Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Deficit 180 mld. EUR v dôsledku pandémie COVID-19 bude mať dosah na verejné služby, varuje VR v regionálnom a miestnom barometri EÚ  

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas upozorňuje na deficit vo výške 180 miliárd EUR v miestnych financiách a kritizuje vlády štátov za to, že svoje investičné plány nekonzultovali s miestnymi samosprávami

Ako sa uvádza v dnes uverejnenom regionálnom a miestnom barometri , ktorý vypracoval Európsky výbor regiónov , obnovu EÚ oslabuje skutočnosť, že hlavné mestá nekonzultujú núdzové plány obnovy financované z prostriedkov EÚ s ostatnými mestami a regiónmi. Ak by sa finančné prostriedky EÚ nenasmerovali tam, kde sú podľa miest a regiónov najviac potrebné, mohli by sa takisto prehĺbiť problémy spôsobené 180-miliardovým schodkom, ktorý vznikol medzi príjmami a výdavkami v dôsledku pandémie COVID-19.

druhej výročnej správe , ktorá zahŕňa jeden z najväčších doteraz uskutočnených prieskumov názorov miestnych a regionálnych samospráv z celej EÚ , sa poukazuje aj na prehlbovanie sociálnych a hospodárskych nerovností medzi regiónmi v rámci tej istej krajiny, ako aj v rámci EÚ, a to vrátane rozdielov v digitalizácii medzi mestami a vidiekom, ktoré oslabujú ambície EÚ v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie hospodárstva.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) pri prezentácii správy uviedol, že „regionálnym a miestnym barometrom sa posudzuje dosah pandémie na naše regióny, mestá a obce, aby všetky úrovne riadenia – európska, národná, regionálna a miestna – mohli prijať konkrétne opatrenia s cieľom riešiť problémy nášho obyvateľstva. Európa sa príliš často chápe len ako jej 27 členských štátov. Avšak EÚ predstavuje oveľa viac: je to vyše 300 regiónov, 90 tisíc miest a obcí a 1,1 milióna politikov zvolených na miestnej a regionálnej úrovni, ktorí zastupujú viac ako 400 miliónov obyvateľov. Náš barometer ponúka nový uhol pohľadu na stav EÚ, pričom väčšmi zohľadňuje jej rozmanitosť, spletitosť a bohatstvo“.

Ďalej uvádzame niekoľko hlavných zistení regionálneho a miestneho barometra:

  • Regionálne a miestne financie sú ohrozené. Regionálne a miestne samosprávy musia svojim občanom zabezpečiť poskytovanie kvalitných verejných a zdravotníckych služieb aj v období, keď sú miestne financie na tom biedne. Výsledkom rastúcich nákladov a klesajúcich príjmov v celej EÚ bol deficit, ktorý v roku 2020 dosiahol približne 180 miliárd EUR, pričom strata na regionálnej a nižšej úrovni predstavovala 130 miliárd a na komunálnej úrovni 50 miliárd EUR. Je povinnosťou EÚ a členských štátov, aby urýchlene, aj prostredníctvom národných plánov obnovy, pomohli miestnym samosprávam zmierniť otrasy, ktoré utrpeli ich financie.

  • Nezáujem o územný rozmer zdravotnej krízy ohrozuje životy. EÚ a vlády členských štátov môžu urýchliť obnovu najlepšie tak, že vo svojej činnosti budú v plnej miere prihliadať na regionálne a miestne špecifiká. Ak sa bude tento územný rozmer zdravia prehliadať, môže to ohroziť ľudské životy. Aby sme boli lepšie chránení, je nevyhnutné prehodnotiť rozdelenie právomocí v oblasti zdravia medzi rôzne úrovne verejnej správy. EÚ by mala viac investovať do zvyšovania odolnosti regionálnych systémov a koordinovať kapacitné záťažové testy s cieľom posúdiť ich pripravenosť na krízy.

  • Regióny nie sú zapájané do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti, čo ohrozuje obnovu EÚ a jej environmentálne ciele. Hrozí, že ciele obnovy nedosiahneme, pretože v stratégiách sa nezohľadňujú skutočné potreby a rozmanitosť našich komunít ani rozdiely medzi nimi. Národné vlády musia realizovať plány spolu so svojimi regiónmi a mestami. Vzhľadom na naše právomoci v oblastiach, ako je verejné obstarávanie, doprava, opatrenia v oblasti klímy, zdravotníctvo a vzdelávanie, musíme byť kľúčovými aktérmi riadenia týchto plánov.

  • Rozdiely v digitalizácii medzi mestom a vidiekom by mohli obnovu ohroziť: podpora digitálnej súdržnosti je naliehavo potrebná. Celkové pokrytie domácností EÚ sieťami s veľmi vysokou kapacitou predstavuje 44 % v mestských oblastiach oproti 20 % na vidieku. EÚ a jej členské štáty musia urýchlene investovať. Pre spoľahlivú a inkluzívnu obnovu je totiž nevyhnutná digitálna súdržnosť.

  • Chudoba spôsobená ochorením COVID-19 sa stáva realitou. Zvyšuje sa riziko vzniku „stratenej generácie COVID-19“. Najviac zasiahla mladých a nízkokvalifikovaných pracovníkov. Ľudia žijúci v zlých podmienkach, osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia zaznamenali zhoršenie životných podmienok. EÚ musí zaviesť konkrétne opatrenia a konať solidárne, aby zabezpečila spravodlivejšiu obnovu.

  • Regionálni a miestni politici sa domnievajú, že v EÚ nemajú dostatočnú váhu a  chcú mať väčší vplyv v oblastiach, ako je hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, zmena klímy a životné prostredie. Ignorovať túto požiadavku by bola neodpustiteľná chyba, a priepasť medzi EÚ a jej komunitami by sa tým ešte viac prehĺbila. Potrebujeme nový impulz pre európsku demokraciu, aby sme posilnili naše európske hodnoty. Konferencia o budúcnosti Európy musí byť príležitosťou začať skutočnú reflexiu o demokratickom modeli EÚ.

SÚVISLOSTI

Barometer poskytuje prehľad o dosahu sociálnej, hospodárskej a zdravotnej krízy na regióny a mestá EÚ. Okrem príslušných údajov a zistení obsahuje aj prieskum názorov miestnych a regionálnych politikov z 27 členských štátov EÚ. Prieskum, ktorý pre Európsky výbor regiónov vypracovala spoločnosť IPSOS, sonduje ich názory na kvalitu vzťahov medzi nižšou úrovňou verejnej správy a národnými vládami a EÚ, ako aj na stav demokracie v EÚ a zahŕňa aj ich návrhy, ako dosiahnuť pokrok.

Výročný regionálny a miestny barometer (#EURegionalBarometer) dopĺňa politické uznesenie 329 členov Európskeho výboru regiónov, t. j. politického zhromaždenia EÚ združujúceho miestne a regionálne samosprávy.

Zistenia Výročného regionálneho a miestneho barometra: [odkazy budú aktualizované]

Kontakt :

Michele Cercone

hovorca predsedu

Tel.: +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :