Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Miestni a regionálni lídri sa spojili s Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Nadáciou Bertelsmann s cieľom pripraviť opatrenia v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy  

Členovia komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) diskutovali so zástupcami Európskeho parlamentu Antoniom Tajanim a Helmutom Scholzom o tom, ako zapojiť milión miestnych a regionálnych politikov do projektov a iniciatív, ktoré môžu Európu priblížiť ľuďom a zabezpečiť úspech Konferencie o budúcnosti Európy. Vyzvali najmä na zapojenie členov VR do pilotného projektu Building Europe with local entities – BELE (Budovanie Európy s miestnymi územnými celkami) , ktorý spustil Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO).

76 % respondentov súhlasí s tvrdením, že Konferencia o budúcnosti Európy predstavuje významný pokrok pre demokraciu v rámci EÚ, a 92 % Európanov žiada väčšie zohľadnenie názorov občanov pri rozhodnutiach, ktoré sa týkajú budúcnosti Európy. Vyplýva to z  osobitného Eurobarometra o budúcnosti Európy uverejneného pred spoločným vyhlásením o Konferencii o budúcnosti Európy, ktoré 10. marca 2021 podpísali predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, predseda Európskeho parlamentu David Sassoli a predseda Európskej Rady Charles Michel. Účinné konzultácie s občanmi a odozva na výsledky konzultácií sú preto kľúčom k úspechu konferencie, ktorá sa začne 9. mája. Členovia komisie VR pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX) diskutovali so zástupcami Európskeho parlamentu, Európskej komisie a nadácie Bertelsmann o tom, ako dosiahnuť úspech konferencie.

Štátny tajomník Severného Porýnia-Vestfálska pre spolkové, európske a medzinárodné veci a predseda komisie CIVEX vo VR Mark Speich (DE/EĽS) uviedol, že „regionálni a miestni politici zohrávajú kľúčovú úlohu vo vzťahu medzi Európskou úniou a jej občanmi. Vďaka Konferencii o budúcnosti Európy máme príležitosť sprostredkovať Bruselu konkrétne názory občanov Európskej únie týkajúce sa budúcnosti.“

Počas prvej tematickej diskusie sa preskúmal spôsob, akým môžu miestne a regionálne samosprávy podporiť účasť občanov na Konferencii o budúcnosti Európy a po jej skončení. Poslanec Európskeho parlamentu a spravodajca návrhu správy o dialógoch s občanmi a účasti občanov na rozhodovaní EÚ Helmut Scholz (DE/GUE-NGL) predstavil členom komisie CIVEX hlavné zistenia správy, v ktorej sa zohľadňuje doterajšia práca inštitúcií EÚ a VR v oblasti účasti občanov. Vyzýva na vytvorenie stálych mechanizmov účasti s cieľom umožniť účasť občanov na rozhodovacom procese EÚ. Táto myšlienka stáleho dialógu s občanmi, ktorý presiahne volebné obdobia, bola už v októbri 2018 jedným z hlavných posolstiev stanoviska VR Úvahy o Európe: príspevok miestnych a regionálnych orgánov k úsiliu obnoviť dôveru v Európsku úniu (spravodajcovia Karl-Heinz Lambertz a Markku Markkula).

Ako uviedol Helmut Scholz , „Konferencia o budúcnosti Európy je jedinečnou príležitosťou na zapojenie občanov do diskusie o ich víziách a obavách týkajúcich sa EÚ. Ale už teraz a vo všeobecnosti musí byť jasné, že každý by mal mať možnosť zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ, a to aj po skončení konferencie. Preto potrebujeme podporu miestnych a regionálnych samospráv, ako aj organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov. Len tak budeme schopní rozvíjať európsku verejnú sféru a posilniť demokratickú legitimitu EÚ.“

Hlavný expert Dominik Hierlemann a  vedúca projektová manažérka Anna Renkamp z nadácie Bertelsmann predstavili členom komisie CIVEX doterajšie skúsenosti s organizáciou miestnych, regionálnych a nadnárodných digitálnych dialógov s občanmi. Takisto prezentovali, čo by nadácia Bertelsmann mohla ponúknuť v rámci spoločnej iniciatívy s VR, ktorá sa má čoskoro spustiť. Zaviedli by sa nové nástroje na pomoc voleným miestnym a regionálnym politikom na dosiahnutie lepšej interakcie s občanmi a zlepšenie demokratických postupov a ich fungovania. Cezhraničné miestne dialógy a panely s občanmi sa budú organizovať v období od septembra 2021 do januára 2022. Aj na základe návrhov uvedených v stanovisku VR na tému Miestne a regionálne samosprávy v stálom dialógu s občanmi by sa takéto dialógy realizovali tak, aby ich výsledok prispel ku konferencii.


Druhá diskusia sa týkala iniciatív predstaviteľov územnej samosprávy pre otázky EÚ. Predsedníctvo VR v decembri 2020 schválilo návrh na vytvorenie siete predstaviteľov územnej samosprávy pre otázky EÚ , ktorí sú zodpovední za európske záležitosti vo svojich samosprávach a ktorí by informovali VR o svojej činnosti v rámci Konferencie o budúcnosti Európy. Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci (AFCO) spustil pilotný projekt s názvom Building Europe with local entities – BELE (Budovanie Európy s miestnymi územnými celkami) , ktorý umožní, aby sa v rámci miestnej samosprávy zapojenej do projektu určil predstaviteľ zodpovedný za informovanie občanov o programoch a projektoch financovaných Európskou úniou v ich obci, ako aj o iných témach a iniciatívach súvisiacich s EÚ s cieľom tiež prispieť ku konferencii. Tieto dva projekty majú podobné ciele a prostriedky a zámerom diskusie bolo preskúmať možné synergie medzi projektmi VR a EP, do ktorých by boli zapojení predstavitelia územnej samosprávy pre otázky EÚ z celej Európskej únie. VR by mohol podporiť účinnú realizáciu projektu BELE, ak by sa jeho sieť predstaviteľov územnej samosprávy pre otázky EÚ v celej Európe považovala za opatrenie na uskutočnenie tohto projektu. Pri realizácii siete predstaviteľov územnej samosprávy pre otázky EÚ by sa preto malo umožniť financovanie v rámci pilotného projektu BELE.


Antonio Tajani (IT/EPP) predseda výboru AFCO zdôraznil: Regionálni a miestni volení politici predstavujú európske bohatstvo a rozmanitosť. Minulý rok Výbor Európskeho parlamentu pre ústavné veci predstavil pilotný projekt BELE (Budovanie Európy s miestnymi územnými celkami), ktorého cieľom je postaviť pracovníkov miestnej správy do centra politík EÚ a zároveň informovať občanov o činnostiach, ktoré vykonáva Európska únia. Komunikácia o EÚ je výzvou v boji proti populizmu a dezinformáciám a VR a jeho členovia zohrávajú v tejto súvislosti kľúčovú úlohu. Konferencia o budúcnosti Európy musí byť príležitosťou na jasnú diskusiu a vyzývam členov VR, aby sa aktívne zapojili do projektu BELE. Ak konferencia naozaj chce sprostredkovať priania občanov, musí miestnym činiteľom s rozhodovacou právomocou demokraticky zvoleným občanmi poskytnúť úlohu a váhu, ktorú si zaslúžia.“

Vedúci oddelenia Siete v členských štátoch na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre komunikáciu Alessandro Giordani následne podrobne predstavil projekt BELE.

Okrem tematických diskusií bolo na schôdzi komisie CIVEX prijaté stanovisko poslanca zastupiteľstva mestskej časti Uccle/Ukkel Jeana-Luca Vanraesa (BE/RE) na tému Stratégia posilnenia uplatňovania Charty základných práv v EÚ . Podľa spravodajcu Jeana-Luca Vanraesa „ zohrávajú regióny hlavnú úlohu pri ochrane a propagovaní základných práv “. Miestne samosprávy zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní, ochrane a dodržiavaní základných práv vrátane ich uplatňovania v praxi, čím sa Charta základných práv Európskej únie stáva realitou. V stanovisku sa zdôrazňuje, že zapojenie VR do medziinštitucionálneho dialógu o charte je nevyhnutné, a navrhuje sa vytvoriť kontaktné miesta, ktoré uľahčia tok informácií o charte medzi rôznymi úrovňami verejnej správy. Tieto kontaktné miesta by tiež mohli poskytnúť miestnym a regionálnym samosprávam usmernenia o tom, ako formovať svoje politiky v plnom súlade s chartou. Miestne samosprávy sú úrovňou správy, ktorá je najbližšie k občanom, a teda majú dobrú pozíciu na zvyšovanie informovanosti občanov o ich právach a o tom, kam sa obrátiť v prípade porušenia týchto práv. Podľa ďalšieho návrhu by preto členovia VR mohli využiť príležitosť Dňa Európy 9. mája a Konferencie o budúcnosti Európy, aby podporili miestne aktivity, pričom by vysvetľovali a zdôrazňovali mimoriadny význam základných práv a Európskej charty pre naše demokracie. Vedúca oddelenia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre spravodlivosť a spotrebiteľov, základné práva a právny štát Barbara Nolan stanovisko privítala.

Uskutočnila sa aj výmena názorov k  pracovnému dokumentu , ktorý bude základom pre stanovisko starostky mesta Gdansk Aleksandry Dulkiewicz (PL/EĽS) na tému Akčný plán pre európsku demokraciu na návrh Európskej komisie. Do diskusie sa zapojil aj William Sleath, riaditeľ pre otázky občanov, zdravia, migrácie a bezpečnostnej únie na Generálnom sekretariáte Európskej komisie. Cieľom akčného plánu je posilniť postavenie občanov a vybudovať odolnejšie demokracie v celej EÚ podporou slobodných a spravodlivých volieb, posilňovaním slobody médií a bojom proti dezinformáciám. Účastníci diskusie s ľútosťou konštatovali, že hoci úspech akčného plánu pre európsku demokraciu bude do veľkej miery závisieť od iniciatív miestnych a regionálnych samospráv, v oznámení Európskej komisie sa bohužiaľ nespomínajú. Ako sa vyjadrila Aleksandra Dulkiewicz akčný plán pre európsku demokraciu by mal viesť k určeniu konkrétnych opatrení, ktoré by sa mali zaviesť v úzkej spolupráci s miestnymi a regionálnymi samosprávami. Stav demokracie sa neupraví zo dňa na deň, ale čím rýchlejšie prijmeme opatrenia, tým väčšia je šanca bojovať proti tomuto problému.“ Stanovisko bude prijaté na schôdzi komisie CIVEX 11. mája 2021.

Kontakt:

Marie-Pierre Jouglain

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Mobil: +32 473 52 41 15

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ACTIONS-ON-THE-CONFERENCE-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023