Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
Európska komisia a Európsky výbor regiónov rozbiehajú ‎ platformu pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania  

Európska komisia a Európsky výbor regiónov spustili dnes platformu pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania, ktorá má pomôcť uplatňovať Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“ . Akčný plán – kľúčový výsledok Európskej zelenej dohody a hlavná téma tohtoročného Zeleného týždňa EÚ — bol prijatý 12. mája 2021. Načrtáva sa v ňom integrovaná vízia do roku 2050 s ambíciou znížiť znečistenie na úrovne, ktoré už nie sú škodlivé pre ľudské zdravie a prírodné ekosystémy, a stanovujú priebežné ciele do roku 2030, ako aj opatrenia na ich dosiahnutie.

Pri realizácii tejto vízie v praxi budú mestá a regióny zohrávať kľúčovú úlohu. Zníženie znečistenia si vyžaduje čisté riešenia, pokiaľ ide o regionálnu a mestskú mobilitu a energetiku, investície do budov a infraštruktúry, ako aj celkové priestorové plánovanie. Všetky tieto rozhodnutia majú vplyv na zdravie a dobré životné podmienky občanov.

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybárstvo Virginijus Sinkevičius v tejto súvislosti vyhlásil: „Pri uplatňovaní politík na zamedzenie znečisteniu sú mestá a regióny v prvej línii a sú hlavnou hybnou silou zelenej transformácie. Mnohé z nich už nachádzajú inovatívne riešenia na čistenie ovzdušia, vody a pôdy a podporujú udržateľnejšie modely výroby a spotreby. Teším sa zo spolupráce s Európskym výborom regiónov pri vytváraní tejto novej platformy, ktorá umožní výmenu dobrých nápadov a podporí plnenie cieľov nulového znečisťovania na miestnej úrovni.“

Predseda Európskeho výboru regiónov a predseda gréckeho regiónu Stredné Macedónsko Apostolos Tzitzikostas vytvorenie platformy taktiež ocenil: „Všetci musíme prevziať zodpovednosť a chrániť životné prostredie, aby sme našim deťom a našej planéte zaistili bezpečnú a zdravú budúcnosť.  Vlády, podniky a zainteresované strany sa musia spojiť, aby zastavili znečisťovanie našich vôd, ovzdušia a pôdy.  Toto úsilie si vyžaduje vedenie na miestnej úrovni, a preto sa Európsky výbor regiónov veľmi teší, že môže spolu s Európskou komisiou spustiť platformu pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania.“

Prvý podpredseda Európskeho výboru regiónov a poslanec regionálneho parlamentu Azorských ostrovov Vasco Alves Cordeiro na otváracom podujatí platformy uviedol: „Miestne a regionálne samosprávy sú zodpovedné za realizáciu 70 % politík EÚ, 70 % opatrení na zmiernenie zmeny klímy a až 90 % opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy. Akčný plán nulového znečistenia je nevyhnutný, ak chceme zachrániť ľudské životy a zabezpečiť udržateľnejšiu budúcnosť. Táto platforma pomôže pretaviť európske ciele do miestnej a regionálnej reality, keďže regióny a mestá majú lepšie možnosti posúdiť účinnosť opatrení a plnenie cieľov. Na to, aby bolo toto úsilie úspešné, bude potrebný otvorený a inkluzívny postup, ktorý zmobilizuje občanov, MSP a iné podniky, sociálne hnutia aj výskumné inštitúcie. Dôležité bude preskúmať synergie a zabezpečiť územnú súdržnosť.“

Platforma pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania pomôže zrealizovať hlavné iniciatívy a opatrenia stanovené v akčnom pláne, pretože

bude združovať aktérov z rôznych komunít a oblastí poznatkov s cieľom riešiť vzájomne súvisiace výzvy, napr. posilnenie spoločného programu v oblasti životného prostredia a zdravia,

vymedzí spoločnú víziu, ako dosiahnuť ciele nulového znečistenia,

umožní rozvoj a výmenu osvedčených postupov v súvislosti s prierezovými témami, ako je financovanie inovácií a pracovných miest s nulovým znečisťovaním, podpora udržateľnej výroby a spotreby a vytváranie tematických centier, ako napríklad Clean Air Tech Hub.

Spustenie platformy bolo ohlásené na záverečnom zasadnutí tohtoročného Zeleného týždňa EÚ , najväčšieho každoročného podujatia zameraného na európsku environmentálnu politiku, do ktorého sa zapojilo vyše 3 000 účastníkov z celej Únie, aby diskutovali o nulovom znečisťovaní a jeho rôznych aspektoch na hlavnej konferencii v Bruseli (online) a na viac ako 600 partnerských podujatiach v celej Európe. Zelený týždeň EÚ sa začal v pondelok 31. mája 2021 v Lahti, ktoré je Európskym hlavným zeleným mestom 2021.

Kontext

Znečistenie je najväčšou environmentálnou príčinou duševných a fyzických chorôb a predčasných úmrtí, najmä medzi zraniteľnými skupinami, ako sú deti, ľudia s určitými zdravotnými problémami a staršie generácie. Ľudia žijúci v znevýhodnených oblastiach často bývajú v blízkosti kontaminovaných lokalít alebo v zónach so zvýšenou premávkou. Znečistenie je tiež jedným z hlavných dôvodov straty biodiverzity, v dôsledku čoho sa znižuje schopnosť ekosystémov plniť úlohy, ako je sekvestrácia uhlíka a dekontaminácia ovzdušia a vody.

Znečistením najviac trpia veľké mestá. Viac ako 100 miest v EÚ stále nespĺňa normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia. Napriek zlepšeniu dodržiavania predpisov týkajúcich sa čistenia komunálnych odpadových vôd ešte stále odpadové vody od približne 37 miliónov ľudí nie sú riadne čistené, pričom sedem hlavných miest členských štátov EÚ nespĺňa minimálne požiadavky. Zabezpečenie riadneho čistenia odpadových vôd si bude v nadchádzajúcich rokoch vyžadovať investície vo výške viac ako 200 miliárd EUR.

Zelený týždeň EÚ bol prvým významným podujatím zainteresovaných strán na tému nulového znečisťovania po prijatí akčného plánu. V diskusiách sa bude pokračovať na platforme pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania. Komisia a Európsky výbor regiónov zverejnia do konca roka výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom zabezpečiť širokú účasť a zamerať sa na kľúčové témy pre spoločnú činnosť. Platforma pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania sa bude usilovať aj o súčinnosť s ďalšími relevantnými iniciatívami, ako je Európsky klimatický pakt Európska platforma pre obehové hospodárstvo .

Viac informácií

Oznámenie Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy“

Akčný plán nulového znečistenia

Zelený týždeň EÚ 2021 venovaný nulovému znečisťovaniu

Zelená dohoda na miestnej úrovni – iniciatíva Európskeho výboru regiónov

Svoje otázky v súvislosti s platformou pre zainteresované strany v oblasti nulového znečisťovania môžete zaslať na adresu:

ENV-ZERO-POLLUTION@ec.europa.eu

Kontakt:

Európska komisia: Daniela Stoycheva/ Daniela.Stoycheva@ec.europa.eu

Európsky výbor regiónov: David Crous/ David.Crous@cor.europa.eu

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023