Ak chcete získať automatický preklad nasledujúceho textu, kliknite sem.
S nami môžete počítať – Úvodné slovo: predseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lambertz a prvý podpredseda Markku Markkula  

Najnovšia správa IPCC nepriniesla veľa optimizmu: ak chceme predísť katastrofálnym dôsledkom zmeny klímy, musíme urobiť omnoho viac. Ak sa bude pokračovať ako doposiaľ, globálna teplota sa do roku 2100 zvýši o tri stupne, čo poškodí našu biodiverzitu a nepriaznivé počasie dramaticky zasiahne milióny ľudí na celej zemeguli. Realita je na míle vzdialená od cieľa Parížskej dohody udržať zvyšovanie teploty pod 2°C.

Na konferencii COP24 v Katoviciach musíme zintenzívniť svoje úsilie tým, že upevníme nielen svoje záväzky (vytvorením spoľahlivého súboru pravidiel a zabezpečením financovania pre opatrenia v oblasti zmeny klímy), ale aj vzájomné partnerstvá, aby sa vytvorilo inkluzívnejšie globálne riadenie so zapojením všetkých úrovní správy, občianskej spoločnosti a podnikov.

V časoch, keď národné záujmy prevažujú nad medzinárodnými povinnosťami, musíme byť ambicióznejší. EÚ sa zaviazala, že do roku 2050 zníži emisie skleníkových plynov o 80 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990 a nedávno navrhla dlhodobú stratégiu s cieľom stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou. Náš výbor – zhromaždenie zástupcov 350 miestnych a regionálnych samospráv EÚ – sa za to zasadzuje už od roku 2015. Tento cieľ je podľa správy IPCC nevyhnutné dosiahnuť, aby sa nárast teploty udržal pod 1,5°C.

Miestni a regionálni lídri sú presvedčení, že ekologizácia nášho hospodárstva, čistejšie ovzdušie, energeticky efektívne domácnosti a udržateľné zásobovanie zdravými potravinami sú dôležité nielen z environmentálneho, ale aj z obchodného hľadiska. V nedávnej správe o novom klimatickom hospodárstve sa odhaduje, že výrazný zásah proti zmene klímy by mohol do roku 2030 priniesť celosvetovo hospodárske zisky v hodnote minimálne 25 biliónov USD.

Mestá a regióny sa pustili do práce už dávno: tohto roku oslavujeme 10. výročie vytvorenia Dohovoru primátorov a starostov EÚ, iniciatívy, ktorou sa miestne a regionálne orgány dobrovoľne usilujú prekročiť ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy. Do tohto hnutia, ktoré bolo vytvorené zdola a dnes má už celosvetový charakter, je zapojených vyše 7 500 miest. Na nižšej ako celoštátnej úrovni inovácia a ambicióznosť posúvajú globálnu klimatickú agendu vpred.

Avšak napriek tomu, že miestnym a regionálnym samosprávam sa v Paríži dostalo uznania, nedosiahli sme dostatočný pokrok na to, aby sa vytvoril skutočne inkluzívny systém globálneho riadenia klímy. Fidžijské predsedníctvo na minuloročnom zasadnutí COP otvorilo dvere miestnym a regionálnym samosprávam, občianskej spoločnosti a podnikom, aby mohli v rámci činnosti OSN proti zmene klímy vyjadriť svoje názory. Tento dialóg talanoa musí nielen pokračovať, ale treba ho posilniť, keďže názorne ukázal, že väčšou inkluzívnosťou sa môžu zvýšiť aj ambície. Ak má byť COP24 úspešná, tento postup je nevyhnutnosťou.

Potrebujeme jasný, realistický a transparentný súbor pravidiel, ktorý umožní monitorovať emisie skleníkových plynov, informovať o úsilí vyvíjanom v oblasti ochrany klímy a určiť, koľko prostriedkov majú priemyselné krajiny poskytnúť chudobnejším krajinám , aby im pomohli znížiť emisie a prispôsobiť sa vyšším teplotám. Je to nevyhnutné a musíme nabádať všetky regióny a mestá na svete, aby pomohli dosiahnuť ciele trvalo udržateľného rozvoja tým, že sa budú aktívne zapájať do činnosti platformy OSN pre vedúce postavenie miest pri dosahovaní týchto cieľov a ďalších podobných iniciatív.

Preto je najvyšší čas zaviesť „miestne a regionálne stanovené príspevky“ na doplnenie „celoštátne stanovených príspevkov“, aby sme ukázali, že boj proti zmene klímy je zodpovednosťou nás všetkých a aby sa udržala motivácia na miestnej a regionálnej úrovni. Priblížime sa tak k vyrovnaniu rozdielu medzi súčasnými záväzkami zúčastnených strán a znížením emisií CO 2 potrebným na zvrátenie globálneho otepľovania.

Hodnotiť individuálne príspevky znamená súčasne pomôcť regiónom a mestám, ktoré zaostávajú. Priemyselné krajiny musia dodržať svoje finančné záväzky na pomoc rozvojovým a zraniteľnejším krajinám a regiónom.

Mnohé regióny v Európe boli dlho závislé od uhlia a potrebujú pomoc, aby mohli prejsť na nízkouhlíkové hospodárstvo. Európska komisia odhaduje, že ťažba uhlia zabezpečuje 185 000 priamych pracovných miest v 12 členských štátoch EÚ, zároveň však tvrdí, že v odvetviach, ako sú obnoviteľné zdroje energie, by sa do konca nasledujúceho desaťročia mohlo vytvoriť 900 000 pracovných miest.

Prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo si vyžaduje starostlivé plánovanie, technickú podporu a regionálne investície, aby sa regionálnym ekonomikám zaistila ochrana. Musíme posilniť spoluvytváranie environmentálnej politiky EÚ, ktorá je oblasťou spadajúcou do právomocí miestnych a regionálnych samospráv. Regionálne investície EÚ, tzv. politika súdržnosti, sa takisto musia posilniť, a nie oslabiť, aby mohli regióny a mestá zmierňovať zmeny klímy, prispôsobiť sa im a zvýšiť klimatickú odolnosť svojho hospodárstva.

Tohtoročné rokovania v Katoviciach majú rozhodujúci význam pre vypracovanie základov spoľahlivého súboru pravidiel, ktorý pomôže zamedziť nárastu teplôt nad 1,5°C. Mottom poľského predsedníctva COP24 je „Changing together“ (Zmeňme veci spoločne): so správnou dávkou politickej odvahy a obrovským úsilím každého z nás, je to možné. Znamená to, že naše globálne riadenie klímy sa musí zmeniť a miestne a regionálne samosprávy musia byť oficiálne prizvané k rokovaciemu stolu, aby sa výsledky úsilia vynaloženého na boj proti zmene klímy vyrovnali sľubom.

Čas sa kráti, svet nás sleduje a my musíme konať rozhodnejšie, rýchlejšie a spoločne. S nami môžete počítať.

_____________

Zdieľať :
 
Súvisiace správy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SK/NEWS/PAGES/YOU-CAN-COUNT-ON-US.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023