Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Dajte o sebe vedieť v Bruseli: Požiadajte o členstvo v sieti RegHug 2.0  

​​​Dajte o sebe vedieť v Bruseli:

Požiadajte o členstvo v sieti RegHug 2.0!

Čo je #RegHub?

Sieť regionálnych centier (RegHub) Európskeho výboru regiónov (VR) je sieťou európskych regiónov a miest, ktorá hodnotí vykonávanie politík EÚ. Svoju činnosť začala v roku 2018 a v súčasnosti má 36 členov.

Sieť pozostáva zo zamestnancov verejnej správy na regionálnej a miestnej úrovni (kontaktných miest), ktorí od zainteresovaných strán získavajú odbornú spätnú väzbu o ich skúsenostiach s vykonávaním existujúcich politík EÚ v praxi.​

RegHug zhromažďuje tieto informácie od kontaktných miest formou cielených konzultácií, ktoré sa prekladajú do všetkých jazykov EÚ. Znamená to, že zainteresované strany môžu svoje príspevky predkladať v materinskom jazyku. Kontaktné miesto potom na základe zhromaždených informácií pripravuje implementačné správy, ktoré slúžia VR pri rôznych hodnoteniach politík EÚ. Sieť takto dopĺňa tvorbu politiky EÚ o miestne a regionálne hľadisko a rozširuje svoju faktickú základňu.

Kto sa môže stať členom siete RegHub 2.0 a čo sa od neho očakáva?

Pred takmer dvoma rokmi VR spustil pilotnú fázu RegHub. Vzhľadom na pozitívne hodnotenie výsledkov činnosti RegHub spúšťa teraz VR hlavnú fázu tejto siete (RegHub 2.0) s uverejnením výzvy na predkladanie žiadostí o členstvo v nej.

O členstvo v sieti RegHub môže požiadať každá miestna a regionálna samospráva v Európskej únii. Nie je potrebné, aby bola miestna alebo regionálna samospráva uchádzajúca sa o členstvo zastúpená v Európskom výbore regiónov.

Regionálne centrum určí pre sieť RegHub špecializované kontaktné miesto. Týmto kontaktným miestom by mal byť vhodný a skúsený pracovník miestnej alebo regionálnej administratívy so sídlom na území regionálneho centra. Uvedené kontaktné miesto by malo mať dobrú úroveň písanej a hovorenej angličtiny a od svojej administratívy musí mať poverenie:

  • zúčastňovať sa na schôdzach siete RegHub (osobne alebo virtuálne);
  • zúčastňovať sa na všetkých konzultáciách siete RegHub;
  • zhromažďovať spätnú väzbu od zainteresovaných strán pre každú konzultáciu siete RegHub
  • a plniť úlohu kontaktného miesta pre príslušné inštitúcie a organizácie na svojom území, ktoré sa zapájajú do vykonávania politík EÚ.

Zúčastňujúce sa regióny a mestá financujú všetky výdavky týkajúce sa svojho regionálneho centra okrem výdavkov spojených s osobnou účasťou kontaktného miesta regionálneho centra na schôdzach siete. Cestovné výdavky súvisiace s osobnou účasťou na schôdzach sa budú uhrádzať podľa platných rozpočtových pravidiel.

Výberové kritériá

Pri výbere členov RegHub 2.0 sa použijú nasledujúce kritériá:

  • výsledky za obdobie pilotnej fázy (toto kritérium sa vzťahuje len na súčasných členov RegHub);
  • motivácia uchádzačov a ich schopnosť prispievať;
  • rozmanitosť členov z hľadiska inštitucionálnej úlohy a legislatívnych právomocí, ako aj počet obyvateľov, veľkosť, sociálne a ekonomické charakteristiky;
  • primeraná geografická rovnováha členov v celej EÚ.

Prečo by sa mal môj región alebo mesto prihlásiť?

Regionálne centrá a ich zainteresované strany majú privilegované postavenie ako zdroj informácií o priamych skúsenostiach používateľov potrebných na hodnotenie politík EÚ. Regionálne centrá budú okrem toho súčasťou podskupiny siete RegHub v rámci novej platformy Európskej komisieFit for Future (F4F) a teda budú mať priamy a väčší vplyv na lepšiu tvorbu práva.

​​​​​

Ako sa môže môj región alebo moje mesto prihlásiť?​

Vyplnením a zaslaním tohto formulára v angličtine najneskôr do 30. novembra 2020.

Ďalšie informácie získate na emailovej adrese RegHub@cor.europa.eu.


Zdieľať :