rady regiónu Benátsko zdôraznil, že „ je potrebné, aby sme zaistili väčšiu odolnosť voči prírodným katastrofám, a preukázali tak zodpovednosť voči našim občanom. Musíme riziká mapovať a posudzovať ich a zároveň musíme investovať do expertných skupín, vysokoškolských kurzov a odbornej prípravy pracovníkov miestnej správy. “ Stanovisko bude prijaté na plenárnom zasadnutí VR 26. a 27. júna 2019.

Členovia prijali návrh stanoviska na tému Nový európsky program na urýchlenie rozvoja námorných odvetví . Spravodajca Christophe Clergeau (FR/SES), člen rady regiónu Pays-de-la-Loire, v tejto súvislosti podotkol, že „ modrá ekonomika musí byť ústrednou prioritou budúcej Európskej komisie. V námorných odvetviach bude možné vytvoriť mnoho udržateľných pracovných miest, ak sa v európskych politikách skĺbia ambície v oblasti námorníctva, priemyselná politika a záväzok k ekologickej transformácii. Na to, aby sme uspeli, bude nevyhnutné spoliehať sa na ekosystémy hlavných európskych námorných regiónov, financovať inovácie a rozvoj nových produktov a podporovať tradičný rybolov a stavbu lodí aj nové technológie, ako sú energia z obnoviteľných morských zdrojov alebo podniky modrej bioekonomiky. “ Stanovisko bude prijaté na plenárnom zasadnutí VR 26. 27. júna 2019.

Členovia prijali aj návrh stanoviska na tému Tvorba komplexného rámca Európskej únie v oblasti endokrinných disruptorov , ktorý vypracoval spravodajca Uno Silberg (EE/EA). Člen zastupiteľstva obce Kose konštatoval, že „ endokrinné disruptory majú ničivé dlhodobé účinky nielen na ľudské zdravie, ale aj na faunu a flóru. Hoci je ich prítomnosť veľmi rozšírená, povedomie verejnosti o nebezpečenstvách, ktoré predstavujú, je veľmi nízke. Potrebujeme urobiť kroky na zvýšenie povedomia verejnosti a prijať koordinované opatrenia na všetkých úrovniach s cieľom uprednostniť zdravie občanov, ale zároveň zohľadniť záujmy spotrebiteľov a priemyslu. “ Stanovisko bude prijaté na plenárnom zasadnutí VR 26. a 27. júna 2019.

Členovia diskutovali o týchto stanoviskách:

Pokrok pri vykonávaní stratégie lesného hospodárstva EÚ , spravodajca Ossi Martikainen (FI/ALDE), predseda komisie NAT a člen miestneho zastupiteľstva Lapinlahti.

Aktívne a zdravé starnutie , spravodajkyňa Birgitta Sacrédeus (SE/EĽS), členka zastupiteľstva regiónu Dalarna.

Dobytkárstvo , spravodajca Jacques Blanc (FR/EĽS), starosta La Canourgue.

Fotografie z 23. schôdze komisie NAT a z konferencie sú k dispozícii tu.

Súvislosti: Výročná hospodárska správa o modrom hospodárstve EÚ za rok 2018 kliknite tu .

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88   10 37

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BLUE-ECONOMY-IN-EUROPEAN-REGIONS-A-GATEWAY-TO-SUSTAINABLE-GROWTH-AND-JOBS.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023