Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny s automobilovým priemyslom sa spájajú v prospech spravodlivej a udržateľnej transformácie  

Dvadsať európskych regiónov zo siedmich členských štátov ako priekopníci aliancie.

Európsky výbor regiónov (VR) vytvoril Alianciu regiónov s automobilovým priemyslom ako politickú sieť regiónov, ktoré sa angažujú v záujme úspešnej transformácie európskeho automobilového a dodávateľského odvetvia. Cieľom aliancie je začleniť regionálnu perspektívu do prebiehajúcich diskusií o dekarbonizácii dopravy EÚ a zároveň zabezpečiť pracovné miesta, konkurencieschopnosť a hospodársku a sociálnu súdržnosť na všetkých európskych územiach ovplyvnených transformáciou. Obrat automobilového priemyslu dosahuje vyše 7 % HDP EÚ, pričom je v tomto sektore zamestnaných viac ako 14 miliónov Európanov, čo predstavuje 6,1 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Úvodné podujatie sa uskutočnilo počas plenárneho zasadnutia VR 30. júna a je východiskovým bodom pre ďalšie činnosti aliancie, ktorú doteraz tvorí 20 regiónov so silným automobilovým a dodávateľským odvetvím zo siedmich členských štátov: Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko, Španielsko a Holandsko. Aliancia je otvorená pre ktorýkoľvek nový región, ktorý sa k tejto novej sieti chce pripojiť.

Vzhľadom na cieľ EÚ dosiahnuť mobilitu s nulovými emisiami spojilo 20 regiónov zo siedmich krajín EÚ svoje sily v rámci Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom v snahe presadzovať spravodlivý a úspešný prechod európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu na klimaticky neutrálne normy. Medzi požiadavky a ciele Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom patrí vytvorenie nového podporného mechanizmu s osobitným rozpočtom na vykonávanie posúdení územného vplyvu, finančné prostriedky na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily a pružnejšie usmernenia o štátnej pomoci. Kľúčový význam pre úspešný vznik aliancie mala medziregionálna skupina VR Budúcnosť automobilového priemyslu, ktorá vznikla v roku 2009.

Ako na úvodom podujatí počas plenárneho zasadnutia VR 30. júna zdôraznili zúčastnené regióny, je potrebné, aby EÚ pripravila spravodlivé prechodné opatrenia na základe posúdení územného vplyvu a podporila sociálny dialóg na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Regióny ďalej schválili desaťbodové vyhlásenie, v ktorom sa stanovujú hlavné požiadavky a ciele aliancie.

Úvodné podujatie otvoril predseda VR a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Alveis Cordeiro: „Núdzová situácia v oblasti klímy si vyžaduje rozhodné opatrenia. Náležitá a spravodlivá transformácia si vyžaduje, aby na prvom mieste boli ľudia. Ciele Zelenej dohody musia ísť ruka v ruke s ochranou ľudí a pracovných miest, pričom ciele udržateľného rozvoja musia naďalej slúžiť ako kompas.“

Na podujatí sa zúčastnil aj európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, ktorý pripomenul, že „automobilový priemysel v EÚ vytvára viac ako 14 miliónov pracovných miest. Prechod na automobily a ľahké úžitkové vozidlá s nulovými emisiami ponúka európskemu priemyslu príležitosti, ale rovnako prináša aj jasné výzvy. Jedno je však isté: predpokladom úspechu ekologickej transformácie je rozsiahla rekvalifikácia a zmena pracovných miest, intenzívny dialóg medzi sociálnymi partnermi a primerané financovanie.“

Kontext:

Súčasťou snáh o dosiahnutie cieľa Európskej únie znížiť emisie v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % je nariadenie Európskej komisie o znížení emisných noriem CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Nedávny návrh Európskeho parlamentu zakázať vozidlá so spaľovacími motormi na úrovni EÚ od roku 2035, ktorý bol prijatý 8. júna 2022, povedie k ešte väčším zmenám v európskom automobilovom a dodávateľskom odvetví. Zámerom Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom je preto zabezpečiť, aby transformácia v automobilovom priemysle bola spravodlivá a úspešná a aby sa na žiadny región nezabudlo, pričom sa v plnej miere podporia ciele EÚ v oblasti klímy.

VR v rámci svojej legislatívnej činnosti venovanej tejto problematike vypracoval stanovisko na tému Cestná doprava s nulovými emisiami: zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá a sprísnenie emisných noriem CO2, ktorého spravodajcom je Adrian Teban (RO/EĽS) a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí v januári 2022. Výbor v ňom nespochybňuje potrebu dekarbonizácie cestnej dopravy, ale upozorňuje, že táto zmena sa nemôže uskutočniť bez rozpočtových a politických podporných opatrení na európskej úrovni, do ktorých by boli zapojené všetky subjekty v automobilovom ekosystéme. Všetky kľúčové postoje a požiadavky stanoviska VR boli zahrnuté do uvedeného návrhu Európskeho parlamentu. Cieľom Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom bude pokračovať v tejto práci na mechanizme spravodlivej transformácie.

V úzkej spolupráci s medziregionálnou skupinou VR Budúcnosť automobilového priemyslu (CoRAI) sa diskutuje aj o územných vplyvoch navrhovaného postupného zákazu automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacími motormi na regióny, ktoré sú výrazne závislé od automobilového priemyslu. Platforma združuje viac ako 30 politických lídrov z automobilových regiónov s cieľom zlepšiť odborné znalosti na podporu spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami. Skupina CoRAI bola kľúčovým partnerom pri zakladaní Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom a pri príprave vyhlásenia. Zoznam členov je dostupný tu.

V snahe zabezpečiť spravodlivý prechod na klimatickú neutralitu pre všetky európske mestá a regióny Európsky výbor regiónov spustil kampaň Zelená dohoda na miestnej úrovni. Zámerom tejto iniciatívy je posunúť regióny a mestá do centra Európskej zelenej dohody s cieľom posilniť postavenie miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov pri prijímaní opatrení v oblasti zmeny klímy a zvýšiť mieru realizácie udržateľných projektov financovaných EÚ v miestnych komunitách v celej Európskej únii.

Regióny, ktoré sa chcú pripojiť, sa môžu obrátiť na alianciu na prostredníctvom tejto webovej stránky.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023