Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Deficit 180 mld. EUR v dôsledku pandémie COVID-19 bude mať dosah na verejné služby, varuje VR v regionálnom a miestnom barometri EÚ  

Predseda VR Apostolos Tzitzikostas upozorňuje na deficit vo výške 180 miliárd EUR v miestnych financiách a kritizuje vlády štátov za to, že svoje investičné plány nekonzultovali s miestnymi samosprávami

Ako sa uvádza v dnes uverejnenom regionálnom a miestnom barometri , ktorý vypracoval Európsky výbor regiónov , obnovu EÚ oslabuje skutočnosť, že hlavné mestá nekonzultujú núdzové plány obnovy financované z prostriedkov EÚ s ostatnými mestami a regiónmi. Ak by sa finančné prostriedky EÚ nenasmerovali tam, kde sú podľa miest a regiónov najviac potrebné, mohli by sa takisto prehĺbiť problémy spôsobené 180-miliardovým schodkom, ktorý vznikol medzi príjmami a výdavkami v dôsledku pandémie COVID-19.

druhej výročnej správe , ktorá zahŕňa jeden z najväčších doteraz uskutočnených prieskumov názorov miestnych a regionálnych samospráv z celej EÚ , sa poukazuje aj na prehlbovanie sociálnych a hospodárskych nerovností medzi regiónmi v rámci tej istej krajiny, ako aj v rámci EÚ, a to vrátane rozdielov v digitalizácii medzi mestami a vidiekom, ktoré oslabujú ambície EÚ v oblasti ekologickej a digitálnej transformácie hospodárstva.

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas (EL/EĽS) pri prezentácii správy uviedol, že „regionálnym a miestnym barometrom sa posudzuje dosah pandémie na naše regióny, mestá a obce, aby všetky úrovne riadenia – európska, národná, regionálna a miestna – mohli prijať konkrétne opatrenia s cieľom riešiť problémy nášho obyvateľstva. Európa sa príliš často chápe len ako jej 27 členských štátov. Avšak EÚ predstavuje oveľa viac: je to vyše 300 regiónov, 90 tisíc miest a obcí a 1,1 milióna politikov zvolených na miestnej a regionálnej úrovni, ktorí zastupujú viac ako 400 miliónov obyvateľov. Náš barometer ponúka nový uhol pohľadu na stav EÚ, pričom väčšmi zohľadňuje jej rozmanitosť, spletitosť a bohatstvo“.

Ďalej uvádzame niekoľko hlavných zistení regionálneho a miestneho barometra:

  • Regionálne a miestne financie sú ohrozené. Regionálne a miestne samosprávy musia svojim občanom zabezpečiť poskytovanie kvalitných verejných a zdravotníckych služieb aj v období, keď sú miestne financie na tom biedne. Výsledkom rastúcich nákladov a klesajúcich príjmov v celej EÚ bol deficit, ktorý v roku 2020 dosiahol približne 180 miliárd EUR, pričom strata na regionálnej a nižšej úrovni predstavovala 130 miliárd a na komunálnej úrovni 50 miliárd EUR. Je povinnosťou EÚ a členských štátov, aby urýchlene, aj prostredníctvom národných plánov obnovy, pomohli miestnym samosprávam zmierniť otrasy, ktoré utrpeli ich financie.

  • Nezáujem o územný rozmer zdravotnej krízy ohrozuje životy. EÚ a vlády členských štátov môžu urýchliť obnovu najlepšie tak, že vo svojej činnosti budú v plnej miere prihliadať na regionálne a miestne špecifiká. Ak sa bude tento územný rozmer zdravia prehliadať, môže to ohroziť ľudské životy. Aby sme boli lepšie chránení, je nevyhnutné prehodnotiť rozdelenie právomocí v oblasti zdravia medzi rôzne úrovne verejnej správy. EÚ by mala viac investovať do zvyšovania odolnosti regionálnych systémov a koordinovať kapacitné záťažové testy s cieľom posúdiť ich pripravenosť na krízy.

  • Regióny nie sú zapájané do prípravy národných plánov obnovy a odolnosti, čo ohrozuje obnovu EÚ a jej environmentálne ciele. Hrozí, že ciele obnovy nedosiahneme, pretože v stratégiách sa nezohľadňujú skutočné potreby a rozmanitosť našich komunít ani rozdiely medzi nimi. Národné vlády musia realizovať plány spolu so svojimi regiónmi a mestami. Vzhľadom na naše právomoci v oblastiach, ako je verejné obstarávanie, doprava, opatrenia v oblasti klímy, zdravotníctvo a vzdelávanie, musíme byť kľúčovými aktérmi riadenia týchto plánov.

  • Rozdiely v digitalizácii medzi mestom a vidiekom by mohli obnovu ohroziť: podpora digitálnej súdržnosti je naliehavo potrebná. Celkové pokrytie domácností EÚ sieťami s veľmi vysokou kapacitou predstavuje 44 % v mestských oblastiach oproti 20 % na vidieku. EÚ a jej členské štáty musia urýchlene investovať. Pre spoľahlivú a inkluzívnu obnovu je totiž nevyhnutná digitálna súdržnosť.

  • Chudoba spôsobená ochorením COVID-19 sa stáva realitou. Zvyšuje sa riziko vzniku „stratenej generácie COVID-19“. Najviac zasiahla mladých a nízkokvalifikovaných pracovníkov. Ľudia žijúci v zlých podmienkach, osoby so zdravotným postihnutím a starší ľudia zaznamenali zhoršenie životných podmienok. EÚ musí zaviesť konkrétne opatrenia a konať solidárne, aby zabezpečila spravodlivejšiu obnovu.

  • Regionálni a miestni politici sa domnievajú, že v EÚ nemajú dostatočnú váhu a  chcú mať väčší vplyv v oblastiach, ako je hospodárstvo, sociálna spravodlivosť, zmena klímy a životné prostredie. Ignorovať túto požiadavku by bola neodpustiteľná chyba, a priepasť medzi EÚ a jej komunitami by sa tým ešte viac prehĺbila. Potrebujeme nový impulz pre európsku demokraciu, aby sme posilnili naše európske hodnoty. Konferencia o budúcnosti Európy musí byť príležitosťou začať skutočnú reflexiu o demokratickom modeli EÚ.

SÚVISLOSTI

Barometer poskytuje prehľad o dosahu sociálnej, hospodárskej a zdravotnej krízy na regióny a mestá EÚ. Okrem príslušných údajov a zistení obsahuje aj prieskum názorov miestnych a regionálnych politikov z 27 členských štátov EÚ. Prieskum, ktorý pre Európsky výbor regiónov vypracovala spoločnosť IPSOS, sonduje ich názory na kvalitu vzťahov medzi nižšou úrovňou verejnej správy a národnými vládami a EÚ, ako aj na stav demokracie v EÚ a zahŕňa aj ich návrhy, ako dosiahnuť pokrok.

Výročný regionálny a miestny barometer (#EURegionalBarometer) dopĺňa politické uznesenie 329 členov Európskeho výboru regiónov, t. j. politického zhromaždenia EÚ združujúceho miestne a regionálne samosprávy.

Zistenia Výročného regionálneho a miestneho barometra: [odkazy budú aktualizované]

Kontakt :

Michele Cercone

hovorca predsedu

Tel.: +32 498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/RECONSTRUCTION-OF-UKRAINE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
EU cities and regions' involvement in reconstruction of Ukraine praised
17.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BAROMETER-COVID-GAP-WILL-HIT-PUBLIC-SERVICES.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023