Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Regióny s automobilovým priemyslom sa spájajú v prospech spravodlivej a udržateľnej transformácie  

Dvadsať európskych regiónov zo siedmich členských štátov ako priekopníci aliancie.

Európsky výbor regiónov (VR) vytvoril Alianciu regiónov s automobilovým priemyslom ako politickú sieť regiónov, ktoré sa angažujú v záujme úspešnej transformácie európskeho automobilového a dodávateľského odvetvia. Cieľom aliancie je začleniť regionálnu perspektívu do prebiehajúcich diskusií o dekarbonizácii dopravy EÚ a zároveň zabezpečiť pracovné miesta, konkurencieschopnosť a hospodársku a sociálnu súdržnosť na všetkých európskych územiach ovplyvnených transformáciou. Obrat automobilového priemyslu dosahuje vyše 7 % HDP EÚ, pričom je v tomto sektore zamestnaných viac ako 14 miliónov Európanov, čo predstavuje 6,1 % celkovej zamestnanosti v EÚ. Úvodné podujatie sa uskutočnilo počas plenárneho zasadnutia VR 30. júna a je východiskovým bodom pre ďalšie činnosti aliancie, ktorú doteraz tvorí 20 regiónov so silným automobilovým a dodávateľským odvetvím zo siedmich členských štátov: Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko, Španielsko a Holandsko. Aliancia je otvorená pre ktorýkoľvek nový región, ktorý sa k tejto novej sieti chce pripojiť.

Vzhľadom na cieľ EÚ dosiahnuť mobilitu s nulovými emisiami spojilo 20 regiónov zo siedmich krajín EÚ svoje sily v rámci Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom v snahe presadzovať spravodlivý a úspešný prechod európskeho automobilového a dodávateľského priemyslu na klimaticky neutrálne normy. Medzi požiadavky a ciele Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom patrí vytvorenie nového podporného mechanizmu s osobitným rozpočtom na vykonávanie posúdení územného vplyvu, finančné prostriedky na rekvalifikáciu a zvyšovanie kvalifikácie pracovnej sily a pružnejšie usmernenia o štátnej pomoci. Kľúčový význam pre úspešný vznik aliancie mala medziregionálna skupina VR Budúcnosť automobilového priemyslu, ktorá vznikla v roku 2009.

Ako na úvodom podujatí počas plenárneho zasadnutia VR 30. júna zdôraznili zúčastnené regióny, je potrebné, aby EÚ pripravila spravodlivé prechodné opatrenia na základe posúdení územného vplyvu a podporila sociálny dialóg na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. Regióny ďalej schválili desaťbodové vyhlásenie, v ktorom sa stanovujú hlavné požiadavky a ciele aliancie.

Úvodné podujatie otvoril predseda VR a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Alveis Cordeiro: „Núdzová situácia v oblasti klímy si vyžaduje rozhodné opatrenia. Náležitá a spravodlivá transformácia si vyžaduje, aby na prvom mieste boli ľudia. Ciele Zelenej dohody musia ísť ruka v ruke s ochranou ľudí a pracovných miest, pričom ciele udržateľného rozvoja musia naďalej slúžiť ako kompas.“

Na podujatí sa zúčastnil aj európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit, ktorý pripomenul, že „automobilový priemysel v EÚ vytvára viac ako 14 miliónov pracovných miest. Prechod na automobily a ľahké úžitkové vozidlá s nulovými emisiami ponúka európskemu priemyslu príležitosti, ale rovnako prináša aj jasné výzvy. Jedno je však isté: predpokladom úspechu ekologickej transformácie je rozsiahla rekvalifikácia a zmena pracovných miest, intenzívny dialóg medzi sociálnymi partnermi a primerané financovanie.“

Kontext:

Súčasťou snáh o dosiahnutie cieľa Európskej únie znížiť emisie v EÚ do roku 2030 aspoň o 55 % je nariadenie Európskej komisie o znížení emisných noriem CO2 pre osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá. Nedávny návrh Európskeho parlamentu zakázať vozidlá so spaľovacími motormi na úrovni EÚ od roku 2035, ktorý bol prijatý 8. júna 2022, povedie k ešte väčším zmenám v európskom automobilovom a dodávateľskom odvetví. Zámerom Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom je preto zabezpečiť, aby transformácia v automobilovom priemysle bola spravodlivá a úspešná a aby sa na žiadny región nezabudlo, pričom sa v plnej miere podporia ciele EÚ v oblasti klímy.

VR v rámci svojej legislatívnej činnosti venovanej tejto problematike vypracoval stanovisko na tému Cestná doprava s nulovými emisiami: zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá a sprísnenie emisných noriem CO2, ktorého spravodajcom je Adrian Teban (RO/EĽS) a ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí v januári 2022. Výbor v ňom nespochybňuje potrebu dekarbonizácie cestnej dopravy, ale upozorňuje, že táto zmena sa nemôže uskutočniť bez rozpočtových a politických podporných opatrení na európskej úrovni, do ktorých by boli zapojené všetky subjekty v automobilovom ekosystéme. Všetky kľúčové postoje a požiadavky stanoviska VR boli zahrnuté do uvedeného návrhu Európskeho parlamentu. Cieľom Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom bude pokračovať v tejto práci na mechanizme spravodlivej transformácie.

V úzkej spolupráci s medziregionálnou skupinou VR Budúcnosť automobilového priemyslu (CoRAI) sa diskutuje aj o územných vplyvoch navrhovaného postupného zákazu automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel so spaľovacími motormi na regióny, ktoré sú výrazne závislé od automobilového priemyslu. Platforma združuje viac ako 30 politických lídrov z automobilových regiónov s cieľom zlepšiť odborné znalosti na podporu spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi samosprávami. Skupina CoRAI bola kľúčovým partnerom pri zakladaní Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom a pri príprave vyhlásenia. Zoznam členov je dostupný tu.

V snahe zabezpečiť spravodlivý prechod na klimatickú neutralitu pre všetky európske mestá a regióny Európsky výbor regiónov spustil kampaň Zelená dohoda na miestnej úrovni. Zámerom tejto iniciatívy je posunúť regióny a mestá do centra Európskej zelenej dohody s cieľom posilniť postavenie miestnych a regionálnych vedúcich predstaviteľov pri prijímaní opatrení v oblasti zmeny klímy a zvýšiť mieru realizácie udržateľných projektov financovaných EÚ v miestnych komunitách v celej Európskej únii.

Regióny, ktoré sa chcú pripojiť, sa môžu obrátiť na alianciu na prostredníctvom tejto webovej stránky.

Kontakt:

Theresa Sostmann

Tel. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EP-VOTE-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
Vehicle emissions: new EU regulation mobilises the Automotive Regions Alliance to make the industry green transition socially fair
14.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
Potravinová kríza: regionálni a miestni lídri v EÚ naliehavo žiadajú, ‎ aby sa investovalo do miestnej výroby udržateľných a cenovo dostupných potravín
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/AUTOMOTIVE-REGIONS-SUSTAINABLE-TRANSITION.ASPX

Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom naliehavo žiada o program podpory EÚ na zabezpečenie spravodlivej, vyváženej a úspešnej transformácie tohto odvetvia so 7,5 milióna pracovníkov
Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom naliehavo žiada o program podpory EÚ na zabezpečenie spravodlivej, vyváženej a úspešnej transformácie tohto odvetvia so 7,5 milióna pracovníkov
17.11.2022